Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Ns 312/17 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Giżycku z 2019-04-16

Sygn. akt: I Ns 312/17

POSTANOWIENIE

Dnia 16 kwietnia 2019 r.

Sąd Rejonowy w Giżycku I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Alina Kowalewska

Protokolant: p.o. sekretarz sądowy Paulina Warchoł

po rozpoznaniu w dniu 16 kwietnia 2019 r. w Giżycku na rozprawie

sprawy z wniosku (...) (...) sp.za o.o. sp.k. z siedzibą we W.

o stwierdzenie nabycia spadku po T. M. (1)

1.  stwierdza, że spadek po T. M. (1)

zmarłej dnia 28.02.2013 r. w E.

ostatnio stale zamieszkałej w G.

na podstawie ustawy

nabyli:

-P. M., s. S. i T. w 3/6 części

-A. S., c. M. i M. A. w 1/6 części z dobrodziejstwem inwentarza

-K. S., c. M. i M. A. w 1/6 części z dobrodziejstwem inwentarza

-N. J., c. R. i M. A. w 1/6 części z dobrodziejstwem inwentarza

2.  Orzeka, iż strony ponoszą koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie.

SSR Alina Kowalewska

Sygn. akt. I Ns 312/17

UZASADNIENIE

(...) sp. z o.o. sp. k. z siedzibą we W. wniósł o stwierdzenie nabycia spadku po T. M. (1) zmarłej dnia 28 lutego 2013 r. w E. , ostatnio zamieszkałej w G..

Wnioskodawca podał , że spadkodawczyni była dłużnikiem poprzednika prawnego wnioskodawcy , a mianowicie (...) im. (...) w G. w związku z zawartą umową pożyczki ,która do dnia jej śmierci nie została spłacona. Jednocześnie wnioskodawca wskazał, że do kręgu spadkobierców ustawowych po zmarłej należy jej syn P. M. oraz dwie wnuczki tj. A. S. i K. S. – córki M. M. , która odrzuciła spadek po swojej matce. Innych spadkobierców nie wskazano . Wnioskodawca wniósł o ich ewentualne ustalenie na podstawie art.670 kpc przez Sąd. Dodatkowo we wniosku wskazano, że wnioskodawca nie posiada wiedzy na temat ewentualnych innych oświadczeń o odrzuceniu spadku przez spadkobierców ustawowych.

Sąd z urzędu na podstawie art.510 kpc wezwał do udziału w sprawie jeszcze jedną wnuczkę spadkodawczyni, a mianowicie N. J.( zob. post.k33 akt).

Sąd ustalił, co następuje:

W wyniku odebranego od przedstawicielki ustawowej małoletnich uczestniczek postępowania- M. M. trybie art.670 w zw. z art.671 kpc zapewnienia spadkowego Sąd ustalił, że spadkodawczyni T. M. (1) zmarła 28 lutego 2013 r. w E. , a ostatnio przed śmiercią mieszkała w G.. Spadkodawczyni nie sporządziła testamentu. W chwili śmierci była wdową , a za mąż wychodziła jeden raz. Do kręgu spadkobierców ustawowych należą ,wobec odrzucenia spadku przez córkę spadkodawczyni- składającą zapewnienie spadkowe - jej dzieci ,a wnuczki zmarłej tj. A. S. , K. S. i N. J. oraz syn spadkodawczyni P. M..

(dowód: skrócony akt zgonu T. M. 10, akty stanu cywilnego 11-13, akt notarialny z dnia 20.08.2013 r. akta I Ns 536/13 tut. sądu – zapewnienie spadkowe M. M. k.44, )

Jak oświadczyła K. S. nie składała ona oświadczeń o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku po zmarłej babce ( zob. protokół k.44v).

Ponieważ miejsce pobytu P. M. nie było znane toteż został mu ustanowiony kurator procesowy w osobie asystenta sędziego Aleksandry Wiśniewskiej ( zob. zarządzenie k. 72).

Sąd zważył, co następuje:

W myśl art. LI ustawy z dnia 23 04.1964 r. przepisy wprowadzające kodeks cywilny( Dz. U. Nr 16, poz.94 z późń. zm.) do spraw spadkowych stosuje się prawo obowiązujące w chwili śmierci spadkodawcy(…..). Oznacz to, że w przedmiotowej sprawie znajdą zastosowanie przepisy obowiązujące w dniu 28.02.2013 r.

Zgodnie z art. 926 § 1 kc powołanie do spadku może wynikać z ustawy lub testamentu. W myśl § 2 dziedziczenie ustawowe do całości spadku następuje wtedy, gdy spadkodawca nie powołał spadkobiercy albo żadna z osób, które powołał nie chce bądź nie może dziedziczyć.

W niniejszej sprawie spadkobiercy zgodnie zapewnili, iż spadkodawca nie sporządził testamentu. Podali oni także, iż poza M. M. żaden ze spadkobierców nie składał oświadczenia o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku. Nadto żaden z nich nie zrzekł się dziedziczenia, a także nie został uznany za niegodnego dziedziczenia.

W imieniu małoletnich wnuków spadkodawczyni także nie zostały złożone oświadczenia o przyjęciu, bądź odrzuceniu spadku( okoliczność bezsporna zob. protokół k 44 akt).

Zgodnie z art. 931 § 1 kc w pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. W przedmiotowej sprawie do kręgu spadkobierców ustawowych należały wyłącznie dzieci spadkodawczyni , która była wdową . Miejsce córki spadkodawczyni M. M. wobec odrzucenia przez nią spadku zajęły jej małoletnie wówczas córki zgodnie z treścią art.931§2 kc

W konsekwencji spadek po T. M. (1) nabyli jej syn P. M. oraz wnuczki A. S., K. S. i N. J. , każde z nich w 1/4 części. W myśl art.925 kc spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku, a jest nią śmierć spadkodawcy. W tym momencie następuje wejście przez spadkobiercę w ogół praw i obowiązków zmarłego należących do spadku z mocy prawa, chyba że spadkobierca złoży oświadczenie w terminie 6 miesięcy od otwarcia spadku ,że spadek odrzuca ( art.1015§1 kc), bądź uchyli się skutecznie od skutków nie złożenia w terminie takiego oświadczenia i Sąd to zatwierdzi, bądź zostanie uznany za niegodnego dziedziczenia przez Sąd. W przedmiotowej sprawie żadna z wymienionych okoliczności nie wystąpiła. Ponieważ w dacie śmierci swojej babki i w chwili odrzucenia spadku przez swoją matkę uczestniczki postępowania były małoletnie toteż nabyły one z mocy ustawy spadek z dobrodziejstwem inwentarza zgodnie z treścią art.1015 § 2 zd.2 kc Oznacza to ,iż wszyscy pozostali spadkobiercy nabyli spadek w podobny sposób ,a to z uwagi na treść art.1016 kc w brzmieniu obowiązującym w dacie śmierci spadkodawczyni.

Mając powyższe na względzie na podstawie wymienionych przepisów oraz art. 926 1 i 2 kc w zw. z art. 931 kc orzeczono jak w sentencji.

O kosztach orzeczono na podstawie art. 520 § 1 kpc.

Na wstępie zaznaczyć należy, iż zgodnie z art. 520 § 1 kpc każdy uczestnik ponosi koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie.

Powyższe uzasadnione jest tym, iż uczestnicy postępowania nieprocesowego są w tym samym stopniu zainteresowani jego wynikiem, a orzeczenie sądu udziela ochrony prawnej każdemu uczestnikowi. Dlatego ten, kto poniósł koszty sądowe lub koszty zastępstwa procesowego nie uzyska zwrotu wydanych kwot od innego uczestnika, ale i nie jest obowiązany do zwracania kosztów poniesionych przez innego uczestnika.

Wyjątkowo, jeżeli uczestnicy w różnym stopniu byli zainteresowani wynikiem postępowania, albo interesy ich są sprzeczne, sąd może orzec na zasadzie odpowiedzialności za wynik sprawy (art. 520 § 2 kpc) lub na zasadzie zawinienia (art. 520 § 3 kpc).

Sąd uznał, iż w przedmiotowej sprawie nie było podstaw do tego by odstąpić od zasady wyrażonej w art. 520 § 1 kpc. Wnioskodawczyni niewątpliwie zainteresowana była uzyskaniem orzeczenia o stwierdzeniu nabycia spadku w sprawie albowiem jest ono jej potrzebne by ewentualnie dochodzić należnego jej świadczenia od spadkobierców zmarłego pożyczkobiorcy.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Elwira Stopińska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:  Alina Kowalewska
Data wytworzenia informacji: