Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Ns 39/19 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Giżycku z 2019-11-04

Sygn. akt I Ns 39/19

POSTANOWIENIE

Dnia 4 listopada 2019 r.

Sąd Rejonowy w Giżycku I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Marek Makowczenko

Protokolant:

Sekretarka Sylwia Laskowska

po rozpoznaniu w dniu 21 października 2019 r. w Giżycku na rozprawie

sprawy z wniosku A. C. (1)

z udziałem S. C.

o podział majątku wspólnego

postanawia:

1.  Dokonać podziału majątku wspólnego wnioskodawczyni A. C. (1) oraz uczestnika S. C. w ten sposób, że wchodzący do majątku wspólnego udział do ½ części we współwłasności stanowiącego odrębną nieruchomość lokalu mieszkalnego nr (...) położonego w R. przy ul (...) zapisanego w księdze wieczystej (...) wraz z udziałem do (...) części w nieruchomości wspólnej wartości 53.215zł przyznać na wyłączną własność wnioskodawczyni A. C. (1).

2.  Tytułem spłaty zasądzić od wnioskodawczyni na rzecz uczestnika kwotę 26.607,50zł

( dwadzieścia sześć tysięcy sześćset siedem zł 50/100) płatną w terminie 12 miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia z ustawowymi odsetkami za opóźnienie na wypadek uchybienia terminu płatności.

3.  Nie obciąża uczestnika kosztami postępowania za I instancję.

SSR Marek Makowczenko

Sygn.akt I Ns 39/19

UZASADNIENIE

Wnioskodawczyni A. C. (1) wnosiła o podział majątku wspólnego z S. C.. Wskazała , że do majątku wspólnego wchodzi udział do ½ części w prawie własności lokalu mieszkalnego numer (...) położonego w R. przy ulicy (...). Pozostałą część nieruchomości posiadają rodzice wnioskodawczyni. Wnioskodawczyni domagał się przyznania jej tego składnika majątku wspólnego.

Uczestnik S. C. nie oponowała wnioskowi, co do zasady i po przyznaniu udziału wnioskodawczyni domagał sie spłaty.

Postanowieniem z dnia 15 kwietnia 2019r. Sąd odmówił udziału w sprawie o podział majątku M. K. (1) oraz M. K. (2). Uczestnicy ci byli współwłaścicielami do ½ części udziału w nieruchomości. Przedmiotem postępowania o podział majątku natomiast był udział stanowiący majątek wspólny A. C. (1) oraz S. C..

Sąd ustalił i zważył, co następuje

Stan faktyczny pozostaje w sprawie w zasadzie bezsporny. Strony związek małżeński zawarły w R. w dniu 9 kwietnia 2005r. Ze związku posiadają dwoje dzieci ( S. C. urodzonego (...) oraz A. C. (2) urodzonego (...)).

Wnioskodawczyni z wykształcenie jest sprzedawczynią. Przed zawarciem związku małżeńskiego nie pracowała zawodowo. Potem zajmowała się dziećmi i następnie podjęła pracę.

Uczestnik z wykształcenia jest mechanikiem samochodowym. Przed zawarciem związku małżeńskiego oraz w czasie trwania związku pracował jako mechanik, wyjeżdżał także do pracy za granicę.

W 2010 roku małżonkowie wspólnie z rodzicami wnioskodawczyni zakupili lokal mieszkalny numer (...) położony w R. przy ulicy (...). Zakup został sfinansowany z kredytu, który zabezpieczony został hipoteką ustanowioną na opisywanej nieruchomości. Kredyt spłacany był zarówno przez rodziców wnioskodawczyni jak i przez strony. W lokalu zamieszkały strony wraz z dziećmi. Po wyprowadzeniu się uczestnika z lokalu ( czerwiec 2016r. ) oraz po rozwodzie ( 15 listopad 2016r.) kredyt spłacany jest przez rodziców wnioskodawczyni. Wnioskodawczyni ponosiła pozostałe opłaty.

Wyrokiem z dnia 15 listopada 2016r. Sąd Okręgowy w Olsztynie rozwiązał przez rozwód małżeństwo stron. Wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi powierzył obojga rodzicom ustalając miejsce pobytu dzieci przy matce. Jednocześnie od uczestnika na rzecz dzieci zasądzono alimenty w wysokości po 250 zł. Wyrok uprawomocnił się dnia 14 czerwca 1017 roku.

W chwili orzekania wnioskodawczyni pracowała w

Gospodarstwie (...) w M. i osiągała dochód netto około 1638 zł miesięcznie.

Uczestnik natomiast w chwili orzekania prowadził własną działalność gospodarczą i osiągał dochody od 2000 zł do 3000 zł.

W lokalu mieszkalnym będącym przedmiotem postępowania mieszka wnioskodawczyni wraz z dziećmi. Mieszkanie jest zadłużone. Wobec wnioskodawczyni toczą się postępowania egzekucyjne.

( dowody: decyzja k. 10 – 11, zaświadczenie k. 12, protokół zajęcia k. 13, zajęcia k. 14, 15, 16, wyrok k. 30, odpis księgi wieczystej k. 31 – 35, przesłuchanie stron k. 92 – 92v ).

Sąd oparł się w niniejszej sprawie na wskazanych dowodach, których prawdziwości w toku postępowania nikt nie zakwestionował.

Sprawy o podział majątku wspólnego uregulowane zostały przez przepisy art. 566 i 567 kpc. Artykuł 567 § 3 kpc odsyła do przepisów o dziale spadków ( art. 680 i następne kpc ) te natomiast odsyłają do przepisów o zniesieniu współwłasności (art. 688 kpc w zw. z art. 617 i następne kpc). Jednym z zasadniczych obowiązków Sądu w tego rodzaju postępowaniu jest ustalenie składu majątku wspólnego małżonków ( art. 684 kpc w zw. z art. 567 § 3 kpc ). Punktem wyjścia do poczynienia tych ustaleń jest art. 31 krio stanowiący, że z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa obejmująca ich dorobek ( wspólność ustawowa ) oraz art. 32§ 1 krio, który podaje, iż dorobkiem małżonków są przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania wspólności ustawowej przez oboje małżonków lub przez jednego z nich. W odniesieniu do postępowania o dział spadku, którego przepisy mają również zastosowanie w niniejszej sprawie, Sąd Najwyższy wyjaśnił, że stan spadku ustala się według chwili otwarcia spadku, zaś jego wartość według cen z chwili dokonania działu ( Uchwała pełnego składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego z dnia 15 grudnia 1968r , III CZP 12/69 zawierająca wytyczne wymiaru sprawiedliwości i praktyki sądowej w sprawach o dział spadku obejmującego gospodarstwo rolne, OSNCP 1970, poz. 39, część III, orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 27 września 1974r. III CZP 58/74, OSNCP 1975, poz. 90 ).

Opisana zasada „ znajduje pełne zastosowanie w postępowaniu o podział majątku wspólnego małżonków ( art. 1035 i nast. k . c. w zw. z art. 46 kro )” ( A. Zieliński Postępowanie o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1992r. , str. 44 ).

W przedmiotowej sprawie nie było sporu, że do majątku wspólnego wchodził udział do ½ części w stanowiącym odrębną nieruchomość lokalu mieszkalnym numer (...) położonym w R. przy ulicy (...) wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej do (...) części. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą numer (...) ( odpis księgi wieczystej k. 30 – 35). Właścicielami pozostałego udziału, który nie był przedmiotem postępowania byli rodzice wnioskodawczyni M. K. (1) oraz M. K. (2).

Wartość całej nieruchomości została ustalona przez biegłego z zakresu szacowania wartości nieruchomości na kwotę 106.430 zł (k. 41 – 69 ). Opinia jest obszerna, biegły wyczerpująco przytoczył stan nieruchomości, szczegółowo uzasadnił zastosowane metody wyceny. Nie była ona również kwestionowana przez strony. W tych okolicznościach opinia została w całości podzielona przez Sąd. Wartość ½ udziału stron wchodząca do majątku wspólnego wynosiła zatem 53.215 zł ( ( 106.430 zł : 2).

Sposób podziału majątku wspólnego regulowany jest zgodnie z art. 46 krio przez przepisy o dziale spadku, które na podstawie art. 1035 kc odsyłają do przepisów o współwłasności. Na początek należy nadmienić, że ani wnioskodawca ani uczestniczka nie wnosili aby zniesienie współwłasności nastąpiło przez podział rzeczy wspólnej

( art. 211 kc ). W tej sytuacji zgodnie z art. 212 § 2 kc podział nastąpić powinien przez przyznanie poszczególnych rzeczy jednemu współwłaścicielowi. W sprawie strony były zgodne aby udział w lokalu mieszkalnym przyznać na wyłączną własność wnioskodawczyni. Jest to w sprawie o tyle zasadne, że lokal zajmuje wnioskodawczyni z dziećmi oraz właścicielami pozostałego udziału do ½ części są jej rodzice. Z tego powodu ten składnik majątku wspólnego przyznany został wnioskodawczyni.

Wartość majątku wspólnego podlegającego podziałowi wynosiła jak wskazano już wyżej kwotę 53.215 zł . Mając zatem na uwadze wynikające z art.43§ 1 krio równe udziały stron w majątku wspólnym wartość udziału wnioskodawcy i uczestniczki wynosiła po 26.607,5 zł (53.215 zł : 2). Należy tutaj wskazać, że na wartość udziału w opisywanym lokalu w niniejszej sprawie nie mogła mieć wpływu wartość hipoteki stanowiąca zabezpieczenie kredytu na zakup tego lokalu. Podział majątku obejmuje bowiem wyłącznie prawa majątkowe ( aktywa), nie dotyczy zaś długów ( pasywów). Żaden przepis nie daje Sądowi uprawnienia do zobowiązania uczestnika tego postępowania do dokonania spłat zadłużeń majątku wspólnego. Jeżeli do spłat takich dojdzie po zakończeniu postępowania o podział majątku i będą one dokonane z majątku osobistego mogą być przedmiotem odrębnych rozliczeń.

Przedstawiony wyżej sposób podziału powoduje konieczność nałożenia obowiązku spłat ze strony wnioskodawczyni ( art. 212§2kc ). Otrzymała on własność składnika majątku o wartości 53.215 zł . Mając zatem na uwadze równe udziały stron w majątku wspólnym uczestnikowi przysługuje spłata w wysokości 26.607,5 zł .

„ W myśl utrwalonego orzecznictwa oznaczenie sposobu i terminu uiszczenia spłat powinno być dokonane przez sąd z urzędu, przy czym należy zbadać i rozważyć sytuacje uczestników obciążonych spłatami i uprawnionych do spłat „ ( Stanisław Rudnicki Komentarz do Kodeksu Cywilnego … str. 234 ).

W sprawie kwota spłaty jest stosunkowo niska. Wnioskodawczyni posiada stałe dochody z tytułu zatrudnienia w wysokości około 1638 zł netto miesięcznie. Posiada co prawda zadłużenie oraz zadłużony jest przedmiotowy lokal ale spłata zadłużenia wspólnej nieruchomości powinna podlegać rozliczeniu pomiędzy współwłaścicielami.

W tych okolicznościach, bez wątpienia wskazany termin 12 miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia jest wystarczający na zebranie potrzebnych środków, chociażby w drodze kredytu, zważywszy ,iż sprawa została założona z inicjatywy wnioskodawczyni i powinna była liczyć się z taką koniecznością. Z drugiej natomiast strony uczestnik może liczyć na spłatę w nieodległym dla niego terminie.

O kosztach Sąd orzekł na podstawie art. 102 kpc mając na uwadze sytuację majątkowe stron.

Z przedstawionych wyżej powodów należało orzec jak w postanowieniu.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Elwira Stopińska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:  Marek Makowczenko
Data wytworzenia informacji: