Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Co 255/17 - zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie Sąd Rejonowy w Bartoszycach z 2017-06-21

Sygn. akt I Co 255/17

POSTANOWIENIE

Dnia 21 czerwca 2017 r.

Referendarz Sądowy Sądu Rejonowego w Bartoszycach, I Wydziału Cywilnego

Karolina Sobol

po rozpoznaniu w dniu 21 czerwca 2017 r. w Bartoszycach

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku wierzyciela(...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą we W.

z udziałem dłużniczki B. S.

o nadanie klauzuli wykonalności na rzecz następcy prawnego wierzyciela

postanawia:

oddalić wniosek.

Referendarz Sądowy

Karolina Sobol

UZASADNIENIE

(...) Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą we W. wniósł o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu w postaci nakazu zapłaty wydanego przez Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie VI Wydział Cywilny dnia 05 marca 2014 roku w sprawie z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowo – akcyjnej z siedzibą w W. przeciwko dłużniczce wskazanej w komparycji postanowienia, sygn. akt VI Nc-e 240009/14. W petitum wniosku oraz w jego uzasadnieniu wskazał, ze wnosi o nadanie klauzuli wykonalności na jego rzecz, jako następcy prawnemu (...) spółka z o.o.

Celem wykazania zaistnienia faktu następstwa prawnego wnioskodawca przedłożył uwierzytelniony przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym odpis Umowy cesji wierzytelności w ramach transakcji sekurytyzacji z dnia 5 maja 2016 r. z podpisami notarialnie poświadczonymi, zawartej pomiędzy: 1) (...) spółką z ograniczoną odpowiedzialnością spółką jawną z siedzibą w W. (Zbywcą) reprezentowaną przez wspólnika - (...) spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W., 2) (...) Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym z siedzibą we W. (Nabywcą), reprezentowanym przez pełnomocnika - (...) S.A. z siedzibą we W. i 3) (...) spółką z ograniczoną odpowiedzialnością spółkę komandytowo – akcyjną z siedzibą w W. (Poprzednikiem prawnym), reprezentowaną przez prokurenta samoistnego. Ponadto wierzyciel przedłożył uwierzytelniony wyciąg z załącznika nr (...) do tej Umowy – Specyfikacji wierzytelności na Dzień rozliczenia w wersji papierowej, a także uwierzytelnione odpisy dokumentów potwierdzających umocowanie wszystkich osób podpisujących umowę cesji.

Wniosek wierzyciela nie zasługuje na uwzględnienie.

Stosownie do dyspozycji przepisu art. 788 § 1 k.p.c., jeżeli uprawnienie lub obowiązek po powstaniu tytułu egzekucyjnego lub w toku sprawy przed wydaniem tytułu przeszły na inną osobę, sąd nada klauzulę wykonalności na rzecz lub przeciwko tej osobie, gdy przejście to będzie wykazane dokumentem urzędowym lub prywatnym z podpisem urzędowo poświadczonym. Na podstawie art. 781 § 1 1 k.p.c. czynności w sprawach o nadanie klauzuli wykonalności może dokonać również referendarz sądowy.

Cytowany wyżej przepis umożliwia realizację istniejącego już tytułu egzekucyjnego w sytuacji, gdy wymienione w nim osoby straciły przymiot wierzyciela lub dłużnika i z tego względu niemożliwym jest skuteczne wszczęcie i prowadzenie postępowania egzekucyjnego z ich udziałem.

Warunkiem koniecznym do uwzględnienia wniosku jest wykazanie przez stronę zainteresowaną, iż w wyniku zaistnienia określonych zdarzeń o charakterze materialnoprawnym nastąpiły zmiany podmiotowe w zakresie praw i obowiązków jednej ze stron.

W niniejszej sprawie wierzycielem wskazanym w tytule wykonawczym była (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w W. (nakaz zapłaty k. 3). Następnie wierzytelności przysługujące temu wierzycielowi w dniu 18 kwietnia 2016 r. zostały wniesione w formie wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki Zbywcy - (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki jawnej z siedzibą w W. (§ 1 ust. 2 Umowy cesji wierzytelności k. 10v). Z kolei wnioskodawca - (...) Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą we W. na podstawie załączonej do wniosku umowy nabył wierzytelność objętą wnioskiem od Zbywcy - (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki jawnej z siedzibą w W..

W złożonym w niniejszej sprawie wniosku wierzyciel domaga się nadania klauzuli wykonalności na jego rzecz jako następcy prawnemu (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W.. Tymczasem z treści załączonej do wniosku Umowy cesji wierzytelności w ramach transakcji sekurytyzacji z dnia 5 maja 2016 r. wynika, że podmiot ten był jedynie wspólnikiem reprezentującym przy zawieraniu tej umowy Zbywcę, któremu przysługiwała wierzytelność objęta wnioskiem. Nadmienić należy, że także w uzasadnieniu wniosku poprzednik prawny wierzyciela, w stosunku do którego wierzyciel wnosi o nadanie klauzuli wykonalności, został określny przez wierzyciela w ten sam sposób.

Na podkreślenie zasługuje okoliczność, że zgodnie z art. 321 § 1 k.p.c. Sąd nie może wyrokować co do przedmiotu, który nie był objęty żądaniem, ani zasądzać ponad żądanie. Na podstawie art. 13 § 2 k.p.c. przepis ten znajduje odpowiednie zastosowanie w postępowaniu klauzulowym, do orzeczeń wydawanych przez referendarza sądowego.

Przewidziane w art. 321 k.p.c. związanie sądu żądaniem, poza wyjątkami przewidzianymi w ustawie, ma charakter bezwzględny (por. np. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 13 września 2007 r., III CZP 80/07, niepubl. i wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 maja 2013 r., III CSK 268/12, LEX nr 1331308). Jak wynika z utrwalonego stanowiska judykatury, ustanowiony w powyższym przepisie zakaz orzekania ponad żądanie, będący przejawem zasad dyspozycyjności i kontradyktoryjności, oznacza, że o treści wyroku (postanowienia) zarówno w sensie pozytywnym, jak i negatywnym decyduje żądanie strony. Sąd nie może zasądzać czego innego od tego, czego żądał powód, więcej niż żądał powód, ani na innej podstawie faktycznej niż wskazana przez powoda(por. m. in. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 czerwca 2015 r. wydany w sprawie o sygn.. akt V CSK 612/14, LEX nr 1771393 ) .

Przenosząc powyższe uwagi na grunt przedmiotowej sprawy, zaznaczyć należy, że orzekający w sprawie referendarz sądowy, wskutek ustalenia, że z załączonych do wniosku dokumentów wynika, że wierzyciel nabył wierzytelność objętą wnioskiem, lecz od innego podmiotu, niż wskazany przez wierzyciela w pkt 1 petitum wniosku, przy wydawaniu orzeczenia jest związany treścią żądania wierzyciela i nie jest uprawniony orzec odmiennie w zakresie wskazania poprzednika prawnego, niż domagał się tego wierzyciel. Skoro zatem profesjonalny pełnomocnik wierzyciela wskazał, iż domaga się nadania klauzuli wykonalności na jego rzecz jako następcy prawnemu (...) sp. z o.o., który to podmiot jest jedynie wspólnikiem poprzednika prawnego wierzyciela, wskazanie w treści sentencji postanowienia innego podmiotu w jego miejsce stanowiłoby przekroczenie granic żądania strony reprezentowanej przez profesjonalnego pełnomocnika.

W konsekwencji należało uznać także, iż wierzyciel nie wykazał odpowiednimi dokumentami faktu przejścia na niego wierzytelności, której dotyczy wniosek, od poprzednika prawnego wskazanego we wniosku przez wierzyciela, zgodnie z wymogami określonymi w art.788 § 1 k.p.c.

Brak przedstawienia stosownego dokumentu, wykazującego przejście uprawnienia dotychczasowego wierzyciela zgodnie z żądaniem wierzyciela na inną osobę, nie stanowi braku formalnego wniosku, lecz brak w znaczeniu dowodowym.

W rezultacie, na podstawie art. 788 § 1 k.p.c. a contrario w zw. z art. 321 § 1 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. w zw. z art. 781 § 1 1 k.p.c., należało oddalić wniosek.

Referendarz Sądowy

Karolina Sobol

ZARZĄDZENIE

1.  Odnotować i zakreślić w rep. Co;

2. odpis postanowienia doręczyć: pełnomocnikowi wierzyciela;

3. za 7 dni lub ze skargą.

B., dnia 21.06.2017 r.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Dominika Ołdakowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Bartoszycach
Osoba, która wytworzyła informację:  Referendarz Sądowy Karolina Sobol
Data wytworzenia informacji: