Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IX Ca 1350/18 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Olsztynie z 2019-05-09

Sygn. akt IX Ca 1350/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 9 maja 2019 r.

Sąd Okręgowy w Olsztynie IX Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie:

Przewodniczący:

SSO Bożena Charukiewicz (spr.)

Sędziowie:

SO Krystyna Skiepko

SO Dorota Ciejek

Protokolant:

st. sekr. sąd. Agnieszka Najdrowska

po rozpoznaniu w dniu 9 maja 2019 r. w Olsztynie na rozprawie

sprawy z powództwa K. R.

przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego w Olsztynie

z dnia 12 czerwca 2018 r., sygn. akt I C 2730/17,

I.  zmienia zaskarżony wyrok w punktach I i V w ten sposób, że:

- w punkcie I zasądzoną tam od pozwanego na rzecz powódki kwotę 770,17 zł obniża do kwoty 197,56 zł (sto dziewięćdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt sześć groszy) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie tam wskazanymi i oddala powództwo w pozostałej części;

- uchyla punkt V;

II.  oddala apelację w pozostałej części.

Krystyna Skiepko Bożena Charukiewicz Dorota Ciejek

Sygn. akt IX Ca 1350/18

UZASADNIENIE

Powódka K. R. wniosła o zasądzenie od pozwanego (...) S.A. z siedzibą w W. kwoty 4200 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 25 kwietnia 2017r. do dnia zapłaty oraz kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm przepisanych.

W uzasadnieniu wskazała, że jest właścicielką mieszkania położonego w O. przy ul. (...). Dnia 24 marca 2017r. doszło do zalania przedmiotowego lokalu wodą wybijającą z mieszkania A. J., objętej ochroną ubezpieczeniową przez pozwanego. Powódka zgłosiła szkodę w dniu 24 marca 2017r. W toku postępowania likwidacyjnego pozwany dokonał oceny szkody i wyceny jej wartości. Decyzją z dnia 10 kwietnia 2017r. przyznał tytułem odszkodowania kwotę 572, 61 zł. Powódka wniosła odwołanie od powyższej decyzji, jednakże pozwany podtrzymał dotychczas zajmowane stanowisko. Zdaniem powódki wysokość szkody znacznie przewyższa kwotę, którą zaproponował pozwany. Według powódki łączny koszt poniesionej szkody wynosi 4200 zł.

Pozwany (...) S.A. z siedzibą w W. wniósł o oddalenie powództwa w całości oraz zasądzenie na jego rzecz kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm przepisanych.

W uzasadnieniu podniósł zarzut niewykazania wysokości szkody, a z ostrożności zarzut znacznego jej zawyżenia. Zdaniem pozwanego sporządzony na zlecenie powódki kosztorys nie odzwierciedla uszkodzeń lokalu opisanych w protokole uszkodzeń z dnia 31 marca 2017r. i obejmuje szerszy zakres prac od wymaganych, bowiem część uwzględnionych w kosztorysie prac pozostaje bez związku ze zdarzeniem z dnia 24 marca 2017r.

Wyrokiem z dnia 12 czerwca 2018 r. Sąd Rejonowy w Olsztynie zasądził od pozwanego (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz powódki K. R. kwotę 770,17 złotych z ustawowymi odsetkami za opóźnienie za okres od dnia 25 kwietnia 2017 r. do dnia zapłaty. Oddalił powództwo w pozostałym zakresie. Zasądził od powódki na rzecz pozwanego kwotę 714,88 złotych tytułem zwrotu kosztów procesu oraz nakazał ściągnąć na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Olsztynie od powódki kwotę 241 złotych i od pozwanego kwotę 52,92 złote tytułem wydatków poniesionych tymczasowo przez Skarb Państwa.

Sąd Rejonowy ustalił, że w dniu 24 marca 2017 r. w lokalu mieszkalnym nr (...), położonym w budynku zlokalizowanym przy ul. (...) w O. doszło do zdarzenia, w wyniku którego zalaniu uległ lokal mieszkalny położony poniżej, oznaczony numerem 9, stanowiący własność powódki.

Jeszcze tego samego dnia powódka zgłosiła wystąpienie szkody do (...) S.A. z siedzibą w W., którego łączyła z A. J. umowa ubezpieczeniowa potrwierdzona polisą nr (...), a której miejscem ubezpieczenia był m.in. lokal mieszkalny położony w O. przy ul. (...), a także odpowiedzialność cywilna ubezpieczonej w życiu prywatnym. Integralną część umowy ubezpieczenia stanowiły Ogólne Warunki Ubezpieczenia (...), zatwierdzone Uchwałą Zarządu pozwanego nr (...)z dnia 29.01.2016 r., wedle których wysokość szkody w budynku mieszkalnym wraz ze stałymi elementami wnętrz oraz budowli lub budynku gospodarczym ustala się na podstawie cen z dnia ustalenia odszkodowania, przy czym wysokość szkody ustala się według kosztów odbudowy lub naprawy w miejscu ubezpieczenia, uwzględniając rodzaj mienia, a także jego wymiary, konstrukcję i zastosowane materiały, w oparciu o Katalog Nakładów Rzeczowych (KNR), przy zastosowaniu średnich kwartalnych cen dla robót remontowo-budowlanych oraz średnich narzutów publikowanych przez wydawnictwo (...), z tym, że potrąca się stopień zużycia technicznego, jeśli przedmiot ubezpieczenia został przyjęty do ubezpieczenia w wartości rzeczywistej (§ 6 ust. 2 Klauzula nr 1). Zgodnie z § 23 OWU, (...) S.A. był obowiązany spełnić świadczenie w terminie 30 dni, licząc od daty otrzymania zawiadomienia o zajściu zdarzenia ubezpieczeniowego. Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności (...) S.A. albo wysokości odszkodowania okazało się niemożliwe, odszkodowanie powinno być wypłacone w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część odszkodowania (...) S.A. był obowiązany wypłacić w terminie 30 dni. Suma ubezpieczenia OC w życiu prywatnym ubezpieczonej wynosiła 30.000 zł.

Jak ustalił Sąd Rejonowy decyzją z dnia 10 kwietnia 2017 r., po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego, pozwany uznał swoją odpowiedzialność za szkodę powódki i przyznał jej odszkodowanie w wysokości 572,61 zł. Pozwany nie wypłacił na rzecz powódki tytułem odszkodowania żadnej kwoty.

Nie zgadzając się ze stanowiskiem pozwanego, powódka w dniu 23 kwietnia 2017 r. złożyła odwołanie od w/w decyzji. Pozwany do chwili wyrokowania nie zmienił stanowiska w sprawie.

Powołany w niniejszym postępowaniu biegły ustalił, że w ramach robót naprawczych w lokalu powódki należy wykonać prace o wartości 770,17 zł, z uwzględnieniem ogólnych warunków ubezpieczenia mających zastosowanie do ochrony ubezpieczeniowej A. J., w tym § 6 klauzuli nr 1.

W ocenie Sądu Rejonowego roszczenie powódki zasługiwało na uwzględnienie w części. Sąd przyjął za bezsporne, że w dniu 24 marca 2017 r. w lokalu mieszkalnym nr (...), położonym w budynku zlokalizowanym przy ul. (...) w O. doszło do zdarzenia, w wyniku którego zalaniu uległ lokal mieszkalny położony poniżej oznaczony numerem (...), stanowiący własność powódki. Odnosząc się do wysokości szkody poniesionej przez powódkę, Sąd w całości podzielił wnioski zawarte w opinii powołanego w niniejszej sprawie biegłego J. L., który oszacował rynkową wartość usunięcia szkody powstałej w wyniku zdarzenia z dnia 24 marca 2017 r. w lokalu powódki na kwotę 770,17 zł. Sąd zasądził na rzecz powódki odszkodowanie w wysokości odpowiadającej pełnej rynkowej wartości usunięcia szkody, bowiem w sprawie nie wykazano by pozwany uiścił na jej rzecz jakąkolwiek kwotę tytułem odszkodowania, a sama powódka zeznała że żadnego odszkodowania od pozwanego nie dostała. O kosztach procesu Sąd orzekł w myśl art 100 k.p.c.

Powyższy wyrok zaskarżył pozwany w zakresie pkt I. wyroku, w części dotyczącej zasądzenia od pozwanego na rzecz powódki kwoty 572,61 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 25.04.2017 r. do dnia zapłaty oraz w zakresie pkt III. i V. wyroku, co do rozstrzygnięcia o kosztach postępowania, w zakresie odpowiadającym zaskarżonej części wyroku. W apelacji zarzucił:

1. naruszenie art. 805 § 1 i 2 pkt 1) k.c., polegające na tym, iż przy prawidłowym ustaleniu, że szkoda w mieniu powódki wynosi 770,17 zł, Sąd nie uwzględnił wcześniejszej wypłaty na rzecz powódki kwoty 572,61 zł i zasądził roszczenie w całości;

2. naruszenie art. 405 k.c. w zw. z art. 410 k.c., przez zasądzenie na rzecz powódki całej kwoty objętej pozwem, podczas gdy pozwany wykonał swoje zobowiązanie w części, wobec tego roszczenie pozwu co do kwoty 572,61 zł, powinno być oddalone, albowiem uprawomocnienie się wyroku w powyższej części skutkowałoby bezpodstawnym wzbogaceniem powódki;

3. naruszenie art. 361 k.c. w zw. z art. 363 k.c., poprzez uwzględnienie powództwa w zakresie przewyższającym poniesioną szkodę, bowiem pozwany wypłacił na rzecz powódki na etapie przedsądowym odszkodowanie w kwocie 572,61 zł.

W oparciu o powyższe zarzuty pozwany wniósł o zmianę wyroku w zaskarżonej części, tj. w zakresie pkt I., poprzez oddalenie powództwa w zaskarżonej części, a także w zakresie pkt III. i V., poprzez stosunkowe rozdzielenie między stronami kosztów postępowania według norm, stosownie do wyniku sprawy. Wniósł o nieobciążanie powódki kosztami postępowania za instancję odwoławczą.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Apelacja jest w części zasadna.

Zgodnie z treścią art. 805 § 1 i 2 pkt 1 k.c., pozwany zobowiązany jest do spełnienia określonego świadczenia, zaś przy ubezpieczeniu majątkowym świadczenie to polega na zapłacie określonego odszkodowania za szkodę powstałą wskutek przewidzianego w umowie wypadku.

Z niekwestionowanych ustaleń Sądu Rejonowego wynika, że wysokość szkody, którą poniosła pozwana wynosi 770,17 zł. Sąd Rejonowy uznał, że pozwany nie wykazał, że spełnił na rzecz powódki część świadczenia odszkodowawczego w wysokości 572,61 zł.

W niniejszej sprawie zachodziły podstawy do dopuszczenia dowodu z kserokopii przelewu kwoty 572,61 zł zleconego przez pozwanego na rzecz powódki. Nie ulega wątpliwości i okoliczność tę udowodnił pozwany już na etapie postepowania przed Sądem Rejonowym, iż wskazana kwota została przyznana powódce decyzję z dnia 10.04.2017r. W tej sytuacji Sąd Okręgowy dopuścił dowód z kserokopii przelewu zleconej przez pozwanego na rzecz powódki kwoty 572,61 zł w dniu podjęcia rzeczonej decyzji. Treść tych dowodów nie pozostawia wątpliwości, że pozwany spełnił część roszczenia powódki w związku z czym zasądzone przez Sąd Rejonowy odszkodowanie powinno być obniżone o tę kwotę i wynosić 197,56 zł (770,17 zł – 572,61 zł ). Dlatego zmianie podlegał punkt I zaskarżonego wyroku poprzez obniżenie zasądzonej tam od pozwanego na rzecz powódki kwoty do 197,56 zł płatnej z odsetkami jak w zaskarżonym wyroku i oddalenie powództwa w pozostałej części.

Natomiast apelacja podlegała oddaleniu co do rozstrzygnięcia o kosztach procesu za pierwszą instancję. W apelacji pozwany domagał się stosunkowego rozdzielenia kosztów procesu. Co do zasady powódka wygrała proces, uwzględniając wypłaconą przez ubezpieczyciela kwotę, tylko w 4,70%. Poniosła koszty opłaty od pozwu, zaliczki na biegłego i wynagrodzenia zawodowego pełnomocnika. W tej sytuacji obciążenie jej dodatkowymi kosztami procesu na rzecz pozwanego, ponad te zasądzone wyrokiem Sądu Rejonowego, byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

W ocenie Sądu Okręgowego okoliczność, że pozwany dopiero na etapie postępowania apelacyjnego przedstawił dowód spełnienia częściowo świadczenia na rzecz powódki oraz fakt, że powódka bezspornie doznała szkody i była subiektywnie przekonana o zasadności swego żądania uzasadnia zastosowanie art. 102 k.p.c. i nie obciążanie powódki kosztami procesu na rzecz pozwanego ponad kwotę zasądzoną przez Sąd I instancji.

Natomiast Sąd Okręgowy uwzględnił także apelację, co do orzeczenia o kosztach sądowych, z uwagi na zmianę stosunku stron do wygranego i przegranego procesu i uchylił punkt V, nie znajdując przy tym podstaw do zwiększenia obciążenia powódki tymi kosztami.

Mając zatem na uwadze wskazane wyżej okoliczności Sąd Okręgowy na podstawie art. 386 § 1 k.p.c. orzekł, jak w wyroku.

Sąd Okręgowy nie orzekał o kosztach postępowania apelacyjnego zgodnie z wnioskiem skarżącego zawartym w apelacji.

Dorota Ciejek Bożena Charukiewicz Krystyna Skiepko

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Ewa Pogorzelska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Olsztynie
Osoba, która wytworzyła informację:  Bożena Charukiewicz,  Krystyna Skiepko ,  Dorota Ciejek
Data wytworzenia informacji: