Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VII Ka 95/22 - wyrok Sąd Okręgowy w Olsztynie z 2022-03-03

Sygn. akt VII Ka 95/22

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 15 lutego 2022 r.

Sąd Okręgowy w Olsztynie w VII Wydziale Karnym Odwoławczym

w składzie:

Przewodniczący: SSO Dariusz Firkowski

Protokolant: st. sekr. sądowy Monika Tymosiewicz

przy udziale prokuratora Prokuratury Okręgowej w Olsztynie Piotra Miszczaka

po rozpoznaniu w dniu 15 lutego 2022 r.

sprawy: T. M. (1) , ur. (...) w M., syna J. i A. z domu Ł.

oskarżonego z art. 35 ust. 1 w zb. z art. 35 ust. 1 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt w zw. z art. 11§2 kk

na skutek apelacji wniesionej przez obrońcę oskarżonego

od wyroku Sądu Rejonowego w M. z dnia 19 listopada 2021 r., sygn. akt(...)

uchyla zaskarżony wyrok i sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu w M. przekazuje.

FORMULARZ UZASADNIENIA WYROKU SĄDU ODWOŁAWCZEGO (UK 2)

UZASADNIENIE

Formularz UK 2

Sygnatura akt

VII Ka 95/22

Załącznik dołącza się w każdym przypadku. Podać liczbę załączników:

1

1.  CZĘŚĆ WSTĘPNA

1.1. Oznaczenie wyroku sądu pierwszej instancji

Wyrok Sądu Rejonowego w M.z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie (...)

1.2. Podmiot wnoszący apelację

☐ oskarżyciel publiczny albo prokurator w sprawie o wydanie wyroku łącznego

☐ oskarżyciel posiłkowy

☐ oskarżyciel prywatny

☒ obrońca oskarżonego T. M. (1)

☐ oskarżony albo skazany w sprawie o wydanie wyroku łącznego

☐ inny

1.3. Granice zaskarżenia

1.3.1. Kierunek i zakres zaskarżenia

☒ na korzyść

☐ na niekorzyść

☒ w całości

☐ w części

co do winy

co do kary

co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia

1.3.2. Podniesione zarzuty

Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji

art. 438 pkt 1 k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

art. 438 pkt 1a k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany
w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu

art. 438 pkt 2 k.p.k. – obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia

art. 438 pkt 3 k.p.k. błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia,
jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

art. 438 pkt 4 k.p.k. – rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka

art. 439 k.p.k.

brak zarzutów

1.4. Wnioski

uchylenie

zmiana

2.  Ustalenie faktów w związku z dowodami przeprowadzonymi przez sąd odwoławczy

2.1. Ustalenie faktów

2.1.1. Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

2.1.2. Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

2.2. Ocena dowodów

2.2.1. Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 2.1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

2.2.2. Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 2.1.1 albo 2.1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

3.  STANOWISKO SĄDU ODWOŁAWCZEGO WOBEC ZGŁOSZONYCH ZARZUTÓW i wniosków

Lp.

Zarzut

1/ błędu w ustaleniach faktycznych przyjętych za postawę orzeczenia, który miał wpływ na treść tego orzeczenia, poprzez niewłaściwe przyjęcie przez Sąd orzekający, iż oskarżonemu w dacie popełniania czynu można przypisać winę umyślną i zamiar bezpośredni, podczas gdy analiza zebranego w sprawie materiału dowodowego prowadzi do przekonania, iż czynu dokonano w sposób nieumyślny, albowiem sprawca czynu nie miał zamiaru jego popełnienia, a zaistniały skutek w postaci uśmiercenia psa, był wynikiem niezachowania ostrożności wymaganej w danych okolicznościach,

2/ obrazy przepisów prawa materialnego, tj. art. 29 k.k. poprzez brak zakwalifikowania działania oskarżonego jako działającego w usprawiedliwionym błędnym przekonaniu, że zachodzi okoliczność wyłączająca bezprawność czynu,

3/ błędu w ustaleniach faktycznych przyjętych za postawę orzeczenia, który miał wpływ na treść tego orzeczenia, poprzez niewłaściwe przyjęcie przez Sąd, iż oskarżony dopuścił się znęcania nad psem w rozumieniu art. 35 ust. 1 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o ochronie zwierząt, w sposób umyślny działając z zamiarem bezpośrednim,

4/ obrazy przepisów prawa materialnego, tj. art. 53 5 2 k.k. poprzez brak uwzględnienia przy wymierzaniu kary okoliczności związanych z zachowaniem się pokrzywdzonego, oraz starań oskarżonego o naprawienie szkody jako okoliczności mających wpływ na treść wyroku.

☒ zasadny

☐ częściowo zasadny

☐ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania zarzutu za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny

Apelacja jest zasadna w takim zakresie w jakim podniesione w niej zarzuty a przede wszystkim okoliczności wynikające z zebranego dotychczas materiału dowodowego nakazywały uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania.

W tym miejscu należy także wskazać i to, że wobec zaskarżenia wyroku jedynie na korzyść oskarżonego konieczne jest przy ponownym rozpoznaniu sprawy baczenie aby nie zapadło orzeczenie surowsze niż to wynikające z wyroku z dnia 19 listopada 2021 r.- art.443 kpk.

W ocenie Sądu Okręgowego konieczne jest ponowne przeprowadzenie przewodu sądowego w całości oraz dopuszczenie kolejnych dowodów a to celem prawidłowego ustalenia stanu faktycznego. Dopiero bowiem po dokonaniu takich ustaleń możliwe będzie określenie kwestii odpowiedzialności T. M. za zarzucany mu czyn. Tymczasem lektura uzasadnienia zaskarżonego wyroku zdaje się wskazywać na to, że Sąd I instancji stan faktyczny oparł na niedostatecznie wnikliwej ocenie dowodów, które pozostają ze sobą w sprzeczności.

Wskazać bowiem należy, że oskarżonego uznano za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu dokonanego z winy umyślnej. Jednocześnie w ustaleniach faktycznych przyjęto, że T. M. nie upewnił się co do gatunku obserwowanego zwierzęcia, do którego oddał z pewnej odległości strzał – k.218, co przy takim ustaleniu zdaje się świadczyć o nieumyślności. Wreszcie nie dano mu wiary w takim zakresie w jakim twierdził, że był przekonany, iż strzela do dzika- k.222. Nie bez znaczenia jest i to, że faktycznie Sąd Rejonowy między innymi podzielił także wnioski płynące z ekspertyzy kryminalistycznej, która wykluczyła postrzelenie psa z dalszej odległości.

Tym samym podkreślić należy, że w istocie zachodzą ewidentne sprzeczności pomiędzy wnioskami płynącymi z ekspertyzy jak na k.150-155 a opinią biegłego weterynarza F. K.. Co istotne, ten ostatni na rozprawie w dniu 8 listopada 2021 r wskazał, że „to jest jego pierwsza sprawa związana z postrzeleniem zwierząt” a wymieniony nie był w stanie kategorycznie wypowiedzieć się co do wszystkich obrażeń badanego zwierzęcia, w tym mechanizmu ich powstania oraz czy się one „nałożyły” – k.205-207.

W orzeczeniu lekarsko-weterynaryjnym jak na k. 35 stwierdzono 2 rany położone w jednej osi a także złamanie kości udowej oraz kręgosłupa w odcinku lędźwiowym.

Wobec takim obrażeń biegły J. K. zauważył, że w jego ocenie pies husky został prawdopodobnie potrącony przez samochód a następnie oddano do niego strzał „z przyłożenia” – k. 155. W tym kontekście odwołać się należy do korespondujących z takimi wnioskami zeznań pokrzywdzonej albowiem J. M. podała, że po tym jak wypuściła na zewnątrz swoje psy wpierw usłyszała skowyt a następnie jeden strzał- k. 5. Natomiast z zeznań P. K., który towarzyszył oskarżonemu zdaje się wynikać, że oskarżony po wyjściu z samochodu miał oddać strzał i potem powiedział mu, iż strzelił do dzika a sam świadek usłyszał skomlenie psa - k. 27 odw., k.191.

Zaakcentowania wymaga również i to, że nieżyjący już świadek Z. W. początkowo przedstawił taką wersję zdarzenia, zgodnie z którą oskarżony miał mu mówić, iż miał strzelać dwukrotnie do psa goniącego sarnę, początkowo go raniąc a następnie ponownie strzelając do niego celem ukrócenia cierpień. – k.41 odw.

Wobec tych okoliczności Sąd I instancji winień dokonać szczegółowej oraz bardzo wnikliwej analizy i oceny wszystkich dowodów, w tym przedstawionych powyżej.

Ponadto zasadnym wydaje się dopuszczenie kolejnej opinii biegłego z zakresu medycyny weterynaryjnej a to celem pewnego i jasnego ustalenia mechanizmu powstania obrażeń u psa husky i skonfrontowanie uzyskanych wniosków z tezami wynikającymi z ekspertyzy kryminalistycznej.

Przeprowadzenie wskazanych czynności winno pozwolić na prawidłowe ustalenie stanu faktycznego oraz na określenie odpowiedzialności T. M., w tym w zakresie tego czy w ramach wyznaczonych treścią aktu oskarżenia, także poprzez treść art.6 ust.1 ustawy o ochronie zwierząt może on odpowiadać tak za znęcanie się nad zwierzęciem jaki i zarazem za jego zabicie.

Wniosek

zmianę zaskarżonego wyroku poprzez uniewinnienie oskarżonego od zarzucanego aktem oskarżenia czynu; ewentualnie o warunkowe umorzenie postępowania.

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☒ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania wniosku za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny.

Wniosek o zmianę wyroku w kierunku postulowanym przez obrońcę z przyczyn wskazanych powyżej nie okazał się zasadny .

4.  OKOLICZNOŚCI PODLEGAJĄCE UWZGLĘDNIENIU Z URZĘDU

1.

Zwięźle o powodach uwzględnienia okoliczności

5.  ROZSTRZYGNIĘCIE SĄDU ODWOŁAWCZEGO

5.1. Utrzymanie w mocy wyroku sądu pierwszej instancji

1.

Przedmiot utrzymania w mocy

Zwi ęź le o powodach utrzymania w mocy

5.2. Zmiana wyroku sądu pierwszej instancji

1.

Przedmiot i zakres zmiany

Zwi ęź le o powodach zmiany

5.3. Uchylenie wyroku sądu pierwszej instancji

5.3.1. Przyczyna, zakres i podstawa prawna uchylenia

1.1.

art. 439 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

Wyrok Sądu Rejonowego w M. z dnia 19 listopada 2021 r., sygn. (...) (...)uchylono i sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu w M. przekazano

2.1.

Konieczność przeprowadzenia na nowo przewodu w całości

art. 437 § 2 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

W sprawie zachodzi konieczność przeprowadzenia w całości przewodu sądowego

3.1.

Konieczność umorzenia postępowania

art. 437 § 2 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia i umorzenia ze wskazaniem szczególnej podstawy prawnej umorzenia

4.1.

art. 454 § 1 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

5.3.2. Zapatrywania prawne i wskazania co do dalszego postępowania

Sąd I instancji winień dokonać szczegółowej oraz bardzo wnikliwej analizy i oceny wszystkich dowodów, w tym przedstawionych powyżej; zasadnym wydaje się dopuszczenie kolejnej opinii biegłego z zakresu medycyny weterynaryjnej a to celem pewnego i jasnego ustalenia mechanizmu powstania obrażeń u psa husky i skonfrontowanie uzyskanych wniosków z tezami wynikającymi z ekspertyzy kryminalistycznej; przeprowadzenie wskazanych czynności winno pozwolić na prawidłowe ustalenie stanu faktycznego oraz na określenie odpowiedzialności T. M., w tym w zakresie tego czy w ramach wyznaczonych treścią aktu oskarżenia, także poprzez treść art.6 ust.1 ustawy o ochronie zwierząt może on odpowiadać tak za znęcanie się nad zwierzęciem jaki i zarazem za jego zabicie.

5.4. Inne rozstrzygnięcia zawarte w wyroku

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

6.  Koszty Procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

7.  PODPIS

ZAŁĄCZNIK DO FORMULARZA UZASADNIENIA WYROKU SĄDU ODWOŁAWCZEGO

Załącznik do formularza UK 2

1.3. Granice zaskarżenia

Kolejny numer załącznika

1

Podmiot wnoszący apelację

Obrońca oskarżonego T. M. (1)

Rozstrzygnięcie, brak rozstrzygnięcia albo ustalenie, którego dotyczy apelacja

Wyrok Sądu Rejonowego w M. z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie (...)

1.3.1. Kierunek i zakres zaskarżenia

☒ na korzyść

☐ na niekorzyść

☒ w całości

☐ w części

co do winy

co do kary

co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia

1.3.2. Podniesione zarzuty

Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji

art. 438 pkt 1 k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

art. 438 pkt 1a k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany
w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu

art. 438 pkt 2 k.p.k. – obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia

art. 438 pkt 3 k.p.k. – błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia,
jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

art. 438 pkt 4 k.p.k. – rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka

art. 439 k.p.k.

brak zarzutów

1.4. Wnioski

uchylenie

zmiana

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Wioletta Suraj
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Olsztynie
Osoba, która wytworzyła informację:  Dariusz Firkowski
Data wytworzenia informacji: