Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 193/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Olsztynie z 2014-06-25

Sygn. akt II K 193/13

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 25 czerwca 2014 r.

Sąd Okręgowy w O., Wydział II Karny w składzie :

Przewodniczący : SSO Agnieszka Śmiecińska

Protokolant: Anna Joskowska

w obecności Prokuratora Prokuratury Okręgowej M. S.

po rozpoznaniu w dniu 12.02, 22.05 i 25.06.2014 roku

sprawy M. F. z d. B. , syna H.i H.z d. B., ur. (...)w B.,

skazanego prawomocnymi wyrokami:

1)  Sądu Wojewódzkiego w O.z dnia (...)r. w sprawie (...)

a)  za czyn z art. 210 § 1 kk popełniony (...) r. na karę 3 lat pozbawienia wolności, 300 zł grzywny i 3 lata pozbawienia praw publicznych,

b)  za czyn z art. 210 § 1 kk popełniony (...) r. na karę 3 lat pozbawienia wolności, 500 zł grzywny i 3 lata pozbawienia praw publicznych,

c)  za czyn z art. 210 § 1 kk popełniony (...) r. na karę 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, 500 zł grzywny i 3 lat pozbawienia praw publicznych,

d)  za czyn z art. 210 § 1 kk popełniony (...) r. na karę 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, 500 zł grzywny i 3 lata pozbawienia praw publicznych,

e)  za czyn z art. 208 kk i art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. Nr 32, poz. 174) w zw. z art. 10 § 2 kk i art. 58 kk popełniony w okresie od nocy na (...) r. do (...)r. na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności i 500 zł grzywny,

f)  za czyn z art. 265 § 2 kk popełniony od końca (...) r. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności,

łącznie na karę 6 lat pozbawienia wolności, 800 zł grzywny z zamianą na wypadek nieuiszczenia jej w terminie na zastępczą karę pozbawienia wolności, przyjmując jeden dzień tej kary za równoważny grzywnie w kwocie 80 zł oraz na pozbawienie praw publicznych na okres lat 4,

2) Sądu Rejonowego w O.z dnia (...)r., sygn. akt (...) , za przestępstwo z art. 208 kk i art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych na karę 1 roku pozbawienia wolności,

przy czym wyrokiem łącznym Sądu Wojewódzkiego w O.z dnia (...)r., sygn. akt (...) połączono jednostkowe kary zasadnicze pozbawienia wolności orzeczone wyżej wymienionymi wyrokami i w ich miejsce orzeczono wobec skazanego M. B.jedną karę łączną w wymiarze 6 lat pozbawienia wolności, a ponadto po myśli art. 71 § 1 kk orzeczono, że wyrok łączny obejmuje również karę dodatkową pozbawienia praw publicznych na okres 4 lat,

3)  Sądu Rejonowego dla W. Ś.z dnia (...)r., sygn. akt (...) ,

a) za czyn z art. 280 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk popełniony (...) r. na karę 4 lat pozbawienia wolności,

b) za czyn z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 280 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk popełniony (...) r. na karę 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności,

łącznie na karę 5 lat pozbawienia wolności, na poczet której zaliczono okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od (...) r. do (...)r.,

4)  Sądu Rejonowego w O.z dnia (...)r., sygn. akt (...)(prawomocnym od (...)r.) za czyny popełnione (...) r.

a)  z art. 222 § 1 k.k. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności,

b)  z art. 226 § 1 kk w zw. z art. 57a § 1 kk na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności,

c)  z art. 226 § 1 kk w zw. z art. 57a § 1 kk na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności,

d)  z art.. 226 § 1 kk na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności,

e)  z art. 226 § 1 kk na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności,

łącznie na karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 4 lat oraz na dwie nawiązki po 300 zł na rzecz pokrzywdzonych,

5)  Sądu Rejonowego dla W. M.z dnia (...)r., sygn. akt (...) za czyn popełniony (...) r. z art. 278 § 1 i 3 k.k. w zw. z art. 64 § 1 kk na karę 18 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin miesięcznie,

6)  Sądu Rejonowego w O.z dnia (...)r., sygn. akt (...)(prawomocnym od (...)r.) za czyn z art. 178 a § 1 kk popełniony (...) r. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 3 lat, środek karny zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 1 roku oraz świadczenie pieniężne w kwocie 500 zł,

7)  Sądu Rejonowego w O.z dnia (...)r., sygn. akt (...)

a)  za czyn z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk popełniony (...) r. na karę 1 roku pozbawienia wolności oraz na karę grzywny w wymiarze 100 stawek dziennych w wysokości po 10 zł stawka,

b)  za ciąg przestępstw z art. 291 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk popełnionych w okresie od (...)r., w okresie od (...)r., w okresie od (...)r., w okresie od (...)r., w okresie od (...)r., w okresie od (...)r., w okresie od (...)r. na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności i karę grzywny w wymiarze 150 stawek dziennych w wysokości po 10 zł stawka,

c)  za czyn z art. 270 § 1 i 3 kk w zw. z art. 12 kk popełniony w nieustalonym okresie, ale nie później niż do dnia (...) r., na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności,

d)  za czyn z art. 276 kk popełniony w nieustalonym okresie, ale nie później niż do dnia (...) r., na karę 2 miesięcy pozbawienia wolności,

łącznie na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz karę grzywny w wymiarze 200 stawek dziennych w wysokości po 10 zł stawka, z zaliczeniem na poczet kary łącznej pozbawienia wolności okresu rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od dnia (...)r. do dnia (...)r. i od dnia (...)r. do dnia (...) r.

orzeka:

I.  na podstawie art. 569 § 2 k.p.k., 570 k.p.k., art. 85 k.k. i art. 86 § 1 k.k. łączy jednost­kowe kary pozbawienia wolności orzeczone wobec M. F. wyrokami Sądu Rejonowego w O.w sprawach sygn. akt (...)(pkt 4) i (...)(pkt 6) i wymierza skazanemu karę łączną 1 (jednego) roku pozbawienia wolności;

II.  na podstawie art. 69 § 1, 2 i 4 k.k., art. 70 § 1 pkt 1 k.k. i art. 89 § 1 i 3 k.k. wykonanie orzeczonej wobec skazanego kary łącznej pozbawienia wolności warunkowo zawiesza na okres 3 (trzech) lat;

III.  na podstawie art. 576 § 1 k.p.k. w pozostałej części łączone wyroki pozostawia do odrębnego wykonania;

IV.  na podstawie art. 572 k.p.k. w pozostałym zakresie postępowanie umarza;

V.  na podstawie art. 624 §1 k.p.k. zwalnia skazanego od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych w przedmiocie wydania wyroku łącznego;

VI.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. R. K. kwotę 168 (stu sześćdziesięciu ośmiu) złotych powiększoną o należny podatek VAT w stawce
23 %, tytułem wynagrodzenia za obronę wykonywaną z urzędu.

Sygn. akt II K 193/13

UZASADNIENIE

M. F. (z d. B.) został skazany następującymi prawomocnymi wyrokami:

1)  Sądu Wojewódzkiego w O.z dnia (...)r. w sprawie (...)

g)  za czyn z art. 210 § 1 kk popełniony (...) r. na karę 3 lat pozbawienia wolności, 300 zł grzywny i 3 lata pozbawienia praw publicznych,

h)  za czyn z art. 210 § 1 kk popełniony (...) r. na karę 3 lat pozbawienia wolności, 500 zł grzywny i 3 lata pozbawienia praw publicznych,

i)  za czyn z art. 210 § 1 kk popełniony (...) r. na karę 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, 500 zł grzywny i 3 lat pozbawienia praw publicznych,

j)  za czyn z art. 210 § 1 kk popełniony (...) r. na karę 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, 500 zł grzywny i 3 lata pozbawienia praw publicznych,

k)  za czyn z art. 208 kk i art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. Nr 32, poz. 174) w zw. z art. 10 § 2 kk i art. 58 kk popełniony w okresie od nocy na (...) r. do (...)r. na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności i 500 zł grzywny,

l)  za czyn z art. 265 § 2 kk popełniony od końca (...) r. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności,

łącznie na karę 6 lat pozbawienia wolności, 800 zł grzywny z zamianą na wypadek nieuiszczenia jej w terminie na zastępczą karę pozbawienia wolności, przyjmując jeden dzień tej kary za równoważny grzywnie w kwocie 80 zł oraz na pozbawienie praw publicznych na okres lat 4,

2) Sądu Rejonowego w O.z dnia (...)r., sygn. akt (...) , za przestępstwo z art. 208 kk i art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych na karę 1 roku pozbawienia wolności,

przy czym wyrokiem łącznym Sądu Wojewódzkiego w O.z dnia (...)r., sygn. akt (...) połączono jednostkowe kary zasadnicze pozbawienia wolności orzeczone wyżej wymienionymi wyrokami i w ich miejsce orzeczono wobec skazanego M. B.jedną karę łączną w wymiarze 6 lat pozbawienia wolności, a ponadto po myśli art. 71 § 1 kk orzeczono, że wyrok łączny obejmuje również karę dodatkową pozbawienia praw publicznych na okres 4 lat,

3)  Sądu Rejonowego dla W. Ś.z dnia (...)r., sygn. akt (...) ,

a) za czyn z art. 280 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk popełniony (...) r. na karę 4 lat pozbawienia wolności,

b) za czyn z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 280 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk popełniony (...) r. na karę 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności,

łącznie na karę 5 lat pozbawienia wolności, na poczet której zaliczono okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od (...) r. do (...)r.,

4)  Sądu Rejonowego w O.z dnia (...)r., sygn. akt (...)(prawomocnym od (...)r.) za czyny popełnione (...) r.

e)  z art. 222 § 1 k.k. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności,

f)  z art. 226 § 1 kk w zw. z art. 57a § 1 kk na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności,

g)  z art. 226 § 1 kk w zw. z art. 57a § 1 kk na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności,

h)  z art.. 226 § 1 kk na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności,

i)  z art. 226 § 1 kk na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności,

łącznie na karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 4 lat oraz na dwie nawiązki po 300 zł na rzecz pokrzywdzonych,

5)  Sądu Rejonowego dla W. M.z dnia (...)r., sygn. akt (...) za czyn popełniony (...) r. z art. 278 § 1 i 3 k.k. w zw. z art. 64 § 1 kk na karę 18 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin miesięcznie,

6)  Sądu Rejonowego w O.z dnia (...)r., sygn. akt (...)(prawomocnym od (...)r.) za czyn z art. 178 a § 1 kk popełniony (...) r. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 3 lat, środek karny zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 1 roku oraz świadczenie pieniężne w kwocie 500 zł,

7)  Sądu Rejonowego w O.z dnia (...)r., sygn. akt (...)

j)  za czyn z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk popełniony (...) r. na karę 1 roku pozbawienia wolności oraz na karę grzywny w wymiarze 100 stawek dziennych w wysokości po 10 zł stawka,

k)  za ciąg przestępstw z art. 291 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk popełnionych w okresie od (...)r., w okresie od (...)r., w okresie od (...)r., w okresie od (...)r., w okresie od (...)r., w okresie od (...)r., w okresie od (...)r. na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności i karę grzywny w wymiarze 150 stawek dziennych w wysokości po 10 zł stawka,

l)  za czyn z art. 270 § 1 i 3 kk w zw. z art. 12 kk popełniony w nieustalonym okresie, ale nie później niż do dnia (...) r., na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności,

m)  za czyn z art. 276 kk popełniony w nieustalonym okresie, ale nie później niż do dnia (...) r., na karę 2 miesięcy pozbawienia wolności,

łącznie na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz karę grzywny w wymiarze 200 stawek dziennych w wysokości po 10 zł stawka, z zaliczeniem na poczet kary łącznej pozbawienia wolności okresu rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od dnia (...)r. do dnia (...)r. i od dnia (...)r. do dnia (...) r.

(dowód: dane o karalności k. 7-8, 18-20, odpis wyroku k. 16-17, 28, 29-30, 31-34, 35, 38, 40-42, obliczenia kary k.43-46, odpisy postanowień k.47-55, 144, 146, informacje z Sądu Rejonowego w O. o wykonaniu środków karnych k. 165, 176, dokumenty zawarte w aktach (...)Sądu Okręgowego w O.)

W dniu 22 kwietnia 2013 r. skazany złożył wniosek o wydanie wyroku łącznego i połączenie nim kar orzeczonych wobec niego w sprawach (...)Sądu Rejonowego dla W. M.i (...) Sądu Rejonowego w O.. Następnie w toku rozpoznawania przedmiotowej sprawy skazany cofnął przedmiotowy wniosek (k. 2, 152, 166, 170).

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Warunkiem wydania kary łącznej, obejmującej kary jednostkowe jest, by przestępstwa, za które zostały wymierzone te kary pozostawały w tzw. realnym zbiegu przestępstw, czyli zostały popełnione zanim zapadł pierwszy z wyroków, obejmujących choć jedno z tych przestępstw. Dodatkowo musi za nie zostać wymierzona kara tego samego rodzaju bądź inna, podlegająca na mocy przepisów łączeniu (art. 85 k.k. oraz art. 569 k.p.k.). Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego zawartym w art. 85 kk zwrot: „zanim zapadł pierwszy wyrok” odnosi się do pierwszego chronologicznie wyroku, który zapadł przed popełnieniem przez sprawcę kolejnego (kolejnych) przestępstwa. O przesłankach do orzeczenia kary łącznej, a co z tego wynika i wyroku łącznego, decydują dwa warunki zbiegu: pierwszy to popełnienie przez sprawcę dwóch lub więcej przestępstw i drugi – „zanim zapadł pierwszy wyrok” ( vide: uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 25 lutego 2005r., I KZP 36/04, OSNKW 2005r., z. 2, poz. 13).

W świetle tych uwag, stwierdzić należy, że wniosek skazanego o wydanie wyroku łącznego z połączenia kar orzeczonych wobec niego w sprawach wymienionych powyżej w pkt 5 i 7 nie zasługuje na uwzględnienie. Czyny objęte tymi wyrokami nie pozostają bowiem w zbiegu realnym. Przestępstwa przypisane M. F. w wyroku Sądu Rejonowego w O.w sprawie (...)zostały popełnione (...)r. i w okresie, którego koniec przypadał (...)r., a zatem ich popełnienie nastąpiło po wydaniu wobec skazanego wyroku Sądu Rejonowego dla W. M.w sprawie (...)w dniu (...)r.

Z urzędu Sąd Okręgowy stwierdził jednak, że zbieg realny zachodzi pomiędzy czynami przypisanymi skazanemu w wyrokach wskazanych powyżej w pkt 4, 5 i 6. Pierwszy z tych wyroków – wyrok Sądu Rejonowego w O.w sprawie (...)został wydany (...)r., a przed tą datą skazany dopuścił się nie tylko czynów przypisanych mu w tym wyroku, ale także czynu ze wskazanego powyżej wyroku Sądu Rejonowego dla W. M.popełnionego (...)r. oraz czynu z wyroku Sądu Rejonowego w O.w sprawie (...)popełnionego (...) r.

Należy wskazać, że wyroki Sądu Rejonowego w O.w sprawach (...)i (...)mogą być brane pod uwagę przy orzekaniu o możliwości wydania wyroku łącznego, albowiem mimo zakończenia w obu tych sprawach okresu próby i upływu dalszych 6 miesięcy ( co zgodnie z treścią art. 75 § 4 k.k. uniemożliwia zarządzenie wykonania kar orzeczonych w tych sprawach), nie nastąpiło z mocy prawa zatarcie skazań w tych sprawach. Zgodnie bowiem z treścią art. 76 § 2 k.k. jeżeli wobec skazanego na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania orzeczono grzywnę lub środek karny (z wyjątkiem środka, o którym mowa w art. 39 pkt 5 k.k.), zatarcie skazania nie może nastąpić przed ich wykonaniem, darowaniem albo przedawnieniem ich wykonania. W obu wskazanych sprawach Sądu Rejonowego w O.oprócz kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania orzeczono wobec M. F. środki karne: w sprawie (...)dwie nawiązki po 300 zł na rzecz pokrzywdzonych, a w sprawie (...)świadczenie pieniężne w kwocie 500 zł, które, jak wynika z informacji uzyskanej z Sądu Rejonowego w O., nie zostały w całości przez skazanego wykonane (k. 176), a jednocześnie zgodnie z treścią art. 103 § 1 pkt 3 i § 2 k.k. nie nastąpiło jeszcze przedawnienie ich wykonania.

Dla orzekania o karze łącznej istotne znaczenie ma jednak okoliczność, że we wskazanych sprawach Sądu Rejonowego w O.wymierzono skazanemu kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem ich wykonania, natomiast w sprawie Sądu Rejonowego dla W. M.orzeczono wobec skazanego karę ograniczenia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania. Dodatkowo wszystkie pozostające w zbiegu realnym przestępstwa zostały popełnione przed dniem wejścia w życie art. 89 § 1a k.k. w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy – Kodeks karny wykonawczy, ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 206, poz. 1589). To obligowało do rozważenia, czy z uwagi na treść art. 4 § 1 k.k. regulacje obowiązujące w dacie popełnienia zbiegających się przestępstw, nie są względniejsze dla sprawcy. Przed wejściem w życie wspomnianej nowelizacji, na gruncie powszechnie przyjętej w orzecznictwie interpretacji art. 89 k.k. niedopuszczalne było orzeczenie bezwzględnej kary pozbawienia wolności w przypadku łączenia kar bezwzględnych oraz z warunkowym zawieszeniem jej wykonania. Tytułem przykładu można tu wskazać wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 marca 2007 r., sygn. II KK 6/07, w którym Sąd ten stwierdził, że art. 89 k.k. daje możliwość połączenia kar pozbawienia wolności, ograniczenia wolności albo grzywny orzeczonych z warunkowym zawieszeniem ich wykonania i bez warunkowego zawieszenia ich wykonania, jednak tylko przy spełnieniu przesłanek przewidzianych w art. 69 k.k., co oznacza, iż możliwość wymierzenia kary łącznej za te różne rodzaje kar jednostkowych jest dopuszczalna tylko w razie warunkowego zawieszenia kary łącznej.

Taka wykładnia przepisu art. 89 § 1 k.k. była jednolita i konsekwentna. Wprowadzona ustawą z dnia 5 listopada 2009 r. zmiana dodająca art. 89 § 1 a, która weszła w życie 8 czerwca 2010 r. spowodowała, iż od tego momentu stało się możliwe wymierzenie kary łącznej pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania w sytuacji, gdy łączeniu podlegałyby kary jednostkowe pozbawienia wolności orzeczone z warunkowym zawieszeniem ich wykonania.

Mając na uwadze, że przestępstwa przypisane skazanemu w wyrokach opisanych w pkt 4, 5 i 6 zostały popełnione przed dniem 8 czerwca 2010 r. i porównując interpretację art. 89 § 1 k.k. w brzmieniu sprzed nowelizacji oraz treść art. 89 § 1a k.k. obowiązującego w dniu wyrokowania stwierdzić należało, że ustawą względniejszą dla skazanego, jeżeli chodzi o analizowany zbieg realny przestępstw, jest Kodeks karny w brzmieniu sprzed wskazanej nowelizacji, albowiem wykluczał on możliwość orzeczenia kary łącznej pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania w sytuacji łączenia kar pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem ich wykonania z karą ograniczenia wolności bez warunkowego zawieszenia.

W ocenie Sądu wobec skazanego nie zachodzą bowiem przesłanki z art. 69 k.k. pozwalające na wymierzenie mu z połączenia kar orzeczonych w sprawach z pkt 4, 5 i 6 kary łącznej pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania. Podkreślić należy, że kara ograniczenia wolności orzeczona w sprawie Sądu Rejonowego dla W. M.została zamieniona na zastępczą karę pozbawienia wolności, co świadczy, iż skazany nie wykonywał tej kary systematycznie i terminowo. Ponadto w sytuacji, gdy skazany po popełnieniu przestępstw objętych wskazanym zbiegiem dopuścił się dużej liczby kolejnych przestępstw objętych wyrokiem Sądu Rejonowego w O.z dnia (...)r., sygn. (...), orzeczenie wobec niego kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania z połączenia takich kar i bezwzględnej kary ograniczenia wolności stanowiłoby nadmierną dla skazanego „premię” oraz nie spełniało celów kary.

W myśl art. 89 § 1 k.k. zachodziła natomiast możliwość połączenia kar orzeczonych wobec skazanego w sprawach (...) i (...)Sądu Rejonowego w O.i wymierzenia mu kary łącznej pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania. W ocenie Sądu w przypadku wskazanego zbiegu dwóch kar pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem ich wykonania orzeczeniu kary łącznej również z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, nie sprzeciwiał się fakt późniejszego skazania M. F.w sprawie (...), zwłaszcza jeśli się zważy okoliczność, że jak wynika z opinii o skazanym z Aresztu Śledczego w W. G., zachowanie skazanego podczas odbywania tej kary jest oceniane jako dobre (k.155).

Sąd wymierzył skazanemu z połączenia kar jednostkowych karę łączną 1 roku pozbawienia wolności. Wymierzeniu bowiem kary łącznej na zasadzie pełnej absorpcji sprzeciwiał się, w ocenie Sądu, różny charakter naruszonych przez skazanego w obu sprawach dóbr prawnych. Wykonanie kary łącznej pozbawienia wolności Sąd warunkowo zawiesił na wyznaczony na nowo, zgodnie treścią art. 89 § 3 k.k., ale minimalny okres próby, mając na uwadze, iż wcześniej, w sprawach jednostkowych, okresy próby orzeczone wobec skazanego upłynęły z pozytywnym skutkiem, skoro nie zarządzono wykonania wobec niego kar pozbawienia wolności, których te okresy dotyczyły.

Na podstawie art. 576 § 1 k.p.k. w pozostałej części łączone wyroki zostały pozostawione do odrębnego wykonania.

W zakresie, w jakim, z przyczyn wskazanych powyżej, brak było warunków do połączenia kar orzeczonych wobec M. F. pozostałymi wyrokami, Sąd postępowanie umorzył na podstawie art. 572 k.p.k.

Z uwagi na sytuację majątkową skazanego, który obecnie osadzony jest w areszcie śledczym, gdzie pozostaje bez pracy, pomimo, iż jest zainteresowany jej podjęciem, w oparciu o art. 624 § 1 k.p.k., Sąd zwolnił go od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów postępowania.

O kosztach obrony sprawowanej z urzędu orzeczono na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. nr 16, poz. 124 ze zm.) oraz § 14 ust. 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedli ­wości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. 2002, nr 163, poz. 1348 ze zm.).

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Iwona Urban
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Olsztynie
Osoba, która wytworzyła informację:  Agnieszka Śmiecińska
Data wytworzenia informacji: