Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 496/18 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Zambrowie z 2019-03-08

Sygn. akt II K 496/18

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 8 marca 2019 r.

Sąd Rejonowy w Zambrowie w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący SSR Marta Kołakowska

Protokolant Renata Konert

w obecności Prokuratora Marka Mioduszewskiego

po rozpoznaniu dniu 8 marca 2019 roku

sprawy skazanego T. P. syna Z. i E. z domu W. ur. (...) w Z.

skazanego prawomocnymi wyrokami:

1.  Sądu Rejonowego w Zambrowie z dnia 23 kwietnia 2012 roku w sprawie sygn. akt II K 85/12 za przestępstwo z art. 288 § 1 kk, popełnione w okresie od 4 lutego 2012 roku do 5 lutego 2012 r. godz. 18.00, na karę 5 miesięcy pozbawienia wolności, oraz za przestępstwo z art. 13§ 1 kk w zw. z art. 279 § 1 kk, popełnione w nocy z 14/15 stycznia 2012 r., na karę 1 roku pozbawienia wolności i wymierzono mu karę łączną 1 (jeden) roku i 3 (trzy) miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności na okres 3 (trzy) lat tytułem próby; zasądzono koszty. Postanowieniem z dnia 27.05.2013 roku zarządzono skazanemu wykonanie kary pozbawienia wolności orzeczonej sprawie II K 85/12, zaś postanowieniem z dnia 20.02.2014 r. stwierdzono utratę mocy wyroku z dn. 23.04.2012 r. w zakresie kary łącznej i zamieniono skazanemu karę 5 miesięcy pozbawienia wolności na karę 30 dni aresztu;

2.  Sądu Rejonowego w Zambrowie z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie sygn. akt II K 413/12 za czyn z art. 278 § 1 kk, popełniony w okresie od 6 maja 2012 roku do 7 maja 2012 r. godz. 6:30 i za czyn z art. 278 § 1 kk popełniony w dniu 1 maja 2012 r. na mocy art. 278 § 1 kk w zw. z art. 33 § 2 i 3 kk w zw. z art. 91 § 1 kk na karę 1 (jeden) roku i 6 (sześć) miesięcy pozbawienia wolności oraz karę grzywny 70 stawek po 10 złotych z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności na okres próby lat 3 (trzy) i oddano w tym okresie pod dozór kuratora, zasądzono koszty i opłaty. Postanowieniem z dnia 8.06.2015 roku zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności ze sprawy II K 413/12.

3.  Sądu Rejonowego w Zambrowie z dnia 13 kwietnia 2015 roku w sprawie sygn. akt II K 74/15 za czyn z art. 278§ 1 kk w zw. z art. 64§ 1 kk, popełniony w dniu 22 grudnia 2015 roku , na karę 4 (cztery) miesięcy pozbawiania wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby lat 3 (trzy) i oddano w tym okresie pod dozór kuratora; zasądzono koszty.

4.  Sądu Rejonowego w Zambrowie z dnia 10 lipca 2017 roku w sprawie sygn. akt II K 171/17 za czyn z art. 62 ust. 1 ustawy z dn. 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, popełniony w dniu 11 marca 2017 r., na karę 6 (sześć) miesięcy pozbawienia wolności, zaliczono na poczet kary okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie, orzeczono przepadek dowodu rzeczowego, zasądzono koszty.

5.  Sądu Rejonowego w Zambrowie z dnia 24 października 2018 roku w sprawie sygn. akt II K 401/18 za czyn z art. 280 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, popełniony w dniu 15 sierpnia 2018 roku, na karę 2 (dwa) lat i 6 (sześć) miesięcy pozbawiania wolności, zaliczono na poczet kary okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie, orzeczono obowiązek naprawienia szkody; zwolniono od kosztów.

I.  Na mocy art . 569 § 1 k.p.k., art. 85 § 1 i 2 k.k., , art. 85 a kk, art. 86 § 1 k.k. łączy kary pozbawienia wolności wymierzone skazanemu T. P. wyrokami: Sądu Rejonowego w Zambrowie z dnia 10 lipca 2017 roku w sprawie sygn. akt II K 171/17 oraz Sądu Rejonowego w Zambrowie z dnia 24 października 2018 roku w sprawie sygn. akt II K 401/18 i wymierza mu karę łączną 2 (dwa) lat i 10 (dziesięć ) miesięcy pozbawienia wolności.

II.  Na mocy art. 572 k.p.k. postępowanie w przedmiocie wydania wyroku łącznego, co do wyroków: Sądu Rejonowego w Zambrowie II K 85/12, II K 413/12, II K 74/15 - umarza.

III.  W pozostałym zakresie wyroki wskazane w pkt. I (pierwszym) pozostawia do odrębnego wykonania.

IV.  Na mocy art. 577 kpk na poczet orzeczonej w pkt. I wyroku kary łącznej pozbawienia wolności zalicza skazanemu T. P. okres odbytej kary w sprawach podlegających łączeniu oraz okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie II K 171/17 w okresie od dnia 11 marca 2017 roku godz. 22.55 do dnia 12 marca 2017 roku godz. 16.05.

V.  Zwalnia skazanego T. P. od ponoszenia kosztów sądowych związanych z wydaniem wyroku łącznego, obciążając nimi Skarb Państwa.

Sygn. akt II K 496/18

UZASADNIENIE

Dyrektor Zakładu Karnego w C. oraz skazany T. P. wystąpili z wnioskami o wydanie wobec skazanego wyroku łącznego.

W oparciu o dołączone odpisy wyroków Sąd ustalił, iż T. P. był skazany prawomocnymi wyrokami:

1.  Sądu Rejonowego w Zambrowie z dnia 23 kwietnia 2012 roku w sprawie sygn. akt II K 85/12 za przestępstwo z art. 288 § 1 kk, popełnione w okresie od 4 lutego 2012 roku do 5 lutego 2012 r. godz. 18.00, na karę 5 miesięcy pozbawienia wolności, oraz za przestępstwo z art. 13§ 1 kk w zw. z art. 279 § 1 kk, popełnione w nocy z 14/15 stycznia 2012 r., na karę 1 roku pozbawienia wolności i wymierzono mu karę łączną 1 (jeden) roku i 3 (trzy) miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności na okres 3 (trzy) lat tytułem próby; zasądzono koszty. Postanowieniem z dnia 27.05.2013 roku zarządzono skazanemu wykonanie kary pozbawienia wolności orzeczonej sprawie II K 85/12, zaś postanowieniem z dnia 20.02.2014 r. stwierdzono utratę mocy wyroku z dn. 23.04.2012 r. w zakresie kary łącznej i zamieniono skazanemu karę 5 miesięcy pozbawienia wolności na karę 30 dni aresztu;

2.  Sądu Rejonowego w Zambrowie z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie sygn. akt II K 413/12 za czyn z art. 278 § 1 kk, popełniony w okresie od 6 maja 2012 roku do 7 maja 2012 r. godz. 6:30 i za czyn z art. 278 § 1 kk popełniony w dniu 1 maja 2012 r. na mocy art. 278 § 1 kk w zw. z art. 33 § 2 i 3 kk w zw. z art. 91 § 1 kk na karę 1 (jeden) roku i 6 (sześć) miesięcy pozbawienia wolności oraz karę grzywny 70 stawek po 10 złotych z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności na okres próby lat 3 (trzy) i oddano w tym okresie pod dozór kuratora, zasądzono koszty i opłaty. Postanowieniem z dnia 8.06.2015 roku zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności ze sprawy II K 413/12.

3.  Sądu Rejonowego w Zambrowie z dnia 13 kwietnia 2015 roku w sprawie sygn. akt II K 74/15 za czyn z art. 278§ 1 kk w zw. z art. 64§ 1 kk, popełniony w dniu 22 grudnia 2015 roku , na karę 4 (cztery) miesięcy pozbawiania wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby lat 3 (trzy) i oddano w tym okresie pod dozór kuratora; zasądzono koszty.

4.  Sądu Rejonowego w Zambrowie z dnia 10 lipca 2017 roku w sprawie sygn. akt II K 171/17 za czyn z art. 62 ust. 1 ustawy z dn. 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, popełniony w dniu 11 marca 2017 r., na karę 6 (sześć) miesięcy pozbawienia wolności, zaliczono na poczet kary okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie, orzeczono przepadek dowodu rzeczowego, zasądzono koszty.

5.  Sądu Rejonowego w Zambrowie z dnia 24 października 2018 roku w sprawie sygn. akt II K 401/18 za czyn z art. 280 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, popełniony w dniu 15 sierpnia 2018 roku, na karę 2 (dwa) lat i 6 (sześć) miesięcy pozbawiania wolności, zaliczono na poczet kary okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie, orzeczono obowiązek naprawienia szkody; zwolniono od kosztów.

Sąd zważył, co następuje:

Zgodnie z ustalonymi powyżej okolicznościami Sąd stwierdził, iż zachodzą przesłanki przewidziane w treści art. 85 § 1 i 2 kk do wydania wyroku łącznego i orzeczenia wobec skazanego kary łącznej pozbawienia wolności. W skład kary łącznej wchodzą kary orzeczone wyrokami Sądu Rejonowego w Zambrowie z dnia 10 lipca 2017 roku w sprawie sygn. akt II K 171/17 oraz Sądu Rejonowego w Zambrowie z dnia 24 października 2018 roku w sprawie sygn. akt II K 401/18.

Zgodnie z art. 85 § 1 kk jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu sąd orzeka karę łączną. Zgodnie zaś z art. 85 § 2 kk podstawą orzeczenia kary łącznej są wymierzone i podlegające wykonaniu w całości lub w części kary lub kary łączne. Z uwagi na to wskazane wyżej wyroki podlegają łączeniu. Jednocześnie nie podlegały łączeniu wyroki Sądu Rejonowego w Zambrowie II K 85/12, II K 413/12, II K 74/15 i w tym zakresie postępowanie zostało umorzone.

Wymierzając karę łączną Sąd miał na uwadze przesłanki wynikające z art. 86 § 1 kk pozwalające orzec karę łączną w granicach od najwyższej z kar wymierzonych za poszczególne przestępstwa do ich sumy. Zgodnie z art. 85 a kk orzekając karę łączną sąd bierze pod uwagę przede wszystkim cele zapobiegawcze i wychowawcze, które kara ma osiągnąć w stosunku do skazanego, a także potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa. Zdaniem Sądu w przedmiotowej sprawie zachodzą przesłanki do zastosowania częściowej absorbcji kar pozbawienia wolności orzeczonych wobec skazanego. Sąd Apelacyjny w wyroku z dnia 18 listopada 2008 roku (sygn. akt II Aka 178/08, KZS 2009/6/78), wskazał, iż instytucja kary łącznej nie jest i nie może być formą automatycznego łagodzenia odpowiedzialności karnej, albowiem trudno przyjąć, aby zasadnym było premiowanie skazanego ulgą za to, że dopuścił się szeregu przestępstw - na przestrzeni lat. Tym samym zastosowanie pełnej absorbcji, nie dałoby pewności, iż wymierzone skazanemu kary wpłyną w sposób znaczący na zmianę dotychczasowego trybu życia.

Mając powyższe na względzie Sąd kierując się treścią art. 86 § 1 kk, 85a kk wymierzył skazanemu karę łączną 2 (dwóch) lat i 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności. Kara ta jest karą sprawiedliwą i spełnia zadania zarówno prewencji indywidualnej jak i generalnej. Kara ta pozwoli skazanemu na zrozumienie naganności dotychczasowego postępowania i wdrożyć go winna do współżycia w społeczeństwie osiągając zamierzony cel resocjalizacyjny.

Z opinii przesłanej przez Zakład Karny w C. wynika, że skazany odbywa karę w systemie zwykłym. Obecnie będąc osadzonym w ZK w C. w stopniu umiarkowanym przestrzega ustalonego porządku i dyscypliny. Dba o czystość i porządek. Wobec przełożonych przyjmuje postawę regulaminową. Nie był karany dyscyplinarnie, a raz był nagrodzony. Nie prezentował zachowań agresywnych i samoagresywnych. Pracuje w ramach odbywania kary. Koniec kary przypada na 9.05.2021r. Wskazać należy, iż skazany popełnił kilka przestępstw. Opinia o nim jest częściowo pozytywna (pracuje, postępuje regulaminowo, ale jednocześnie tylko w stopniu umiarkowanym przestrzega ustalonego porządku). Wymierzenie kary w mniejszym zakresie, przy zastosowaniu wyższej absorbcji, nie stanowiłoby wystarczającej dolegliwości dla skazanego.

W pozostałym zakresie powyższe wyroki podlegają odrębnemu wykonaniu.

Na poczet orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności Sąd zaliczył skazanemu okres odbytej kary w sprawach podlegających łączeniu oraz okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim II K 171/17.

Z uwagi na odbywanie przez skazanego długoletniej kary pozbawienia wolności Sąd zwolnił go w całości od kosztów postępowania w przedmiocie wydania wyroku łącznego.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Agnieszka Skrodzka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Zambrowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Marta Kołakowska
Data wytworzenia informacji: