Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 467/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Zambrowie z 2018-04-18

Sygn. akt I C 467/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 18 kwietnia 2018 r.

Sąd Rejonowy w Zambrowie Wydział I Cywilny w składzie:

Przewodniczący – SSR Marta Kołakowska

Protokolant – Marta Skrzyńska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 kwietnia 2018r. w Zambrowie

sprawy z powództwa W. S., F. G., M. G. (1), M. G. (2), E. W.

przeciwko K. (...) w B.

o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym

I.  uzgadnia stan prawny nieruchomości objętej księgą wieczystą KW nr (...), prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zambrowie, stanowiącej działkę oznaczoną numerem geodezyjnym (...) położoną w G., gmina R., pow. (...), woj. (...), przez odłączenie z księgi (...) działki (...) poł. w G. i założenie dla niej nowej księgi wieczystej oraz wpisanie w dziale II nowo założonej księgi wieczystej jako współwłaścicieli: - E. W. córki J. i D. P. (...) w udziale 1/3 części, - W. S. syna J. i M. P. (1) (...), w udziale 1/3 części, - F. G. syna M. i K. P. (...), w udziale 1/9 części, - M. G. (1) syna R. i M. P. (2) (...) w udziale 1/9 części, - M. G. (2) syna M. i K. P. (...) w udziale 1/9 części;

II.  odstępuje od obciążania pozwanego kosztami sądowymi;

III.  zasądza od pozwanego K. (...)w B. na rzecz powodów solidarnie W. w. S., F. G., M. G. (1), M. G. (2), E. W. 3040,00 (trzy tysiące czterdzieści) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwota 1800 złotych tytułem zwrotu kosztów pełnomocnika.

Sygn. akt I C 467/18

UZASADNIENIE

Powodowie J. R. (1), W. S., F. G., M. G. (1) i M. G. (2) reprezentowani przez profesjonalnego pełnomocnika wnieśli o uzgodnienie treści księgi wieczystej numer (...) prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Zambrowie z rzeczywistym stanem prawnym poprzez odłączenie z działu I tej księgi wieczystej części działki o numerze ewidencyjnym (...) położonej w G. w obrębie (...) G. oraz urządzenie dla nieruchomości – odłączonej części działki o numerze ewidencyjnym (...) nową księgę wieczystą i w dziale II nowo urządzonej księgi wieczystej wpisać właścicieli J. R. (1), W. S., F. G., M. G. (1) i M. G. (2). Po modyfikacji powództwa strona powodowa wniosła o uzgodnienie treści księgi wieczystej numer (...) poprzez odłączenie z działu I tej księgi działki o numerze ewidencyjnym (...) położonej w G. i urządzenie dla tej działki nowej księgi wieczystej i w dziale II nowo urządzonej księgi wieczystej wpisać właścicieli J. R. (1), W. S., F. G., M. G. (1) i M. G. (2). Z uwagi zaś na śmierć powoda J. R. (1) w zakresie nowych właścicieli wpisać jego jedyną spadkobierczynię E. W..

W odpowiedzi na pozew pozwanyK. (...) w B. uznał powództwo również w zmodyfikowanym zakresie.

Sąd ustalił i zważył co następuje:

Na mocy decyzji W. (...) z dnia 04 września 2012 roku stwierdzono, że zespół dworsko-parkowy obejmujący m.in. działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym (...) o pow. 1,08 ha wchodzący w skład majątku (...) stanowiącego byłą własność S. S. (1) nie podpadał pod działanie przepisu art. 2 ust. 1 lit. e dekretu K. (...) z dnia 6 września 1944 roku o przeprowadzeniu reformy rolnej (Dz. U. z 1945r. Nr 3, poz. 13 z późń. zm.).

Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieście w Warszawie z dnia 07 grudnia 2005 roku w sprawie VI Ns 446/05 stwierdzono, że spadek po S. S. (2) z domu S. zmarłej w dniu 14 stycznia 1980r. w W. na podstawie ustawy nabyły córki Z. U. z domu S. i M. S. (2) w 1/2 części każda z nich. Stwierdzono jednocześnie, że spadek po Z. U. zmarłej w dniu 18 kwietnia 1996r. w miejscowości W. na podstawie testamentu własnoręcznego nabyli K. G., J. R. (2) i W. S. w 1/3 części każde z nich. Stwierdzono również, że spadek po M. S. (2) zmarłej w dniu 3 lutego 1997r. w miejscowości W. na podstawie testamentu własnoręcznego nabyli K. G., J. R. (1) i W. S. po 1/3 części każde z nich (k. 30). Postanowieniem Sądu Rejonowego w Legionowie z dnia 17 marca 2006 roku w sprawie I Ns 634/05 stwierdzono, że spadek po S. S. (1) zmarłym dnia 03 lipca 1962r. w J. na podstawie ustawy nabyły żona S. S. (3) w 2/8 części, córka Z. U. w 3/8 części oraz córka M. S. (3) w 3/8 części (k. 31). Na podstawie aktu poświadczenia dziedziczenia z dnia 31 marca 2010 roku sporządzonego w Kancelarii Notarialnej w W. poświadczono, że spadek po K. G. zmarłej dnia 14 stycznia 2010 roku w W. nabyli z ustawy w udziałach wynoszących po 1/3 części: mąż M. G. (1) i synowie F. G. i M. G. (2) (k. 32-33). Aktem poświadczenia dziedziczenia sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w W. Repertorium A nr (...) (k. 94) poświadczono, że spadek po J. R. (1) zmarłym w dniu 10 lutego 2018 roku w K. na podstawie ustawy nabyła E. W. w całości.

Biegły z zakresy geodezji J. T. sporządził opinię w zakresie wydzielenia i oznaczenia obszaru wchodzącego w skład działki numer (...) położonej w G.. Z opinii wynika, że zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów i budynków wsi G., prowadzonym przez Starostwo Powiatowe w Z. działki numer (...) (poprzednio działka (...)) są własnością Skarbu Państwa we władaniu A. (...) w S.. W księdze wieczystej nr (...) właścicielem działki numer (...) jest Skarb Państwa natomiast osoba prawna, której powierzono wykonywanie praw Skarbu Państwa jest A. (...) w W.. Na podstawie decyzji W. (...) nr (...) z dnia 04 września 2012 roku część działki nr (...) (obecnie (...) położonej we wsi G. była własnością S. S. (1) i nie podpadała pod działanie przepisu art. 2 ust. 1 lit. e dekretu P. (...)z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej. Biegły po analizie dostępnych materiałów wskazał, że granica zespołu dworsko-parkowego przebiega poza granicami ewidencyjnymi działek (...), wykonanie podziału działki (...) (obecnie (...)) jest nieuzasadnione a zwrotowi podlegają ww działki w całości (k. 52-60). W opinii Sądu opinię biegłego należy uznać za w pełni wiarygodną, znajduje ona oparcie w materiałach dotyczących przedmiotowej działki.

Po uzyskaniu opinii biegłego strona powodowa zmodyfikowała powództwo domagając się uzgodnienia treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym odnośnie całej działki (...).

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2013 r., poz. 707 ze zm.) w razie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym osoba, której prawo nie jest wpisane lub jest wpisane błędnie albo jest dotknięte wpisem nieistniejącego obciążenia lub ograniczenia, może żądać usunięcia niezgodności. W świetle powyższego przepisu i ustaleń faktycznych poczynionych w sprawie Sąd uwzględnił roszczenie strony powodowej. W ocenie Sądu powództwo jest jak najbardziej zasadne. Niewątpliwie, jak wynika, ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego działka (...) (obecnie (...), który to podział nie został wpisany do księgi (...)) nie powinna podlegać przepisom dekretu K. (...) z dnia 06 września 1944 roku i w związku z tym nie przestała stanowić własności S. S. (1) a obecnie spadkobierców po nim, którymi są powodowie występujący w niniejszej sprawie. Kwestię własności działki rozstrzygnęła decyzja W. (...)z dnia 04 września 2012 roku, zaś powodowie w sposób bezsporny udowodnili swoje podstawy do sukcesji po (...). Z uwagi na powyższe Sąd uwzględnił stan prawny nieruchomości objętej księgą wieczystą KW nr (...) prowadzona przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zambrowie, stanowiącej działkę oznaczoną numerem geodezyjnym (...) położoną w G., gmina R. przez odłączenie z księgi (...) działki (...) położonej w G. i założenie dla niej nowej księgi wieczystej oraz wpisanie w dziale II nowo założonej księgi wieczystej jako współwłaścicieli E. W. córki J. i D. w udziale 1/3 części, W. S. syna J. i M. w 1/3 części, F. G. syna M. i K. w udziale 1/9 części, M. G. (1) syna R. i M. w udziale 1/9 części, M. G. (2) syna M. i K. w udziale 1/9 części. Wskazać należy ponadto, że pozwany nie kwestionował co do zasady zasadności roszczenia powodów. Przy czym nie było potrzeby uwzględnienia podział geodezyjnego tej działki, który – jak stwierdził biegły - był nieuzasadniony.

Na mocy art. 102 kpc Sąd odstąpił od obciążania pozwanego kosztami sądowymi. Sąd miał tu na względzie fakt, że pozwana (...) jest osobą prawną reprezentującą Skarb Państwa i dysponującą określoną częścią majątku Państwa. Obciążanie (...) kosztami sądowymi byłoby w rzeczywistości obciążaniem Skarbu Państwa, które to koszty należą się Skarbowi Państwa. Dodatkowo Sąd miał tu na względzie uznanie przez pozwanego powództwa, choć nie ulegało wątpliwości, że to działania pozwanego doprowadziły do jego wytoczenia.

Sąd zasądził jednakże od pozwanego na rzecz powodów kwotę 3040 złotych tytułem zwrotu kosztów procesu na którą składa się kwota 1240 złotych tytułem opłaty oraz kwota 1800 złotych tytułem zwrotu kosztów pełnomocnika. Wskazać należy, iż z uwagi na nieuregulowanie w drodze administracyjnej własności przedmiotowej działki powodowie byli zmuszeni wystąpić na drogę powództwa sądowego i z uwagi na to należy im się zwrot kosztów poniesionych w związku z wytoczonym powództwem jako stronie wygrywającej proces na zasadach wynikających z art. 98 kpc.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Kinga Klemarczyk
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Zambrowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Marta Kołakowska
Data wytworzenia informacji: