Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 458/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Zambrowie z 2015-07-24

Sygn. akt I C 458/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 24 lipca 2015 r.

SĄD REJONOWY W ZAMBROWIE I WYDZIAŁ CYWILNY

w składzie:

Przewodniczący – SSR Paweł Płoński

Protokolant – Agnieszka Grochowska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 lipca 2015 r. w Zambrowie

sprawy z powództwa K. J.

przeciwko (...) z siedzibą w W.

o zapłatę 9.350 zł

I.  zasądza od pozwanej (...) z siedzibą w W. na rzecz powoda K. J. kwotę 4.950,00 zł (cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt i 00/100 złotych) wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 5 grudnia 2014 r. do dnia zapłaty;

II.  w pozostałym zakresie powództwo oddala;

III.  nakazać ściągnąć na rzecz Skarbu Państwa od pozwanej (...) z siedzibą w W. kwotę 246,83 zł (dwieście czterdzieści sześć
i 83/100 złotych) tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych;

IV.  zasądza od pozwanej (...) z siedzibą w W. na rzecz powoda K. J. kwotę 381,01 zł (trzysta osiemdziesiąt jeden i 01/100 złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sygn. akt I C 458/14

UZASADNIENIE

wyroku Sądu Rejonowego w Zambrowie z dnia 24 lipca 2015 r.

Powód K. J. w pozwie wniesionym w dniu 5 grudnia 2014 r. przeciwko (...) Zakładowi (...) na (...) S.A. domagał się zasądzenia od pozwanego na swoją rzecz kwoty 9.350 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu tytułem zadośćuczynienia na skutek powstania trwałego uszczerbku na zdrowiu, a także zasądzenia zwrotu kosztów procesu. W uzasadnieniu wskazał, iż w dniu 14 kwietnia 2013 r. uległ wypadkowi podczas pełnienia służby jako funkcjonariusz policji, na skutek którego doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu w stopniu według niego co najmniej 25%. Jednocześnie wskazał, że w chwili zdarzenia objęty był ochroną ubezpieczeniową wynikającą z umowy dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem zawartej z pozwanym Ubezpieczycielem, z której to umowy wywodzi aktualnie swoje roszczenia.

W sprzeciwie od nakazu zapłaty z dnia 9 grudnia 2014 r. wydanego przez Sąd Rejonowy w Zambrowie w postępowaniu upominawczym, pozwany (...) na (...) S.A. wniósł o oddalenie powództwa i zasądzenie kosztów zastępstwa procesowego, w uzasadnieniu wskazując, iż roszczenie powoda jest niezasadne, albowiem w toku postępowania likwidacyjnego pozwany w oparciu o opinię lekarską ustalił, iż powód doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu w wysokości 8% i odpowiednio wypłacił świadczenie w wysokości 4.400 zł (8% x 550 zł jako 1% sumy ubezpieczenia w wysokości 11.000 zł). Według pozwanego brak jest podstawy prawnej dla zaspokojenia dalszej kwoty zadośćuczynienia, ponad świadczenie już wypłacone na jego rzecz.

Sąd Rejonowy w Zambrowie ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 14 kwietnia 2013 r. w Ł. na Al. (...) przemocą wywierał wpływ na czynności urzędowe interweniującego funkcjonariusza Policji K. J. związane z jego zatrzymaniem – w ten sposób, że kopał go po nogach w wyniku czego K. J. przewrócił się uderzając kolanem o krawężnik i doznał obrażeń w postaci skręcenia kolana lewego, które spowodowały u niego naruszenie czynności narządów ciała i rozstrój zdrowia na czas powyżej siedmiu dni. Za powyższy czyn karalny, wyczerpujący znamiona art. 224 § 3 k.k. sprawca wypadku M. J. został skazany prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Łomży z dnia 24 stycznia 2014 r. wydanym w sprawie o sygn. akt II K 941/13 i orzeczono wobec niego środek karny w postaci obowiązku naprawienia szkody w części, poprzez uiszczenie na rzecz pokrzywdzonego K. J. kwoty 30.000 zł.

W chwili zdarzenia K. J. objęty był ochroną ubezpieczeniową wynikającą z umowy dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem, zawartej z (...) na (...) S.A. (polisa o nr (...)), w której ustalona została suma ubezpieczenia w wysokości 11.000 zł (zatem 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu odpowiadał kwocie 550 zł).

W wyniku wypadku przy pracy z dnia 14 kwietnia 2013 r. K. J. doznał skręcenia lewego stawu kolanowego z zerwaniem więzadła krzyżowego przedniego i pourazowej niestabilności przedniej tego stawu oraz uszkodzenia łąkotki przyśrodkowej lewego stawu kolanowego z chonodromalacją tego stawu. W związku z tym zdarzeniem, poszkodowany był niezdolny do służby zawodowej przez około 11 miesięcy, gdy przebywał na zwolnieniu lekarskim, zaś w okresie od dnia 5 czerwca 2013 r. do dnia 17 marca 2014 r. był rehabilitowany ambulatoryjnie. Powyższe obrażenia powstałe u powoda w związku z wypadkiem przy pracy skutkowały powstaniem u niego stałego uszczerbku na zdrowiu w wysokości 17% według tabeli norm oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu stosownej przez (...) na (...) S.A..

Jeszcze przed wszczęciem procesu, pozwany (...) na (...) S.A. po zgłoszeniu w dniu 4 kwietnia 2014 r. szkody przez K. J., przeprowadził postępowanie likwidacyjne, w ramach którego ostatecznie przyznał i wypłacił poszkodowanemu świadczenie w wysokości 4.400 zł tytułem zadośćuczynienia stosownie do orzeczenia lekarza orzecznika, który ustalił u powoda trwały uszczerbek na zdrowiu w wysokości 8% (pisma z dnia 10 kwietnia 2014 r. i z dnia 29 maja 2014 r. – k. 50 i 53).

Stosownie do orzeczenia Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w B. (nr (...)) wypadek przy pracy z dnia 14 kwietnia 2013 r. spowodował u K. J. trwały uszczerbek na zdrowiu w wysokości 12% (zawiadomienie o orzeczeniu – k. 47 odw.). Pomimo podjętego leczenia i rehabilitacji K. J. nadal zgłasza powysiłkowe bóle lewego stawu kolanowego, okresowe obrzęki, kłucia w szczególności po dłuższym chodzeniu, przy zmianie pogody odczuwa on ból, a także miewa uczucie uciekania tego stawu. Ponadto posiada ograniczenie zginania i prostowania lewego stawu kolanowego oraz bolesne trzeszczenia w tym stawie.

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił w oparciu o: zeznania powoda K. J. (k. 69-69 odw. i k. 168), opinie biegłych lekarzy z zakresu ortopedii M. R. i z zakresu chirurgii T. S. (k. 121-123 i k. 157), dokumentację medyczną dotyczącą powoda (k. 4-5, 34-47, 67-68, 83, 88-109), ogólne warunki ubezpieczenia z tabelą (k. 25-31), druk zgłoszenia szkody z dyspozycją wypłaty (k. 32 i 48), decyzje wypłaty wraz z orzeczeniami lekarskimi (k. 49-53), wyrok karny Sądu Rejonowego w Łomży (k. 62-63), a także dołączone do sprawy akta Sądu Rejonowego w Łomży o sygn. akt II K 941/13.

Sąd Rejonowy w Zambrowie zważył, co następuje:

W świetle poczynionych powyżej ustaleń, powództwo strony powodowej o zapłatę kwoty 9.350 zł tytułem zadośćuczynienia za doznany trwały uszczerbek na zdrowiu w ocenie Sądu należało uznać za zasadne tylko w części, tj. do kwoty 4.950 zł. Dochodzone przez powoda roszczenie wynikało z zawartej z pozwanym (...) na (...) S.A. umowy dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem (polisa o nr (...)), w której przewidziano sumę ubezpieczenia w wysokości 11.000 zł. Integralną część powyższej umowy stanowiły Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem (k. 25, zwane dalej: „OWU”) oraz tabela norm oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu (k. 26-31).

Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 805 § 1 i 2 k.c. przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, natomiast ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę należną z tytułu objęcia ochroną ubezpieczeniową. Przy ubezpieczeniu osobowym świadczenie ubezpieczyciela polega w szczególności na zapłacie umówionej sumy pieniężnej, renty lub innego świadczenia w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku w życiu osoby ubezpieczonej. Jednocześnie zgodnie z art. 829 § 1 pkt 2 k.c. ubezpieczenie osobowe – przy ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków może dotyczyć uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku. Z treści § 4 i 5 OWU wynika, że zakres ubezpieczenia obejmuje wystąpienie u ubezpieczonego trwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem zaistniałym w okresie odpowiedzialności (...) S.A., zaś Ubezpieczyciel wypłaca świadczenie w przypadku wystąpienia trwałego uszczerbku na zdrowiu w wysokości określonej we wniosku o zawarcie umowy potwierdzonej polisą jako procent sumy ubezpieczenia aktualnej w dniu nieszczęśliwego wypadku za 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu. Zasady wykonania zobowiązań w tym wypłaty świadczenia pieniężnego zostały przewidziane w § 16 i następnych OWU – przy czym przy ustalaniu stopnia (procentu) trwałego uszczerbku na zdrowiu przewidziano, że zastosowanie znajduje dodatkowo tabela norm oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu (§ 18 ust. 5 OWU).

Podkreślić należy, że pozwany Ubezpieczyciel nie kwestionował zasad swojej odpowiedzialności ubezpieczeniowej za skutki zdarzenia z dnia 14 kwietnia 2013 r. i dotychczas z tego tytułu wypłacił na rzecz powoda kwotę 4.400 zł (odpowiadającą 8% trwałego uszczerbku na zdrowiu ustalonego w toku likwidacji szkody). Z powyższymi ustaleniami jednakże nie zgodził się powód, który zakwestionował ustaloną przez Ubezpieczyciela wysokość trwałego uszczerbku na zdrowiu wskazując, że obrażenia których doznał według tabeli kształtują się między 10 a 25% (pkt 156 c tabeli). W świetle powyższego istotnym w niniejszej sprawie było ustalenie rzeczywistej wysokości stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu, jakiego doznał powód na skutek nieszczęśliwego wypadku z dnia 14 kwietnia 2013 r. W tym celu, na wniosek strony powodowej został dopuszczony dowód z opinii biegłych lekarzy z zakresu ortopedii M. R. i z zakresu chirurgii T. S. (k. 121-123 i k. 157), którzy w pierwszej kolejności ustalili, że K. J. doznał skręcenia lewego stawu kolanowego z zerwaniem więzadła krzyżowego przedniego i pourazowej niestabilności przedniej tego stawu oraz uszkodzenia łąkotki przyśrodkowej lewego stawu kolanowego z chonodromalacją tego stawu – a następnie stwierdzili, że obrażenia te skutkowały trwałym uszczerbkiem na zdrowiu w wysokości 17% zgodnie z tabelą norm oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu (...) S.A.. Jednocześnie biegli wskazali, że uraz lewego stawu kolanowego leczony operacyjni został wygojony z pozostawieniem przewlekłego powysiłkowego ograniczenia ruchomości w obrębie lewego stawu kolanowego, niestabilnością przednią tego stawu co może być przyczyną przewlekłych dolegliwości bólowych. Odległym skutkiem opisywanego urazu mogą być wczesne zmiany zwyrodnieniowe uszkodzonego kolana, które biorąc pod uwagę zawód wykonywany przez powoda będą skutkowały upośledzeniem wydolności statyczno-dynamicznej narządu ruchu. Ponadto biegli wzięli pod uwagę fakt zerwania więzadła krzyżowego przedniego lewego stawu kolanowego, który to stan nie był jednoznaczny we wcześniejszych opiniach. Na skutek zarzutów strony pozwanej biegli w opinii uzupełniającej podtrzymali swoje wcześniejsze wnioski w całości, jednocześnie odnosząc się szczegółowo i konkretnie do podniesionych zastrzeżeń. W ocenie Sądu powyższe opinie biegłych zasługiwały na podzielenie w całości. Biegli oparli swoje ustalenia na całości materiału dowodowego zebranego w sprawie, w szczególności na bezpośrednim badaniu powoda oraz dokumentacji z przebiegu dotychczasowego leczenia. Zarzuty pełnomocnika pozwanego, w istocie należało uznać jedynie za polemikę ze stanowiskiem biegłych, które zostało przez nich wnikliwie w sposób profesjonalny i przekonujący przedstawione w opinii.

Biorąc powyższe okoliczności pod uwagę świadczenie należne powodowi z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia powinno ostatecznie wynosić kwotę 9.350 zł. Uwzględniając zaś fakt wypłaty powodowi przez pozwanego (...) S.A. kwoty 4.400 zł, tytułem brakującej części tego świadczenia zasądzono na jego rzecz dodatkowo kwotę 4.950 zł (tj. 9.350 – 4.400). Jednocześnie stronie powodowej należne były odsetki ustawowe od powyższej kwoty, których data początkowa naliczania wskazana w pozwie (tj. dzień wniesienia pozwu – 5 grudnia 2014 r.) znajdowała uzasadnienie zarówno w odniesieniu do treści § 28 ust. 1 OWU, jak też w kontekście decyzji Ubezpieczyciela z dnia 29 maja 2014 r., którą ostatecznie zajęto stanowisko w sprawie wypłaty spornego świadczenia.

W tym stanie rzeczy Sąd Rejonowy na podstawie art. 353 § 1 k.c. w zw. z art. 805 § 1 k.c. oraz ogólnych warunków umowy łączącej strony orzekł, jak w pkt I sentencji wyroku, zaś w pozostałym zakresie ponad kwotę 4.950 zł powództwo podlegało oddaleniu, jako niezasadne.

O kosztach procesu natomiast orzeczono na podstawie art. 100 k.p.c. przy uwzględnieniu stopnia w jakim zostały ostatecznie uwzględnione stanowiska obu stron (powód – 53%, pozwany – 47%) i dlatego też zasądzono na rzecz powoda od pozwanego kwotę 381,01 zł tytułem częściowego zwrotu kosztów procesu, które łącznie wyniosły 3.480,83 zł (300 zł opłata sądowa od pozwu + 500 zł zaliczka + 246,83 zł wynagrodzenie biegłych + 2 x 1.217 zł koszty zastępstwa prawnego) – przy czym powód powinien je ponieść do kwoty 1.635,99 zł (zaś uiścił 2.017 zł), zaś pozwany do kwoty 1.844,84 zł (a uiścił 1.463,83 zł – w tym kwotę 246,83 zł tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych, którą został obciążony w wyroku).

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Janina Bobowicz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Zambrowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Paweł Płoński
Data wytworzenia informacji: