Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VII K 55/20 - uzasadnienie Sąd Rejonowy w Łomży z 2020-07-07

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

VII K 55/20

Je ż eli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niekt ó rych czyn ó w lub niekt ó rych oskar ż onych, s ą d mo ż e ograniczy ć uzasadnienie do cz ęś ci wyroku obj ę tych wnioskiem. Je ż eli wyrok zosta ł wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo je ż eli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygni ę cie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, s ą d mo ż e ograniczy ć uzasadnienie do informacji zawartych w cz ęś ciach 3–8 formularza.

1.USTALENIE FAKTÓW

0.1.Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.1.1.

A. C.

Udzielenie w dniu 13 lutego 2020r. w K. woj. (...) korzyści majątkowej w kwocie co najmniej 300 zł funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Policji w K. asp. szt. A. G. i asp. M. D. w zamian za odstąpienie przez funkcjonariuszy od ukarania mandatem karnym za popełnione wykroczenie drogowe wyprzedzania w niedozwolonym miejscu.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

Popełnienie przez oskarżonego wykroczenia drogowego i wręczenie przez niego korzyści majątkowej w zamian za odstąpienie od ukarania mandatem karnym.

wyjaśnienia oskarżonego A. C.

k. 89

zeznania świadka A. G.

k. 90

zeznania świadka M. D.

k. 19, 91

0.1.Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.2.1.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

1.OCena DOWOdów

0.1.Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1.1

wyjaśnienia oskarżonego A. C.

Sąd dał wiarę wyjaśnieniom oskarżonego, który przyznał się do winy w zakresie wręczenia korzyści majątkowej funkcjonariuszom policji, którzy zatrzymali go do kontroli drogowej. Oskarżony szczegółowo wyjaśnił na rozprawie, iż po poinformowaniu go przez funkcjonariusza o mandacie karnym i punktach karnych za popełnione wykroczenie wyjął dowód rejestracyjny i pieniądze, kładąc je na fotelu kierowcy w radiowozie. Wyjaśnienia oskarżonego korelują z zeznaniami funkcjonariuszy policji, wobec czego na ich podstawie sąd ustalił stan faktyczny.

zeznania świadka A. G.

Świadek będący funkcjonariuszem policjji zeznał, że oskarżony po poinformowaniu go przez M. D. o popełnionym wykroczeniu i decyzji o wymierzeniu mandatu karnego i punktów karnych wyciągnął pieniądze i położył je na fotel radiowozu, sugerując, że sprawę można załatwić inaczej, wobec czego został zatrzymany. Zeznania świadka zgodne są z zeznaniami drugiego funkcjonariusza policji i z wyjaśnieniami oskarżonego złożonymi na rozprawie, a nadto świadek jako osoba która zetknęła się z oskarżonym wyłącznie służbowo nie miał żadnego powodu by go bezpodstawnie obciążać. Dlatego zeznania świadka sąd uznał w całości za wiarygodne.

zeznania świadka M. D.

Świadek potwierdził w całości przebieg wydarzeń podany przez świadka A. G., dodając, że gdy zareagował banknoty rozsypały się i zabezpieczono później trzy z nich o nominale po 100 zł, wobec czego również jego zeznania sąd uznał w całości za wiarygodne.

0.1.Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

1.PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.2. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

229§1 kk

A. C.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Zgodzić się należało ze stanowiskiem obrony, iż ugruntowane orzecznictwo Sądu Najwyższego, a także poglądy doktryny przypisanie odpowiedzialności karnej za przestępstwo z art. 229§3 kk wiążą nie tylko ze wskazaniem, że doszło do udzielenia korzyści majątkowej, co w niniejsze sprawie nie było kwestionowane, ale także, że wręczenie korzyści wiązało się z nakłanianiem do naruszenia normy prawnej nakazującej osobie pełniącej funkcję publiczną określone zachowanie. Wynika to z faktu, że naruszenie przepisów prawa nie obejmuje zachowań osób pełniących funkcję publiczną, które mają charakter uznaniowy i uzależnione są od oceny danej sytuacji faktycznej (tak też Sąd Najwyższy m.in. w wyroku z dnia 16.12.2011 r. sygn. V KK 140/11, publik. OSNKW 2012/4/37, w wyroku z dnia 26.08.2010 r. sygn. V KK 355/09, publik. LEX nr 603965). W ustalonym przez sąd stanie faktycznym nie zaistniała tymczasem sytuacja, w której wręczenie korzyści majątkowej funkcjonariuszom policji wiązało się z naruszeniem przez nich przepisów prawa, gdyż brak było normy prawnej nakazującej funkcjonariuszowi nałożenie na oskarżonego określonej kary za popełnione przez niego wykroczenie drogowe. Postępowanie w sprawach o wykroczenia do czasu nałożenia i podpisania mandatu karnego, a więc prawomocnego zakończenia postępowania o wykroczenie lub odmowy przyjęcia mandatu karnego pozwala bowiem funkcjonariuszowi zastosować wobec sprawcy środek oddziaływania wychowawczego z art. 41 kodeksu wykroczeń. Z tego względu sąd dokonał zmiany kwalifikacji prawnej czynu i przypisał oskarżonemu wyłącznie czyn z art. 229§1 kk, uznając, że w tym zakresie jego sprawstwo i wina są jednoznaczne.

3.3. Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

3.4. Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5. Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

1.KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i
środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

A. C.

I

Wymierzając oskarżonemu karę jak w wyroku Sąd wziął pod uwagę jako okoliczności obciążające wysoką szkodliwość społeczną tego rodzaju przestępstw godzących bezpośrednio w zaufanie do instytucji publicznych i zgodnego z prawem działania ich organów. Oskarżony miał przy tym pełną świadomość swojego przestępczego działania, gdyż w momencie popełnienia czynu posiadał niczym nie zakłóconą możliwość podjęcia decyzji i zachowania zgodnego z prawem. Za okoliczności łagodzące Sąd uznał z kolei dotychczasową niekaralność oskarżonego, przyznanie się do winy oraz pozytywną opinię z miejsca zamieszkania. Mając to na względzie Sąd uznał, że kara w najniższym ustawowym wymiarze 6 miesięcy pozbawienia wolności będzie adekwatna do stopnia winy oskarżonego oraz społecznej szkodliwości popełnionego przez niego czynu i spełni cele kary w zakresie prewencji ogólnej i szczególnej.

II

Jako, że oskarżony nie był dotychczas karany sąd warunkowo zawiesił wykonanie orzeczonej wobec niego kary pozbawienia wolności, albowiem w ocenie sądu pomimo niewykonania orzeczonej kary oskarżony będzie w przyszłości przestrzegać porządku prawnego i nie popełni ponownie przestępstwa. Wyznaczając okres próby sąd uznał za wystarczające zakreślenie 2 letniego okresu próby. Dodatkowo sąd zobowiązał oskarżonego do pisemnego informowania o przebiegu okresu próby.

III, IV

Zawieszając wykonanie orzeczonej wobec oskarżonego kary pozbawienia wolności Sąd uznał jednocześnie za uzasadnione, zwłaszcza aby zapewnić realne odczucie przez niego dolegliwości karnej, wymierzenie mu kary grzywny w wymiarze 50 stawek dziennych. Wysokość dziennej stawki grzywny sąd określił mając na względzie sytuację majątkową oskarżonego, która jest dobra, gdyż prowadzi on dochodowe gospodarstwo rolne. Na poczet tej kary zaliczono oskarżonemu okres rzeczywistego pozbawienia wolności.

V

Zgodnie z art. 44§2 kk przepadkowi jako przedmiot służący do popełnienia przestępstwa podlegała zabezpieczona na miejscu przestępstwa kwota wręczonej korzyści majątkowej.

1.Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

1.inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosowa ł określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

Sąd wbrew stanowisku obrony nie stwierdził okoliczności, które uzasadniałyby przyjęcie, że czyn oskarżonego należało zakwalifikować jako wypadek mniejszej wagi z art. 229§2 kk. Zdaniem sądu jednoznacznie sprzeciwiają się temu okoliczności czynu w postaci powziętego i konsekwentnie zrealizowanego zamiaru wręczenia korzyści majątkowej funkcjonariuszowi policji celem uniknięcia ukarania mandatem karnym. Wartość tej korzyści była przy tym realna, a nie symboliczna (np. czekoladki, kalendarz czy kwiaty), a więc istniały pełne szanse skutecznego wręczenia korzyści majątkowej i tym samym osiągnięcia celu jaki powziął oskarżony, udaremnione dopiero przez zgodne z przepisami prawa zachowanie funkcjonariuszy policji. Oskarżony przy tym jest dorosłym człowiekiem w sile wieku i jak wynika ze złożonych przez niego dokumentów jest zaangażowany w działalność społeczną i lokalną, a więc nie sposób jego zachowania złożyć na karb lekkomyślności wynikającej z braku doświadczenia.

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

VI

O kosztach procesu Sąd orzekł w oparciu o treść art. 626§1 kpk w zw. z art. 627 kpk, a o opłacie na podstawie art. 2 ust.1 pkt.2 i art. 3 ust.1 ustawy z dnia 23.06.1973 r. o opłatach w sprawach karnych (Dz.U. z 1983r. nr 49 poz.223 z późn. zm.).

1.Podpis

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Beata Gębarska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Łomży
Data wytworzenia informacji: