Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Ns 713/14 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Łomży z 2015-05-20

Sygn. akt I Ns 713/14

POSTANOWIENIE

Dnia 20 maja 2015 r.

Sąd Rejonowy w Łomży I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Magdalena Walewska

Protokolant: Beata Jabłońska

Po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 maja 2015 r. w Ł.

sprawy z wniosku (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w W.

z udziałem Miasta Ł. – Prezydenta Miasta Ł.

o stwierdzenie nabycia spadku

postanowił:

I.  Stwierdzić, że spadek po W. S. c. K. E. i M. zmarłej dnia 19 marca 2013 roku w Ł., ostatnio stale zamieszkałej w Ł., na podstawie ustawy nabyło wprost Miasto Ł..

II.  Ustalić, że zainteresowani we własnym zakresie ponoszą koszty postępowania związane ze swoim udziałem w sprawie, zaś koszty sądowe zostały uiszczone w całości.

Sygn. akt I Ns 713/14

UZASADNIENIE

(...) Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w W. wniósł do Sądu Rejonowego w Łomży wniosek o stwierdzenie nabycia spadku po W. S. zmarłej w dniu 19 marca 2013 r., ostatnio stale zamieszkałej w Ł.. Wnioskodawca wskazał, że spadkodawca W. S. (1) była rozwiedziona, nie posiadała dzieci i rodzeństwa, a jej rodzice nie żyli. Z uzasadnienia wniosku wynikało, że spadkodawczyni nie sporządziła testamentu, wszyscy spadkobiercy ustawowi odrzucili spadek, zatem w związku z niesporządzeniem testamentu przez ww. z mocy ustawy na podstawie art. 935 kc do dziedziczenia po zmarłej W. S. (2) powołane jest z ustawy Miasto Ł.. Wnioskodawca wywodził, że jest legitymowany do wystąpienia z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku, bowiem nabył on na podstawie umowy przelewu wierzytelności zawartej w dniu 31 sierpnia 2012 r. z (...) Bank (...) S.A. (k. 2 – 3).

Pismem z dnia 25 czerwca 2014 r. wnioskodawca poinformował, że żaden spadkobierca ustawowy nie odrzucił spadku po zmarłej W. S., ponieważ ww. nie posiadała żyjących spadkobierców ustawowych. Wskazał jednocześnie, ze zgodnie z art. 935 kc uczestnikiem postepowania w niniejszej sprawie jest gmina ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, a zatem Miasto Ł. (k. 22).

Uczestnik postępowania Miasto Ł. przyznał, że istotnie może on być spadkobierca ustawowym po zmarłej w dniu 19 marca 2013 r. W. S., gdyż jak wynika z twierdzeń wnioskodawcy spadkodawczyni była rozwiedziona, nie posiadała dzieci, rodzeństwa, a jej rodzice nie żyli w chwili otwarcia spadku, a ponadto nie został sporządzony testament. Uczestnik postepowania podniósł jednakże, że dołączone do wniosku zawiadomienie z ewidencji ludności nie przesadza o braku pozostałych spadkobierców ustawowych, ponieważ osoby te mogą figurować choćby w innej ewidencji bądź nie figurowały na dzień udzielania informacji (k. 29).

Sąd ustalił i zważył co następuje:

W. S. (1) z domu Ś., córka K. E. i M. z domu T. urodzona (...) w Ł., ostatnio przed śmiercią stale zamieszkała w Ł. przy ul. (...) zmarła w dniu 19 marca 2013 r. Spadkodawczyni nie pozostawiła spadkobierców, była bowiem rozwiedziona, zmarła bezdzietnie, nie miała rodzeństwa, a jej rodzice w chwili otwarcia spadku nie żyli. Nie sporządziła również testamentu (dowód: odpis skrócony aktu zgonu W. S. k. 5, pismo z Urzędu Miejskiego w Ł. k. 6).

Wobec braku spadkobierców ustawowych po zmarłej W. S. nie mogło zostać odebrane zapewnienie spadkowe. Wobec powyższego Sąd zobligowany przepisem art. 672 – 676 kpc dokonał ogłoszenia o toczącym się postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku po W. S. (2) na tablicy ogłoszeń Sądu oraz Urzędu Miejskiego w Ł. oraz w Gazecie (...) przez okres 6 miesięcy.

Podczas biegu terminu ogłoszenia, o następującej treści :„ W Sądzie Rejonowym w Łomży w Wydziale Cywilnym toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłej W. S. c. K. E. i M., ur. (...), zmarłej 19.03. 1963 r. w Ł., ostatnio stale zamieszkałej w Ł.. Sąd wzywa wszystkich spadkobierców W. S., aby w terminie 6 miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Łomży i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie zostaną pominięci w niniejszym postępowaniu.” , nie zgłosił się żaden spadkobierca po zmarłej W. S..

Według przepisu art. 1025 kc sąd na wniosek osoby mającej w tym interes stwierdza nabycie spadku przez spadkobiercę. Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku po W. S. złożył (...) Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w W., podnosząc, że ma interes w stwierdzeniu nabycia spadku po W. S., gdyż na mocy umowy przelewu wierzytelności zawartej w dniu 31 sierpnia 2012 r. z (...) Bank (...) S.A. nabył przysługującą bankowi wierzytelność. Zatem wnioskodawca w ocenie Sadu był legitymowany do wystąpienia z wnioskiem.

W okolicznościach niniejszej sprawy spadek po W. S. otworzył się z chwilą jej śmierci, to jest w dniu 19 marca 2013 r. Jak stanowi przepis art. 924 kc spadek otwiera się z chwila śmierci spadkodawcy, przy czym zgodnie z art. 925 kc spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku.

Zgodnie z przepisem art. 926 § 1 kc powołanie do spadku wynika z ustawy albo z testamentu, przy czym dziedziczenie ustawowe co do całości spadku następuje wtedy, gdy spadkodawca nie powołał spadkobiercy albo gdy żadna z osób, która powołał nie chce lub nie może być spadkobiercą (art. 926 § 2 kc).

Polskie prawo spadkowe zna dwa zasadnicze tytuły powołania do dziedziczenia: testament i ustawę. Przewiduje ono jednocześnie prymat dziedziczenia testamentowego. W sprawie niniejszej spadkodawczyni W. S. (1) nie sporządziła testamentu, brak na to jakichkolwiek dowodów. Wobec braku testamentu ustawa przewiduje reżim dziedziczenia ustawowego (art. 926 § 2 kc).

Stosownie do art. 931 § 1 kc w pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek. Stosownie do art. 932 kc w braku zstępnych spadkodawcy powołani są do spadku z ustawy jego małżonek i rodzice (§1), w braku zstępnych i małżonka spadkodawcy cały spadek przypada jego rodzicom w częściach równych (§ 3). Stosownie do art. 933 § 2 kc w braku zstępnych spadkodawcy, jego rodziców, rodzeństwa i ich zstępnych, cały spadek przypada małżonkowi spadkodawcy. Stosownie do art. 934 1 kc w braku małżonka spadkodawcy i krewnych, powołanych do dziedziczenia z ustawy, spadek przypada w częściach równych tym dzieciom małżonka spadkodawcy, których żadne z rodziców nie dożyło chwili otwarcia spadku. Stosownie do art. 935 kc w braku małżonka spadkodawcy, jego krewnych i dzieci małżonka spadkodawcy, powołanych do dziedziczenia z ustawy, spadek przypada gminie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy jako spadkobiercy ustawowemu.

Spadkodawczyni W. S. (1) nie pozostawiła po sobie spadkobierców. W dniu otwarcia spadku była osobą rozwiedzioną, nie pozostawiła zstępnych (dzieci), nie miała rodzeństwa, a w chwili jej śmierci jej rodzice nie żyli.

Wobec powyższego spadek po W. S. ostatnio zamieszkałej w Ł. stosownie do art. 935 kc przypadł wprost gminie ostatniego miejsca jej zamieszkania, a zatem Miastu Ł.. Brak złożenia oświadczenia spadkobiercy o przyjęciu lub odrzuceniu spadku w ciągu sześciu miesięcy od dnia w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania do dziedziczenia stosownie do art. 1015 § 2 kc jest jednoznacznie z prostym przyjęciem spadku.

Rozstrzygnięcie o kosztach nastąpiło w oparciu o przepis art. 520 § 1 kpc w ten sposób, że Sąd ustalił iż zainteresowani we własnym zakresie ponoszą koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie.

Mając powyższe na względzie orzeczono jak w postanowieniu.

Zarządzenie: odpis postanowienia wraz z uzasadnieniem doręczyć uczestnikowi.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Marta Modzelewska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Łomży
Osoba, która wytworzyła informację:  Magdalena Walewska
Data wytworzenia informacji: