Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Ka 304/18 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Łomży z 2019-01-09

Sygn. akt II Ka 304/18 W

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 9 stycznia 2019 r.

Sąd Okręgowy w Łomży w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący: SSO Jolanta Małachowska

Protokolant: Katarzyna Niemira

przy udziale -

po rozpoznaniu w dniu 9 stycznia 2019 roku

sprawy L. K.

obwinionego z art. 66§1kw

na skutek apelacji wniesionej przez obrońcę obwinionego

od wyroku Sądu Rejonowego w Zambrowie,

z dnia 25 października 2018 roku, sygn. akt II W 443/17

I.  Zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że na postawie art. 17§2kw odstępuje od wymierzenia obwinionemu L. K. kary oraz zwalnia go ze zryczałtowanych wydatków i kosztów za postępowanie przed sądem pierwszej instancji.

II.  W pozostałym zakresie zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy.

III.  Zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. J. B. kwotę 516,60zł. (pięćset szesnaście zł sześćdziesiąt gr),w tym kwotę 96,60 zł podatku VAT, tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej obwinionemu L. K. z urzędu przed Sądem odwoławczym.

IV.  Zwalnia obwinionego L. K. z opłaty oraz zryczałtowanych wydatków za postępowanie przed sądem drugiej instancji.

SSO Jolanta Małachowska

Sygn. akt II Ka 304/18 W

UZASADNIENIE

L. K. został obwiniony o to, że w dniu 30 maja 2017 r. w Komendzie Powiatowej Policji w Z., woj. (...) działając ze złośliwości zawiadomił o niepopełnionym wykroczeniu, czym wywołał niepotrzebną czynność policji

tj. o wykroczenie z art. 66§1 kw.

Wyrokiem z dnia 25 października 2018 roku Sąd Rejonowy w Zambrowie w sprawie II W 443/18 uznał obwinionego L. K. za winnego tego, że w dniu 30 maja 2017 r. w Komendzie Powiatowej Policji w Z. woj. (...), zawiadomił o niepopełnionym wykroczeniu, czym wywołał niepotrzebną czynność policji, przy czym w chwili popełnienia czynu miał ograniczoną w stopniu znacznym zdolność rozpoznania jego znaczenia i kierowania postępowaniem tj. o wykroczenie z art. 66§1 pkt1kw w zw. z art. 17§2kw i za to na mocy art. 66§1pkt1kw w zw. z art.24§1i3kw wymierzył mu karę grzywny w wysokości 300 zł.

Zasądził od Skarbu Państwa na rzecz kancelarii adwokackiej adw. J. B. kwotę 180 złotych oraz kwotę 41,40 złotych tytułem 23% podatku vat tytułem zwrotu wydatków nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

Obciążył obwinionego L. K. zryczałtowanymi wydatkami postępowania w kwocie 100 złotych za postępowanie sądowe i w kwocie 20 zł za czynności wyjaśniające oraz zasądził od niego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 30 zł tytułem opłaty oraz kwotę 191,82 zł tytułem kosztów wynagrodzenia biegłego.

Powyższe orzeczenie zaskarżył apelacją obrońca obwinionego L. K. w całości na korzyść obwinionego, w której zarzucił mu obrazę prawa materialnego w szczególności art. 66§1pkt1kw przez przyjęcie, że obwiniony dopuścił się wskazanego w tym przepisie wykroczenia, chociaż w działaniu obwinionego brak cech wykroczenia.

Podnosząc powyższy zarzut obrońca obwinionego L. K. wniósł o zmianę wyroku i uniewinnienie obwinionego.

S ąd Okręgowy zważył, co następuje:

Apelacja obrońcy obwinionego L. K. okazała się niezasadna, ale w jej wyniku zaistniała potrzeba korekty kontestowanego orzeczenia w zakresie odstąpienia od wymierzenia obwinionemu kary oraz zwolnienia go z kosztów postępowania za postępowanie przed sądem pierwszej instancji.

Sąd Rejonowy w zasadzie dokonał właściwej analizy i oceny zebranego w sprawie materiału dowodowego i prawidłowo ustalił stan faktyczny sprawy. Nie budzi bowiem wątpliwości, że obwiniony od wielu lat pozostaje w konflikcie z K. G. na tle przebiegu granicy pomiędzy sąsiadującymi nieruchomościami położonymi w miejscowości S.. Spór został rozstrzygnięty sądownie na korzyść K. G., czego nie akceptuje obwiniony uzurpując sobie prawo do fragmentu działki (...), jako działki (...), co głównie stanowi jego kanwę. Właściwe są również ustalenia odnośnie oceny zachowania obwinionego z dnia 30 maja 2017 roku, kiedy to zawiadomił on policję o niepopełnionym wykroczeniu, czym spowodował niepotrzebną czynność policji bowiem funkcjonariusz A. S. celem przeprowadzenia oględzin udał się na wskazaną działkę (...) należącą do K. G., gdzie nie stwierdził żadnych naruszeń, gdyż działka była zaorana i nic na niej nie rosło, a na wierzchu leżały rozsypane ziarna kukurydzy. Słusznie więc Sąd orzekający uznał, że zachowanie obwinionego wyczerpało dyspozycję przepisu art. 66§1pkt1kw w kształcie przyjętym w kontestowanym wyroku. Jednocześnie nie nasuwa zastrzeżeń, że obwiniony w chwili popełnienia czynu miał ograniczoną w stopniu znacznym zdolność rozpoznania jego znaczenia i kierowania swoim postępowaniem w rozumieniu art.17§2 kw, co potwierdza opinia sądowo psychiatryczna biegłej M. B.. Zatem przyjęta kwalifikacja z art. 66§1 pkt1kw w zw. z art. 17§2kw jest jak najbardziej prawidłowa. Nie można jednak uznać za trafną decyzję Sądu I instancji o wymierzeniu obwinionemu kary i obciążeniu go kosztami, która w rozpoznawanej sprawie nie jest słuszna. Wnikliwa analiza okoliczności tej sprawy w powiązaniu ze stanem majątkowym obwinionego, chorobą i innymi dolegliwościami zdrowotnymi, podejmowanym leczeniem oraz wielością rozmaitych spraw sądowych wskazuje na potrzebę zastosowania wobec niego dobrodziejstwa odstąpienia od wymierzenia kary, którą to możliwość stwarza przepis art. 17§2kw oraz zwolnieniem z kosztów, których uiszczenie z pewnością byłoby dla obwinionego zbyt uciążliwe. Dlatego też Sąd Okręgowy zmienił zaskarżony wyrok w tym zakresie i na podstawie art. 17§2kw odstąpił od wymierzenia obwinionemu L. K. kary oraz na podstawie art.624§1kpk, mającym z mocy art. 121§1kpw zastosowanie w sprawach o wykroczenia - zwolnił obwinionego z kosztów postępowania w tej sprawie stanowiących koszty ustalone w postępowaniu pierwszoinstancyjnym w pkt. III wyroku.

Mając na uwadze powyższe Sąd Okręgowy dokonał modyfikacji skarżonego wyroku w sposób powyżej opisany i uznając potrzebę jego stabilizacji w pozostałym zakresie jako odpowiadającemu prawu utrzymał go w mocy, a podstawę rozstrzygnięcia w tej mierze stanowił przepis art. 437§1i2 kpk w zw. z art. 109§2kpw. Ponadto przeprowadzona przez Sąd Okręgowy całościowa kontrola zaskarżonego wyroku nie wykazała również innych uchybień, w tym określonych w art.104 § 1 k.p.w., podlegających badaniu z urzędu.

Jednocześnie kierując się względami, które uzasadniały korektę zaskarżonego wyroku w zakresie kosztów w postępowaniu przed Sądem I instancji - Sąd Okręgowy na podstawie art. 624 §1kpk w zw. z art.121§1kpw zwolnił obwinionego z opłaty oraz zryczałtowanych wydatków za postępowanie odwoławcze albowiem ich uiszczenie byłoby dla niego zbyt uciążliwe.

Kierując się powyższymi względami, orzeczono jak w ferowanym wyroku.

SSO Jolanta Małachowska.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Małgorzata Sierzputowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Łomży
Osoba, która wytworzyła informację:  Jolanta Małachowska
Data wytworzenia informacji: