Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Ns 6159/13 - postanowienie Sąd Rejonowy w Sokółce z 2016-05-04

Sygn. akt I Ns 6159/13

POSTANOWIENIE

Dnia 4 maja 2016 r.

Sad Rejonowy w Sokółce I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia Sądu Okręgowego w Sądzie Rejonowym Sławomir Kuczyński

Protokolant: st. sekr. sąd. Joanna Kowalewska

po rozpoznaniu w dniu 20 kwietnia 2016 r. w Sokółce

na rozprawie

sprawy z wniosku K. C.

z udziałem H. M., M. C. (1) i M. C. (2)

o zniesienie współwłasności i dział spadku

postanawia:

I.  ustalić, że do dnia 23 maja 2013 r. współwłaścicielami nieruchomości rolnej zabudowanej, położonej w wsi K., gmina K., o powierzchni (...) ha, oznaczonej w jednostce rejestrowej G.4 obrębu (...) K. jako działka o numerze (...), o wartości 295.647,00 zł – dla której to nieruchomości IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sokółce prowadzi Księgę Wieczystą o numerze (...) – byli: H. M., córka W. i O. - w 1/2 (słownie: jednej drugiej) części (majątek osobisty) i M. C. (3), syn W. i O. - w 1/2 (słownie: jednej drugiej) części (majątek osobisty);

II.  ustalić, że w skład spadku pozostałego po M. C. (3), synu W. i O., zmarłym dnia 23 maja 2013 r. w K., ostatnio stale zamieszkałym w B., wchodzi – poza innymi ewentualnymi przedmiotami majątkowymi – udział w wysokości 1/2 (słownie: jednej drugiej) części w przedmiocie majątkowym szczegółowo opisanym w punkcie I sentencji postanowienia;

III.  znieść współwłasność nieruchomości szczegółowo opisanej w punkcie I sentencji postanowienia i dokonać częściowego działu spadku pozostałego po M. C. (3), synu W. i O. – w zakresie przysługującego temu spadkodawcy udziału w wysokości 1/2 (słownie: jednej drugiej) części w przedmiocie majątkowym szczegółowo opisanym w punkcie I sentencji postanowienia – w ten sposób, że:

1)  przyznać na wyłączną własność uczestniczce postępowania H. M. nieruchomość o powierzchni (...) ha, oznaczoną w opinii sporządzonej przez biegłego sądowego z zakresu geodezji i szacowania nieruchomości mgr inż. Z. P. w miesiącu kwietniu 2015 r. – która to opinia i załączone do niej mapa z projektem podziału nieruchomości, wykaz synchronizacyjny i wykaz zmian gruntowych stanowią integralną część niniejszego orzeczenia – jako działka o numerze (...) – o wartości 178.550,00 zł;

2)  przyznać na wyłączną własność uczestniczce postępowania M. C. (2) nieruchomość o powierzchni (...) ha, oznaczoną w opinii sporządzonej przez biegłego sądowego z zakresu geodezji i szacowania nieruchomości mgr inż. Z. P. w miesiącu kwietniu 2015 r. – która to opinia i załączone do niej mapa z projektem podziału nieruchomości, wykaz synchronizacyjny i wykaz zmian gruntowych stanowią integralną część niniejszego orzeczenia – jako działka o numerze (...) – o wartości 125.581,00 zł;

IV.  ustalić, że uczestniczka postępowania H. M. poniosła nakłady na wspólną rzecz – na nieruchomość szczegółowo opisaną w punkcie I sentencji postanowienia – o wartości 1.117,00 zł;

V.  tytułem spłaty zasądzić od uczestniczki postępowania H. M. na rzecz wnioskodawczyni K. C. kwotę 13.224,25 (słownie: trzynastu tysięcy dwustu dwudziestu czterech 25/100) zł, przy czym płatność tej kwoty rozłożyć na 5 (słownie: pięć) rat, z których pierwsza, w wysokości 2.504,25 (słownie: dwóch tysięcy pięciuset czterech 25/100) zł, płatna będzie w terminie trzech miesięcy od dnia uprawomocnienia się niniejszego postanowienia, zaś cztery pozostałe w wysokości po 2.680,00 (słownie: dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt) zł każda płatne będą, odpowiednio, w terminach: jednego roku, dwóch, trzech i czterech lat od dnia uprawomocnienia się niniejszego postanowienia, z ustawowymi odsetkami w stosunku rocznym jak za czas opóźnienia w razie opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat;

VI.  tytułem spłaty zasądzić od uczestniczki postępowania M. C. (2) na rzecz wnioskodawczyni K. C. kwotę 37.446,25 (słownie: trzydziestu siedmiu tysięcy czterystu czterdziestu sześciu 25/100) zł, przy czym płatność tej kwoty rozłożyć na 5 (słownie: pięć) rat, z których pierwsza, w wysokości 7.846,25 (słownie: siedmiu tysięcy ośmiuset czterdziestu sześciu 25/100) zł, płatna będzie w terminie trzech miesięcy od dnia uprawomocnienia się niniejszego postanowienia, zaś cztery pozostałe w wysokości po 7.400,00 (słownie: siedem tysięcy czterysta) zł każda płatne będą odpowiednio w terminach: jednego roku, dwóch, trzech i czterech lat od dnia uprawomocnienia się niniejszego postanowienia, z ustawowymi odsetkami w stosunku rocznym jak za czas opóźnienia w razie opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat;

VII.  tytułem spłaty zasądzić od uczestniczki postępowania H. M. na rzecz uczestnika postępowania M. C. (1) kwotę 13.224,25 (słownie: trzynastu tysięcy dwustu dwudziestu czterech 25/100) zł, przy czym płatność tej kwoty rozłożyć na 5 (słownie: pięć) rat, z których pierwsza, w wysokości 2.504,25 (słownie: dwóch tysięcy pięciuset czterech 25/100) zł, płatna będzie w terminie trzech miesięcy od dnia uprawomocnienia się niniejszego postanowienia, zaś cztery pozostałe w wysokości po 2.680,00 (słownie: dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt) zł każda płatne będą, odpowiednio, w terminach: jednego roku, dwóch, trzech i czterech lat od dnia uprawomocnienia się niniejszego postanowienia, z ustawowymi odsetkami w stosunku rocznym jak za czas opóźnienia w razie opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat;

VIII.  tytułem spłaty zasądzić od uczestniczki postępowania M. C. (2) na rzecz uczestnika postępowania M. C. (1) kwotę 37.446,25 (słownie: trzydziestu siedmiu tysięcy czterystu czterdziestu sześciu 25/100) zł, przy czym płatność tej kwoty rozłożyć na 5 (słownie: pięć) rat, z których pierwsza, w wysokości 7.846,25 (słownie: siedmiu tysięcy ośmiuset czterdziestu sześciu 25/100) zł, płatna będzie w terminie trzech miesięcy od dnia uprawomocnienia się niniejszego postanowienia, zaś cztery pozostałe w wysokości po 7.400,00 (słownie: siedem tysięcy czterysta) zł każda płatne będą odpowiednio w terminach: jednego roku, dwóch, trzech i czterech lat od dnia uprawomocnienia się niniejszego postanowienia, z ustawowymi odsetkami w stosunku rocznym jak za czas opóźnienia w razie opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat;

IX.  tytułem rozliczenia nakładów na wspólną zasądzić od wnioskodawczyni K. C. na rzecz uczestniczki postępowania H. M. kwotę 186,16 (słownie: stu osiemdziesięciu sześciu 16/100) zł;

X.  tytułem rozliczenia nakładów na wspólną zasądzić od uczestnika postępowania M. C. (1) na rzecz uczestniczki postępowania H. M. kwotę 186,16 (słownie: stu osiemdziesięciu sześciu 16/100) zł;

XI.  tytułem rozliczenia nakładów na wspólną zasądzić od uczestniczki postępowania M. C. (2) na rzecz uczestniczki postępowania H. M. kwotę 186,16 (słownie: stu osiemdziesięciu sześciu 16/100) zł;

XII.  oddalić wniosek wnioskodawczyni K. C. o rozliczenie w niniejszym postępowaniu roszczeń przysługujących jej z tytułu posiadania rzeczy;

XIII.  oddalić w pozostałym zakresie wniosek uczestniczki postępowania H. M. o rozliczenie w niniejszym postępowaniu roszczeń przysługujących jej z tytułu posiadania rzeczy;

XIV.  zobowiązać uczestniczkę postępowania M. C. (2) i uczestniczkę postępowania H. M. do wzajemnego wydania nieruchomości przyznanych im na wyłączną własność w podpunktach 1 i 2 punktu III sentencji postanowienia – w terminie jednego miesiąca od dnia uprawomocnienia się niniejszego postanowienia;

XV.  tytułem zwrotu części kosztów postępowania zasądzić od uczestniczki postępowania H. M. na rzecz wnioskodawczyni K. C. kwotę 650,00 (słownie: sześciuset pięćdziesięciu) zł;

XVI.  tytułem zwrotu części kosztów postępowania zasądzić od uczestnika postępowania M. C. (1) na rzecz wnioskodawczyni K. C. kwotę 583,37 (słownie: pięciuset osiemdziesięciu trzech 37/100) zł;

XVII.  tytułem zwrotu części kosztów postępowania zasądzić od uczestniczki postępowania M. C. (2) na rzecz wnioskodawczyni K. C. kwotę 583,37 (słownie: pięciuset osiemdziesięciu trzech 37/100) zł;

XVIII.  tytułem brakujących wydatków, wyłożonych tymczasowo przez Skarb Państwa, nakazać ściągnąć od uczestniczki postępowania H. M. na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Sokółce kwotę 3.002,49 (słownie: trzech tysięcy dwóch 49/100) zł;

XIX.  tytułem brakujących wydatków, wyłożonych tymczasowo przez Skarb Państwa, nakazać ściągnąć od uczestnika postępowania M. C. (1) na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Sokółce kwotę 1.300,79 (słownie: jednego tysiąca trzystu 79/100) zł;

XX.  tytułem brakujących wydatków, wyłożonych tymczasowo przez Skarb Państwa, nakazać ściągnąć od uczestniczki postępowania M. C. (2) na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Sokółce kwotę 1.300,79 (słownie: jednego tysiąca trzystu 79/100) zł uczestniczki postępowania M. C. (2)._

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Halina Brechun
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Sokółce
Data wytworzenia informacji: