Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 316/13 - uzasadnienie Sąd Rejonowy w Sokółce z 2014-11-20

Sygn. akt I C 316/13

UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 27 sierpnia 2013 roku pełnomocnik powoda M. K. wniósł o zasądzenie od pozwanego (...) Zakładu (...) na (...) S.A. z siedzibą w W. kwoty 1.840,00 zł – stanowiącej roszczenie częściowe – wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 10 czerwca 2013 roku do dnia zapłaty, a także o zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego.

W uzasadnieniu pisma wskazał, iż w dniu 11 września 2012 roku powód, jako pasażer autokaru Biura (...), uległ wypadkowi drogowemu na terytorium F. w okolicach miasta M.. W wyniku powyższego zdarzenia doznał obrażeń ciała w postaci rany płatowej lewej ręki z uszkodzeniem ścięgien prostowników III i IV, rany ramienia i łokcia prawego, rany twarzy i uszkodzenia nosa, rozległego ubytku skóry grzbietu śródręcza lewego. Następstwami urazu są blizny twarzy i nosa, blizna ręki lewej, ograniczenie ruchomości palców III i IV, liczne blizny skórne ramienia i przedramienia prawego, blizna w rzucie pachwiny lewej. Powód, z uwagi na łączącą strony procesu umowę indywidualnego kontynuowanego grupowego ubezpieczenia pracowniczego typu P (nr polisy (...)), zgłosił powstałą szkodę pozwanemu. (...) Zakład (...) na (...) S.A. z siedzibą w W. ustalił, iż powód odniósł 15 % uszczerbek na zdrowiu, w związku z czym przyznał i wypłacił M. K. świadczenie w wysokości 5.520,00 zł. W ocenie powoda zarówno stopień doznanego trwałego uszczerbku na zdrowiu, jak i wypłacone przez ubezpieczyciela świadczenie, zostały zaniżone.

Pismem z dnia 19 listopada 2014 roku strona powodowa rozszerzyła powództwo o kwotę 736 zł, tym samym wnosząc o zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kwoty 2.576,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 10 czerwca 2012 roku do dnia zapłaty i kosztami procesu.

W odpowiedzi na pozew z dnia 20 września 2013 roku pozwany ubezpieczyciel wniósł o oddalenie powództwa w całości i zasądzenie od powoda na rzecz pozwanego kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. Uznając swoją odpowiedzialność co da zasady, pozwany wskazał, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania likwidacyjnego wypłacił świadczenie zgodnie z warunkami zawartego ubezpieczenia.

Sąd ustalił, co następuje:

W dniu 11 września 2012 roku M. K., podróżując jako pasażer autokaru Biura (...), uległ wypadkowi drogowemu na terytorium F. w okolicach miasta M. (okoliczność bezsporna). Na skutek wypadku powód doznał licznych ran ciętych ciała, w tym rany płatowej lewej ręki z uszkodzeniem ścięgien prostowników III i IV, rany ramienia i łokcia prawego, rany twarzy i uszkodzenia nosa, rozległego ubytku skóry grzbietu śródręcza lewego. W pierwszej dobie po wypadku w (...) de M. zaopatrzono chirurgicznie rany twarzy i nosa, opracowano liczne rany cięte ramienia i przedramienia, a także podjęto próbę szycia prostowników palców III i IV. Następnie w dniach 13 września 2012 roku i 4 października 2012 roku przeprowadzono przeszczep płata skóry metodą McGregora z rejonów podbrzusza na ubytek skóry grzbietu lewej dłoni. Z powodu powstałej przetoki po stronie łokciowej przeszczepionego płata skóry w dniu 21 marca 2013 roku w Centrum (...) w W. wykonano sanację przetoki. Następnie w dniu 8 sierpnia 2013 roku dokonano rekonstrukcji prostowników palców III i IV ręki lewej przeszczepami ścięgien oraz modelowania płata (akta szkody k. 176, opinia sądowo – lekarska sporządzona przez biegłych lekarzy sądowych specjalistę neurologa H. B. i specjalistę ortopedę – traumatologa R. L., k. 183 – 190, opinia biegłego lekarza sądowego z zakresu chirurgii B. A. wraz z opinią uzupełniającą k 206 – 215, 227).

W chwili zdarzenia powód objęty był dodatkowym grupowym ubezpieczeniem pracowniczym na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanym nieszczęśliwym wypadkiem z tytułu zawartej z (...) Zakładem (...) na (...) Spółką Akcyjną z siedzibą w W. umowy ubezpieczenia potwierdzonej polisą nr (...). Zakres odpowiedzialności pozwanego wyznaczony był Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Pracowniczego typu P, zatwierdzonego uchwałą nr (...)Zarządu (...) Zakładu (...) na (...) S.A w W. z dnia 7 grudnia 1992 roku, przy czym suma ubezpieczenia wynosiła 9.200,00 zł. Powód zgłosił zdarzenie pozwanemu ubezpieczycielowi w dniu 9 maja 2013 roku (okoliczności bezsporne, akta szkody k. 176).

Obecnie, w wyniku urazów doznanych przez powoda podczas wypadku z dnia 11 września 2012 roku, u powoda stwierdza się trwały uszczerbek na zdrowiu z uwagi na uszkodzenia powłok czaszki z bliznami w obrębie skóry czoła i nasady nosa – bez zaburzeń mimiki, blizny skóry ramienia i przedramienia prawego oraz skóry przedramienia lewego, wielotkankowego urazu ręki lewej z ubytkiem skóry i ścięgien mięśnia prostownika wspólnego palców ręki lewej z ograniczeniem funkcji palców III – IV, bliznę pooperacyjną lewego podbrzusza powodującą zaburzenia czucia tej okolicy (opinia sądowo – lekarska sporządzona przez biegłych lekarzy sądowych specjalistę neurologa H. B. i specjalistę ortopedę – traumatologa R. L., k. 183 – 190, opinia biegłego lekarza sądowego z zakresu chirurgii B. A. wraz z opinią uzupełniającą k 206 – 215, 227).

Pismem z dnia 15 lipca 2013 roku pozwany ubezpieczyciel poinformował pełnomocnika powoda, iż z uwagi na ustalony przez lekarza orzecznika 15 % trwały uszczerbek na zdrowiu. Pismem z dnia 11 czerwca 2013 roku powód został poinformowany, iż na jego rzecz zostało przyznane świadczenie w wysokości 5.520,00 zł (akta szkody).

Sąd zważył, co następuje:

W ocenie Sądu wytoczone powództwo zasługiwało na uwzględnienie.

Zgodnie z treścią art. 805 § 1 k.c. przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę. W niniejszej sprawie bezspornym było, iż strony zawarły umowę ubezpieczenia, na mocy, której powód w chwili zdarzenia z dnia 11 września 2012 roku objęty był dodatkowym grupowym ubezpieczeniem pracowniczym indywidualnie kontynuowanym na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem. Należy przy tym podkreślić, że zgodnie z postanowieniami Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Pracowniczego typu P (dalej: OWU) przedmiotem ubezpieczenia były m.in. następstwa nieszczęśliwych wypadków, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczanego (§ 3 i 4 OWU). Postanowienie § 5 pkt 2 OWU wskazuje zaś, iż za każdy 1 % trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego wypłaca się 4 % sumy ubezpieczenia określonej w umowie. Przy ustalaniu stopnia (procentu) trwałego uszczerbku na zdrowiu stosuje się Tabelę norm oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Osią sporu między stronami była natomiast procentowy stopień doznanego przez powoda trwałego uszczerbku wskutek zdarzenia z dnia 11 września 2012 roku, a w związku z tym również wysokość należnego odszkodowania. Celem ustalenia wskazanego uszczerbku Sąd dopuścił dowód z opinii biegłych sądowych z zakresu chirurgii, ortopedii i neurologii. W sporządzonych opiniach biegli w sposób jednolity wskazali, iż doznany przez powoda trwały uszczerbek na zdrowiu, określony według Tabeli norm oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu (...) S.A., wynosi z tytułu uszkodzenia powłok czaszki z bliznami w obrębie skóry czoła i nasady nosa – bez zaburzeń mimiki - 2% (poz. tabeli 1a), blizn skóry ramienia i przedramienia prawego - 6% (poz. tabeli 115a i 125a), blizn skóry przedramienia lewego - 2% (poz. tabeli 125a), wielotkankowego urazu ręki lewej z ubytkiem skóry i ścięgien mięśnia prostownika wspólnego palców ręki lewej z ograniczeniem funkcji palców III – IV – 10% (opinia sądowo – lekarska sporządzona przez biegłych lekarzy sądowych specjalistę neurologa H. B. i specjalistę ortopedę – traumatologa R. L., k. 183 – 190, opinia biegłego lekarza sądowego z zakresu chirurgii B. A. k 206 – 215). Dodatkowo biegły sądowy z zakresu chirurgii ogólnej i naczyniowej B. A., w swojej opinii uzupełniającej z dnia 17 marca 2014 roku, wskazał, iż w wyniku dokonanego przeszczepu skóry, w podbrzuszu M. K. pozostała blizna skośna o długości około 12 cm i szerokości od 2 do 6 mm, powodująca zaburzenia czucia w tej okolicy. Zdaniem biegłego blizna ta uzasadnia przyznanie 2 % trwałego uszczerbku na zdrowiu (opinia uzupełniająca k. 227), a jednocześnie wskazany przez niego uszczerbek zgodny jest ze wskazaniami w pkt 65a tabeli ubezpieczyciela.

Celem dokonania ustaleń w przedmiocie skutków ww. wypadku na stan psychiczny powoda, w szczególności ustalenia trwałego uszczerbku na zdrowiu powoda spowodowanego zespołem stresu pourazowego, Sąd dopuścił w tym przedmiocie dowód z opinii biegłego sądowego z zakresu psychiatrii – M. D.. Po przeprowadzeniu badania biegła wskazała, iż M. K., pomimo przeżycia traumatycznego wydarzenia, nie odniósł trwałego uszczerbku na zdrowiu psychicznym (k.261 - 265).

Zdaniem Sądu powyższe opinie sporządzone przez biegłych sądowych stanowią wartościowy materiał dowodowy, który oceniać należy jako kompletny i zupełny. Biegli do zleconych im czynności podeszli z odpowiednią wnikliwością i rzetelnością, po przeprowadzeniu stosownych badań przedmiotowych, a także uwzględniając materiał zebrany w aktach szkody, w przejrzysty sposób przedstawili ustalenia zarówno co do doznanych przez powoda urazów i sposobu ich leczenia, jak i co do stwierdzonego – zgodnie z danymi zawartymi w Tabeli norm oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu (...) S.A. – procentowego stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu powoda. Zauważyć jednocześnie należy, iż za uznaniem ustaleń zawartych w opiniach za właściwe przemawia również okoliczność, iż żadna ze stron postępowania nie kwestionowała ich prawidłowości, a strona powodowa wnosił jedynie o jej uzupełnienie opinii biegłego lekarza sądowego B. A. poprzez uwzględnienie blizny w podbrzuszu powoda. W ocenie Sądu powyższe opinie są pełne i stanowią wiarygodny dowód w niniejszej sprawie. Powyższe skutkowało ustaleniem przez Sąd trwałego uszczerbku na zdrowiu u powoda – powstałego wskutek zdarzenia z dnia 11 września 2012 roku - w wysokości łącznie 22%.

Mając zatem na uwadze, że zgodnie z warunkami tego ubezpieczenia suma ubezpieczenia wynosiła 9.200,00 zł, zaś za 1 % trwałego uszczerbku na zdrowiu powoda pozwana Spółka miała wypłacić 4 % sumy ubezpieczenia to należne odszkodowanie winno wynieść kwotę 8.096,00 zł (22x 4% x 9.200,00 = 8.096 zł). Skoro pozwany w toku postępowania likwidacyjnego przyznał i wypłacił powodowi świadczenie w wysokości 5.520,00 zł, to do wypłaty pozostała jeszcze kwota 2.576,00 zł.

Orzeczenie w kwestii odsetek Sąd oparł o treść przepisu art. 481 k.c., zgodnie z którym jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za opóźnienie, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Art. 817 § 1 k.c. stanowi z kolei, że ubezpieczyciel obowiązany jest spełnić świadczenie w terminie trzydziestu dni, licząc od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku.

Skoro powód powiadomił stronę pozwaną o zdarzeniu w dniu w dniu 9 maja 2013 roku to obowiązek strony pozwanej realizował się tym samym najdalej na dzień 8 czerwca 2013 r. Od następnego dnia strona pozwana pozostawała zatem w opóźnieniu. Z uwagi jednak, iż strona powodowa wnosiła o zasądzenie odsetek od dnia 10 czerwca 2013 roku, Sąd orzekł zgodnie z jej żądaniem.

O kosztach procesu Sąd orzekł w punkcie II sentencji wyroku na podstawie art. 98 § 1 k.p.c. zgodnie z zasadą odpowiedzialności za wynik sprawy. Na powyższe składała się uiszczona przez powoda opłata od pozwu w łącznej wysokości 129 zł, opłata skarbowa od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł, koszty zaliczki na opinię biegłych sądowych w kwocie 800 zł oraz koszty zastępstwa procesowego w kwocie 600 zł.

Koszty zastępstwa procesowego ustalono na podstawie § 6 pkt 3 w zw. z § 4 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. 2013, poz. 490 j.t.).

Na podstawie art. 113 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, stosownie do wyniku sprawy, pozwany winien ponieść koszty sądowe nieuiszczone przez żadną ze stron. W niniejszej sprawie na koszty te składały się poniesione tymczasowo przez Skarb Państwa wydatki na opinie biegłych w łącznej kwocie 2367,44 zł. Z uwagi na powyższa Sąd orzekł jak w pkt III sentencji wyroku.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Halina Brechun
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Sokółce
Data wytworzenia informacji: