Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Ns 56/14 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim z 2014-04-07

Sygn. akt I Ns 56/14

POSTANOWIENIE

Dnia 7 kwietnia 2014 roku

Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim I Wydział Cywilny

w składzie :

Przewodniczący SSR Małgorzata Hajduczenia

Protokolant: Magdalena Kalata

po rozpoznaniu w dniu 7 kwietnia 2014 roku w Bielsku Podlaskim

na rozprawie

sprawy z wniosku W. M.

z udziałem N. P., A. B., K. Z. i W. G.

o stwierdzenie nabycia spadku po M. M. (1), J. M., S. M. i N. G.

postanawia:

I.  Stwierdzić, że spadek po M. M. (1), córce P. i A., zmarłej dnia 5 maja 1976 roku w S., ostatnio stale zamieszkałej w S., gmina W. na podstawie ustawy nabyli:

- mąż J. M., syn J. i J.

- syn W. M., syn M. i J.

- syn S. M., syn M. i J. po 1/3 części każdy z nich, w tym także wchodzące w skład spadku gospodarstwa rolne.

II.  Stwierdzić, że spadek po J. M., synu J. i J., zmarłym dnia 13 sierpnia 1977 roku w S., ostatnio stale zamieszkałym w S., gmina W. na podstawie ustawy nabyli:

- syn W. M., syn M. i J.

- syn S. M., syn M. i J. po 1/2 części każdy z nich, w tym także wchodzące w skład spadku gospodarstwa rolne.

III.  Odrzucić wniosek o stwierdzenie nabycia spadku po S. M..

IV.  Stwierdzić, że spadek po N. G., córce S. i N., zmarłej dnia 18 października 2008 roku w S., ostatnio stale zamieszkałej w S., gmina W. na podstawie ustawy nabyli:

- mąż W. M., syn I. i M. w 16/32 części

- matka N. P., córka J. i Z. w 6/32 częściach

- siostra K. Z., córka S. i N. w 5/32 częściach

- siostra A. B., córka S. i N. w 5/32 częściach.

V.  Stwierdzić, że zainteresowani ponoszą we własnym zakresie koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie.

Sygn. akt I Ns 56/14

UZASADNIENIE

Wnioskodawca W. M.wniósł o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłych: M. M. (1) , córce P.i A., zmarłej w S., ostatnio stale zamieszkałej w S., gmina W.w ten sposób, aby spadek w drodze dziedziczenia ustawowego nabyli w częściach równych spadkobiercy ustawowi w/w spadkodawczyni: mąż J. M., syn W. M.i syn S. M., w tym także wchodzące w skład spadku gospodarstwo rolne; J. M. , synu J.i J., zmarłym dnia 13 sierpnia 1977 roku w S., ostatnio stale zamieszkałym w S.w ten sposób, aby spadek w drodze dziedziczenia ustawowego nabyli w częściach równych spadkobiercy ustawowi w/w spadkodawcy: syn W. M.i syn S. M., w tym także wchodzące w skład spadku gospodarstwo rolne; S. M. , synu J.i M., zmarłym dnia 4 listopada 1979 roku w B., ostatnio stale zamieszkałym w S.w ten sposób, aby spadek w drodze dziedziczenia ustawowego nabyli w częściach równych spadkobiercy ustawowi w/w spadkodawcy: żona N.( obecnie) P., córka N. G., córka A. B., córka K. Z., w tym także wchodzące w skład spadku gospodarstwo rolne; N. G. , córce S.i N., zmarłej 18 października 2008 roku w S., ostatnio stale zamieszkałej w S., gmina W.w ten sposób, aby spadek w drodze dziedziczenia ustawowego nabyli w częściach równych spadkobiercy ustawowi w/w spadkodawczyni: matka N.( obecnie) P., siostra A. B.i siostra K. Z., w tym także wchodzące w skład spadku gospodarstwo rolne. Wnosił także o stwierdzenie, że zainteresowani ponoszą we własnym zakresie koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie. Uzasadniając wniosek podnosił, że Spadkodawczyni M. M. (1)pozostawiła ze spadkobierców ustawowych męża J., syna W.i syna S.. Nikt ze spadkobierców ustawowych zmarłej nie odrzucił spadku, nie zrzekł się dziedziczenia, a spadkodawczyni nie sporządziła testamentu. Podał, że w skład spadku po zmarłej wchodzi udział w gospodarstwie rolnym, zaś kwalifikacje rolnicze, uprawniające do dziedziczenia przedmiotowego gospodarstwa rolnego w dniu otwarcia spadku posiadali wszyscy spadkobiercy, gdyż byli rolnikami z wykształcenia i całe życie na stałe pracowali przy produkcji rolnej, a on dodatkowo ukończył Technikum Rolnicze w B.. Odnosząc się do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku po J. M.wywodził, że spadkodawca ze spadkobierców ustawowych pozostawił synów: W. M.i S. M.. Nikt ze spadkobierców ustawowych zmarłym nie odrzucił spadku, nie zrzekł się dziedziczenia, a spadkodawca nie sporządził testamentu. Wskazywał, że w skład spadku po zmarłym wchodzi udział w gospodarstwie rolnym, zaś kwalifikacje rolnicze, uprawniające do dziedziczenia przedmiotowego gospodarstwa rolnego w dniu otwarcia spadku posiadali wszyscy spadkobiercy, gdyż byli rolnikami z wykształcenia i całe życie na stałe pracowali przy produkcji rolnej, a on dodatkowo ukończył Technikum Rolnicze w B.. Jeśli chodzi o krąg spadkobierców po S. M.to wnioskodawca podnosił, że spadkodawca ze spadkobierców ustawowych pozostawił: żonę N.( obecnie) P.oraz dzieci: córkę N. G., córkę A. B.i córkę K. Z.. Nikt ze spadkobierców ustawowych zmarłym nie odrzucił spadku, nie zrzekł się dziedziczenia, a spadkodawca nie sporządził testamentu. W. M.wywiódł, że w skład spadku po zmarłym wchodzi udział w gospodarstwie rolnym, zaś kwalifikacje rolnicze, uprawniające do dziedziczenia przedmiotowego gospodarstwa rolnego w dniu otwarcia spadku posiadali wszyscy spadkobiercy albowiem żona zmarłego N. P.była rolnikiem i na stałe pracowała przy produkcji rolnej, córki A.i K.były małoletnie, a poza tym pomagały rodzicom na stałe przy prowadzeniu tegoż gospodarstwa, zaś N. G.przez okres dorastania pracował w rodziców w gospodarstwie rolnym. Uzasadniając wniosek o stwierdzenie nabycia spadku po N. G.wnioskodawca podniósł, że spadkodawczyni była rozwiedziona, bezdzietna, a spadek po niej winny dziedziczyć: matka N. P.i siostry A. b.i K. Z.. Nikt ze spadkobierców ustawowych zmarłej nie odrzucił spadku, nie zrzekł się dziedziczenia, a spadkodawczyni nie sporządziła testamentu. Udział w gospodarstwie rolnym dziedziczą jej spadkobiercy, na zasadach ogólnych. Na rozprawie w dniu 5 marca 2014 roku wnioskodawca powoływał się na interes prawny w ustaleniu kręgu spadkobierców ustawowych po S. M.i N. G.wskazując na dążenie do ostatecznego uregulowania spraw spadkowych po rodzicach, w tym również w zakresie gospodarstwa rolnego, zaś w/w spadkodawcy mogą mieć udziały w przedmiotowym gospodarstwie rolnym.

Uczestniczka postępowania N. P. przychyliła się do wniosku.

Uczestniczka postępowania K. Z. przychyliła się do wniosku.

Uczestniczka postępowania A. B., po ostateczny sprecyzowaniu stanowiska w sprawie, przychyliła się do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku po M. M. (1) i J. M., domagała się odrzucenia lub ewentualnie oddalenia wniosku o stwierdzenie nabycia spadku po S. M. oraz wniosła o oddalenie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku po N. G. z uwagi na brak interesu prawnego wnioskodawcy.

Uczestnik postępowania W. G. nie zajął stanowiska w sprawie. Sąd Rejonowy ustalił i zważył, co następuje:

Spadkodawczyni M. M. (1), córka P. i A. zmarła 5 maja 1976 roku w S.. Ostatnio przed śmiercią stale zamieszkiwała w S., gmina W. (k. 6- odpis skrócony aktu zgonu spadkodawczyni). Spadkodawczyni ze spadkobierców ustawowych pozostawił: męża J. M. ( k. 32 – odpis skrócony aktu małżeństwa) obecnie nieżyjącego, który zmarł 13 sierpnia 1977 roku( k. 7- odpis skrócony akt zgonu) oraz dzieci: syna W. M. ( k. 34- odpis skrócony aktu urodzenia ) i syna S. M. obecnie nieżyjącego, który zmarł 4 listopada 1979 roku ( k. 8- odpis skrócony aktu zgonu). Innych dzieci, w tym pozamałżeńskich i przysposobionych nie pozostawił. Zmarła M. M. (1) nie sporządziła testamentu. Nikt ze spadkobierców nie odrzucił spadku, nie zrzekł się dziedziczenia i nie został uznany za niegodnego dziedziczenia. (k. 42v- zapewnienie).

Spadkodawca J. M., syn J. i J. zmarł 13 sierpnia 1977 roku w S.. Ostatnio przed śmiercią stale zamieszkiwał w S., gmina W. (k. 7- odpis skrócony aktu zgonu spadkodawczyni). Spadkodawca był wdowcem i ze spadkobierców ustawowych pozostawił dzieci: syna W. M. ( k. 34- odpis skrócony aktu urodzenia) i syna S. M. obecnie nieżyjącego, który zmarł 4 listopada 1979 roku ( k. 8- odpis skrócony aktu zgonu). Innych dzieci, w tym pozamałżeńskich i przysposobionych nie pozostawił. Zmarły J. M. nie sporządził testamentu. Nikt ze spadkobierców nie odrzucił spadku, nie zrzekł się dziedziczenia i nie został uznany za niegodnego dziedziczenia. (k. 42v- zapewnienie).

Spadkodawca S. M., syn J. i M. zmarł 4 listopada 1979 roku w B.. Ostatnio przed śmiercią stale zamieszkiwał w S., gmina W. (k. 8- odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy). Spadkodawca ze spadkobierców ustawowych pozostawił: żonę N. ( obecnie) P. ( k. 33 i 25- odpis skrócony aktu małżeństwa) oraz dzieci: córkę N. G. ( k. 26- odpis skrócony aktu małżeństwa) obecnie nieżyjącą, która zmarła18 października 2008 roku ( k. 9- odpis skrócony aktu zgonu), córkę A. B.( k. 27- odpis skrócony aktu małżeństwa) i córkę K. Z. ( k. 36- odpis skrócony aktu małżeństwa). Innych dzieci, w tym pozamałżeńskich i przysposobionych nie pozostawił. Zmarły S. M. nie sporządził testamentu. Nikt ze spadkobierców nie odrzucił spadku, nie zrzekł się dziedziczenia i nie został uznany za niegodnego dziedziczenia. (k. 42v- zapewnienie).

Poza sporem pozostaje, że Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim prawomocnym postanowieniem z dnia 12 maja 1994 roku w sprawie I Ns (...)ustalił krąg spadkobierców po S. M.i stwierdził, że spadkodawcy po w/w spadkodawcy na podstawie ustawy nabyły: żona N. P.w ¼ części, córka A. B.w ¼ części, córka K. Z.w ¼ części i córka N. G.w ¼ części z tym, że wchodzące w skład spadku gospodarstwo rolne nabyły: żona N. P., córka A. B.i córka K. Z.po 1/3 części każda z nich. ( k. 15 akt I Ns(...)Sądu Rejonowego w B. P.).

Spadkodawczyni N. G., córka S. i N. zmarła 18 października 2008 roku w S.. Ostatnio przed śmiercią stale zamieszkiwała w S., gmina W. (k. 9- odpis skrócony aktu zgonu spadkodawczyni). Była bezdzietna. Jej ojciec S. M. zmarł przed nią 4 listopada 1979 roku (k. 8- odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy). Spadkodawczyni ze spadkobierców ustawowych pozostawił: męża W. G. ( k. 38 – odpis skrócony aktu małżeństwa), matkę N. ( obecnie) P. ( k. 33 i 25- odpis skrócony aktu małżeństwa) oraz rodzeństwo: siostrę A. B. ( k. 27- odpis skrócony aktu małżeństwa) i siostrę K. Z. ( k. 36- odpis skrócony aktu małżeństwa. Innego rodzeństwa nie pozostawiła. Zmarła N. G. nie sporządziła testamentu. Nikt ze spadkobierców nie odrzucił spadku, nie zrzekł się dziedziczenia i nie został uznany za niegodnego dziedziczenia. (k. 43- zapewnienie).

Prawo polskie – w myśl art. 926§1 k.c.- przewiduje dwa tytuły powołania do spadku: przepisy ustawy oraz wola spadkodawcy wyrażona w testamencie odpowiadającym wymaganiom formalnym, przy czym ustawa daje pierwszeństwo porządkowi dziedziczenia określonemu przez spadkodawcę w testamencie. Dlatego też dziedziczenie na podstawie ustawy co do całości spadku ma miejsce wtedy, gdy spadkodawca nie sporządził w ogóle testamentu, sporządził testament, którego treść ogranicza się do innych rozrządzeń albo gdy spadkodawca sporządził testament, który okazał się nieważny lub bezskuteczny ( §2 i 3 ).

Wobec bezspornego i niekwestionowanego przez nikogo z zainteresowanych ustalenia, że w/w spadkodawcy nie pozostawili testamentów, porządek dziedziczenia po nich określają przepisy Kodeksu cywilnego (art. 926 § 1 i 2 kc).

Zgodnie z treścią przepisu art. LI ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Przepisy wprowadzające kodeks cywilny. (Dz.U.1964.16.94) do spraw spadkowych stosuje się prawo obowiązujące w chwili śmierci spadkodawcy, o ile przepisy poniższe nie stanowią inaczej.

W myśl art. 931 § 1 k.c. w pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku.

Ze złożonego przez wnioskodawcę zapewnienia spadkowego i złożonych do akt sprawy aktów stanu cywilnego wynika, że spadkodawczyni M. M. (1) w chwili śmierci była mężatką oraz miała dwoje dzieci należy stwierdzić, że do spadku po w/w spadkodawczyni z mocy ustawy powołani zostali: mąż J. M. oraz synowie W. M. i S. M., a ich udziały wynoszą po 1/3 części.

Natomiast spadkodawca J. M. w chwili śmierci był wdowcem i pozostawił dwóch synów, stąd Sąd przyjął, że do spadku po w/w spadkodawcy z mocy ustawy powołani zostali synowie W. M. i S. M. z udziałami po ½ części każdego z nich.

Jeśli zaś chodzi o wniosek o stwierdzenie nabycia spadku po S. M. to podlegał on odrzuceniu.

Zgodnie z art. 199 § 1 pkt 2 k.p.c. Sąd odrzuca pozew, jeżeli o to samo roszczenie pomiędzy tymi samymi stronami sprawa jest w toku albo została już prawomocnie osądzona. Na zasadzie art. 13 § 2 k.p.c. przepis ten stosuje się odpowiednio w postępowaniu nieprocesowym.

Z ustaleń Sądu wynika, że przed tutejszym Sądem toczyło się postępowanie z wniosku N. P.o stwierdzenie nabycia spadku po S. M.i Sąd Rejonowy w B. P.postanowieniem z dnia 12 maja 1994 roku w sprawie I Ns (...)określił krąg spadkobierców ustawowych po w/w spadkodawcy. Powyższe orzeczenie jest prawomocne.

Mając powyższe na uwadze, na zasadzie powołanych wyżej przepisów Sąd orzekł jak w pkt III sentencji orzeczenia.

W myśl art. 932§ 1 kc w braku zstępnych spadkodawcy powołani są do spadku z ustawy jego małżonek, rodzice i rodzeństwo.

Udział spadkowy małżonka, który dziedziczy w zbiegu bądź z rodzicami, bądź z rodzeństwem, bądź z rodzicami i rodzeństwem spadkodawcy, wynosi połowę spadku.( § 2).

Zgodnie a treścią art. 933§ 1 kc udział spadkowy każdego z rodziców, które dziedziczy w zbiegu z rodzeństwem spadkodawcy, wynosi jedną czwartą część tego, co przypada łącznie dla rodziców i rodzeństwa. Pozostałą część dziedziczy rodzeństwo w częściach równych.

§ 2. Jeżeli jedno z rodziców nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada po połowie drugiemu z rodziców i rodzeństwu spadkodawcy.

§ 3. Jeżeli do spadku powołani są obok małżonka tylko rodzice albo tylko rodzeństwo, dziedziczą oni w częściach równych to, co przypada łącznie dla rodziców i rodzeństwa.

Przed przejściem do merytorycznej analizy zgłoszonego wniosku o stwierdzenie nabycia spadku po N. G., należało go ocenić pod kątem legitymacji wnioskodawcy do jego wniesienia.

Według podstawowej normy art. 1025 § 1 k.c. stwierdzenie nabycia spadku następuje na wniosek osoby mającej w tym interes. Żądanie takie można zrealizować w trybie określonym w art. 669-679 k.p.c. zamieszczonych pod wspólną nazwą "Stwierdzenie nabycia spadku". W rozumieniu art. 1025 § 1 k.c. oraz art. 679 § 1 k.p.c. zainteresowani w zgłoszeniu żądania stwierdzenia nabycia zarówno w podstawowym trybie przewidzianym w art. 669-677 k.p.c., jak i w trybie szczególnym, przewidzianym w art. 679 k.p.c., są nie tylko spadkobiercy lub ich następcy prawni, lecz także wszystkie inne osoby mające interes prawny w prawidłowym wykazaniu następstwa po spadkodawcy, z czym wiążą się doniosłe skutki prawne, w szczególności przewidziane w art. 1025 § 2, art. 1027 i 1028 k.c. Powszechnie przyjmuje się, że w interes prawny, należy rozumieć dość szeroko i może to być zarówno wpływ bezpośredni, jak i pośredni, jakkolwiek zawsze musi on odnosić się do praw, a nie stanu faktycznego lub majątkowego wnioskodawcy. Przepisy nie wymieniają katalogu sytuacji, w których wpływ taki występuje, ani katalogu osób, którym można nadać przymiot "zainteresowanego" w rozumieniu omawianych przepisów. Na podstawie orzecznictwa Sądu Najwyższego tylko przykładowo można wskazać, że zainteresowanymi są między innymi spadkobiercy, ich następcy prawni, wierzyciele spadku i wierzyciele spadkobierców, zapisobiorcy, nabywcy spadku lub udziału w nim, kurator spadku, wykonawca testamentu. W konkretnych okolicznościach poszczególnych spraw Sąd Najwyższy przyjmował też, że zainteresowanym jest współwłaściciel przedmiotów wchodzących w skład spadku (cytowane wyżej orzeczenie z dnia 12 stycznia 1983 r. III CRN 218/82), osoba bliska najemcy, dochodząca ustalenia, że wstąpiła w stosunek najmu, w którym wynajmującym był spadkodawca (OSN 8/81 poz. 144).

Powyższe rozważania prowadzą do wniosku, że wnioskodawca W. M. jest osobą "zainteresowaną" w rozumieniu 510§1 kpc uprawnioną do złożenia wniosku w stwierdzenie nabycia spadku po N. G.. Podnieść bowiem należy, że wnioskodawca swój interes prawny w złożeniu przedmiotowego wniosku uzasadniał chęcią kompleksowego uregulowania spraw majątkowych dotyczących spadkowego gospodarstwa rolnego po rodzicach, zaś wnioskując o ustalenie kręgu spadkowego po N. G. przypuszczał, że udział w spadkowych gospodarstwie odziedziczy także w/w spadkodawczyni. Zresztą część spadkobierców ustawowych spadkodawczyni N. G. -uczestniczka postępowania K. Z. i uczestniczka postępowania N. P. przychyliły się do wniosku W. M. o stwierdzenie nabycia spadku po N. G..

Spadkodawczyni N. G. w chwili otwarcia spadku była mężatką, nie miała dzieci, jej ojciec J. M. zmarł przed nią w 1977 roku, zaś ze spadkobierców ustawowych pozostawiła matkę i dwie siostry, a zatem należy stwierdzić, że do spadku po w/w spadkodawczyni z mocy ustawy powołani zostali: mąż W. G. w 16/32 częściach, matka N. P. w 6/32 częściach, siostra K. Z. w 5/32 częściach i siostra A. B. w 5/32 częściach.

Zainteresowani zgodnie wywodzili, że w skład spadku po M. M. (1), J. M. i N. G. wchodzi gospodarstwo rolne o powierzchni około 13 ha położone w S..

Na datę otwarcia spadku po M. M. (1) i J. G. obowiązywały przesłanki warunkujące dziedziczenie spadkowego gospodarstwa rolnego.

Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 31 stycznia 2001 r. (P 4/99, OTK 2001, nr 1, poz. 5) przepis art. 1059 k.c. został uznany za niezgodny z art. 64 ust. 1 i 2 w zw. z art. 21 ust. 1 i art. 31 ust. 3 Konstytucji RP w zakresie, w którym odnosi się do spadków otwartych od dnia 14 lutego 2001 r.

Artykuł 1059 k.c. określa przesłanki (warunki), jakie musi spełniać spadkobierca ustawowy gospodarstwa rolnego. Gospodarstwo rolne z ustawy może dziedziczyć tylko ten spadkobierca, który powyższe warunki spełnia w chwili otwarcia spadku, ich uzyskanie po tej dacie nie wpływa na zdolność do dziedziczenia gospodarstwa rolnego

Zgodnie z treścią w/w przepisu w brzemieniu obowiązującym na datę otwarcia spadku po M. M. (1) i J. M.: dzieci spadkodawcy dziedziczą z ustawy gospodarstwo rolne, jeżeli:

1) bezpośrednio przed otwarciem spadku pracowały w tym gospodarstwie nieprzerwanie co najmniej od roku albo

2) w chwili otwarcia spadku są członkami rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub pracują w gospodarstwie rolnym takiej spółdzielni, albo

3) w chwili otwarcia spadku bądź prowadzą inne indywidualne gospodarstwo rolne, bądź też pracują w gospodarstwie rolnym swoich rodziców, małżonka lub jego rodziców, albo

4) w chwili otwarcia spadku bądź są małoletnie, bądź też pobierają naukę zawodu lub uczęszczają do szkół, albo

5) w chwili otwarcia spadku są trwale niezdolne do pracy.

§ 2. Jeżeli żadne z dzieci spadkodawcy nie odpowiada jednemu z warunków przewidzianych w punktach 1, 2 lub 3 paragrafu poprzedzającego, dziedziczą z ustawy gospodarstwo te spośród nich, które mają kwalifikacje do prowadzenia gospodarstwa rolnego i nie później niż przed upływem sześciu miesięcy od otwarcia spadku oświadczą w sądzie lub w państwowym biurze notarialnym gotowość prowadzenia gospodarstwa należącego do spadku.

W myśl natomiast art. 1060 § 1 kc przepisy artykułu poprzedzającego stosuje się odpowiednio do dziedziczenia z ustawy przez małżonka spadkodawcy, jak również do dziedziczenia z ustawy przez wnuków spadkodawcy powołanych stosownie do przepisu art. 931 § 2. Dalsi zstępni spadkodawcy nie są powołani z ustawy do dziedziczenia gospodarstwa rolnego.

Z materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie, w tym w szczególności z zeznań wnioskodawcy W. M. ( k. 43-43v) oraz uczestniczek postępowania A. B. ( k. 43v), N. P.( k. 43v) i K. Z. (k. 43v) wynika, że przesłanki do dziedziczenia spadkowego gospodarstwa rolnego spełniali wszyscy spadkobiercy dziedziczący spadek na zasadach ogólnych. J. M. na datę otwarcia spadku miał 77 lat i już nie pracował, a zatem można go uznać za osobę niezdolną do pracy w rozumieniu §7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia RADY MINISTRÓW z dnia 28 listopada 1964 r. w sprawie przenoszenia własności nieruchomości rolnych, znoszenia współwłasności takich nieruchomości oraz dziedziczenia gospodarstw rolnych (Dz.U.1983.19.86 j.t.). Natomiast zarówno na datę śmierci M. M. (1), jak i na datę otwarcia spadku po J. M. W. M. pracował w spadkowym gospodarstwie, zaś S. M. prowadził swoje indywidulane gospodarstwo rolne.

Biorąc pod uwagę powyższe przepisy art. 931 §1 kc, art. 932§1 kc, art. 1059 kc, art. 1060§ 1 kc Sąd rzekł jak w sentencji postanowienia.

O kosztach postępowania orzeczono w myśl art. 520 § 1 kpc stwierdzając, że zainteresowani ponoszą je we własnym zakresie.

SSR Małgorzata Hajduczenia

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Pleskowicz-Olędzka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim
Osoba, która wytworzyła informację:  Małgorzata Hajduczenia
Data wytworzenia informacji: