Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

V U 2099/12 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Białymstoku z 2013-03-19

Sygn. akt V U 2099/12

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 19 marca 2013 roku

Sąd Okręgowy w Białymstoku

V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: SSO Elżbieta Rosłoń

Protokolant: Irena Prochowicz

po rozpoznaniu w dniu 19 marca 2013 roku w Białymstoku

sprawy E. W.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w B.

o rentę z tytułu niezdolności do pracy w związku z chorobą zawodową

na skutek odwołania E. W.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w B.

z dnia 17 listopada 2012 roku

Nr (...)

Zmienia zaskarżoną decyzję i przyznaje E. W. rentę
z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z chorobą zawodową poczynając od dnia 1 listopada 2012 roku do dnia 31 października 2014 roku.

sygn. akt VU 2099/12

UZASADNIENIE

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w B. decyzją z dnia 17.11.2012 r. wydaną na podstawie ustawy z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2009 r., Nr 153, poz. 1227 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30.10.2002r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r., Nr 167, poz. 1322 ze zm.) odmówił E. W. prawa do renty z tytułu niezdolności
do pracy w związku z chorobą zawodową, bowiem komisja lekarska ZUS orzeczeniem z dnia 13.11.2012 r. nie stwierdziła u wnioskodawczyni całkowitej lub częściowej niezdolności
do pracy w związku z chorobą zawodową.

Odwołanie od powyższej decyzji złożyła E. W.. Wniosła
o jej zmianę i przyznanie prawa do renty w związku z chorobą zawodową
z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Zarzuciła, że przy podejmowaniu decyzji pominięto wyniki badania narządu głosu z wykorzystaniem videostroboskopii oraz wyniki badania akustycznego głosu, potwierdzające nasiloną patologię narządu głosu, która decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w H. z dnia 17.09.2008 r.
ma charakter choroby zawodowej narządu głosu oraz nie analizowano wcześniejszych badań stroboskopowych krtani obrazujących zaawansowane zmiany w obrębie fałdów głosowych. Wskazała, że systematyczny monitoring foniatryczny wskazuje na trwały charakter schorzenia, które nie poddaje się leczeniu.

Organ rentowy w odpowiedzi na odwołanie wskazał, że zaskarżoną decyzją odmówił wnioskodawczyni przywrócenia prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy w związku
z chorobą zawodową, które ustało dnia 31.10.2012 r., ponieważ komisja lekarska ZUS orzeczeniem z dnia 13.11.2012 r. nie stwierdziła niezdolności do pracy w związku z chorobą zawodową.

Sąd Okręgowy ustalił i zważył, co następuje.

Wnioskodawczyni E. W. ma 54 lata, z zawodu jest (...)
W zawodzie tym pracowała 24 lata tj. od 1.09.1983 r. do 31.08.2007 r. Decyzją z dnia 11.09.2007 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w B. przyznał jej prawo do emerytury od 1.09.2007 r.

Decyzją z dnia 17.09.2008 r. nr H.. (...)-12/08 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w H. stwierdził u niej chorobę zawodową w postaci niedowładu mięśni przywodzących i napinających fałdy głosowe z niedomykalnością fonacyjną głośni i trwałą dysfonią wymienioną w poz.15 wykazu chorób zawodowych określonych w obowiązującym wówczas rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30.07.2002 r. w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych zasad postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych oraz podmiotów właściwych w tych sprawach.

We wniosku z 10.10.2008 r. E. W. wystąpiła do ZUS o przyznanie jej prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy w związku z chorobą zawodową. Wyrokiem
z dnia 22.04.2009 r. wydanym w sprawie V U 376/09 Sąd Okręgowy w Białymstoku zmienił decyzję (...) Oddział w B. z dnia 14.01.2009 r. i uznał E. W.
za częściowo niezdolną do pracy w związku z chorobą zawodową od 10.10.2008 r.
do 9.10.2009 r. i przyznał jej okresową rentę tego tytułu.

We wniosku z 26.08.2009 r. E. W. wystąpiła o ponowne ustalenie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy. Wyrokiem z dnia 5.03.2010 r. wydanym
w sprawie V U 1967/09 Sąd Okręgowy w Białymstoku zmienił decyzję (...) Oddział
w B. z dnia 18.11.2009 r. i przyznał E. W. rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z chorobą zawodową od 1.11.2009 r.
do 27.08.2010 r.

Kolejnym wnioskiem z 20.08.2010 r. E. W. wystąpiła o ponowne ustalenie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy. Decyzją z dnia 29.09.2010 r. (...) Oddział w B. przyznał jej prawo do renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z chorobą zawodową od 1.09.2010 r. do 31.10.2011 r.

Następnym wnioskiem z 11.10.2011 r. E. W. wystąpiła o ponowne ustalenie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy. Decyzją z dnia 22.11.2011 r. (...) Oddział w B. przyznał jej prawo do renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z chorobą zawodową od 1.011.2011 r. do 31.10.2012 r.

Kolejny wniosek o ponowne ustalenie prawa do renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy został złożony przez wnioskodawczynię 20.09.2012 r. Po jego rozpoznaniu organ rentowy wydał zaskarżoną decyzję odmowną.

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie akt ZUS.

Celem rozpoznania istoty sporu i ustalenia czy aktualny stan zdrowia kwalifikuje wnioskodawczynię jako osobę częściowo lub całkowicie niezdolną do pracy w związku
z chorobą zawodową, Sąd dopuścił dowód z opinii biegłego sądowego z zakresu foniatrii. Stosownie bowiem do wymogu art. 17 ust. 1 ustawy z 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jednolity Dz. U.
z 2009 r., Nr 167, poz.1322 ze zm.), przy ustalaniu prawa do renty z tytułu niezdolności
do pracy, renty szkoleniowej, renty rodzinnej i dodatku do renty rodzinnej dla sieroty zupełnej z tytułu ubezpieczenia wypadkowego, do ustalenia wysokości tych świadczeń oraz
ich wypłaty stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
(tekst jednolity z 2009 r., Dz. U. Nr 153, poz. 1227
ze zm.).

Biegła sądowa, po przeprowadzeniu badania lekarskiego i zapoznaniu z dokumentacją medyczną, rozpoznała u wnioskodawczyni niedowład mięśni wewnętrznych krtani
z wrzecionowatą niedomykalnością fonacyjną głośni i trwałą dysfonią oraz guzki głosowe
w wywiadzie. Stwierdziła wziernikowo z odchyleń od stanu prawidłowego bladą, lekko podsychającą błonę śluzową gardła, fałdy głosowe prawdziwe blade, wiotkie, słabo napięte, zwarcie głośni patologiczne, niedostateczne na całej długości, większe w części środkowej tworzące owalną szczelinę. Głos wnioskodawczyni określiła jako matowy, cichy, z tendencją do chrypki.

Wskazała, że powyższe zmiany chorobowe powstały w wyniku wieloletniej pracy pedagogicznej i były podstawą decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
z 2008 r. stwierdzającej u E. W. chorobę zawodową. Zmiany te utrzymują się nadal, co potwierdza wywiad, dokumentacja z leczenia w poradni foniatrycznej, obrazująca przewlekły proces chorobowy narządu głosu odwołującej jak również przeprowadzone badania.

W ocenie biegłej stwierdzone schorzenia narządu głosu i stopień ich nasilenia nadal powodują utratę w znacznym stopniu zdolności do pracy zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami. Uznała, że powyższe uzasadnia orzeczenie dalszej częściowej okresowej niezdolności do pracy na okres 2 lat tj. od 1.11.2012 r. do 31.10.2014 r. (k. 16,17).

Strony nie zgłosiły zastrzeżeń do powyższej opinii. Pełnomocnik organu rentowego odwołanie pozostawił do decyzji Sądu (k. 28).

W ocenie Sądu opinia biegłej nie budzi zastrzeżeń, jest rzetelna i szczegółowa. Została sporządzona przez lekarza specjalistę z zakresu chorób występujących u wnioskodawczyni
i opracowana po przeprowadzeniu badań, analizy bogatej dokumentacji medycznej
oraz po zapoznaniu ze stanowiskiem organu rentowego.

Poczynione przez biegłą ustalenia są logiczne i właściwie uzasadnione, nie zawierają także wewnętrznych sprzeczności. Wskazując na przewlekły proces chorobowy narządu głosu, korespondują zarówno z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
z 2008 r. jak również z orzeczeniami organu rentowego jak i wyrokami sądu omówionymi wyżej, które we wcześniejszych okresach przyznawały wnioskodawczyni prawo do renty okresowej z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z chorobą zawodową.

W tych okolicznościach Sąd uznał, że opinia biegłej stanowi wiarygodny środek dowodowy a co za tym idzie, podstawę wyrokowania.

W pełni podzielając ustalenia i wnioski opinii Sąd uznał, że wnioskodawczyni jest okresowo niezdolna do pracy w związku z chorobą zawodową od 1.11.2012 r. do 31.10.2014 r. a zatem zgodnie z treścią art.6 ust.1 pkt 6 w zw. z art. 17 ust. 4 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, przysługuje jej renta z tego tytułu.

Mając powyższe na uwadze, Sąd orzekł jak w wyroku na podstawie art. 477 14 § 2 kpc.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Celina Waszczeniuk
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Białymstoku
Osoba, która wytworzyła informację:  Elżbieta Rosłoń
Data wytworzenia informacji: