Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III K 114/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Białymstoku z 2013-10-04

Sygn. akt III K 114/13

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 04 października 2013 roku

Sąd Okręgowy w Białymstoku w III Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący: SSO Wiesław Żywolewski

Protokolant: Justyna Szmurło

w obecności prokuratora Haliny Dyszlatys

po rozpoznaniu w dniach 19.09.2013 i 04.10.2013 roku sprawy

A. G., syna L.i B.zd. K., urodzonego (...)w B.,

skazanego prawomocnymi wyrokami:

1.  Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 31.03.2009r. w sprawie sygn. akt XV K 1924/08 za czyny popełniony 29.10.2008r. z art. 278 § 1 kk i czyn popełniony w dniu 29.10.2008r. z art. 245 kk na kary po 10 (dziesięć) miesięcy pozbawienia wolności; orzeczono karę łączną 1 (jednego) roku i 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności; wykonanie kary pozbawienia wolności warunkowo zawieszono na okres próby wynoszący 4 lata; orzeczono solidarny obowiązek naprawienia szkody; orzeczono o kosztach procesu. Postanowieniem z dnia 01.07.2011r. zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności.

2.  Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 18.02.2011r w sprawie sygn. akt XV K 750/10 za czyn z art. 280 § 1 kk i In. popełniony dnia 15.04.2010r. na karę 2 (dwóch) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności; za czyn z art. 280 § 1 kk popełniony dnia 29.04.2010r. na karę 2 (dwóch) lat i 2 (dwóch) miesięcy pozbawienia wolności; za czyn z art. 190 § 1 kk popełniony dnia 28.04.2010r. na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności; orzeczono karę łączną 3 (trzech) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności; na poczet orzeczonej kary zaliczono okres rzeczywistego pozbawienia wolności sprawie; orzeczono o kosztach procesu.

3.  Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 29.06.2011r. w sprawie sygn. akt VII K 951/10 za czyn popełniony w dniu 11.10.2010r. z art. 190 § 1 kk na karę 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności; wykonanie kary pozbawienia wolności warunkowo zawieszono na okres próby wynoszący 3 lata i oddano oskarżonego w tym czasie pod dozór kuratora; orzeczono o kosztach procesu.

4.  Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 30.06.2011r w sprawie sygn. akt XV K 562/11 za czyn z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 279 § 1 kk popełniony dnia 23.01.2011r. na karę 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności oraz grzywnę w wymiarze 40 stawek dziennych po 10 złotych każda; wykonanie kary pozbawienia wolności warunkowo zawieszono na okres próby wynoszący 4 lata i oddano oskarżonego w tym czasie pod dozór kuratora; na poczet kary grzywny zaliczono okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie; orzeczono o kosztach procesu.

5.  Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 29.09.2011r w sprawie sygn. akt XV K 10/11 za czyn z art. 158 § 1 kk w zb. z art. 157 § 2 kk popełniony dnia 11.07.2010r. na karę 9 (dziewięciu) miesięcy pozbawienia wolności; na poczet orzeczonej kary zaliczono okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie; orzeczono o kosztach procesu.

6.  Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 23.11.2011r w sprawie sygn. akt XV K 8/11 za czyn z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 279 § 1 kk popełniony dnia z 3 na 4.08.2010r. i z art. 279 § 1 kk popełniony z 7 na 8.09.2010r., na mocy art. 279 § 1 kk przy zastosowaniu art. 91 § 1 kk wymierzono mu karę 1 (jednego) roku i 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności; orzeczono o obowiązku naprawienia szkody; orzeczono o kosztach procesu.

Sprawy opisane pod numerami 2-6 zostały objęte wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie sygn. akt XV K 76/21, którym orzeczono karę łączne 5 (pięciu) lat pozbawienia wolności oraz na poczet orzeczonej kary zaliczono skazanemu okresy rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawach. Postępowanie odnośnie wyroku wydanego w sprawie opisanej pod numerem 1 zostało umorzone.

7.  Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 22.03.2012r w sprawie sygn. akt XV K 1602/11 za czyn z art. 226 § 1 kk w zw. z art. 12 kk popełniony dnia 18.10.2011r. na karę 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności; orzeczono o kosztach procesu.

8.  Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 27.03.2013r w sprawie sygn. akt III K 130/11 za czyn I z art. 279 § 1 kk w zw. z art. 12 kk popełniony w okresie od końca lutego 2011r. do dnia 28.04.2011r. na karę 3 (trzech) lat pozbawienia wolności; za czyn II z art. 278 § 1 kk popełniony w dniu 25.04.2011r. na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności; za czyn III z art. 58 ust. 2 ustawy z dnia 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 12 kk popełniony w okresie od 21.04.2011r. do dnia 28.04.2011r. na karę 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności; na mocy art. 85 kk, art. 86 § 1 kk wymierzono skazanemu karę łączną 3 (trzech) lat i 2 (dwóch) miesięcy pozbawienia wolności; orzeczono o obowiązku naprawienia szkody; orzeczono o kosztach procesu.

orzeka:

I.  Na mocy art. 85 kk, art. 86 § 1 kk łączy kary pozbawienia wolności orzeczone wobec skazanego A. G. wyrokami jednostkowymi wydanymi przez Sąd Rejonowy w Białymstoku w sprawie o sygn. akt XV K 1602/11 oraz przez Sąd Okręgowy w Białymstoku w sprawie o sygn. III K 130/11 i orzeka wobec A. G. karę łączną w wymiarze 3 (trzech) lat i 2 (dwóch) miesięcy pozbawienia wolności.

II.  W pozostałym zakresie nie objętym wyrokiem łącznym wyroki jednostkowe opisane w punkcie I przedmiotowego wyroku podlegają wykonaniu.

III.  Na poczet kary łącznej orzeczonej w punkcie I przedmiotowego wyroku łącznego zalicza okres dotychczas odbytej kary przez skazanego w sprawach jednostkowych podlegających łączeniu .

IV.  Na mocy art. 17 § 1 pkt. 7 kpk umarza postępowanie w przedmiocie objęcia wyrokiem łącznym kar pozbawienia wolności orzeczonej wyrokami Sądu Rejonowego w Białymstoku w sprawach o sygn. akt XV K 1924/08, XV K 750/10, VII K 951/10, XV K 562/11, XV K 10/11, XV K 8/11.

V.  Zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. K. S. kwotę 144 zł (sto czterdzieści cztery złote) oraz 23% podatku VAT od tej kwoty, tytułem wynagrodzenia za nieopłaconą pomoc prawną udzieloną z urzędu skazanemu.

VI.  Zwalnia skazanego od ponoszenia na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych.

Sygn. akt III K 114/13

UZASADNIENIE

A. G. został skazany następującymi prawomocnymi wyrokami:

9.  Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 31.03.2009r. w sprawie sygn. akt XV K 1924/08 za czyny popełniony 29.10.2008r. z art. 278 § 1 kk i czyn popełniony w dniu 29.10.2008r. z art. 245 kk na kary po 10 (dziesięć) miesięcy pozbawienia wolności; orzeczono karę łączną 1 (jednego) roku i 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności; wykonanie kary pozbawienia wolności warunkowo zawieszono na okres próby wynoszący 4 lata; orzeczono solidarny obowiązek naprawienia szkody; orzeczono o kosztach procesu. Postanowieniem z dnia 01.07.2011r. zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności.

10.  Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 18.02.2011r w sprawie sygn. akt XV K 750/10 za czyn z art. 280 § 1 kk i In. popełniony dnia 15.04.2010r. na karę 2 (dwóch) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności; za czyn z art. 280 § 1 kk popełniony dnia 29.04.2010r. na karę 2 (dwóch) lat i 2 (dwóch) miesięcy pozbawienia wolności; za czyn z art. 190 § 1 kk popełniony dnia 28.04.2010r. na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności; orzeczono karę łączną 3 (trzech) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności; na poczet orzeczonej kary zaliczono okres rzeczywistego pozbawienia wolności sprawie; orzeczono o kosztach procesu.

11.  Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 29.06.2011r. w sprawie sygn. akt VII K 951/10 za czyn popełniony w dniu 11.10.2010r. z art. 190 § 1 kk na karę 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności; wykonanie kary pozbawienia wolności warunkowo zawieszono na okres próby wynoszący 3 lata i oddano oskarżonego w tym czasie pod dozór kuratora; orzeczono o kosztach procesu.

12.  Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 30.06.2011r w sprawie sygn. akt XV K 562/11 za czyn z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 279 § 1 kk popełniony dnia 23.01.2011r. na karę 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności oraz grzywnę w wymiarze 40 stawek dziennych po 10 złotych każda; wykonanie kary pozbawienia wolności warunkowo zawieszono na okres próby wynoszący 4 lata i oddano oskarżonego w tym czasie pod dozór kuratora; na poczet kary grzywny zaliczono okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie; orzeczono o kosztach procesu.

13.  Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 29.09.2011r w sprawie sygn. akt XV K 10/11 za czyn z art. 158 § 1 kk w zb. z art. 157 § 2 kk popełniony dnia 11.07.2010r. na karę 9 (dziewięciu) miesięcy pozbawienia wolności; na poczet orzeczonej kary zaliczono okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie; orzeczono o kosztach procesu.

14.  Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 23.11.2011r w sprawie sygn. akt XV K 8/11 za czyn z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 279 § 1 kk popełniony dnia z 3 na 4.08.2010r. i z art. 279 § 1 kk popełniony z 7 na 8.09.2010r., na mocy art. 279 § 1 kk przy zastosowaniu art. 91 § 1 kk wymierzono mu karę 1 (jednego) roku i 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności; orzeczono o obowiązku naprawienia szkody; orzeczono o kosztach procesu.

Sprawy opisane wyżej pod numerami 2-6 zostały objęte wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie sygn. akt XV K 76/12, którym orzeczono karę łączne 5 (pięciu) lat pozbawienia wolności oraz na poczet orzeczonej kary zaliczono skazanemu okresy rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawach. Postępowanie odnośnie wyroku wydanego w sprawie opisanej pod numerem 1 zostało umorzone.

Ponadto A. G. został skazany wyrokami:

15.  Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 22.03.2012r w sprawie sygn. akt XV K 1602/11 za czyn z art. 226 § 1 kk w zw. z art. 12 kk popełniony dnia 18.10.2011r. na karę 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności; orzeczono o kosztach procesu.

16.  Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 27.03.2013r w sprawie sygn. akt III K 130/11 za czyn I z art. 279 § 1 kk w zw. z art. 12 kk popełniony w okresie od końca lutego 2011r. do dnia 28.04.2011r. na karę 3 (trzech) lat pozbawienia wolności; za czyn II z art. 278 § 1 kk popełniony w dniu 25.04.2011r. na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności; za czyn III z art. 58 ust. 2 ustawy z dnia 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 12 kk popełniony w okresie od 21.04.2011r. do dnia 28.04.2011r. na karę 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności; na mocy art. 85 kk, art. 86 § 1 kk wymierzono skazanemu karę łączną 3 (trzech) lat i 2 (dwóch) miesięcy pozbawienia wolności; orzeczono o obowiązku naprawienia szkody; orzeczono o kosztach procesu.

Skazany A. G. złożył wniosek o wydanie wyroku łącznego obejmującego kary wymierzone w opisanych powyżej sprawach, wskazują wszystkie ich sygnatury. Prosił o zastosowanie zasady pełnej absorpcji i orzeczenie jednej kary łącznej w wymiarze pięciu lat i sześciu miesięcy pozbawienia wolności. W uzasadnieniu swojego wniosku skazany wskazywał na surowość kar jednostkowych, wykazywał skruchę i krytyczne spojrzenie na swoje przeszłe zachowania, jak też swój młody wiek.

Sąd zważył, co następuje:

Wniosek skazanego w części zasługuje na uwzględnienie.

Na wstępie należy zwrócić uwagę, iż kolejne przestępstwa popełnione przez skazanego, zapoczątkowane czynem z dnia 29.10.2008r. odnośnie którego doszło do skazania wyrokiem Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 31.03.2009r. w sprawie sygn. akt XV K 1924/08, jak też kolejne czyny za które A. G. został skazany dalszymi wyrokami jednostkowymi Sądu Rejonowego w Białymstoku w sprawach o sygn. akt XV K 750/10 , VII K 951/10, XV K 562/11, XV K 10/11, XV K 8/11 były już przedmiotem oceny Sądu pod kątem oceny zasadności wydania wyroku łącznego. Wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie sygn. akt XV K 76/21 doszło do połączenia kar pozbawienia wolności orzeczonych w sprawach Sądu Rejonowego w Białymstoku w sprawach o sygn. akt XV K 750/10, VII K 951/10, XV K 562/11, XV K 10/11, XV K 8/11 i orzeczono karę łączną 5 (pięciu) lat pozbawienia wolności oraz na poczet orzeczonej kary zaliczono skazanemu okresy rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawach. Postępowanie odnośnie wyroku wydanego w sprawie Sądu Rejonowego w Białymstoku o sygn. XV K 1924/08 zostało umorzone.

W powyższym zakresie doszło do zaistnienia powagi rzeczy osądzonej. W ramach opisanego ciągu przestępstw nie ma możliwości orzeczenia kary łącznej, obejmującego kary orzeczone kolejnymi wyrokami jednostkowymi w sprawach o sygn. XV K 1602/11 Sądu Rejonowego w Białymstoku i o sygn. III K 130/11 Sądu Okręgowego w Białymstoku. Czyny objęte tymi wyrokami zostały bowiem popełnione już po wydaniu wyroków jednostkowych (tj. zdecydowanej większości z nich) w ramach ciągu o którym mowa powyżej, w ramach którego orzeczony już został wyrok łączny w sprawie o sygn. XV K 76/12. Nie zatem zachodzi potrzeba wydania nowej kary łącznej w odniesieniu do wskazanych powyżej spraw jednostkowych. A zatem w tym zakresie brak jest warunków do wydania kolejnego wyroku łącznego i postępowanie w tym zakresie należało umorzyć.

Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 569 § 1 k.p.k. wyrok łączny wydaje się w sytuacji, gdy zachodzą warunki do wymierzenia kary łącznej na zasadach przewidzianych w przepisie art. 85 k.k. Ten przepis zaś stanowi, że przesłanką wymierzenia kary łącznej jest to, by przestępstwa ustalone różnymi wyrokami, popełnione zostały przez sprawcę zanim zapadł pierwszy wyrok, chociażby nieprawomocny, co do któregokolwiek z tych przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu. Zawarty w art. 85 k.k. zwrot „zanim zapadł pierwszy wyrok” odnosi się do pierwszego chronologicznie wyroku, który zapadł przed popełnieniem przez sprawcę kolejnego (kolejnych) przestępstwa (vide uchwała składu 7 sędziów SN z 25 lutego 2005 r., I KZP 36/2004, OSNKW 2005, nr 2, poz. 13; zasada prawna).

W odniesieniu do kolejnych wyroków orzeczonych wobec skazanego, to pierwszym chronologicznie był wyrok Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 22.03.2012r. w sprawie sygn. akt XV K 1602/11. Objęty tym orzeczeniem czyn został popełniony w dniu 18.10.2011r.

Kolejne czyny, za które skazany został A. G. wyrokiem w sprawie o sygn. III K 130/11 Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 27.03.2013r. zostały popełnione przez skazanego odpowiednio: I w okresie od końca lutego 2011r. do dnia 28.04.2011r., II w dniu 25.04.2011r. i III w okresie od 21.04.2011r. do dnia 28.04.2011r. Zatem czyny te zostały popełnione przed wydaniem wskazanego powyżej wyroku w sprawie o sygn. XV K 1602/11.

Analiza dat zapadłych w tych sprawach wyroków i dat popełnienia czynów przypisanych tymi wyrokami skazanemu prowadzi do wniosku, że możliwe jest orzeczenie kary łącznej obejmujących kary orzeczone w tych dwóch sprawach.

Wymiar kary pozbawienia wolności, jaki może być orzeczona wyrokiem łącznym, zakreśla w tym przypadku art. 86 § 1 kk. Możliwym zatem było orzeczenie kary łącznej w wymiarze nie niższym niż najsurowsza z orzeczonych kar jednostkowych (granica dolna) ale nie wyższym niż suma kar jednostkowych (granica górna). Ta ostatnia korygowana jest górnymi granicami dla danego rodzaju kary. W realiach konkretnej sprawy oznaczało to, że Sąd wymierzając kary łączne oscylował pomiędzy karą 3 lat pozbawienia wolności, a sumą kar tj. karą 5 lat pozbawienia wolności.

Przy wymierzaniu kary łącznej znaczenie mają także elementy składające się na związek przedmiotowy i podmiotowy zbiegających się realnie przestępstw. Im związek ten jest ściślejszy, tym bardziej przeważa absorbowanie poszczególnych kar, im luźniejszy - ich kumulacja, to jest sumowanie. Należy zwrócić uwagę, że związek przedmiotowy zbiegających się realnie przestępstw ocenia się według tożsamości lub podobieństwa dóbr naruszonych poszczególnymi przestępstwami oraz na podstawie zwartości czasowej i miejscowej ich popełnienia. Związek podmiotowy rozumie się jako podobieństwo rodzaju winy i zamiarów (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 14 marca 2007 roku o sygn. II AKa 44/07, KZS 2007/4/27).

Przestępstwami, za które orzeczono karę wyrokiem podlegającym łączeniu w sprawie o sygn. XV K 1602/11 jest czyn znieważenia funkcjonariusza publicznego. Z kolei w sprawie o sygn. III K 130/11 skazany popełnił czyny skierowane przeciwko mieniu tj. kradzież z włamaniem, zwykłą kradzież, ale także z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii polegający na nieodpłatnym udzielaniu małoletniemu substancji psychotropowych. W przypadku powyższych wyroków pomiędzy popełnionymi przestępstwami zachodzi dość krótki odstęp czasowy – nie przekraczający sześciu miesięcy. Zatem badany związek czasowy jest dość ścisły, natomiast przedmiotowy dość odległy, co z jednej strony przemawiać powinno łagodząco w zakresie, a z drugiej zaostrzająco co do wymiaru orzekanej kary łącznej pozbawienia wolności. Choć wymaga zaznaczenia, że odległość związku przedmiotowego tyczącego się poszczególnych przestępstw tyczy się różnic w zakresie dwóch omawianych spraw sygn. XV K 1602/11 i III K 130/11, zaś związek przedmiotowy (jak też czasowy) trzech czynów popełnionych przez skazanego w ramach sprawy III K 130/11 jest zdecydowanie bardzo ścisły.

Na wymiar kary łącznej wpływ ma proces resocjalizacji skazanego. Z opinii nadesłanej z Zakładu Karnego we W. (k. 86 akt) wynika, iż zachowanie skazanego należy ocenić jako przeciętne. Podczas odbywania kary był trzykrotnie nagrodzony, zaś ukarany dyscyplinarnie 10 razy. Skazany nie jest uczestnikiem podkultury więziennej. Skazany relacje interpersonalne stara się układać właściwie, do funkcjonariuszy i przełożonych odnosi się właściwie i regulaminowo. Skazany jest uczniem Liceum Ogólnokształcącego na terenie jednostki. Nie jest objęty zatrudnieniem z uwagi na brak wolnych miejsc pracy, lecz złożył stosowny wniosek. Skazany karę pozbawienia wolności odbywa w systemie programowanego oddziaływania i zadania zawarte w tym systemie stara się realizować właściwie. Z opinii o skazanym wynika, iż deklaruje on krytyczny stosunek do popełnionych przestępstw. Z powyższej opinii o skazanym wynika, iż proces resocjalizacji skazanego przynosi pewne - w sumie dość pozytywne i oczekiwane rezultaty. Na szczególną i pozytywną uwagę zasługuje kontynuowanie nauki przez skazanego. Niepokój może jedynie budzić 10 krotne karanie dyscyplinarne. Dlatego też zasadnym jest uwzględnianie warunków i właściwości osobistych skazanego, jego zachowania po popełnieniu przestępstw, a więc wszelkich mających znaczenie dla wymiaru kary łącznej okoliczności, które powstały po wydaniu wyroków stanowiących podstawę wyroku łącznego.

Zarówno w doktrynie jak i w orzecznictwie podkreśla się, że niezależnie od możliwości zastosowania przy wymiarze kary łącznej zasady pełnej absorpcji, oparcie wymiaru kary na zasadzie absorpcji traktować należy jako rozwiązanie stosowane wyjątkowo. Natomiast priorytetową zasadą wymiaru kary łącznej powinna być zasada asperacji (por. A. Marek: Komentarz, Kodeks karny, Warszawa 2004 rok s. 293; wyrok SN z 2 grudnia 1975 roku Rw 628/75, OSNKW 1976/2/33, wyrok SA w Katowicach z dnia 13 listopada 2003 roku, II AKa 339/03) . W szczególności zasada absorpcji przy wymierzaniu kary łącznej może być zastosowana, gdy pomiędzy poszczególnymi przestępstwami zachodzi bliski związek przedmiotowy i podmiotowy, a przesłanka prognostyczna pozwala na stwierdzenie, że kara łączna w wysokości najwyższej z wymierzonych kar jednostkowych jest wystarczającą oceną zachowania się sprawcy (por. wyrok SA w Gdańsku z dnia 23 stycznia 1997 r., II AKa 321/96).

Uwzględniając zatem w powyższe okoliczności, ale też ogólne dyrektywy wymiaru kary jak też względy prognostyczne w stosunku do skazanego, przemawiają one w podsumowaniu możliwość orzeczenia wobec skazanego kary łącznej przy zastosowaniu zasady mieszanej – asperacji. Przy zastosowaniu takiej zasady Sąd orzekł karę łączną pozbawienia wolności w wymiarze wskazanym w treści wyroku łącznego. Za tym wymiarem kary łącznej przemawiają z w ocenie Sądu argumenty zaprezentowane powyżej, ale też dokonywany aktualnie i pozytywnie oceniany proces resocjalizowania sprawcy w warunkach terminowego pozbawienia wolności.

Zgodnie z treścią art. 577 k.p.k. Sąd zaliczył na poczet orzeczonej kary łącznej okres rzeczywistego pozbawienia wolności oraz okresy dotychczas odbytych kar w sprawach podlegających łączeniu.

Z racji wyżej podniesionych już argumentów – na mocy art. 17 § 1 pkt. 7 kpk należało umorzyć postępowanie w przedmiocie objęcia wyrokiem łącznym kar pozbawienia wolności orzeczonej wyrokami Sądu Rejonowego w Białymstoku w sprawach o sygn. akt XV K 1924/08, XV K 750/10, VII K 951/10, XV K 562/11, XV K 10/11, XV K 8/11.

O kosztach obrony z urzędu orzeczono na podstawie § 14 pkt. 5 , § 2 ust. 3, § 16 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu

O kosztach orzeczono na mocy art. 624 § 1 k.p.k., gdyż skazany aktualnie nie ma możliwości zarobkowych.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Barbara Gąsowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Białymstoku
Osoba, która wytworzyła informację:  Wiesław Żywolewski
Data wytworzenia informacji: