Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II AKa 25/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Białymstoku z 2016-04-12

Sygn. akt II AKa 25/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 12 kwietnia 2016 r.

Sąd Apelacyjny w Białymstoku w II Wydziale Karnym w składzie

Przewodnicząca

SSA Leszek Kulik

Sędziowie

SSA Andrzej Czapka

SSA Jerzy Szczurewski (spr.)

Protokolant

Magdalena Zabielska

przy udziale Prokuratora– Małgorzaty Gasińskiej - Werpachowskiej

po rozpoznaniu w dniu 12 kwietnia 2016 r.

sprawy R. O. s. M.

o wydanie wyroku łącznego

z powodu apelacji wniesionej przez obrońcę skazanego

od wyroku Sądu Okręgowego w Olsztynie

z dnia 4 grudnia 2015 r. sygn. akt II K 220/15

I.  Zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że:

-.

-

uchyla rozstrzygnięcie z punktu I, II i III części dyspozytywnej,

-

na mocy art. 85 k.k. i art. 86 § 1 k.k. w zw. z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, (Dz. U. z 2015r., poz. 396), łączy łączne kary pozbawienia wolności orzeczone wyrokami: Sądu Okręgowego w Olsztynie w sprawie II K 136/14 (wymienione w punkcie 20 tiret III i tiret IV) oraz Sądu Rejonowego w Zielonej Górze w sprawie VII K 302/15 (wymieniona w punkcie 21) i orzeka wobec skazanego R. O. karę łączną 7 (siedmiu) lat i 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności,

-

na podstawie art. 577 k.p.k. na poczet orzeczonej kary łącznej zalicza okres odbytej kary pozbawienia wolności od dnia 16 maja 2011 r. do dnia 24 sierpnia 2011 r.,

-

w pozostałym zakresie łączne wyroki pozostawia do odrębnego wykonania.

II.  Na podstawie 572 k.p.k. w pozostałej części postępowanie w przedmiocie wydania wyroku łącznego umarza.

III.  W pozostałym zakresie zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy.

IV.  Zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. K. B. kwotę 147,60 (sto czterdzieści siedem 60/100) zł., w tym kwotę 27,60 (dwadzieścia siedem 60/100) zł. należnego podatku VAT, tytułem wynagrodzenia za obronę skazanego w instancji odwoławczej.

V.  Zwalnia skazanego od ponoszenia kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze.

UZASADNIENIE

R. O. ur. (...) w O., syna M. i I. z domu K. skazanego prawomocnymi wyrokami:

1)  Sądu Rejonowego w Olsztynie z dnia 1 grudnia 1992 roku, sygn. akt II K 783/92, za przestępstwa popełnione od 6 marca 1992 roku do 22 kwietnia 1992 roku z art. 235 dkk, art. 236 dkk i art. 203 § 1 dkk na karę łączną 2 (dwóch) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności oraz 2.000.000 (dwóch milionów) złotych grzywny;

2)  Sądu Rejonowego w Pile z dnia 26 września 1995 roku w sprawie II K 362/95, za przestępstwa popełnione:

a)  w okresie od 10 do 12 października 1994 roku z art. 208 dkk, 199 § 1 dkk w zw. z art. 265 § 1 dkk i art. 58 dkk oraz art. 60 § 1 dkk i art. 10 § 2 dkk na karę 3 (trzech) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności i 1.200 (tysiąca dwustu) złotych grzywny,

b)  w dniu 12 października 1994 roku z art. 215 § 1 dkk w zw. z art. 60 § 1 dkk na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności i 300 (trzysta) złotych grzywny,

przy czym na podstawie art. 66 dkk, art. 67 § 1 dkk i art. 70 § 1 dkk wymierzono karę łączną 3 (trzech) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności i 1.200 (tysiąca dwustu) złotych grzywny z zamianą w razie nieuiszczenia jej w terminie na zastępczą karę pozbawienia wolności, której jeden dzień będzie równoważny grzywnie w kwocie 10 złotych;

1)  Sądu Rejonowego dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie z dnia 17 maja 1996 roku w sprawie II K 462/96/K za przestępstwo popełnione w dniu 16 lutego 1994 roku z art. 208 dkk w zw. z art. 60 § 1 dkk na karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności i 900 (dziewięćset) złotych grzywny z zamianą w razie nieuiszczenia jej w terminie na zastępczą karę pozbawienia wolności, której jeden dzień będzie równoważny grzywnie w kwocie 10 złotych;

2)  Sądu Rejonowego w Malborku z dnia 14 maja 1997 roku w sprawie II K 22/96 za czyn popełniony w nieustalonym miesiącu 1994 roku z art. 265 § 1 dkk na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

3)  Sądu Wojewódzkiego w Olsztynie z dnia 26 marca 1996 roku w sprawie II K 25/95, zmienionego wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 3 czerwca 1997 roku w sprawie II AKa 44/97, za przestępstwo popełnione w okresie od 20 lipca 1993 roku do 19 maja 1994 roku z art. 204 § 1 dkk, 11 § 1 dkk w zw. z art. 208 dkk, art. 208 dkk, art. 203 § 2 1 dkk w zw. z art. 10 § 2 dkk oraz art. 58 dkk i art. 60 § 1 dkk na karę 5 (pięciu) lat pozbawienia wolności i 4.000 (czterech tysięcy) złotych grzywny z zamianą w razie nieuiszczenia jej w terminie na zastępczą karę pozbawienia wolności, której jeden dzień będzie równoważny grzywnie w kwocie 50 złotych.

Wyrokiem łącznym Sądu Wojewódzkiego w Olsztynie z dnia 18 grudnia 1997 roku, sygn. akt II K 96/97 połączono jednostkowe kary pozbawienia wolności orzeczone wyrokami opisanymi w pkt 2-5 wymierzając skazanemu karę łączną 7 (siedmiu) lat pozbawienia wolności i 5.200 (pięciu tysięcy dwustu) złotych grzywny.

4)  Sądu Rejonowego w Bartoszycach z dnia 14 sierpnia 2001 roku, sygn. akt II K 410/01 za przestępstwo popełnione w okresie od 26 listopada 1999 roku do 17 października 2000 roku z art. 242 § 2 kk na karę 5 (pięciu) miesięcy pozbawienia wolności;

5)  Sądu Rejonowego w Szczecinie z dnia 24 września 2001 roku, sygn. akt XIV K 501/01 za przestępstwa popełnione w dniu 17 października 2000 roku z art. 270 § 1 kk na karę łączną 1 (jednego) roku pozbawienia wolności;

6)  Sądu Rejonowego w Chodzieży z dnia 16 kwietnia 2002 roku, sygn. akt II K 270/01 za przestępstwo popełnione w dniu 13 lutego 2001 roku z art. 278 § 1 kk na karę 1 (jednego) roku i 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności;

7)  Sądu Rejonowego w Prudniku z dnia 25 kwietnia 2003 roku, sygn. akt II K 99/03 za przestępstwo popełnione w dniu 28 kwietnia 2000 roku z art. 279 § 1 kk na karę 1 (jednego) roku i 2 (dwóch) miesięcy pozbawienia wolności;

8)  Sądu Rejonowego w Olsztynie z dnia 27 października 2004 roku, sygn. akt II K 1361/04 za przestępstwo popełnione w dniu 29 stycznia 2001 roku z art. 242 § 1 kk na karę 5 (pięciu) miesięcy pozbawienia wolności;

9)  Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 17 lutego 2005 roku, sygn. akt II K 291/04 za przestępstwa popełnione w okresie od 28 grudnia 1999 roku do 19 stycznia 2000 roku z art. 278 § 1 kk i inne na karę łączną 5 (pięciu) lat pozbawienia wolności;

10)  Sądu Rejonowego w Olsztynie z dnia 08 września 2006 roku, sygn. akt II K 1819/05 za przestępstwo popełnione w dniu 10 maja 2000 roku z art. 279 § 1 kk i inne na karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności;

11)  Sądu Rejonowego w Ropczycach z dnia 27 listopada 2008 roku, sygn. akt II K 155/07 za przestępstwo popełnione w dniu 5 maja 2000 roku z art. 279 § 1 kk i inne na karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności.

12)  Sądu Rejonowego w Olsztynie z dnia 30 listopada 2010 roku, sygn. akt VII K 1284/10 za stanowiące ciąg trzech przestępstw czyny popełnione 3 kwietnia 2010 roku, 17 kwietnia 2010 roku i 30 sierpnia 2010 roku z art. 279 § 1 kk w zw. z art. 64 § 2 kk na karę 2 (dwóch) lat i 2 (dwóch) miesięcy pozbawienia wolności;

13)  Sądu Rejonowego w Biskupcu z dnia 25 stycznia 2011 roku, sygn. akt II K 392/10 za przestępstwo popełnione w dniu 3 maja 2010 roku z art. 279 § 1 kk w zb. z art. 275 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk i w zw. z art. 64 § 2 kk na karę 1 (jednego) roku i 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności;

14)  Sądu Rejonowego w Ostrołęce z dnia 27 stycznia 2011 roku, sygn. akt II K 1214/10 za przestępstwo popełnione w dniu 19 sierpnia 2010 roku z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 279 § 1 kk w zw. z art. 64 § 2 kk na karę 1 (jednego) roku i 1 (jednego) miesiąca pozbawienia wolności;

15)  Sądu Rejonowego w Grajewie z dnia 7 marca 2011 roku, sygn. akt II K 624/10 za przestępstwo popełnione w dniu 19 sierpnia 2010 roku z art. 279 § 1 kk w zb. z art. 275 § 1 kk w zw. z art. 64 § 2 kk na karę 1 (jednego) roku i 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności;

16)  Sądu Rejonowego w Ostródzie Wydział Zamiejscowy w Morągu z dnia 27 czerwca 2011 roku, sygn. akt VII K 382/10 za przestępstwo popełnione w dniu 8 lipca 2010 roku z art. art. 13 § 1 kk w zw. z art. 279 § 1 kk w zw. z art. 64 § 2 kk na karę 1 (jednego) roku i 1 (jednego) miesiąca pozbawienia wolności;

17)  Sądu Rejonowego w Grajewie z dnia 7 marca 2011 roku, sygn. akt II K 624/10 za przestępstwo popełnione w dniu 19 sierpnia 2010 roku z art. 279 § 1 kk w zb. z art. 275 § 1 kk w zw. z art. 64 § 2 kk na karę 1 (jednego) roku i 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności;

18)  Sądu Rejonowego w Ostródzie Wydział Zamiejscowy w Morągu z dnia 27 czerwca 2011 roku, sygn. akt VII K 382/10 za przestępstwo popełnione w dniu 8 lipca 2010 roku z art. 279 § 1 kk w zb. z art. 278 § 5 i art. 275 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk i z art. 12 kk w zw z art. 64 §2 kk na krę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności.

19) Sądu Rejonowego w Ostrołęce z dnia 21 grudnia 2011 roku, sygn.. akt II K 1178/10 za czyn popełniony 23 lipca 2010 roku z art. 284 § 3 kk w zw. z art. 64 § 1 kk na karę 9 (dziewięciu) miesięcy pozbawienia wolności.

20) Sądu Rejonowego w Braniewie z dnia 18 lipca 2014 roku w sprawie IIK 27/14 za czyny popełnione :

I.  23 grudnia 1999 roku z art. 279§1 kk i art. 275§1 kk w zw z art. 11 §2 kk w zw z art. 64§2 kk na karę 11 m-cy pozbawienia wolności;

II.  18 stycznia 2000 roku z art. 279§1 kk w zw z art. 64§2 kk na karę 11 m-cy pozbawienia wolności;

III.  16marca 2000 roku z art. 279§1 kk w zw z art. 64§2 kk na karę 11 m-cy pozbawienia wolności;

IV.  8 maja 2000 roku z art. 279§1 kk w zw z art. 64§2 kk na karę 11 m-cy pozbawienia wolności;

V.  26 maja 2000 roku z art. 279§1 kk i art 275§1 kk i art. 278§1 kk i art. 276 kk w zw z art. 11 §2 kk na karę 11 m-cy pozbawienia wolności ;

VI.  24 sierpnia 2000 roku z art. 279§1 kk w zw z art. 64§2 kk na karę 11 m-cy pozbawienia wolności ;

VII.  7 września 2000 roku z art. 279§1 kk w zw z art. 64§2 kk na karę 11 m-cy pozbawienia wolności;

VIII.  w 2000 roku z art. 279§1 kk w zw z art. 64§2 kk na karę 11 m-cy pozbawienia wolności;

IX.  w 2000 roku z art. 263§2 kk na karę 12 m-cy ograniczenia wolności polegającej na wykonywaniu nieodpłatnej pracy w wymiarze 20 godzin miesięcznie ;

X.  na przełomie 2000/2001 roku z art. 279§1 kk w zw z art. 64§2 kk na karę 11 m-cy pozbawienia wolności;

XI.  28 lutego 2001 roku z art. 279§1 kk i art. 275§1 kk w zw z art. 11 §2 kk w zw z art. 64§2 kk na karę 11 m-cy pozbawienia wolności ;

XII.  28 lutego 2001 roku z art. 279§1 kk i art. 278§1 kk w zw z art. 11 §2 kk w zw z art. 12 kk w zw z art. 64§2 kk na karę 11 m-cy pozbawienia wolności;

w okresie od 2000 do 2001 roku z art. 279§1 kk w zw z art. 64§2 kk na karę 11 m-cy pozbawienia wolności;

XIV.  w okresie od 2000 do 2001 roku z art. 279§1 kk w zw z art. 64§2 kk na karę 11 m- cy pozbawienia wolności;

XV.  na początku 2010 roku z art. 279§1 kk w zw z art. 64§2 kk na karę 11 m-cy pozbawienia wolności;

XVI.  22 lutego 2010 roku z art. 279§1 kk i z art. 275§1 kk w zw z art. 11 §2 kk w zw z art. 12 kk w zw z art. 64§2 kk na karę 11 m-cy pozbawienia wolności;

XVII.  w okresie od lutego do kwietnia 2010 roku z art. 279§1 kk w zw z art. 12 kk w zw z art. 64§2 kk na karę 11 m-cy pozbawienia wolności;

XVIII.  w okresie od 20 do 21 marca 2010 roku z art. 279§1 kk i art. 275§1 kk w zw z art. 11 §2 kk w zw z art. 64§2 kk na karę 11 m-cy pozbawienia wolności ;

XIX.  w okresie marzec /kwiecień 2010 roku z art. 279§1 kk w zw z art. 64§2 kk na karę 11 m-cy pozbawienia wolności;

XX.  wiosną 2010 roku z art. 279§1 kk w zw z art. 64§2 kk na karę 11 m-cy pozbawienia wolności;

XXI.  wiosną 2010 roku z art. 279§1 kk w zw z art. 64§2 kk na karę 11 m-cy pozbawienia wolności;

XXII.  wiosną 2010 roku z art. 279§1 kk w zw z art. 64§2 kk na karę 11 m-cy pozbawienia wolności;

XXIII.  wiosną 2010 roku z art. 279§1 kk w zw z art. 64§2 kk na karę 11 m-cy pozbawienia wolności;

XXIV.  wiosną 2010 roku z art. 279§1 kk w zw z art. 12 kk w zw z art. 64§2 kk na karę 11 m-cy pozbawienia wolności;

XXV.  15 kwietnia 2010 roku z art. 279§1 kk i art. 275§1 kk w zw z art. 11 §2 kk w zw z art. 64§2 kk na karę 11 m-cy pozbawienia wolności;

XXVI.  W okresie od 17 do 18 kwietnia 2010 roku z art. 279§1 kk w zw z art. 12 kk w zw z art. 64§2 kk na karę 11 m-cy pozbawienia wolności;

XXVII.  w okresie kwiecień /maj 2010 roku z art. 13§ 1 kk w zw z art. 279§1 kk w zw z art. 64§2 kk na karę 11 m-cy pozbawienia wolności;

XXVIII.  w okresie kwiecień /maj 2010 roku z art. 279§1 kk w zw z art. 64§2 kk na karę 11 m-cy pozbawienia wolności ;

XXIX.  w okresie kwiecień /maj 2010 roku z art. 279§1 kk w zw z art. 64§2 kk na karę 11 m-cy pozbawienia wolności;

XXX.  W okresie kwiecień/ maj 2010 roku z art. 279§1 kk w zw z art. 64§2 kk na karę 11 m-cy pozbawienia wolności;

XXXI.  W okresie kwiecień/maj 2010 roku z art. 279§1 kk w zw z art. 12 kk w zw z art. 64§2 kk na karę 11 m-cy pozbawienia wolności;

XXXII.  W okresie od kwietnia do lipca 2010 roku z art. 279§1 kk w zw z art. 64§2 kk na karę 11 m-cy pozbawienia wolności ;

XXXIII.  3 maja 2010 roku z art. 279§1 kk i art. 275§1 kk w zw z art. 11 §2 kk w zw z art. 64§2 kk na karę 11 m-cy pozbawienia wolności;

XXXIV.  10 maja 2010 roku z art. 279§1 kk w zw z art. 64§2 kk na karę 11 m-cy pozbawienia wolności;

XXXV.  25 maja 2010 roku z art. 278§1 kk w zw z art. 64§1 kk na karę 12 m-cy ograniczenia wolności polegającej na wykonywaniu nieodpłatnej pracy 20 godzin miesięcznie

XXXVI.  26 maja 2010 roku z art. 279§1 kk i art. 275§1 kk i art. 278§1 kk w zw z art. 12 kk w zw z art. 64§2 kk na karę 11 m-cy pozbawienia wolności;

XXXVII.  26 maja 2010 roku z art. 279§1 kk i art. 275§1 kk w zw z art. 11 §2 kk w zw z art. 64§2 kk na karę 11 m-cy pozbawienia wolności;

XXXVIII.  W okresie maj / czerwiec 2010 roku z art. 279§1 kk w zw z art. 64§2 kk na karę 11 m-cy pozbawienia wolności;

XXXIX.  11 czerwca 2010 roku z art. 279§1 kk i art. 275§1 kk i art. 278§1 kk w zw z art. 11§2 kk w zw z art. 12 kk w zw z art. 64§2 kk na karę 11 m-cy pozbawienia wolności;

XL. 21 czerwca 2010 roku z art. 279§1 kk w zw z art. 64§2 kk na karę 11 m-cy pozbawienia wolności;

XLI. 21 czerwca 2010 roku z art. 279§1 kk w zw z art. 64§2 kk na karę 11 m-cy pozbawienia wolności ;

XLII. 26 czerwca 2010 roku z art. 279§1 kk w zw z art. 64§2 kk na karę 11 m-cy pozbawienia wolności ;

XLIII. 26/27 czerwca 2010 roku z art. 279§1 kk i art. 275§1 kk w zw z art. 11 §2 kk w zw z art. 64§2 kk na karę 11 m-cy pozbawienia wolności ;

XLIV. W okresie od czerwca do sierpnia 2010 roku z art. 279§1 kk w zw z art. 12 k w zw z art. 64§2 kk na karę 11 m-cy pozbawienia wolności ;

XLV. 6 lipca 2010 roku z art. 279§1 kkiart. 275§1 kk i art. 278§1 kk w zw z art. 11 §2 kk i art. 12 kk w zw z art. 64§2 kk na karę 11 m-cy pozbawienia wolności ;

XLVI. 3 sierpnia 2010 roku z art. 279§1 kk i art. 275§1 kk w zw z art. 11 §2 kk w zw z art. 64§2 kk na karę 11 m-cy pozbawienia wolności ;

XLVII. 19 sierpnia 2010 roku z art. 279§1 kk i art. 275§1 kk w zw z art. 11 §2 kk w zw z art. 64§2 kk na karę 11 m-cy pozbawienia wolności;

XLVIII. 27 sierpnia 2010 roku z art. 279§1 kk w zw z art. 64§2 kk na karę 11 m-cy pozbawienia wolności;

XLIX. W sierpniu 2010 roku z art. 56 ust 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii na karę 12 m-cy ograniczenia wolności polegającej na wykonywaniu nieodpłatnej pracy 20 godzin miesięcznie i karę grzywny 50 stawek dziennych po 20 zł każda ;

L. Latem 2010 roku z art. 279§1 kk w zw z art. 64§2 kk na karę 11 m-cy pozbawienia wolności;

LI. Latem 2010 roku z art. 279§1 kk w zw z art. 64§2 kk na karę 11 m-cy pozbawienia wolności;

LII. Latem 2010 roku z art. 279§1 kk w zw z art. 64§2 kk na karę 11 m-cy pozbawienia wolności;

LIII. Latem 2010 roku z art. 279§1 kk w zw z art. 64§2 kk na karę 11 m-cy pozbawienia wolności;

LIV. Latem 2010 roku z art. 279§1 kk w zw z art. 64§2 kk na karę 11 m-cy pozbawienia wolności;

LV. W 2010 roku z art. 279§1 kk w zw z art. 64§2 kk na karę 11 m-cy pozbawienia wolności;

LVI. W 2010 roku z art. 279§1 kk w zw z art. 64§2 kk na karę 11 m-cy pozbawienia wolności;

LVII. W 2010 roku z art. 279§1 kk w zw z art. 64§2 kk na karę 11 m-cy pozbawienia wolności;

LVIII. W 2010 roku z art. 279§1 kk w zw z art. 64§2 kk na karę 11 m-cy pozbawienia wolności;

LIX. 17 kwietnia 2011 roku z art. 279§1 kk w zw z art. 12 kk w zw z art. 64§2 kk na karę 11 m-cy pozbawienia wolności;

LX. 19 kwietnia 2011 roku z art. 279§1 kk w zw z art. 64§2 kk na karę 11 m-cy pozbawienia wolności ;

LXI. 21 kwietnia 2011 roku z art. 279§1 kk w zw z art.12 kk w zw z art. 64§2 kk na karę 11 m-cy pozbawienia wolności;

LXII. 27 kwietnia 2011 roku z art. 279§1 kk w zw z art. 64§2 kk na karę 11 m-cy pozbawienia wolności;

LXIII. W okresie od 29 kwietnia do 30 kwietnia 2011 roku z art. 279§1 kk w zw z art. 64§2 kk na karę 11 m-cy pozbawienia wolności;

LXIV. W kwietniu 2011 roku z art. 13§ 1 w zw z art. 279§1 kk w zw z art. 64§2 kk na karę 11 m-cy pozbawienia wolności;

LXV. W okresie od kwietnia do maja 2011 roku z art. 279§1 kk w zw z art. 64§2 kk na karę 11 m-cy pozbawienia wolności;

LXVI. W okresie od kwietnia do maja 2011 roku z art. 279§1 kk w zw z art. 12 kk w zw z art. 64§2 kk na karę 11 m-cy pozbawienia wolności;

LXVII. 5 maja 2011 roku z art. 279§1 kk i art. 275§1 kk w zw z art. 11 §2 kk w zw z art. 64§2 kk na karę 11 m-cy pozbawienia wolności ;

LXVIII. W nocy z 7/8maja 2011 roku z art. 279§1 kk w zw z art. 64§2 kk na karę 11 m-cy pozbawienia wolności;

LXIX. 12 maja 2011 roku z art. 279§1 kk i art. 275§1 kk w zw z art. 11 §2 kk w zw z art. 64§2 kk na karę 11 m-cy pozbawienia wolności ;

LXX. 16 maja 2011 roku z art. 279§1 kk i art. 275§1 kk w zw z art. 11 §2 kk w zw z art. 64§2 kk na karę 11 m-cy pozbawienia wolności;

LXXI. 16 maja 2011 roku z art. 276§1 kk w zw z art. 64§1 kk odstąpiono od wymierzenia kary i orzeczono środek karny w postaci świadczenia pieniężnego w kwocie 1000 zł;

LXXII. W maju 2011 roku z art. 279§1 kk w zw z art. 64§2 kk na karę 11 m-cy pozbawienia wolności;

LXXIII. W maju 2011 roku z art. 18§3 kk w zw z art. 279§1 kk w zw z art. 64§2 kk na karę 11 m-cy pozbawienia wolności;

LXXIV. W okresie od maja do czerwca 2011 roku z art. 279§1 kk w zw z art. 64§2 kk na karę 11 m-cy pozbawienia wolności;

LXXV. Wiosną 2011 roku z art. 279§1 kk w zw z art. 64§2 kk na karę 11 m-cy pozbawienia wolności;

LXXVI. Wiosną 2011 roku z art. 279§1 kk w zw z art. 64§2 kk na karę 11 m-cy pozbawienia wolności ; na podstawie art. 85 kk i art. 86§1 kk i art. 87 kk połączono ww kary pozbawienia wolności i ograniczenia wolności i orzeczono wobec skazanego karę łączną w wymiarze 2 lat i 6 m-cy pozbawienia wolności , na podstawie art. 46§1 kk orzeczono wobec niego obowiązek naprawienia szkody ;

Wyrokiem łącznym Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 22 września 2014 roku, sygn. akt II K 136/14:

- rozwiązano karę łączną orzeczoną wyrokiem łącznym SO Olsztyn z dnia 16 września 2009r. w sprawie II K 84/09 i wyrokiem łącznym SO Olsztyn z dnia 13 września 2012 r. w sprawie II K 67/12 i karę łączną orzeczoną przez SR Braniewo w sprawie II K 27/14.

- połączono jednostkowe kary pozbawienia wolności i ograniczenia wolności orzeczone wyrokami SR Bartoszyce II K 410/01, SR Szczecin XIV 501/01, SR Chodzież II K 270/01, SR Prudnik II K 99/03, SR Olsztyn II K 1361/04, SO Olsztyn II K 291/04, SR Olsztyn II K 1819/05, SR Ropczyce II K 155/07 oraz orzeczone za czyny opisane w części wstępnej wyroku łącznego w pkt 20 od pp I do XIV ze sprawy II K SR Braniewo i orzeczono wobec skazanego karę łączną pozbawienia wolności w wymiarze 9 lat pozbawienia wolności.

- połączono jednostkowe kary pozbawienia i ograniczenia wolności orzeczone wyrokami SR Olsztyn VII K 1284/10, SR Biskupiec II K 392/10, SR Ostrołęka II K 1214/10, SR Grajewo II K 624/10, SR Ostróda VII K 382/10 i SR Ostrołęka II K 1178/10 oraz orzeczone za czyny opisane w części wstępnej wyroku łącznego w pkt 20 od pp XV do LIV ze sprawy II K 27/14 SR Braniewo i orzeczono wobec skazanego karę łączną pozbawienia wolności w wymiarze 6 lat i 3 miesięcy pozbawienia wolności.

- połączono jednostkowe kary pozbawienia wolności orzeczone za czyny opisane w części wstępnej wyroku łącznego w pkt 20 od pp LV do LXX i od LXXII do LXXVI ze sprawy II K 27/14 SR Braniewo i orzeczono wobec skazanego karę łączną 1 roku pozbawienia wolności.

21) Sądu Rejonowego w Zielonej Górze z dnia 29 września 2015 roku, sygn. akt VII K 302/15 za czyny popełnione:

I.  w okresie od kwietnia 2014 r. do 24 września 2014 r. z art. 190a § 1 kk na karę 4 miesięcy pozbawienia wolności,

II.  w maju i czerwcu 2014 r. z art. 191a § 1 kk w zw. z art. 12 kk na karę 4 miesięcy pozbawienia wolności,

III.  w marcu 2014 r. z art. 191 § 1 kk na karę 4 miesięcy pozbawienia wolności, Łączącego jednostkowe kary pozbawienia wolności i wymierzającego karę łączną 6 miesięcy pozbawienia wolności.

ORZECZONO:

I.  na podstawie art. 569 § 1 k.p.k., art. 570 k.p.k., art. 85 k.k. i art. 86 § 1 k.k., art. 89 § la k.k. w brzmieniu do dnia 1 lipca 2015 r. w zw. z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2015 r., poz. 396, roku łączy jednostkowe kary pozbawienia wolności orzeczone wyrokami: Sądu Rejonowego w Braniewie (pkt 20) sygn. akt II K 27/14 za czyny opisane w punktach od LV do LXX i LXXII do LXXVI oraz Sądu Rejonowego w Zielonej Górze (pkt 21) sygn. akt VII K 302/15 za czyny opisane w punktach II i III wymierzył skazanemu karę łączną 1 (jednego) roku pozbawienia wolności;

II.  w pozostałej części łączone wyroki pozostawia do odrębnego wykonania;

III.  na podstawie art. 572 k.p.k. w pozostałej części postępowanie w przedmiocie wydania wyroku łącznego umarza;

IV.  na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. zwolniono skazanego od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych w przedmiocie wydania wyroku łącznego;

Wyrok powyższy zaskarżył obrońca skazanego R. O., który na podstawie art. 427 § 1 k.p.k. w zw. z art. 438 pkt 1 i 4 k.p.k. zarzucił:

1. obrazę przepisów prawa materialnego, tj. 85 § 3 k.k. i art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20.02.2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw w zw. z art.

4 § 1 k.k., poprzez brak ich zastosowania w niniejszej sprawie w sytuacji, gdy ustawa nowa jest względniejsza dla skazanego,

nadto, z ostrożności procesowej, w razie nie podzielenia zarzutu z pkt 1, zarzucił:

2. rażącą niewspółmierność orzeczonej wobec skazanego kary łącznej, która, mając na względzie bliski związek przedmiotowo-podmiotowy pomiędzy poszczególnymi przestępstwami, pozytywną prognozę kryminologiczną skazanego oraz względy pozytywnej prewencji szczególnej, winny być wymierzone z uwzględnieniem zasady pełnej absorpcji

Mając na uwadze powyższy zarzut obrazy przepisów prawa materialnego, wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku, poprzez połączenie orzeczonej wyrokiem łącznym Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 22.09.2014 r., sygn. akt II K136/14 kary łącznej z pkt III wyroku oraz kary łącznej z pkt IV tegoż wyroku oraz kary łącznej orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w Zielonej Górze z dnia 29.09.2015 r., sygn. akt VII K 302/15, wymierzając skazanemu karę łączną 6 lat i 3 miesięcy pozbawienia wolności,

a z ostrożności procesowej, w razie nie podzielenia słuszności połączenia rzeczonych kar łącznych w sposób odpowiadający przepisom nowej ustawy - Kodeks karny po dniu 01.07.2015 r., o: wymierzenie skazanemu, w miejsce kary łącznej w wymiarze 1 roku pozbawienia wolności za czyny stanowiące podstawę kary łącznej z pkt I zaskarżonego wyroku, karę łączną w wymiarze 11 miesięcy pozbawienia wolności.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Apelacja wywiedziona przez obrońcę skazanego jest w zakresie 1 zarzutu zasadna.

Zgodnie z treścią art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 20.03.2015r.), przepisów rozdziału IX ustawy - Kodeks karny, tj. odnośnie zbiegu przestępstw oraz łączenia kar i środków karnych w brzmieniu nadanym ustawą nowelizującą, nie stosuje się do kar prawomocnie orzeczonych przed dniem wejścia w życie tejże ustawy, a więc 1 lipca 2015r., chyba że zachodzi potrzeba orzeczenia kary łącznej w związku z prawomocnym skazaniem po dniu wejścia w życie tej ustawy.

Tu wskazać należy, że wobec R. O. w dniu 29 września 2015r. zapadł, a w dniu 7 października 2015r. uprawomocnił się wyrok skazujący w sprawie VII K 302/15 Sądu Rejonowego w Zielonej Górze.

Zatem pierwszą do rozstrzygnięcia kwestią jest wskazanie, które z przepisów rozdziału IX ustawy Kodeks karny będą miały zastosowanie - te w brzmieniu sprzed, czy po, 1 lipca 2015r. W zaskarżonym orzeczeniu Sąd Okręgowy zastosował przepisy obowiązujące do dnia 1 lipca 2015r. uznając, że są one względniejsze dla skazanego.

Nic bardziej błędnego. Cytowany wyżej art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. przewiduje odmienne i całkowicie autonomiczne zasady intertemporalne na potrzeby nowelizacji przepisów o karze łącznej niż te przewidziane w art. 4 § 1 k.k. Art. 19 ust. 1 ustawy nowelizującej nie pozwala na rozważania dotyczące względności, jak czyni to art. 4 § 1 k.k., zastosowania określonej ustawy do konkretnej sytuacji skazanego lecz wybór stanu prawnego, wedle którego ma zapaść rozstrzygnięcie w zakresie kary łącznej w wyroku łącznym, uzależnia tylko i wyłącznie od zaistnienia przesłanek o charakterze obiektywnym przedstawionych właśnie w art. 19 ust. 1 ustawy nowelizującej oraz w art. 85 k.k. w brzmieniu, co oczywiste, po 1 lipca 2015r. i jest uwarunkowany konfiguracją dat uprawomocnienia się kar za poszczególne przestępstwa.

Dodać należy, że działanie art. 19 ust. 1 ustawy nowelizującej jest działaniem epizodycznym, rzec by można, jednorazowym nakierowanym na wskazanie, które przepisy (obowiązujące przed, czy po 1 lipca 2015r.) należy stosować w sytuacjach, w których wątpliwości rodzić się mogą właśnie w związku ze zmianą stanu prawnego, do której doszło w tej dacie. Zatem jeżeli ustawodawca w akcie nowelizacyjnym w sposób wyraźny określa odmienne reguły kolizyjne należy przyjąć, że wyłącza tym samym stosowanie w omawianym zakresie normy ogólnej z art. 4 § 1 k.k.

Reasumując w oparciu o art. 19 ust. 1 ustawy nowelizującej możliwe jest zastosowanie w ramach tego samego stanu faktycznego, stanowiącego podstawę orzekania w przedmiocie wyroku łącznego, dwóch różnych porządków prawnych w zależności od możliwości objęcia kar prawomocnie orzeczonych do dnia 30 czerwca 2015r. i kar, które uprawomocniły się po 30 czerwca 2015r., jedną karą łączną, orzekaną na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów. Jednakże podstawą stosowania aktualnie obowiązujących przepisów rozdziału IX kodeksu karnego do kar, które uprawomocniły się po dniu 30 czerwca 2015 r., jest okoliczność, a ta występuje w zaskarżonej sprawie, uprawomocnienia się wyroku orzekającego kolejną karę (karę łączną) już po 30 czerwca 2015r. oraz możliwość połączenia tychże kar łącznych na podstawie nowych zasad orzekania kary łącznej.

A te uległy znaczącym zmianom. I tak ustawodawca rezygnując z dotychczas obowiązującej dyrektywy tzw. pierwszego wyroku, wyznaczającej w ramach wielości przestępstw danego sprawcy realny zbieg przestępstw, wprowadza na jej miejsce § 1 i 2 art. 85 k.k. przesłankę pozytywną odwołującą się do prawomocnie orzeczonych kar oraz § 3 art. 85 k.k. przesłankę negatywną, związaną z popełnieniem przestępstwa w trakcie wykonywania kary.

I tak zgodnie z art. 85 § 1-3 k.k. w brzmieniu po 1 lipca 2015 r., jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu, sąd orzeka karę łączną (§ 1); przy czym jej podstawą mogą być wyłącznie wymierzone i podlegające wykonaniu, z zastrzeżeniem art. 89 k.k., w całości lub w części kary lub kary łączne za przestępstwa, o których mowa w § 1 (§ 2). Jednakże zgodnie z ograniczeniem z § 3 tego przepisu podstawą orzeczenia jednej kary łącznej nie może być kara wymierzona za przestępstwo popełnione po rozpoczęciu, a przed zakończeniem wykonywania innej kary podlegającej łączeniu z karą wykonywaną w chwili popełnienia przestępstwa, lub karą łączną, w skład której wchodzi kara, która była wykonywana w chwili popełnienia czynu.

W tym stanie rzeczy żadną miarą nie można podzielić rozstrzygnięcia Sądu Okręgowego natomiast zgodzić się należy ze stanowiskiem skarżącej.

W niniejszej sprawie zachodzi zbieg realny w rozumieniu aktualnie obowiązującego art. 85 k.k., gdyż przestępstwa za które wobec R. O. orzeczono łączne kary pozbawienia wolności orzeczone wyrokiem łącznym Sądu Okręgowego w Olsztynie w sprawie II K 136/14, a wymienione w punkcie 20 tiret III (6 lat i 3 miesięcy pozbawienia wolności) i tiret IV (1 roku pozbawienia wolności) komparycji zaskarżonego wyroku, uprawomocniły się przed dniem 1 lipca 2015 r. i podlegają wykonaniu odpowiednio w okresach: pkt 20 tiret III od 15.01.2015r. do 03. 01.2021r. z zaliczeniem okresu 16.05.2011r.-24.08.2011r. (pkt 3 wykazu wykonywanych kar k.35), pkt 20 tiret IV od 03.01.2021r.-03.01.2022r. (pkt 4 wykazu wykonywanych kar k.35), zaś za przestępstwa, za które R. O. został skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Zielonej Górze w sprawie VII K 302/15 wymienionym w punkcie 21komparycji zaskarżonego wyroku po dacie 01.07.2015r, tj. w dniu 29 września 2015r. (uprawomocnił się 07.10.2015r.) i podlega wykonaniu w okresie 03.01.2022r.-02.07.2022r. (pkt 5 wykazu wykonywanych kar k.35). Trzeba wskazać, że we wszystkich tych wyrokach zostały wymienionemu wymierzone kary łączne podlegające łączeniu, tj. kary łączne tego samego rodzaju pozbawienia wolności, które nie zostały dotychczas wykonane.

Odnośnie tych kar łącznych nie zachodzi ograniczenie z art. 85 § 3 k.k. R. O. dopuścił się bowiem popełnienia poszczególnych przestępstw, za które został skazany w sprawie VII K 302/15 Sądu Rejonowego w Zielonej Górze w czasie, kiedy nie były wykonywane wobec niego kary łączne podlegające łączeniu, a wymienione w punkcie 20 tiret III (6 lat i 3 miesięcy pozbawienia wolności) i tiret IV (1 roku pozbawienia wolności) wyroku łącznego Sądu Okręgowego w Olsztynie w sprawie II K 136/14.

Natomiast tego rodzaju ograniczenie zaszło w wypadku kary łącznej wymienionej w punkcie 20 tiret II (9 lat pozbawienia wolności) wyroku łącznego Sądu Okręgowego w Olsztynie w sprawie II K 136/14 bowiem właśnie w trakcie jej wykonywania (pkt 2 wykazu wykonywanych kar k.35) R. O. dopuścił się przestępstw, za które został skazany w sprawie VII K 302/15 Sądu Rejonowego w Zielonej Górze.

Poza tym Sąd stwierdził brak warunków do połączenia węzłem wyroku łącznego pozostałych czynów wskazanych w części wstępnej wyroku, albowiem kary orzeczone tymi wyrokami zostały wykonane w całości. W tym też zakresie umorzył postępowanie na podstawie art. 572 k.p.k. (punkt II wyroku).

Kolejną kwestią wymagającą rozważenia przy łączeniu kar objętych wskazanymi wyrokami jest wysokość kary łącznej, którą należało orzec za zbiegające się przestępstwa w ramach realnego zbiegu.

Zgodnie z treścią aktualnie obowiązującego art. 86 § 1 k.k. Sąd wymierza karę łączną w granicach od najwyższej z kar wymierzonych za poszczególne przestępstwa do ich sumy, nie przekraczając jednak 810 stawek dziennych grzywny, 2 lat ograniczenia wolności albo 20 lat pozbawienia wolności; karę pozbawienia wolności wymierza się w miesiącach i latach. Przy czym, adekwatnie do art. 86 § 4 k.k., zasady wymiaru kary łącznej określone w § 1-3 stosuje się odpowiednio, jeżeli przynajmniej jedną z kar podlegających łączeniu jest orzeczona kara łączna.

W przedmiotowej sprawie, co wskazano już wyżej, łączeniu podlegały trzy kary łączne i granice wymiaru kary łącznej pozbawienia wolności kształtują się zatem między karą najsurowszą, tj. karą łączną 6 lat i 3 miesięcy pozbawienia wolności orzeczoną wyrokiem łącznym Sądu Okręgowego w Olsztynie w sprawie II K 136/14 punkt 20 tiret III, a karą 7 lat i 9 miesięcy pozbawienia wolności, tj. sumą kar łącznych z wyroków podlegających łączeniu w ramach tego zbiegu.

Orzekając karę łączną na nowych zasadach, zgodnie z art. 85a k.k., Sąd bierze pod uwagę przede wszystkim cele zapobiegawcze i wychowawcze, które kara ma osiągnąć w stosunku do skazanego, a także potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa. Cytowany przepis nie zawiera enumeratywnego katalogu przesłanek decydujących o wymiarze kary łącznej, a z kolei użycie zwrotu „przede wszystkim” pozwala stosować dotychczasowy pogląd doktryny i judykatury. Zatem o zastosowaniu zasady absorpcji, asperacji bądź kumulacji decyduje określenie bliskości związek przedmiotowo-podmiotowy łączącego analizowane czyny oraz w jakich odstępach czasu zostały one popełnione. Podzielenia jest też godny, ukształtowany orzecznictwem Sądu Najwyższego pogląd, że rozwiązania skrajne, a więc zasady absorpcji i kumulacji powinny być rozstrzygnięciami wyjątkowymi. W konsekwencji kara łączna jako szczególna kara wymierzana niejako „na nowo" winna stanowić syntetyczną całościową ocenę zachowań sprawcy, będąc właściwą, celową z punktu widzenia prewencyjnego reakcją na popełnione przez niego czyny i jako taka nie może i nie powinna być postrzegana jako instytucja mająca działać na korzyść skazanego, ale jako instytucja gwarantująca racjonalną politykę karania w stosunku do sprawcy wielości - pozostających w realnym zbiegu – przestępstw.

Sąd Apelacyjny rozstrzygając tę kwestię opowiedział się za zastosowaniem zasady asperacji i w tym przedmiocie oparł się praktycznie na uzasadnieniu Sądu Okręgowego. Poza sporem pozostaje, iż pomiędzy przedmiotowymi przestępstwami nie istnieje bliski związek przedmiotowy, czasowy, ani też podmiotowy. Ilość i to różnorodzajowych przestępstw popełnionych przez skazanego na przestrzeni wielu lat jednoznacznie wskazuje, iż R. O. jest osobą, najdelikatniej rzecz ujmując, niepoprawną. A w każdym bądź razie żadną miarą, jak chce tego obrońca, nie zasługującą na orzekanie o karze na zasadzie absorpcji. Tu wskazać należy, iż obrońca skazanego zdecydowanie przecenia i zbyt subiektywnie przedstawia okoliczności zachowania skazanego w trakcie odbywania kary. Z aktualnej opinii o skazanym (k. 37) nadesłanej przez Dyrektora Aresztu Śledczego W. S. wynika, że zachowanie skazanego ocenianie jest jako zmienne aczkolwiek z tendencją do poprawy. Skrupulatna analiza tej opinii dowodzi bezsprzecznie, iż skarżąca zdecydowanie przecenia skuteczność dotychczasowych działań resocjalizacyjnych podjętych w stosunku do skazanego.

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, Sąd Apelacyjny wymierzając w oparciu o dyrektywy art. 85a k.k. karę łączną, uwzględnił cele zapobiegawcze i wychowawcze, które ma ona w stosunku do skazanego osiągnąć, a także potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa, a nadto charakter penalizowanych w poszczególnych wyrokach przestępstw. Jej wymiar ustalił na poziomie 7 lat i 3 miesięcy pozbawienia wolności.

Jednocześnie na podstawie art. 577 k.p.k. na poczet orzeczonej kary łącznej zaliczył okres odbytej kary pozbawienia wolności od dnia 16 maja 2011 r. do dnia 24 sierpnia 2011 r. Natomiast w zakresie, w jakim rozstrzygnięcia zawarte w połączonych wyrokach nie mogły być objęte wyrokiem łącznym pozostawił je do odrębnego wykonania.

Sytuacja materialna skazanego uzasadniała zwolnienie go od kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze, o czym orzeczono zgodnie z art. 624 § 1 k.p.k.

O kosztach obrony z urzędu orzeczono na podstawie § 4 ust. 1 i 3 oraz § 17 ust. 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedli­wości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (Dz. U. z 2015 r., poz. 1801).

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Beata Zielińska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Apelacyjny w Białymstoku
Osoba, która wytworzyła informację:  Leszek Kulik,  Andrzej Czapka ,  Jerzy Szczurewski
Data wytworzenia informacji: