Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VIII K 1782/18 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Toruniu z 2019-06-04

Sygn. akt: VIII K 1782/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 4 czerwca 2019 roku

Sąd Rejonowy w Toruniu VIII Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący SSR Aneta Zawulewska-Glonek

Protokolant stażysta Marlena Barszczewska

Pod nieobecność oskarżyciela Prokuratora Prokuratury Rejonowej Toruń Centrum - Zachód

po rozpoznaniu dnia 12 lutego 2019 roku, 28 marca 2019 roku, 28 maja 2019 roku

sprawy:

J. W.

s. A. i B.z domu R.

ur. (...) w T.

oskarżonego o to, że:

w okresie od bliżej nieustalonego dnia do dnia 26 marca 2018 r., w T. przy ul. (...), na dysku komputera stacjonarnego G. posiadał treści pornograficzne z udziałem małoletnich w postaci 25 plików graficznych oraz 14 plików wideo oraz działając na pośrednictwem sieci internetowej i z wykorzystaniem programu (...), rozpowszechnił treści pornograficzne z udziałem małoletnich w postaci co najmniej 25 plików graficznych oraz 15 plików wideo, a także 2 pliki wideo zawierające treści pornograficzne związane z posługiwaniem się zwierzęciem,

tj. o czyn zabroniony z art. 202 § 3 i 4a k.k.

orzeka:

I.  oskarżonego J. W. uznaje za winnego zarzucanego mu aktem oskarżenia czynu z tym ustaleniem, że czyn wyczerpuje znamiona występku z art. 202 § 3 kk i art. 202 § 4a kk w zw. z art. 11 § 2 kk i za to w myśl art. 11 § 3 kk na podstawie art. 202 § 3 kk wymierza mu karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności;

II.  na podstawie art. 202 § 5 kk orzeka wobec oskarżonego przepadek dowodów rzeczowych w postaci jednostki centralnej komputera z napisem G. koloru czarnego na rzecz Skarbu Państwa;

III.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adwokata T. C. kwotę 723,24 (siedemset dwadzieścia trzy 24/100) złotych tytułem nieuiszczonych kosztów udzielonej z urzędu pomocy prawnej;

IV.  zwalnia oskarżonego od obowiązku uiszczenia opłaty sądowej, zaś wydatkami postępowania obciąża Skarb Państwa.

VIII K 1782/18

UZASADNIENIE

W dniu 26 marca 2018 roku funkcjonariusze policji dokonali przeszukania mieszkania położonego w T. przy ulicy (...). W tym lokalu mieszkają M. i J. W.. Podczas tego przeszukania zabezpieczono Notebook H. C. wraz ładowarką, jednostkę centralną komputera z napisem G. oraz telefon komórkowy marki M..

(dowód; protokół przeszukania k.26 – 30)

W jednostce centralnej komputera z napisem G. znaleziono zainstalowany program (...), którego użytkownik ustawił parametry programu umożliwiające udostępnianie danych innym użytkownikom. Nadto w komputerze znaleziono 25 plików graficznych oraz 14 plików video z udziałem małoletnich poniżej, w tym 2 pliki video z wykorzystywania zwierząt.

(dowód; ekspertyza kryminalistyczna k. 48 – 62, 106 – 108

opinia z badań antropologicznych k. 94 – 103)

Oskarżony J. W. jest żonaty. Posiada średnie wykształcenie. Z zawodu jest mechanikiem lotniczym oraz elektronikiem. Obecnie jest emerytem i utrzymuje się z emerytury w wysokości 1.800 złotych. Przebył udar mózgu. W przeszłości nie leczył się psychiatrycznie. Nie był do tej pory karany.

(dowód; wyjaśnienia oskarżonego k. 156

karta karna k. 79)

Oskarżony J. W. nie przyznał się do zarzucanego mu czynu. Wyjaśnił, że te pliki ściągnął w sposób niezamierzony, ponieważ wpisywał krótkie hasła i przez to ściągał treści, które budziły zastrzeżenia. Jednak tych plików nie zapisywał w folderze udostępnione. Według niego w wyszukiwarce nie wpisywał haseł wskazujących na pornografię. Twierdził, że jego celem było ściąganie filmów ogólnodostępnych oraz hobbystycznych i nie kontrolował treści, które do niego przychodziły. Na rozprawie przyznał, że zaczęły przychodzić do niego nieodpowiednie treści, ale je usuwał do kosza. Twierdził, że nie wchodził na strony związane z seksem i pornografią.

Wyjaśnienia oskarżonego nie zasługują na wiarę, że pliki z pornografią dziecięcą ściągnął nieświadomie. Z opinii biegłego K. K. stanowczo wynika, że oskarżony świadomie przestawił ustawienie w programie (...) z domyślnego ustawienie wysyłanych danych „0” na 12 KB/s limit wysyłania własnych danych zapisanych w celu szybszego pobierania danych. Nadto biegły stwierdził na podstawie listy pobranych plików, że ciągi znaków zawarte w tych plikach świadczą, że użytkownik wyszukiwał plików, które mogą zawierać pornografię z udziałem małoletnich. Wobec stanowczych twierdzeń eksperta oraz sposobu działania programu (...) sąd nie dał wiary twierdzeniom oskarżonego, że nieświadomie ściągał pliki zawierające pornografię z udziałem małoletnich i jednocześnie je rozpowszechnia. Oskarżony przyznał zależało mu na szybkim uzyskiwaniu ściąganych plików, a jak sam twierdził, uzależnione to było od ilości udostępnianych plików.

Biegły K. K. w swej ekspertyzie kryminalistycznej (k. 48 – 62) wykazał, że użytkownik jednostki centralnej komputera z napisem G. zainstalował program (...) i ustawił parametry programu umożliwiające udostępnianie danych innym użytkownikom. Natomiast odczytane nazwy pobieranych plików wskazują, że mogą zawierać treści pornograficzne z udziałem małoletnich, a świadczą o tym ciągi znakowe np. (...) (...) i (...)Te ciągi znakowe oraz inne typu (...) wyszukiwane przez użytkownika wskazują, że świadomie wyszukiwał plików zawierających w/w wskazane ciągi. w wyniku analizy na nośniku ujawniono 28 jawnych plików graficznych, które mogą zawierać treści pornograficzne z udziałem osób poniżej 18 lat oraz 17 plików video które mogą zawierać treści pornograficzne z udziałem osób poniżej 18 lat. Według biegłego użytkownik wielokrotnie pobierał oraz udostępniał wiele plików, których nazwy wskazują, że zawierają treści pornograficzne z udziałem osób poniżej 18 lat.

Biegły K. K. w swej kolejnej ekspertyzie kryminalistycznej (k. 106 – 108) po raz kolejny wyczerpująco i przekonująco wyjaśnił działanie programu (...). Podkreślił, że nie ma możliwości korzystania z tego programu bez udostępniania pobranych plików lub ich fragmentów. Nadto zdaniem biegłego nie ma możliwości, by użytkownik nieświadomie wyszukał w sieci Internet wersję instalacyjną programu (...), nieświadomie ją zainstalował, skonfigurował, a następnie wyszukał i pobrał określone treści.

Sąd w pełni podzielił wnioski zawarte w tych opiniach, bowiem zostały sporządzone przez osobę legitymujące się wiedzą specjalistyczną z dziedziny, w której wydawała ekspertyzę, a zawarte w ich treści konkluzje są wyrażone w sposób niesprzeczny i stanowczy. Podstawą ich wydania była zaś analiza całokształtu zebranego w sprawie materiału dowodowego. Sposób ich przeprowadzenia, a nadto sformułowane wnioski nie budzą wątpliwości Sądu. Wobec powyższego, brak jest podstaw ku temu, by odmówić opiniom biegłego wiarygodności i mocy dowodowej.

W aktach sprawy znajduje się opinia z badań antropologicznych (k. 94 – 103) sporządzona przez biegłego T. K., który w swej opinii dowiódł, że na 25 plikach graficznych przedstawiają tę samą osobę płci żeńskiej, której wiek rozwojowy oscyluje od 9 lat do 11,75 lat, zaś 14 plików video zawierają małoletnich obu płci, których wiek rozwojowy nie przekracza 13,5 lat. Nadto na dwóch plikach video występują treści pornograficzne z udziałem małoletnich poniżej 15 roku życia oraz wykorzystywania zwierząt.

Sąd w pełni podzielił wnioski w tej opinii, bowiem jest rzeczowa i wyczerpująca. Nadto opinia została sporządzone przez osobę legitymujące się wiedzą specjalistyczną z dziedziny, w której wydawała ekspertyzę, a zawarte w jej treści konkluzje są wyrażone w sposób niesprzeczny i stanowczy.

Sąd w pełni podzielił wnioski zawarte w opinii sądowo – seksuologicznej (k. 124 – 129) oraz opinii sądowo – psychiatrycznej oraz psychologicznej (k.166 – 169), bowiem sporządzone zostały przez osoby legitymujące się wiedzą specjalistyczną z dziedziny, w której wydawały opinię. Ponadto zawarte w ich treści konkluzje były wyrażone w sposób niesprzeczny i stanowczy. Sposób ich przeprowadzenia, a nadto sformułowane wnioski nie budzą wątpliwości sądu, zaś strony postępowania nie kwestionowały ich prawdziwości. Wobec powyższego, brak jest podstaw ku temu, by odmówić opiniom biegłych wiarygodności.

J. W. został oskarżony o czyn z art. 202 § 3 i 4a kk.

Przepis art. 202 § 3 kk penalizuje zachowanie sprawcy, który w celu rozpowszechniania produkuje, utrwala, sprowadza lub posiada albo rozpowszechnia lub prezentuje treści pornograficzne z udziałem małoletnich albo treści pornograficzne z prezentowaniem przemocy lub posługiwaniem się zwierzęciem.

Natomiast przepis art. 202 § 4 a kk penalizuje zachowanie sprawcy, który posiada lub uzyskuje dostęp do treści pornograficznych z udziałem małoletnich.

Z ekspertyzy kryminalistycznej (k. 45 – 62, 106 - 108) wynika, że na komputerze należącym do oskarżonego znaleziono zainstalowany program (...) – program służący do pobierania danych w sieci. Jednocześnie biegły badając dysk komputera stwierdził, że odczytana konfiguracja programu (...) wskazuje, że użytkownik świadomie ustawił parametry programu umożliwiający udostępnianie danych innym użytkownikom programu (...). Użytkownik uczynił to w celu umożliwienia szybszego pobierania danych od innych użytkowników. Tym samym udostępniał innym użytkownikom własne zapisane dane. Natomiast odczytane dane wskazują, że użytkownik poprzez aktualnie zainstalowaną wersję programu (...) od dnia 17 stycznia 2017 roku wysłał około 71GB danych. Jednocześnie biegły stwierdził na podstawie 421 zapisanych plikach, że użytkownik wpisywał ciągi znakowe oraz ciągi cyfrowe wskazujące, że świadomie poszukiwał danych zawierających treści pornograficzne z udziałem małoletnich. Nadto biegły dokonał analizy plików zawartych na badanym nośniku i ujawnił 28 jawnych plików graficznych o treści pornograficznej z udziałem małoletnich oraz 17 plików video o treści pornograficznej z udziałem małoletnich z okresu od 20 sierpnia 2007 roku do 21 marca 2018 roku. Biegły stanowczo wykluczył nieświadomość użytkownika przy zainstalowaniu tego programu i z jego korzystania. Powyższe ustalenia całkowicie obalają twierdzenie oskarżonego, który twierdził, że ściągał pliki zawierające treści pornograficznej z udziałem małoletnich nieświadomie. Jednocześnie znajdująca się w aktach sprawy opinia z badań antropologicznych (k. 94 – 103) dowodzi, że na komputerze oskarżonego znajdowało się 25 plików graficznych przedstawiających tę samą osobę płci żeńskiej, której wiek rozwojowy oscyluje od 9 lat do 11,75 lat, zaś 14 plików video zawiera małoletnich obu płci, których wiek rozwojowy nie przekracza 13,5 lat. Nadto na dwóch plikach video występują treści pornograficzne z udziałem małoletnich poniżej 15 roku życia oraz wykorzystywania zwierząt. Biegły stanowczo stwierdził, że pliki graficzne i video zawierają przedstawienia osób poniżej 15 roku życia z obnażonymi zewnętrznymi narządami płciowymi oraz będącymi w trakcie odbywania stosunków seksualnych, a także w trakcie masturbacji. Tym samym zebrany w sprawie materiał dowodowy w sposób jednoznaczny wskazuje, że oskarżony na swoim komputerze posiadał 25 plików graficznych zawierających treści pornograficzne z udziałem małoletnich oraz 14 plików video zawierających treści pornograficzne z udziałem małoletnich, w tym 2 pliki video z wykorzystaniem zwierząt. To zachowanie w pełni wyczerpuje znamiona występku z art. 202 § 4 a kk. Jednocześnie oskarżony korzystając z programu (...), dokonując zmiany w jego ustawieniach na udostępnianie, rozpowszechnił co najmniej 25 plików graficznych zawierających treści pornograficzne z udziałem małoletnich oraz 14 plików video zawierających treści pornograficzne z udziałem małoletnich, w tym 2 pliki video z wykorzystaniem zwierząt i zachowanie to w pełni wyczerpuje znamiona występku z art. 202 § 3 kk.

Mając na uwadze powyższe sąd uznał, że oskarżony swym zachowaniem wyczerpał znamiona występku z art. 202 § 3 k i art. 202 § 4a kk w zw. z art. 11 § 2 kk i w myśl art. 11 § 3 kk na podstawie art. 202 § 3 kk wymierzył mu karę 2 lat pozbawienia wolności. Sąd wymierzając wskazaną karę przy jej wymiarze wziął pod rozwagę stopień winy oskarżonego, który w sposób świadomy poszukiwał w sieci treści pornograficznych z udziałem małoletnich, nie wyraził skruchy i żalu, twierdząc, że uczynił to niewiadomie.

W ocenie Sądu orzeczona kara pozbawienia wolności realizuje wszelkie dyrektywy wymienione w art. 53 kk i uwzględnia wysoki stopień zawinienia oskarżonego, sposób dokonania przestępstwa, właściwości i warunki osobiste oskarżonego, jego dotychczasowy sposób życia. Kara ta uwzględnia więc zasady prewencji indywidualnej, ale także generalnej. W tym ostatnim aspekcie zawiera walor wychowawczy wskazując jakie skutki niesie za sobą nieprzestrzeganie zasad obowiązującego porządku prawnego doskonale znanego oskarżonemu. W ocenie Sądu orzeczona kara pozbawienia wolności jest adekwatna do stopnia społecznej szkodliwości czynu, uwzględnia w sposób całościowy okoliczności popełnienia przestępstwa, zaś jej dolegliwość nie przekraczają stopnia winy, zgodnie z dyrektywami zawartymi w przepisie art. 53 kk.

Na podstawie art. 202 § 5 kk sąd orzekł przepadek dowodu rzeczowego w postaci jednostki centralnej komputera z napisem G., który służył do popełnienia przestępstwa.

Nadto Sąd zasądził od Skarbu Państwa na rzecz adwokata T. C. kwotę 723,24 złotych tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej oskarżonemu z urzędu na podstawie § 17 ust. 2 pkt 3 i § 20 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25.10.2015 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu

O kosztach postępowania Sąd orzekł na podstawie art. 624 kpk i art. 627 kpk i art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o opłatach w sprawach karnych uznając, że możliwości zarobkowe oskarżonego nie pozwalają na ich uiszczenie .

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Aneta Rogowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Toruniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Aneta Zawulewska-Glonek
Data wytworzenia informacji: