Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 880/18 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Łomży z 2019-05-17

Sygnatura akt II K 880/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 17 maja 2019 r.

Sąd Rejonowy w Łomży II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSR Mariusz Dmochowski

Protokolant: Marta Kamińska

bez obecności Prokuratora Piotra Pogorzelskiego

po rozpoznaniu dnia 28 lutego 2019 r. i 17 maja 2019 r. na rozprawie

sprawy A. R.

urodzonego (...) w K.

syna J. i J. z d. K.

oskarżonego o to, że:

w okresie od 23 stycznia 2018 roku do dnia 16 lutego 2018 roku w Ł. woj. (...) działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, za pośrednictwem programu (...) przeznaczonego do obsługi sieci (...) rozpowszechniał utrwalone w pamięci komputera przenośnego marki A. (...) nr (...) oraz komputera stacjonarnego (...)-121 pliki filmowe oraz 9 zdjęć zawierających treści pornograficzne z udziałem małoletnich a także 23 liki filmowe zawierające treści pornograficzne związane z posługiwaniem się zwierzęciem

- tj. o czyn z art. 202§3kk w zw. z art. 12kk

I.  Oskarżonego A. R. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu i za to na podstawie art.202§3kk w zw. z art.12§1 kk skazuje go, a na podstawie art.202§3kk wymierza mu kare 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności;

II.  Na podstawie art.44§2kk orzeka przepadek na rzecz Skarbu Państwa dowodów w postaci Laptopa A. (...), i jednostki centralnej L. (...) zapisanych w wykazie dowodów rzeczowych pod poz. Dw. Rz. (...);

III.  Zwalnia oskarżonego A. R. od opłaty i pozostałych kosztów sadowych.

Sygn. Akt II K 880/18

UZASADNIENIE

W toku postępowania w sprawie i w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Oskarżony A. R. uciekł z zakładu karnego w trakcie wykonywania prac wolnościowych. Podczas ucieczki przebywał w mieszkaniu swojej matki. W okresie od 23 stycznia 2018r. do 16 lutego 2018r. korzystając z programu (...) ściągał i jednocześnie rozpowszechniał plik filmowe w udziałem małoletnich i zwierząt oraz zdjęcia z udziałem małoletnich zawierające treści pornograficzne. Oskarżony był wcześniej karany. Nie jest chory psychicznie.

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie częściowo wyjaśnień oskarżonego (k. 122-123), J. R. (k.123v-124), opinii psychiatrycznej (k.132-139), opinii informatycznej (k.35-45), opinii antropologicznej (k.60-73), karty karnej (k.96).

Oskarżony A. R. na rozprawie nie przyznał się do winy i wyjaśnił, że ściągał filmy jednak nie był świadomy, że to są takie filmy. Ściągał programem(...) zaznaczył nie patrząc co tam jest. Potem je wykasował. Nie wiedział, jak działa program. Wiedział, że programem może ściągnąć i mógł tylko zainstalować, żeby ściągało.

Sąd dal wiarę tym wyjaśnieniom jedynie częściowo, a mianowicie co do faktu, że oskarżony ściągał pliki. Fakt ten nie budzi wątpliwości i ma potwierdzenie w zgromadzonym w sprawie materiale dowodowym omówionym niżej. W pozostałym zakresie Sąd nie dał wiary tym wyjaśnieniom uznając, że zmierzają one do uniknięcia odpowiedzialności karnej. Twierdzenie oskarżonego, że nie wiedział jakie treści będą ściągane w ocenie Sądu mija się z prawdą, gdyż z samych nazw plików widać jakich one dotyczą treści. W tej sytuacji twierdzenie, że nie miało się świadomości co się ściąga nie może zostać zaakceptowane. Sąd nie dał wiary wyjaśnieniom oskarżonego co do faktu, że nie wiedział jak działa program (...). Program jest na tyle popularny, że powszechnie wiadomym jest zasada jego działania. Również w samym programie widać, że pliki są ściągane i wysyłane. Jest powszechnie znany fakt w związku z czym twierdzenia oskarżonego należy uznać za niewiarygodne zmierzające do uniknięcia odpowiedzialności karnej.

W sprawie zeznawała matka oskarżonego J. R., która potwierdziła, że syn uciekł z więzienia, korzystał z komputerów. Nie widziała, żeby ściągał filmy. Świadek D. K. (k.124) widział, że oskarżony korzystał z komputerów , nie widział, żeby ściągał filmy.

Sąd dał wiarę tym zeznaniom uznając, że nie mają znaczenia dla rozstrzygnięcia w sprawie i nie wnoszą do sprawy nic nowego.

Zgodnie z art.202§3kk odpowiedzialności podlega kto w celu rozpowszechniania produkuje, utrwala lub sprowadza, przechowuje lub posiada albo rozpowszechnia lub prezentuje treści pornograficzne z udziałem małoletniego albo treści pornograficzne związane z prezentowaniem przemocy lub posługiwaniem się zwierzęciem, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

Rozpowszechnianie treści pornograficznych to m.in. kolportaż, publikacja, użyczenie, kopiowanie i innego rodzaju udostępnianie takich treści szerszemu i bliżej nieokreślonemu kręgowi osób. Dla przyjęcia odpowiedzialności karnej za rozpowszechnianie pornografii dziecięcej w sieci internetowej nie ma znaczenia to, jaka konkretnie liczba innych użytkowników zapoznała się z treścią takich plików – i czy tę liczbę można uznać za znaczną – lecz to, że sposób pobierania plików pornograficznych oraz ich udostępniania za pomocą odpowiedniego programu dawał możliwość zapoznania się z nimi nieoznaczonej liczbie osób (post. SN z 1.9.2011 r., V KK 43/11, OSNKW 2011, Nr 11, poz. 100).

Jak wynika z opinii biegłego z zakresu informatyki wszystkie ujawnione treści pornograficzne z udziałem małoletnich ujawnione u oskarżonego ze względu na specyfikę protokołu (...) były udostępniane wszystkim użytkownikom programu (...) Sąd dał, wiarę wywodom tej opinii. Nie była ona kwestionowana i w ocenie Sądu jest rzetelna i wiarygodna.

Jak wynika z opinii biegłego antropologa na zabezpieczonych plikach znajdowały się treści pornograficzne z udziałem małoletnich i zwierząt. Sąd dał, wiarę wywodom tej opinii. Nie była ona kwestionowana i w ocenie Sądu jest rzetelna i wiarygodna.

Komentowane przestępstwo ma charakter formalny, jego dokonanie następuje bowiem w momencie podjęcia czynności wypełniających znamiona tego czynu. Podmiotem wszystkich typów przestępstw określonych w art. 202 KK może być każdy człowiek (przestępstwo powszechne), który spełnia ogólne warunki odpowiedzialności karnej. Od strony podmiotowej przestępstwa pornograficzne są zachowaniami umyślnymi i mogą być popełnione zarówno w zamiarze bezpośrednim, jak i ewentualnym.

Mając powyższe pod uwagę Sąd uznał, ze oskarżony swoim zachowaniem wyczerpał znamiona przestępstwa z art.202§3kk. Oskarżony z całą pewnością ściągał pliki pornograficzne z udziałem małoletnich i zwierząt. Biorąc pod uwagę nazwy plików działał on co najmniej z zamiarem ewentualnym, a więc godził się z możliwością popełnienia przestępstwa. Nie ulega również wątpliwości, że posługując się programem (...) rozpowszechniał on wszelkie ściągane pliki nieoznaczonej liczbie osób.

Sąd rozstrzygając sprawę uznał, że ma tu zastosowanie art.12kk zgodnie, z którym dwa lub więcej zachowań, podjętych w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, uważa się za jeden czyn zabroniony. Nie ulega wątpliwości, że oskarżony działał w krótkich odstępach czasu. Był, to okres pomiędzy 23 stycznia 2018r. a 16 lutego 2018r. Nie ulega również wątpliwości że oskarżony miał zamiar ściągania plików z pornografia z udziałem dzieci i zwierząt i wykonywał te czynności co najmniej kilka razy.

Czyn oskarżonego stanowił przestępstwo, bowiem społeczny stopień szkodliwości jej zachowania był ogromny. Przestępstwa dotyczące rozpowszechniania pornografii z udziałami małoletnich i zwierząt są bardzo poważnymi przestępstwami, które należy bezwzględnie ściągać i karać. Sposób i okoliczności popełnienia czynu zarzucanego oskarżonemu, waga naruszonych przez niego obowiązków również przemawiały za znacznym stopniem społecznej szkodliwości przypisanego mu czynu.

Oskarżonemu można było przypisać winę, bowiem w czasie czynu miał ukończone 17 lat, a zatem posiadał zdolność do ponoszenia odpowiedzialności karnej. Ponadto ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego nie wynikało, by oskarżonyy miała zniesioną lub ograniczoną poczytalność, a zatem w chwili czynu miał zachowaną zdolność rozpoznania znaczenia czynu i pokierowania swoim postępowaniem.

W związku z tym Sąd na podstawie art.202§3kk w zw. z art.12kk skazał oskarżonego, a na podstawie art.202§3kk wymierzył mu karę 2 lat pozbawienia wolności.

Przestępstwo to zagrożone jest kara od 2 kat do 12 lat pozbawienia wolności. Sąd uznał, że najniższy wymiar kary spełni swoje zadania w zakresie prewencji ogólnej szczególnej. Kara ta spowoduje, ze w przyszłości oskarżony nie dopuści się tego typu czynów i będzie przestrzegał porządku prawnego. Uświadomi ona również społeczeństwu, że za tego rodzaju zachowanie sprawca ponosi odpowiedzialność.

Sąd na podstawie art.44§2kk orzekł przepadek dowodów rzeczowych w postaci sprzętu komputerowego za pomoc którego dopuszczono się przestępstwa.

Sąd na podstawie art.624§1kpk zwolnił oskarżonego od opłat i pozostałych kosztów sądowych biorąc pod uwagę jego sytuacja materialna.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Krystyna Michajłow
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Łomży
Osoba, która wytworzyła informację:  Mariusz Dmochowski
Data wytworzenia informacji: