Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Kzw 282/13 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu z 2013-12-06

Sygn. akt II Kzw 282/13

POSTANOWIENIE

Dnia 6 grudnia 2013 r.

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, II Wydział Karny, w składzie:

Przewodniczący: Prezes SO Robert Pelewicz

Protokolant: st. sekr. sąd. Edyta Bełczowska

przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu – Janusza Woźnika

po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 6 grudnia 2013 r., sprawy T. Z., skazanego za przestępstwo z art. 263 § 2 k.k. i art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, na skutek zażalenia prokuratora Prokuratury Rejonowej w T.na postanowienie Sądu Rejonowego w T. z dnia 28 października 2013 r. w sprawie II Ko 2261/13 w przedmiocie nie zarządzenia wykonania warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności,

na podstawie art. 437 § 1 k.p.k. w zw. z art. 1 § 2 k.k.w.

p o s t a n o w i ł :

uchylić zaskarżone postanowienie i przekazać sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu w T..

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem z dnia 28 października 2013 r. Sąd Rejonowy
w T. nie zarządził wobec skazanego T. Z. wykonanie kary 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności orzeczonej prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego
w T. z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie II K 1201/11. Sąd wykonawczy uznał,
że wprawdzie skazany w okresie warunkowego zawieszenia wykonania kary został osadzony w Areszcie Śledczym w R. jako osoba podejrzewana o dokonanie przestępstw z art. 63 ust. 1, art. 58 i 59 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, jednakże w tej sytuacji zarządzenie wykonania kary ma charakter fakultatywny, a biorąc pod uwagę to, że skazany do chwili aresztowania posiadał pozytywną opinię środowiskową, swoim zachowaniem nie naruszał porządku prawnego, nie był widywany pod wpływem alkoholu ani środków odurzających, pracował dorywczo, a zarobione pieniądze przeznaczał na swoje potrzeby i opłaty rachunków, zatem nie naruszał w sposób rażący porządku prawnego,
to zarządzenie wobec niego wykonania warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności nie jest konieczne.

Na powyższe postanowienie zażalenie wniósł prokurator Prokuratury Rejonowej
w T.. Zaskarżając orzeczenie w całości na niekorzyść skazanego, zarzucił mu błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia, mający wpływ na treść zaskarżonego postanowienia, przez niezasadne uznanie, iż zachodzą okoliczności uzasadniające nie zarządzanie wobec T. Z. wykonania orzeczonej wobec niego, z mocy wyroku Sądu Rejonowego w T. w sprawie II K 1201/11 kary 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 3 lat, podczas gdy przesłanki takie w przedmiotowe sprawie się aktualizują, albowiem wobec skazanego toczy się obecnie postępowanie przygotowawcze o dokonanie przestępstw
z art. 63 ust. 1, art. 58 i 59 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

Podnosząc powyższe zarzuty skarżący wniósł o uchylenie zaskarżonego postanowienia i przekazanie sprawy Sądowi Rejonowemu w T.do ponownego rozpoznania.

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu stwierdził, co następuje:

Zażalenie prokuratora Prokuratury Rejonowej wT. jest zasadne i jako takie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z dyspozycją art. 75 § 2 k.k. Sąd może zarządzić wykonanie kary, jeżeli skazany w okresie próby w sposób rażący naruszył porządek prawny, w szczególności popełnił przestępstwo inne niż podobne, uchyla się od wykonania nałożonych obowiązków lub orzeczonych środków karnych czy uchyla się od dozoru kuratora sądowego.

Sąd Rejonowy, wbrew wywodom oskarżyciela publicznego nie wziął pod uwagę całokształtu okoliczności, które w świetle powołanego wyżej przepisu umożliwiają podjęcie decyzji procesowej, zgodnie z wymogami art. 7 k.p.k. W konsekwencji Sąd I instancji doszedł do przedwczesnego, a tym samym na obecnym etapie postępowania i błędnego, przekonania, że zarządzenie wobec skazanego T. Z. wykonania warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności nie jest konieczne.

W tej sytuacji Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu przypomina, iż fakultatywnych przesłanek do zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności określonych w art. 75§2 k.k. nie można utożsamiać, co do zasady z przesłankami obligatoryjnego zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności. Słusznie bowiem w judykaturze podnosi się, że naruszenia porządku prawnego nie można utożsamiać z popełnieniem przestępstwa, gdyż pojęcie to obejmuje nie tylko zachowania naruszające zakazy i nakazy prawa karnego, ale także postępowanie wbrew regułom, których przestrzeganie mieści się w granicach zadań i celów prawa karnego (post. SA w Krakowie z 11.06.2007r., II AKzw 391/07, LEX nr 314017). Dopiero zestawienie tego rodzaju okoliczności z wywiadem kuratora sądowego, jak również z innymi okolicznościami sprawy, wskazanymi przez Sąd I instancji, pozwoli na wszechstronną ocenę czy zaistniały w sprawie przesłanki do fakultatywnego wykonania kary wobec T. Z..

Na każdorazową ocenę zachowania skazanego w okresie próby w kontekście przedstawionych wyżej okoliczności wskazują także przedstawiciele doktryny prawa karnego, podkreślając, że dla wypełnienia fakultatywnych przesłanek zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności nie jest konieczne popełnienie przestępstwa stwierdzonego prawomocnym wyrokiem, gdyż naruszenie porządku prawnego to także zachowanie wbrew nakazom i zakazom prawa karnego, a także postępowanie wbrew regułom, których przestrzeganie mieści się w granicach zadań i celów jakie prawo karne wiąże m. in. z warunkowym zawieszaniem wykonania kary pozbawienia wolności (por. Z. Hołda, K. Postulski, Komentarz do KKW, Warszawa 2005, str. 537).

Uwzględniając całokształt okoliczności sprawy, Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu uznał, że na gruncie art. 75 § 2 k.k. rozważania Sądu I instancji są niepełne, a decyzja procesowa zawarta w zaskarżonym postanowieniu jest przedwczesna.

Mając na uwadze powyższe, postanowiono jak w sentencji.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Małgorzata Raszek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
Osoba, która wytworzyła informację:  Robert Pelewicz
Data wytworzenia informacji: