Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Ns 1576/15 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie z 2015-08-04

Sygn. akt: II Ns 1576/15

POSTANOWIENIE

Dnia 4 sierpnia 2015 r.

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie II Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Anna Lisiecka

Protokolant: Anastazja Siwek

po rozpoznaniu w dniu 30 lipca 2015 roku w Szczecinie na rozprawie

sprawy z wniosku mał. K. S.

z udziałem P. S., A. S., Banku (...) S.A., B. S.

o uchylenie się od skutków niezłożenia oświadczenia woli

I.  oddala wniosek

II.  każdy z uczestników ponosi koszty postępowania związane ze swoim udziałem w sprawie

UZASADNIENIE

punktu II postanowienia

Postanowieniem z 4 sierpnia 2015r. sąd oddalił wniosek małoletniego K. S. reprezentowanego przez przedstawiciela ustawowego P. S. o zatwierdzenie uchylenia się od skutków niezłożenia oświadczenia spadkowego. Uczestnikiem postępowania był min. Bank (...) S.A., który - zastąpiony przez pełnomocnika zawodowego - wniósł w odpowiedzi na wniosek o zasądzenie na rzecz tego uczestnika kosztów postępowania.

W punkcie II postanowienia kończącego postępowanie w sprawie orzeczono, iż koszty postępowania każda ze stron ponosi we własnym zakresie, zgodnie z normą art. 520 § 1 k.p.c.

Zasadą w postępowaniu nieprocesowym jest, że każdy uczestnik postępowania ponosi koszty związane ze swym udziałem w sprawie, co oznacza, że obciążają ją koszty tej czynności, której sama dokonała, jak i czynności podjętej np. przez sąd w jego interesie. Uczestnik poniesie więc koszty zastępstwa, jeśli udzielił pełnomocnictwa procesowego adwokatowi, koszty dojazdu do sądu, opłaty sądowe związane z pismem, które wnosi, jak też wydatki na biegłych.

Pomijając wyjątki przewidziane w § 2 i 3 art. 520 k.p.c., koszty poniesione przez uczestników, związane z ich udziałem w sprawie, nie podlegają wzajemnemu rozliczeniu (zwrotowi). Zasada rządząca kosztami w postępowaniu nieprocesowym odbiega więc od reguły dominującej w procesie, w myśl której strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi - na jego żądanie - wszystkie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony. Art. 520 § 2 k.p.c. umożliwia stosunkowe rozdzielenie obowiązku zwrotu kosztów między uczestnikami lub obciążenie nimi jednego uczestnika (lub kilku wybranych), jeśli uczestnicy są w różnym stopniu zainteresowani wynikiem postępowania lub ich interesy są sprzeczne. Z kolei art. 520 § 3 k.p.c. dopuszcza możliwość zasądzenia kosztów postępowania od uczestnika, którego wnioski zostały oddalone lub odrzucone na rzecz uczestnika, który te wnioski negował albo składał wnioski przeciwne. W przedmiotowej sprawie Sąd nie stwierdził istnienia okoliczności uzasadniających odstąpienie od zasady ponoszenia przez uczestników kosztów związanych ze swym udziałem w sprawie. Wynik postępowania zwłaszcza nie był w żaden sposób zależny od aktywności uczestnika postępowania – banku, bowiem warunki uwzględnienia wniosku formułuje ustawodawca w przepisach zawartych w ustawie kodeks cywilny (art. 1019) i w inny sposób, niż inicjując postępowanie sądowe, wnioskodawca nie mógł podjąć próby zaspokojenia swego interesu.

Mając powyższe na względzie, orzeczono jak w pkt II postanowienia.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Joanna Janowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Osoba, która wytworzyła informację:  Anna Lisiecka
Data wytworzenia informacji: