Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VIII Gz 296/16 - zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie Sąd Okręgowy w Szczecinie z 2016-09-16

Sygnatura akt VIII Gz 296/16

POSTANOWIENIE

Dnia 16 września 2016 roku

Sąd Okręgowy w Szczecinie, Wydział VIII Gospodarczy

w składzie:

Przewodniczący: SSO Agnieszka Woźniak

sędziowie: SO Patrycja Baranowska (spr.)

SSR del. Anna Górnik

po rozpoznaniu w dniu 16 września 2016 roku w Szczecinie,

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku (...) (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W.

przy udziale (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K.

w przedmiocie wniosku o wyłączenie sędziów (...), R. L., B. P., J. S., M. W., K. Ż., J. K. i O. Z. od rozpoznania sprawy o sygn. akt X GC 701/14

na skutek zażalenia wnioskodawcy na postanowienie Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie z dnia 2 lutego 2016 roku, sygn. akt XI GCo 14/16

postanawia:

oddalić zażalenie.

SSO Patrycja Baranowska SSO Agnieszka Woźniak SSR del. Anna Górnik

UZASADNIENIE

Dnia 22 grudnia 2015 roku (...) (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K. złożyła wniosek o wyłączenie sędziów (...), R. L., B. P., J. S., M. W., K. Ż., J. K. i O. Z. od rozpoznania sprawy o sygn. akt X GC 701/14 z uwagi na wystąpienie okoliczności uzasadniających wątpliwości co do bezstronności sędziów w przedmiotowej sprawie. W ocenie wnioskodawczyni okolicznością stanowiącą podstawę do wystąpienia z wnioskiem było stanowisko jakie Sędzia Jarosław Łazarski ten zajął w sprawie o sygn. akt X GCo 320/15. Jak wskazał wnioskodawca, użyte przez Sędziego Ł. sformułowania wskazywały, iż ma on już ugruntowane stanowisko w sprawie, wobec czego istnieje uzasadniona wątpliwość co do jego bezstronności.

Postanowieniem z dnia 2 lutego 2016 roku Sąd Rejonowy w Szczecin-Centrum w S., Wydział XI Gospodarczy, sygn. akt XI GCo 14/16 , oddalił wniosek o wyłączenie Sędziów Sądu Rejonowego (...), R. L., B. P., J. S., M. W., K. Ż., J. K. i O. Z. w sprawie toczącej się przed Sądem Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie pod sygnaturą akt X GC 701/14, wskazując, iż nie zachodzą przesłanki uzasadniające wyłączenie sędziego w przedmiotowej sprawie.

Zażalenie na powyżej opisane postanowienie wniosła wnioskodawczyni wskazując na naruszenie art. 49 k.p.c. poprzez przyjęcie, że w stosunku do Sędziów nie występują okoliczności uzasadniające wątpliwości co do ich bezstronności w sprawie.

Skarżąca wskazała, że Sędzia Jarosław Łazarski rozpoznając sprawę z wniosku (...) (...) przeciwko (...) Sp. z o.o. (X GCo 320/15) oraz sprawę z wniosku (...) (...) B. przeciwko (...) dolar (...) Sp. z o.o. i (...) Sp. z o.o. (X GCo 320/15) zajął stanowisko, które uzasadnia wątpliwości, co do bezstronności Sędziów w niniejszej sprawie.

Przy tak sformułowanych zarzutach skarżąca wniosła o zmianę zaskarżonego postanowienia i wyłączenie Sędziów od rozpoznania sprawy o sygn. akt X GC 701/14.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługiwało na uwzględnienie.

Przesłanki wyłączenia sędziego od rozpoznawania danej sprawy reguluje art. 48-49 k.p.c. Dyspozycja art. 48 k.p.c. stanowi o obligatoryjnych przesłankach wyłączenia sędziego z mocy prawa. Niezależnie od przesłanek obligatoryjnych wyłączenia sędziego wymienionych w art. 48 k.p.c., sąd wyłącza sędziego na jego żądanie lub na jego wniosek, jeżeli istnieje okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności sędziego w danej sprawie. Mając na uwadze treść zacytowanego powyżej przepisu należy wskazać, iż wyłączenie sędziego może być uzasadnione również przez okoliczność nie mającą cech stosunku osobistego między sędzią a jedną ze stron postępowania. Podkreślenia wymaga również fakt, iż art. 49 k.p.c. w cytowanym kształcie obowiązuje od dnia 1 lipca 2009 r., a zmiana jego treści związana była z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 czerwca 2008 r. (OTK – A 2005/5/84). Trybunał w swoim orzeczeniu podkreślił, iż gwarancje bezstronności sędziowskiej nie mogą być ograniczone jedynie do stworzenia możliwości wyłączenia sędziego ze względu na istnienie bezpośrednich relacji o charakterze osobistym, ale także w razie wystąpienia okoliczności, które mogą budzić uzasadnione wątpliwości co do wydania orzeczenia opartego na w pełni zobiektywizowanych przesłankach. Powyższa zmiana poszerzyła zatem katalog okoliczności, które mogą lec u podstaw wyłączenia sędziego. Również, sposób rozumienia uzasadnionych wątpliwości co do obiektywizmu i bezstronności sędziego został określony w judykaturze. Należy wskazać, iż do stwierdzenia braku bezstronności sędziego nie wystarczą jakiekolwiek okoliczności zachodzące w odniesieniu do sędziego, lecz tylko takie, które mogłyby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do jego bezstronności. Strona powinna przytoczyć konkretne fakty, które wyrażają uzasadnioną obawę o braku bezstronności sędziego. Zatem o możliwości wyłączenia od rozpoznania sprawy nie decyduje samo odczucie strony, ale odczucie co do tych wątpliwości musi być uzasadnione w okolicznościach danej sprawy (postanowienie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 30 grudnia 2013 r., sygn. akt III AUz 117/13; postanowienie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 7 lutego 2014 r., sygn. akt I ACz 130/14). W tym kontekście warto podkreślić, iż istotne są nie subiektywne wrażenia strony o konieczności wyłączenia sędziego, lecz konkretne fakty, świadczące o różnym traktowaniu stron, nieprzychylności wobec jednej ze stron, co uzasadniać mogłoby subiektywne wątpienie o bezstronności sędziego. Tylko takie traktowanie może u strony (a także u postronnych) wywoływać wątpliwości co do bezstronności sędziego i stać się przyczynkiem do jego wyłączenia (postanowienia Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 28 sierpnia 2012 r., sygn. akt I AUz 95/12).

Przenosząc powyższe rozważania na grunt niniejszej sprawy oraz analizując podniesione przez wnioskodawcę okoliczności w kontekście rozstrzygnięcia Sądu Rejonowego w ocenie sądu odwoławczego, w niniejszej sprawie nie wystąpiły żadne obiektywne przesłanki świadczące o braku bezstronności któregokolwiek z sędziów i w efekcie uzasadniające wniosek o ich wyłączenie. Wnioskodawca uzasadnia brak bezstronności sędziów procedowaniem przez sędziego w innej sprawie z udziałem wnioskodawczyni oraz wyrobieniem sobie przez sędziego przekonania co do kierunku rozstrzygnięcia.

Należy stwierdzić, że kwestionowanie decyzji co do przebiegu tego postępowania i rozstrzygania wniosków nie uzasadnia wyłączenia sędziego. Strona ma możliwość zwalczania zarówno niekorzystnych dla niej orzeczeń kończących postępowanie jak i większości orzeczeń wpadkowych, poprzez złożenie odpowiednich środków odwoławczych (por. postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 24 stycznia 2013 roku, I Acz 2185/12; postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 26 marca 1997 roku, III AO 5/97; postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 8 marca 1972 roku, I PZ 9/72; postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 21 kwietnia 2011 roku, III UZ 9/11).

Sąd w postępowaniu o wyłączenie sędziego nie jest uprawniony do dokonywania oceny co do prawidłowości procedowania ani trafności rozstrzygnięć dokonywanych przez sędziego, którego wniosek o wyłączenie dotyczy (por. postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 26 listopada 2014 r., I ACz 616/14; postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 28 sierpnia 1996 roku, I PO 8/96).

Niezależnie od tego należy stwierdzić, że strona nie może, poprzez składanie nieuzasadnionego wniosku o wyłączenie sędziego, wpływać na skład sądu rozpoznającego sprawę, do czego rozpoznawany wniosek wydaje się zmierzać (por. postanowienie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 15 marca 2013 roku, I ACz 433/13).

Biorąc powyższe pod uwagę na podstawie art. 385 k.p.c. w związku z art. 397 par. 2 k.p.c. oddalono zażalenie jako bezzasadne.

SSO Patrycja Baranowska SSO Agnieszka Woźniak SSR del. Anna Górnik

Sygn. akt VIII Gz 296/16

ZARZĄDZENIE

1.  (...)

2.  (...)

3.  (...)

4.  (...)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Monika Forysiak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Szczecinie
Osoba, która wytworzyła informację:  Agnieszka Woźniak,  Anna Górnik
Data wytworzenia informacji: