Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III AUz 75/18 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Szczecinie z 2018-11-07

IIIAUz 75/18

POSTANOWIENIE

Dnia 7 listopada 2018 r.

Sąd Apelacyjny w Szczecinie III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSA Barbara Białecka

po rozpoznaniu w dniu 7 listopada 2018 r. w Szczecinie na posiedzeniu niejawnym

sprawy R. T.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w K.

o rentę z tytułu niezdolności do pracy

na skutek zażalenia R. T.

na postanowienie Sądu Okręgowego w Koszalinie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 7 maja 2018r.

postanawia:

oddalić zażalenie.

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 7 maja 2018r. Sąd Okręgowy w Koszalinie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w sprawie R. T. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w K. o rentę z tytułu niezdolności do pracy oddalił wniosek ubezpieczonego o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu apelacyjnym. W uzasadnieniu Sąd wskazał, że zgodnie z art. 117 § 5 k.p.c. Sąd uwzględni wniosek, jeżeli udział adwokata lub radcy prawnego w sprawie uzna za potrzebny. Ponadto ustanowienie pełnomocnika z urzędu zasadne jest wówczas, gdy strona jest nieporadna, ma trudności z samodzielnym podejmowaniem czynności procesowych lub gdy sprawa jest skomplikowana pod względem faktycznym lub prawnym. Sąd Okręgowy nie dopatrzył się okoliczności uzasadniających potrzebę reprezentacji ubezpieczonego przez profesjonalnego pełnomocnika. Ubezpieczony w sposób zwięzły formułuje pisma procesowe, w których w sposób prawidłowy prezentuje swoje stanowisko w sprawie. Sprawa o rentę z tytułu niezdolności do pracy nie jest sprawą skomplikowana a jej rozstrzygniecie zależy od oceny przez Sąd opinii biegłych sądowych i nie wymaga od strony szczególnej znajomości prawa.

Zażalenie na powyższe postanowienie wywiódł ubezpieczony. Zarzucił błąd w ustaleniach faktycznych polegający na przyjęciu, że sprawa nie jest skomplikowana a podejmowane przez niego czynności świadczą o tym, że nie potrzebuje on pełnomocnika z urzędu w sytuacji, gdy sprawa toczy się już 3 lata i sporządzono w niej wiele opinii sądowych, co świadczy o stopniu skomplikowania sprawy. Wniósł o zmianę postanowienia i przyznanie pełnomocnika.

Organ rentowy nie wniósł odpowiedzi na zażalenie.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Zażalenie ubezpieczonego jest nieuzasadnione.

Sąd Apelacyjny podziela stanowisko Sądu I instancji, że nie ma podstaw do ustanowienia dla ubezpieczonego pełnomocnika z urzędu.

Artykuł 117 k.p.c. nadaje stronie uprawnienie do żądania ustanowienia dla niej wykwalifikowanego pełnomocnika z urzędu. Potrzeba udziału w postępowaniu profesjonalnego pełnomocnika procesowego, jako niezbędna przesłanka jego ustanowienia dla strony, podlega swobodnej ocenie sądu w całokształcie okoliczności sprawy. Udział adwokata lub radcy prawnego w sprawie, sąd może uznać za potrzebny badając okoliczności konkretnej sprawy. Uwzględnienie wniosku mogłoby mieć miejsce w sytuacji stwierdzenia, że sprawa prawnie ma skomplikowany charakter, jak również gdy strona wnosząca o ustanowienie pełnomocnika z urzędu jest nieporadna, ma problemy z pisaniem i redagowaniem pism procesowych oraz z samodzielnym podejmowaniem czynności procesowych. Ocena, czy strona jest nieporadna powinna nastąpić w oparciu o podejmowane przez nią czynności procesowe, a zwłaszcza formy udzielonych wyjaśnień, czy sporządzanych pism procesowych.

Zdaniem Sądu Apelacyjnego sprawa niniejsza nie jest na tyle skomplikowana pod względem faktycznym lub prawnym, aby zachodziła potrzeba udziału pełnomocnika z urzędu. Ponadto jak wynika z akt niniejszej sprawy ubezpieczony nie jest osobą nieporadną, albowiem samodzielnie podejmuje czynności procesowe, napisał odwołanie, apelację i zażalenie w niniejszej sprawie a zatem jest w stanie prawidłowo przedstawiać swoje roszczenie i formułować stosowne wnioski procesowe. Należy również zauważyć, że zgodnie z treścią art. 5 k.p.c. w razie uzasadnionej potrzeby sąd może udzielić stronie działającej w sprawie bez adwokata lub radcy prawnego niezbędnych pouczeń co do czynności procesowych, a w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych również dopuścić dowód z urzędu. W postępowaniu apelacyjnym po złożeniu przez ubezpieczonego nowej dokumentacji medycznej Sąd Apelacyjny z urzędu dopuścił dowód z opinii uzupełniającej zauważywszy taką potrzebę. Nie zawsze długotrwałość postępowania lub ilość sporządzonych w sprawie opinii świadczy o skomplikowaniu sprawy.

Należało zatem uznać zażalenie ubezpieczonego za bezzasadne i je oddalić na podstawie art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 1 i 2 k.p.c.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Magdalena Beker
Podmiot udostępniający informację: Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Osoba, która wytworzyła informację:  Barbara Białecka
Data wytworzenia informacji: