Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IX C 899/12 - wyrok Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu z 2013-05-29

Sygnatura akt IX C 899/12

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

W., dnia 29-05-2013 r.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu IX Wydział Cywilny w następującym składzie:

Przewodniczący:SSR Monika Skibińska

Protokolant:Anna Marczak

po rozpoznaniu w dniu 15.05.2013r. we W.

sprawy z powództwa K. Z.

przeciwko (...) S.A. w W. , Towarzystwu (...) S.A. w W.

o zapłatę

I. zasądza od strony pozwanej Towarzystwa (...) S.A. w W. na rzecz powódki K. Z. kwotę 1944,00 zł ( jeden tysiąc dziewięćset czterdzieści cztery złote 0/100 ) z ustawowymi odsetkami od dnia 9.12.2010r. do dnia zapłaty;

II. dalej idące powództwo oddala;

III. zasądza od powódki K. Z. na rzecz strony pozwanej Towarzystwa (...) S.A. w W. kwotę 617 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;

IV. zasądza od strony pozwanej Towarzystwa (...) S.A. w W. na rzecz powódki K. Z. kwotę 712 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sygn. akt. IX C 899/12

UZSADNIENIE

Powódka K. Z. wniosła o zasądzenie od strony pozwanej Towarzystwa (...) S.A. w W. kwoty 1.944,00 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 24.11.2010r. do dnia zapłaty oraz kosztami procesu, tytułem dopłaty do dotychczas przyznanego odszkodowania, w związku ze szkodą osobową z dnia 11.04.2010r.

Uzasadniając roszczenie powódka wskazała, że w dniu 11.04.2010r. uległa wypadkowi w sklepie, w którym była zatrudniona, w wyniku którego doznała obrażeń ciała, w postaci stłuczenia dolnego lędźwiowego odcinka kręgosłupa oraz podejrzenie wstrząśnienia mózgu. Powódka wskazała, że przebywała na zwolnieniu lekarskim do dnia 22.04.2010r. Podała, że odczuwała bóle głowy i karku, co skłoniło ją do podjęcia leczenia, w wyniku którego ustalono u niej skręcenie i naderwanie odcinka szyjnego kręgosłupa oraz zlecono rehabilitację. Powódka wskazała, że na komisji lekarskiej ustalono u niej 4 % uszczerbek na zdrowiu, od czego powódka się odwołała, skutkiem czego było ustalenie przez biegłych w postępowaniu przed sądem pracy 10 % uszczerbku na zdrowiu. Z uwagi na treść opinii powódka zwróciła się do strony pozwanej o przyznanie na jej rzecz dodatkowych środków, które będą odpowiadały 10 % uszczerbkowi. Strona pozwana odmówiła wypłaty odszkodowania.

Nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 10.09.2012r. powództwo zostało uwzględnione w całości.

W sprzeciwie od powyższego nakazu zapłaty strona pozwana zaskarżyła go w całości oraz wniosła o oddalenie powództwa oraz zasądzenie na jej rzecz od powódki kosztów procesu. Podniosła zarzut braku legitymacji biernej. Wskazała, że podstawą roszczeń powódki jest polisa ubezpieczeniowa oraz indywidualny certyfikat uczestnictwa, która to umowa została zawarta z (...) S.A., a nie stroną pozwaną.

W odpowiedzi na sprzeciw powódka wskazała na oczywistą omyłkę pisarską w treści pozwu, w której w miejsce pozwanej została wpisana błędna nazwa Towarzystwa (...) S.A., zamiast prawidłowego Towarzystwa (...) S.A. Wskazała, że powyższe spowodowane było działaniem pozwanej, która odpowiedziała powódce na standardowym druku Towarzystwa (...) S.A. Wskazała nadto, że udzielając odpowiedzi na wezwanie do zapłaty pozwana nie wskazała, że zostało one skierowane do niewłaściwego podmiotu.

Postanowieniem z dnia 13.11.2012r. Sąd wezwał do udziału w sprawie w charakterze strony pozwanej Towarzystwo (...) S.A. w W..

W odpowiedzi na pozew strona pozwana Towarzystwo (...) S.A. w W. wniosła o oddalenie powództwa w całości oraz zasądzenie od powódki na jej rzecz kosztów procesu.

Strona pozwana przyznała, że łączyła ją z powódką umowa ubezpieczenia z polisy ubezpieczeniowej nr (...) oraz że przyjęła zgłoszenie szkody i na jego podstawie przeprowadziła postępowanie likwidacyjne w związku ze zdarzeniem z dnia 11.04.2010r., w wyniku którego wypłaciła powódce kwotę 1.296 zł tytułem odszkodowania. Wskazała, że w toku postępowania likwidacyjnego lekarz orzecznik ustalił wysokość trwałego uszczerbku na zdrowiu powódki w wysokości 4 % według pozycji 90 a tabeli, co podtrzymał lekarz orzecznik w wyniku odwołania powódki. Strona pozwana wskazała, że zgodnie z treścią umowy łączącej strony, w przypadku wystąpienia trwałego uszczerbku na zdrowiu powódki ubezpieczonemu wypłaca się świadczenie w wysokości 324 zł za każdy 1 % orzeczonego trwałego uszczerbku na zdrowiu., przy czym suma ubezpieczenia stanowi kwotę 18.000 zł. Wskazała, że wypłacając powódce kwotę 1296 zł wypełniła w całości ciążący na niej obowiązek odszkodowawczy, a jej dalsze roszczenia są bezzasadne.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 11.04.2010r. powódka uległa wypadkowi przy pracy podczas zdejmowania półki panelu przymocowanego do ściany. Oderwany panel uderzył powódkę w głowę i plecy, powódka upadła.

Okoliczność bezsporna

Powódka pojechała na pogotowie, gdzie stwierdzono u niej stłuczenie dolnego lędźwiowego odcinka kręgosłupa i podejrzewano wstrząśnienie mózgu. Powódce zalecono zgłoszenie się do szpitala.

Dowód: karta informacyjna nr(...) Pogotowia (...)we W.k.11

Powódka przebywała na zwolnieniu lekarskim do 22.04.2010r.

W dniu 13.04.2010r. z uwagi na utrzymujące się bóle głowy i karku powódka udała się na konsultację neurologiczną oraz do Poradni (...) Urazowo - Ortopedycznej (...) we W., gdzie po przeprowadzeniu szczegółowych badań, stwierdzono u niej skręcenie i naderwanie odcinka szyjnego kręgosłupa oraz zlecono rehabilitację.

Powódce zalecono rehabilitację i przyjmowanie leków przeciwbólowych.

Dowód: konsultacja neurologiczna z 13.04.2010r.k.11

informacja dla lekarza kierującego z Poradni (...) Urazowo – Ortopedycznej (...) we W. k.9

wynik badania radiologicznego k. 9

karta informacyjna o zabiegach fizjoterapeutycznych k.10

przesłuchania powódki k. 139-140

Powódka miała wykupioną u strony pozwanej polisę ubezpieczeniową nr (...)oraz indywidualny certyfikat uczestnictwa nr (...). Integralną częścią umowy stanowiły ogólne warunki grupowego (...), przyjęte uchwałą Zarządu strony pozwanej nr (...)oraz tabela oceny procentowego trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku przyjęta uchwałą Zarządu nr (...)z dnia 12.06.2006r.

Dowód: akta szkody nr (...)– płyta CD k. 21 i k.61-113

- polisa nr (...) wraz aneksami

- indywidualny certyfikat uczestnictwa nr (...)

- ogólne warunki grupowego (...) (indeks GZ 10)

- tabela oceny procentowego trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku

Powódka zgłosiła szkodę (...) S.A. w dniu 15.11.2010r.

W toku postępowania likwidacyjnego lekarz orzecznik ustalił wysokość trwałego uszczerbku na zdrowiu powódki w wysokości 4 %, według pozycji 90 a tabeli. W wyniku odwołania powódki, przeprowadzono weryfikację orzeczenia i kolejny lekarz orzecznik podtrzymał poprzednie orzeczenie.

Decyzją z dnia 08.12.2010r. (...) życie S.A. przyznała i wypłaciła powódce kwotę 1.296 zł tytułem odszkodowania za doznany uszczerbek na zdrowiu.

Dowód: akta szkody nr (...)– płyta CD k. 21 i k.61-113

- opinia komisji lekarskiej

-potwierdzenie wypłaty świadczenia z 08.12.2010r.

Wyrokiem z dnia 20.04.2011r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia –Śródmieścia X Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, po rozpoznaniu odwołania K. Z. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w W. z dnia 03.12.2010r. o ustaleniu uszczerbku na zdrowiu na poziomie 5 %, zmienił zaskarżoną decyzję i przyznał powódce prawo do dalszego jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy z dnia 11.04.2010r za 5 % uszczerbku na zdrowiu w wysokości 3.225 zł.

W toku postępowania biegli sądowi ustalili u powódki łączny długotrwały uszczerbek na zdrowiu w związku w wypadkiem przy pracy w wysokości 10 %.

Dowód: akta sprawy sygn. X U 119/11 Sądu Rejonowego dla Wrocławia –Śródmieścia X Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

przesłuchanie powódki k. 139-140

Powódka wezwała stronę pozwaną. T. U. i (...) S.A. w W. do wypłaty na jej rzecz odszkodowania odpowiadającego 10 % uszczerbkowi na zdrowiu.

T.U. i (...) S.A. W. odmówiło wypłaty podwyższonego odszkodowania.

Dowód: wezwanie do zapłaty z dnia 10.05.2012r. k. 14

pismo strony zpowanej z 24.05.2012r. k. 15

Zgodnie z treścią § 1 ust. 2. pkt 31 o.w.u. grupowego na życia (...)(indeks GZ 10) trwały uszczerbek na zdrowiu to „ trwałe fizyczne uszkodzenie ciała lub utraty zdrowia, które powodują upośledzenie czynności organizmu nierokujące poprawy, będące następstwem wypadku”.

Zgodnie z treścią § 2 ust 2 o.w.u. wystąpienia trwałego uszczerbku na zdrowiu u ubezpieczonego w następstwie wypadku — pełna ochrona (indeks GZ CP 07), kwotę świadczenia wypłacanego z tytułu wystąpienia trwałego uszczerbku na zdrowiu stanowi „odpowiedni procent sumy ubezpieczenia, odniesiony do procentu trwałego uszczerbku na zdrowiu”.

Zgodnie z ust. 8 par. 2 o.w.u. wystąpienie trwałego uszczerbku na zdrowiu stwierdza lekarz lub lekarze uprawnieni A. Życie z zastrzeżeniem, że „procent trwałego uszczerbku na zdrowiu jest orzekany na podstawie „Tabeli oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku”.

Właściwą do określenia wysokości uszczerbku na zdrowiu powódki jest tabela oceny procentowego trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku przyjęta uchwałą Zarządu (...) SA. nr 2006 z dnia 12.06.2006r.
W przypadku wystąpienia u ubezpieczonego trwałego uszczerbku na zdrowiu w następstwie wypadku, ubezpieczonemu wypłaca się świadczenie w wysokości 324 zł za każdy 1% orzeczonego trwałego uszczerbku na zdrowiu. Suma ubezpieczenia to kwota 18.000zł.

Dowód: akta szkody nr (...)– płyta CD k. 21 i k.61-113

- indywidualny certyfikat uczestnictwa nr (...)

- ogólne warunki grupowego (...) (indeks GZ 10)

- tabela oceny procentowego trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku

Do dnia dzisiejszego powódka odczuwa bóle kręgosłupa w odcinku szyjnym oraz bóle głowy. Przed wypadkiem była osobą zdrową. Powódka co pół roku powtarza zabiegi rehabilitacyjne, które łagodzą dolegliwości bólowe.

Dowód: zaświadczenie o zabiegach fizjoterapeutycznych w lutym 2012r. k. 146

przesłuchanie powódki k. 139-140;

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo zasługiwało na uwzględnienie w stosunku do strony pozwanej Towarzystwu (...) S.A., a w stosunku do (...) S.A. podlegało oddaleniu.

Z treści dokumentów przedłożonych przez strony, w szczególności akt szkody wynika, że pozwanej (...) S.A., nie łączyła z powódką żadna umowa ubezpieczenia, powódka nie miała jakiegokolwiek wymagalnego roszczenia w stosunku do tego podmiotu. Powódka przyznała, że wniosła pozew omyłkowo przeciwko temu podmiotowi, sugerując się drukiem jakim się on posługiwał. Brak jest więc legitymacji procesowej biernej po stronie tego pozwanego, co skutkowało oddaleniem przeciwko niemu powództwa, o czym orzeczono w pkt. II wyroku;

Niewątpliwym jest, iż materialno – prawnej podstawy żądania pozwu od drugiego z pozwanych należy upatrywać w brzmieniu art. 805 § 1 k.c., po myśli którego przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę. Przy ubezpieczeniu osobowym, świadczenie zakładu ubezpieczeń polega, zaś w szczególności na zapłacie umówionej sumy pieniężnej, renty lub innego świadczenia w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku w życiu osoby ubezpieczonej (§ 2 pkt 2).

Powyższa ustawowa definicja umowy ubezpieczenia zwłaszcza ubezpieczenia osobowego, z którą to formą bez wątpienia mamy do czynienia w niniejszej sprawie pozwala wyłonić dwustronne zobowiązania stron umowy a mianowicie po stronie ubezpieczonego względnie ubezpieczającego bezwarunkowy obowiązek uiszczenia składki, zaś po stronie ubezpieczyciela obowiązek wypłaty świadczenia, uzależniony od zajścia przewidzianego umową zdarzenia losowego. Tym samym stwierdzić należy, iż obowiązek świadczenia ubezpieczyciela powstaje dopiero z chwilą ujawnienia się zdarzenia przewidzianego umową stron.

Poczynione przez Sąd ustalenia faktyczne – oparte w tym zakresie na okolicznościach bezspornych - pozwalały ustalić, iż powódka podlegała grupowemu ubezpieczeniu w Towarzystwie (...) S.A., a nadto, iż strona pozwana przyznała i wypłaciła jej odszkodowanie z tytułu czteroprocentowego uszczerbku na zdrowiu w związku z zaistniałym wypadkiem w kwocie 1.296zł.

Dla powstania po stronie pozwanej obowiązku świadczenia, konieczne było zaistnienie zdarzenia, którego konsekwencją było powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu, będącego jego normalnym następstwem w rozumieniu art. 361 § 1 k.c., zaś wysokość świadczenia determinuje procentowe określenie tegoż uszczerbku. W tym zakresie decydujące znacznie ma treść wiążącej strony umowy, z której wynikało, że stawka odszkodowania za 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu wynosi 324 zł.

Strona pozwana nie kwestionowała swojej odpowiedzialności za skutki zdarzenia z 11.04.2010r. Za podstawę ustalenia wielkości trwałego uszczerbku na zdrowiu powódki, Sąd przyjął natomiast dowody z dokumentacji medycznej oraz akt Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, a w szczególności treści zawartej w nich opinii biegłych sądowych oraz uzasadnienia zapadłego w tej sprawie orzeczenia. Strona pozwana zarzucała, że sposób wyliczenia uszczerbku przez biegłych w sprawie ubezpieczeniowej, był niezgodny z wyliczeniem ubezpieczyciela i ze stawkami wskazanymi w jego tabelach, co wpływa na ocenę wiarygodności tego dokumentu prywatnego.

Zdaniem Sądu, dowodowi temu nie sposób odmówić wiarygodności. Co prawda opinia o stopniu uszczerbku sporządzona została w innej sprawie i z innego tytułu, ale z tytułu tego samego zdarzenia i dotyczyła tych samych urazów powódki. Co więcej, stopień uszczerbku na zdrowiu ustalony przez biegłych sądowych na podstawie rozporządzenia mieści się w procentowych granicach ustalonych w tabeli pozwanego, nie narusza więc postanowień umownych. W przedmiotowej sprawie brak jakichkolwiek podstaw uzasadniających podważenie jej wartości dowodowej, wskazał na to też Sąd Okręgowy w uzasadnieniu orzeczenia w sprawie II Ca 1050/12, dotyczącego podobnego stanu faktycznego.

Mając na uwadze powyższe, Sąd uznał, iż ustalony przez pozwane towarzystwo ubezpieczeń 4% uszczerbek na zdrowiu powódki w związku z wypadkiem został znacznie zaniżony, stąd, za zasadne uznać należało żądanie powódki zasądzenia od strony pozwanej kwoty 1.944 zł, za kolejne 6 % uszczerbku, przy stawce 324 zł za 1 % uszczerbku wynikającej z umowy.

Co do zasady termin do spełnienia świadczenia przez zakład ubezpieczeń (tj. zapłacenia odszkodowania - art. 805 § 2 pkt 1 k.c.), wynosi trzydzieści dni licząc od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku (zob. art. 817 § 1 k.c.). Jednakże, gdy wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela albo wysokości świadczenia okaże się niemożliwe, świadczenie powinno zostać spełnione w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe (art. 817 § 2 k.c.).

W przypadku powódki, ustalenie wysokości odszkodowania w związku z koniecznością ustalenia uszczerbku na zdrowiu w terminie 30 dni od otrzymania zawiadomienia o wypadku nie było możliwe. Strona pozwana pozostawała więc w opóźnieniu od dnia 08.12.2010r. (data wypłaty odszkodowania), bowiem wówczas zajęła stanowisko do żądania powódki. Stąd, za datę początkową biegu terminu odsetek, należało przyjąć dzień 08.12.2010r., oddalając powództwo w pozostałym zakresie, o czym orzeczono w pkt. I i II wyroku.

O kosztach procesu, w pkt. III wyroku, orzeczono na podstawie art. 98 k.p.c. Powódkę, która przegrała w całości sprawę w stosunku do pozwanego T.U. i R. (...) S.A. w W., należało obciążyć w całości kosztami procesu w stosunku do tej strony. Powódka wskazywała na wprowadzenie jej w błąd przez tego pozwanego, poprzez użycie przez niego w odpowiedzi na wezwanie do zapłaty ogólnego druku dla ubezpieczyciela. Z jego treści wynika jednak, że prawidłowa nazwa podmiotu jest w nim określona drobniejszym drukiem w końcowej części, wraz ze wskazaniem adresu tego podmiotu. Dane ubezpieczyciela wskazane są też wprost w treści polisy i jej załączników. Przy dochowaniu należytej staranności powódka była więc w stanie ustalić prawidłowo legitymowany podmiot w niniejszej sprawie.

O kosztach procesu pkt. IV wyroku orzeczono na podstawie art.98 k.p.c.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Ryszarda Gołębska-Hajduk
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia
Osoba, która wytworzyła informację:  Monika Skibińska
Data wytworzenia informacji: