Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IV U 452/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu z 2017-12-21

Sygn. akt IV U 452/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 21 grudnia 2017 r.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w następującym składzie:

Przewodniczący: SSR Agnieszka Werocy

Protokolant: Monika Kałużna

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12.12.2017r. we W.

odwołania M. B. (1)

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział we W.

z dnia 02.06.2017r. Znak: 470100/603/MW/10354/2017/ZAS

w sprawie M. B. (1)

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział we W.

o zasiłek macierzyński

I.  odwołanie oddala;

II.  koszty sądowe zalicza na rachunek Skarbu Państwa.

UZASADNIENIE

Ubezpieczona (wnioskodawczyni) – M. B. (1) wniosła odwołanie od decyzji organu rentowego - Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział we W. z dnia 2 czerwca 2017r. znak: 470100/603/MW/10354/2017/ZAS wnosząc o jej zmianę i przyjęcie do podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego za okres od dnia 8 października 2015r. do dnia 5 października 2016r. przychodu w kwocie 9.897,50zł (za lipiec 2015 roku).

W uzasadnieniu żądania podała, iż zaskarżoną decyzją organ rentowy postanowił przyjąć do podstawy wymiaru przysługującego jej za okres od dnia 8 października 2015r. do dnia
5 października 2016r. zasiłku macierzyńskiego przychód w kwocie 525zł odpowiadający wyłącznie kwocie zadeklarowanego przez nią przychodu za miesiąc wrzesień 2015 roku. Wskazując dalej na treść art. 48 ust. 1 w zw. z art. 52 ustawy z dnia 25 czerwca 1999r.
o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
podkreśliła, iż do dobrowolnego ubezpieczenia przystąpiła od dnia 1 lipca 2015r. deklarując przy tym następujące przychody: za lipiec 2015 roku – 9.897,50zł, za sierpień 2015 roku – 525zł i za wrzesień 2015 roku – 525zł. Zarzuciła dalej, iż całkowicie nieuzasadnione jest twierdzenie organu rentowego, iż składkę za miesiąc sierpień 2015 roku uiściła w niewłaściwej wysokości. Jak podała w tym zakresie pierwotnie tj. w dniu 2 września 2015r., z przyczyn osobiście przez nią niezawinionych, tytułem składki za sierpień 2015 roku uiściła kwotę 94,64zł zamiast kwoty 166,79zł jednak niezwłocznie po stwierdzeniu zaistniałej sytuacji, tj. w dniu 23 października 2015r. dokonała uzupełniającej wpłaty w kwocie 72,15zł uiszczając tym samym całą wymaganą składkę. Podniosła dalej, że wystąpiła do organu rentowego z wnioskiem o wyrażenie zgody na opłacenie składki po terminie jednak organ rentowy nie wyraził na powyższe zgody. Wskazała, iż organ rentowy pozbawiając jej możliwości podlegania ubezpieczeniu w miesiącu sierpniu 2015 roku zapomniał, iż była w tym czasie w zaawansowanej ciąży a od dnia 18 sierpnia 2015r. przebywała z tego powodu na zwolnieniu lekarskim i dalej, iż odmowa udzielenia zgody na opłacenie przez nią części składki za miesiąc sierpień 2015 roku po terminie nie odpowiada standardom prawnym oraz dyskryminuje ją jako osobę, która zdecydowała się na macierzyństwo. Wskazując na powyższe ubezpieczona podniosła, iż w zaistniałych okolicznościach przyjąć należy, że również w sierpniu 2015 roku podlegała ubezpieczeniu chorobowemu w związku
z czym do podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego za okres od dnia 8 października 2015r. do dnia 5 października 2016r. organ rentowy winien przyjąć zdeklarowane przez nią przychody od lipca 2015 roku z kwotą 9.897,50zł a nie wyłącznie za miesiąc wrzesień 2015 roku.

W odpowiedzi na odwołanie organ rentowy - Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział we W. wniósł o oddalenie odwołania z uwagi na brak podstaw prawnych do jego uwzględnienia.

W uzasadnieniu stanowiska organ rentowy podał, że na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz art. 29 ust. 1 pkt 1, art. 3 pkt 4, art. 36 ust. 1 i 2, art. 48 ust. 1 i 2 oraz art. 52 ustawy z dnia 25 czerwca 1999r.
o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
przyjął do podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego za okres od dnia 8 października 2015r. do dnia 5 października 2016r. przychód w kwocie 525zł. Podał, iż ubezpieczona podlegała dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej
w okresie od dnia 1 lipca 2015r. do dnia 31 lipca 2015r. i od dnia 1 września 2015r. jak również, że do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego przystąpiła od dnia 1 lipca 2015r. deklarując przychód w wysokości: za lipiec 2015 roku – 9.897,50zł, za sierpień 2015 roku – 525zł i za wrzesień 2015 roku – 525zł. Wskazał dalej, że ponieważ składka za miesiąc sierpień 2015 roku została opłacona w niewłaściwej wysokości ubezpieczona nie podlega ubezpieczeniu chorobowemu od dnia 1 sierpnia 2015r. do dnia 31 sierpnia 2015r. i ponownie podlega ubezpieczeniu począwszy od dnia 1 września 2015r. Podał, że ponieważ prawo do zasiłku macierzyńskiego powstało od dnia 8 października 2015r. zgodnie z art. 48 ustawy z dnia
25 czerwca 1999r.
podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego za okres od dnia 8 października 2015r. do dnia 5 października 2016r. stanowi kwota 453,02zł brutto tj. przychód za miesiąc wrzesień 2015 roku w kwocie 525zł (po odliczeniu 13,71% tej kwoty). Jednocześnie podkreślił, że przed Sądem Rejonowym (sygn. akt IV U 138/16) toczyło się już postępowanie w sprawie wymiaru zasiłku macierzyńskiego zaś wyrokiem z dnia 11 stycznia 2016r. Sąd oddalił odwołanie ubezpieczonej od decyzji z dnia 4 stycznia 2016r., przy czym na skutek apelacji ubezpieczonej Sąd II instancji wyrokiem z dnia 2 lutego 2017r. apelacje oddalił a wniosek o ustalenie podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego od faktycznie zadeklarowanych kwot będących podstawą wymiaru składek w okresie od lipca 2015 roku do września 2015 roku przekazał organowi rentowemu do rozpoznania i wydania decyzji. Wskazał przy tym, że zaskarżona decyzja z dnia
2 czerwca 2017r. stanowi konsekwencję w/w zobowiązania. Nadto podkreślił, że wyrokiem
z dnia 29 listopada 2016r. (sygn. akt IV U 809/15) Sąd Rejonowy oddalił odwołanie ubezpieczonej od decyzji z dnia 15 października 2015r. w sprawie zasiłku chorobowego.

Sąd ustalił stan faktyczny:

Ubezpieczona M. B. (1) prowadzi własną działalność gospodarczą.

W dniu 30 czerwca 2015r. ubezpieczona złożyła w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych wniosek o objęcie jej dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym począwszy od dnia 1 lipca 2015r.

Dowód: - pismo ZUS z dnia 22 września 2017r., k. 27-28

- przesłuchanie ubezpieczonej, k. 33-34

Czynności z zakresu sporządzania i składania deklaracji do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych a także z zakresu wyliczania należnych składek wykonywała na rzecz wnioskodawczyni, w ramach zawartej umowy, Kancelaria (...)
w S..

Wnioskodawczyni bezpośrednio natomiast uiszczała składki na ubezpieczenie społeczne.

W deklaracji rozliczeniowej (...) P (...) złożonej w dniu 6 sierpnia 2015r. wnioskodawczyni jako podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe, za lipiec 2015 roku, wskazała kwotę 9.897,50zł. Należną składkę na ubezpieczenie społeczne w łącznej wysokości 3.144,44 zł uiściła przy tym w terminie, tj. w dniu 7 sierpnia 2015r.

W dniu 31 sierpnia 2015r. ubezpieczona została poinformowana przez L. P. z Kancelarii (...) w S., iż należną składkę za sierpień 2015 roku należy uiścić w terminie do dnia 10 września 2015r. w tym na ubezpieczenie chorobowe
w wysokości 94,64zł.

W dniu 2 września 2015r. ubezpieczona uiściła na rzecz organu rentowego kwotę 94,64zł tytułem składki na ubezpieczenie chorobowe należnej za sierpień 2015 roku.

Jednocześnie w deklaracji rozliczeniowej (...) P (...) złożonej w dniu 22 września 2015r. wnioskodawczyni jako podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe, za sierpień 2015 roku, wskazała kwotę 297,91zł a jako kwotę składek na ubezpieczenie kwotę 94,64zł.

W deklaracji rozliczeniowej (...) P (...) złożonej w dniu 5 października 2015r. wnioskodawczyni jako podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe, za wrzesień 2015 roku, wskazała kwotę 525zł i kwotę należnej składki w wysokości 166,79zł, którą to kwotę składki uiściła w terminie, tj. w dniu 30 września 2015r.

Dowód: - korespondencja e-mail z dnia 31 sierpnia 2015r., k. 9-10

- potwierdzenie wpłaty, k. 11

- pismo Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział we W. z dnia 22 września 2017r., k. 27-28

- oświadczenie M. B. (2) z dnia 19 września 2016r. w aktach sprawy tut. Sądu sygn. akt
IV U 138/16 - k. 65

- przesłuchanie ubezpieczonej, k. 33-34

Następnie, tj. w dniu 23 października 2015r. ubezpieczona dokonała wpłaty brakującej kwoty składki na ubezpieczenie chorobowe należnej za sierpień 2015 roku tj. kwoty 72,15zł
i złożyła ponownie deklarację rozliczeniową, w której jako podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe, za sierpień 2015 roku, wskazała kwotę 525zł a jako kwotę należnej składki kwotę 166,79zł.

Jednocześnie, tj. w dniu 23 października 2015r. ubezpieczona zwróciła się do organu rentowego o wyrażenie zgody na opłacenie po terminie składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe za miesiąc sierpień 2015 roku.

Pismem z dnia 29 października 2015r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział we W. poinformował wnioskodawczynię o odmowie wyrażenia zgody na opłacenie po terminie składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe za miesiąc sierpień 2015 roku wskazując w uzasadnieniu stanowiska, że nie znajduje podstaw do pozytywnego rozpatrzenia wniosku bowiem wpłata składek za miesiąc sierpień 2015 roku została dokonana po obowiązującym terminie.

Dowód: - potwierdzenie wpłaty, k. 12

- pismo Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział we W. z dnia 29 października 2015r., k. 13-14

- pismo Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział we W. z dnia 22 września 2017r., k. 27-28

- przesłuchanie ubezpieczonej, k. 33-34

W dniu 8 października 2015r. wnioskodawczyni urodziła dziecko.

Począwszy od dnia 18 sierpnia 2015r. do dnia 8 października 2015r. wnioskodawczyni była niezdolna do pracy.

Dowód: - przesłuchanie ubezpieczonej, k. 33-34

Decyzją z dnia 15 października 2015r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział we W. odmówił ubezpieczonej prawa do zasiłku chorobowego za okres od dnia 18 sierpnia 2015r. do dnia 21 września 2015r. i nadal w przypadku dalszej nieprzerwanej orzeczonej niezdolności do pracy, wskazując w uzasadnieniu decyzji m.in., że wnioskodawczyni nie podlega dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu od dnia 1 sierpnia 2015r., gdyż składka za sierpień 2015 roku nie została opłacona we właściwej wysokości.

Wyrokiem z dnia 29 listopada 2016r., w sprawie sygn. akt IV U 809/15, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, po rozpoznaniu odwołania ubezpieczonej od w/w decyzji (vide: uzasadnienie wyroku), odwołanie oddalił.

Wyrokiem z dnia 23 marca 2017r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu VIII Wydział Pracy
i (...), w sprawie sygn. akt VIII Ua 2/17, po rozpoznaniu apelacji ubezpieczonej od wyroku Sądu Rejonowego z dnia 29 listopada 2016r., apelację oddalił.

Dowód: - decyzja z dnia 15 października 2015r., w aktach sprawy tut. Sądu sygn. akt IV U 809/15

- wyrok Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu IV Wydział Pracy i (...)

(...) z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie sygn. akt IV U 809/15 wraz z uzasadnieniem, w

aktach sprawy tut. Sądu sygn. akt IV U 809/15, k. 179 i 183-187

- wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia
23 marca 2017r. w sprawie sygn. akt VIII Ua 2/17 wraz z uzasadnieniem, w aktach sprawy tut. Sądu sygn.

akt IV U 809/15, k. 210 i 216-221

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział we W. decyzją z dnia 4 stycznia 2016r. nr (...), znak: 470100/603/MW/10354/2016-ZAS przyznał wnioskodawczyni prawo do zasiłku macierzyńskiego za okres od dnia 8 października 2015r. do dnia 5 października 2016r. w wysokości 80% podstawy wymiaru.

Wyrokiem z dnia 11 października 2016r., w sprawie sygn. akt IV U 138/16, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, po rozpoznaniu odwołania ubezpieczonej od w/w decyzji, odwołanie oddalił
(punkt I) zaś koszty sądowe zaliczył na rachunek Skarbu Państwa (punkt II).

Wyrokiem z dnia 2 lutego 2017r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu VIII Wydział Pracy
i (...), w sprawie sygn. akt VIII Ua 53/16, po rozpoznaniu apelacji ubezpieczonej od wyroku Sądu Rejonowego z dnia 11 października 2016r., apelację oddalił (punkt I) a złożony w odwołaniu wniosek o ustalenie podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego od faktycznie zadeklarowanych kwot będących podstawą wymiaru składek
w okresie od lipca 2015 roku do września 2015 roku przekazał Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział we W. do rozpoznania i wydania decyzji (punkt II).

Dowód: - wyrok Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu IV Wydział Pracy i (...)

(...) z dnia 11 października 2016r. w sprawie sygn. akt IV U 138/16, w aktach ZUS

- wyrok Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu IV Wydział Pracy i (...)

(...) z dnia 11 października 2016r. w sprawie sygn. akt IV U 138/16 wraz z uzasadnieniem, w

aktach sprawy tut. Sądu sygn. akt IV U 138/16, k. 73-77

- wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia
2 lutego 2017r. w sprawie sygn. akt VIII Ua 53/16 wraz z uzasadnieniem, w aktach sprawy tut. Sądu sygn.

akt IV U 138/16, k. 97 i 102-106

W wykonaniu punktu II wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu VIII Wydział Pracy
i (...) z dnia 2 lutego 2017r., w sprawie sygn. akt VIII Ua 53/16, organ rentowy podjął czynności zmierzające do wydania decyzji w sprawie podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego za okres od dnia 8 października 2015r. do dnia 5 października 2016r.

Decyzją z dnia 2 czerwca 2017r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział we W. postanowił przyjąć do podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego za okres od dnia
8 października 2015r. do dnia 5 października 2016r. przychód w kwocie 525zł.

W uzasadnieniu rozstrzygnięcia organ rentowy podał, że ubezpieczona dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej podlegała w okresie od 1 lipca 2015r. do 31 lipca 2015r. i od 1 września 2015r. jak również, że do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego przystąpiła od dnia 1 lipca 2015r. deklarując przychód w wysokości: za lipiec 2015 roku – 9.897,50zł, za sierpień 2015 roku – 525zł i za wrzesień 2015 roku – 525zł. Wskazał jednocześnie, że ponieważ składka za miesiąc sierpień 2015 roku została opłacona
w niewłaściwej wysokości ubezpieczona nie podlega ubezpieczeniu chorobowemu od dnia
1 sierpnia 2015r. do dnia 31 sierpnia 2015r. i ponownie podlega ubezpieczeniu począwszy od dnia 1 września 2015r. Zaznaczył przy tym, że ponieważ prawo do zasiłku macierzyńskiego powstało od dnia 8 października 2015r. zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 1999r. podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego za okres od dnia 8 października 2015r. do dnia
5 października 2016r. stanowi kwota 453,02zł brutto tj. przychód za miesiąc wrzesień 2015 roku w kwocie 525zł (po odliczeniu 13,71% tej kwoty).

Dowód: - wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 2 lutego

2017r. w sprawie sygn. akt VIII Ua 53/16, w aktach ZUS

- decyzja z dnia 2 czerwca 2017r., k. 7-8

Sąd zważył, co następuje:

Odwołanie ubezpieczonej nie zasługuje na uwzględnienie.

W pierwszej kolejności wskazać należy, iż ustalając stan faktyczny w sprawie Sąd oparł się na dowodach z złożonych do akt sprawy dokumentów jak również na dokumentach złożonych w aktach sprawy tut. Sądu sygn. akt IV U 138/16, tj. na oświadczeniu M. B. (2)
z dnia 19 września 2016r, wyroku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 11 października 2016r. wraz
z uzasadnieniem oraz wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu VIII Wydział Pracy
i (...) z dnia 2 lutego 2017r. w sprawie sygn. akt VIII Ua 53/16 wraz
z uzasadnieniem a także na dokumentach złożonych w aktach sprawy tut. Sądu sygn. akt
IV U 809/15, tj. na decyzji z dnia 15 października 2015r., wyroku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia
29 listopada 2016r. wraz z uzasadnieniem oraz wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu
VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 23 marca 2017r. wraz z uzasadnieniem, których wiarygodności i prawdziwości żadna ze stron postępowania skutecznie nie podważyła
a także na przesłuchaniu wnioskodawczyni.

Dokonując oceny zasadności wniesionego odwołania podkreślenia w pierwszej kolejności wymaga, że zgodnie z przepisem art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999r.
o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

(t. jedn. Dz. U. z 2014r., poz. 159 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym na dzień nabycia przez ubezpieczoną prawa do zasiłku macierzyńskiego, zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej, która w okresie ubezpieczenia chorobowego albo w okresie urlopu wychowawczego urodziła dziecko, przy czym – wobec treści art. 52 w/w ustawy – przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego stosuje się odpowiednio przepisy art. 36 ust. 2-4, art. 38 ust. 1, art. 42, art. 43, art. 48 ust. 1 i art. 48a-50.

Zgodnie z przepisem art. 48 ust. 1 powołanej ustawy podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonemu niebędącemu pracownikiem stanowi przychód za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy.

Stosownie zaś do treści art. 36 ust. 2 powołanej ustawy jeżeli niezdolność do pracy powstała przed upływem okresu, o którym mowa w ust. 1, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia.

Jednocześnie, jak wynika z treści art. 3 pkt 4 w/w ustawy, przychód oznacza kwotę stanowiącą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe ubezpieczonego niebędącego pracownikiem, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe.

Co równie istotne w niniejszej sprawie jak wynika z treści art. 18a ust. 1 ustawy z dnia
13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych
(t. jedn. Dz. U. z 2015r., poz. 121 ze zm.) podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych,
o których mowa w art. 8 ust. 6 pkt 1, w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Zgodnie przy tym z treścią art. 8 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 13 października 1998r. za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność uważa się osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych.

Odnosząc powyższe regulacje do stanu faktycznego sprawy wskazać w pierwszej kolejności wymaga, iż ubezpieczona prowadzi własną działalność gospodarczą, zaś w dniu
30 czerwca 2015r. złożyła w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych wniosek o objęcie jej dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym począwszy od dnia 1 lipca 2015r.

Z ustalonego w sprawie stanu faktycznego wynika przy tym, iż ubezpieczona w deklaracji rozliczeniowej (...) P (...) złożonej w dniu 6 sierpnia 2015r. jako podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe, za lipiec 2015 roku, wskazała kwotę 9.897,50zł, przy czym należną składkę na ubezpieczenie społeczne w łącznej wysokości 3.144,44 zł uiściła w terminie.

Składkę na ubezpieczenie chorobowe należną za sierpień 2015 roku ubezpieczona uiściła jednak, w obowiązującym ją terminie płatności, w niewłaściwej wysokości skutkiem czego – stosownie do treści art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1998r. – jej ubezpieczenie chorobowe ustało z dniem 1 sierpnia 2015r. Stosownie bowiem do powołanej regulacji ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz chorobowe, o których mowa w ust. 1, ustają od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, za który nie opłacono w terminie składki należnej na to ubezpieczenie - w przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących, duchownych oraz osób wymienionych w art. 7.

Wprawdzie organ rentowy jest upoważniony do wyrażenia zgody na opłacenie składki po terminie jednak powyższe, wobec treści powołanej regulacji, dotyczy jedynie uzasadnionych przypadków.

W niniejszej sprawie organ rentowy odmówił wnioskodawczyni zgody na opłacenie po terminie składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe za miesiąc sierpień 2015 roku.

Dokonując oceny powyższej decyzji uznać przy tym, w ocenie Sądu, należało że nie istniały obiektywne i uzasadnione przesłanki do wyrażenia przez organ rentowy zgody na opłacenie składki po terminie.

Wprawdzie w toku niniejszego postępowania ubezpieczona podniosła, iż z przyczyn osobiście przez nią niezawinionych tytułem składki za sierpień 2015 roku uiściła kwotę 94,64zł zamiast kwoty 166,79zł zaś niezwłocznie po stwierdzeniu zaistniałej sytuacji tj. w dniu
23 października 2015r. dokonała uzupełniającej wpłaty w kwocie 72,15zł uiszczając tym samym całą wymaganą składkę, niemniej jednak powyższe okoliczności nie uzasadniały, w ocenie Sądu, uznania, iż zachodzą podstawy do wyrażenia jej zgody na opłacenie składki po terminie.

Zważyć bowiem w tym zakresie należy, iż przedsiębiorca odpowiada za działania
i zaniechania biura rachunkowego, z którego usług korzysta, jak za własne działania
i zaniechania. (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 tycznia 2016r., I UK 35/15, Legalis numer 1433133)

Co równie istotne w niniejszej sprawie już z treści powszechnie obowiązującego przepisu art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych wynika, iż podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych, o których mowa w art. 8 ust. 6 pkt 1, w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Wysokość kwoty minimalnego wynagrodzenia na sierpień 2015 roku wynosiła 1.750zł brutto w związku z czym zadeklarowana kwota nie mogła być niższa od kwoty 525zł (30%
z 1.750zł) co wynika wszak z prostego obliczenia, którego mogła niewątpliwie dokonać sama ubezpieczona a tym samym i zweryfikować ewentualne informacje co do wysokości należnej składki na ubezpieczenie chorobowe uzyskane z biura rachunkowego, któremu powierzyła prowadzenie części swoich spraw z zakresu wyliczania należnych składek.

Niezależnie od powyższego podkreślenia również wymaga, iż przepisy prawa ubezpieczeń społecznych mają charakter bezwzględnie obowiązujący w związku z czym niedopuszczalna jest ich wykładnia w oparciu o reguły słuszności – zasady współżycia społecznego, na co wskazał również Sąd Okręgowy we Wrocławiu VIII Wydział Pracy
i (...) w uzasadnieniu wyroku z dnia 23 marca 2017r. w sprawie sygn. akt VIII Ua 2/17.

Tym samym wobec uiszczenia przez ubezpieczoną składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe za sierpień 2015 roku, w zakreślonym przepisami terminie, w niepełnej należnej wysokości oraz wobec braku podstaw – z przyczyn omówionych powyżej – do wyrażenia zgody na opłacenie składki po terminie, prawidłowo przyjął organ rentowy, że ubezpieczona nie podlegała dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu w okresie od dnia 1 sierpnia 2015r. do dnia 31 sierpnia 2015r. i została ponownie objęta tym ubezpieczeniem od dnia 1 września 2015r.

Konsekwentnie prawidłowo ustalił również – a to wobec treści w/w przepisów w tym zwłaszcza art. 36 ust. 2 w zw. z art. 48 ust. 1 i art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 25 czerwca 1999r.
o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
oraz wobec faktu, iż ubezpieczona dziecko urodziła w dniu 8 października 2015r. – iż
do podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego należnego ubezpieczonej za okres od dnia
8 października 2015r. do dnia 5 października 2016r. należało przyjąć wyłącznie przychód ubezpieczonej za pełny miesiąc kalendarzowy ubezpieczenia poprzedzający miesiąc, w którym zaistniało zdarzenie ubezpieczeniowe (urodzenie dziecka) tj. za miesiąc wrzesień 2015 roku, który wynosił – jak zadeklarowała sama ubezpieczona – 525zł.

Uwzględniając powyższe okoliczności brak było podstaw do uwzględnienia odwołania.

Mając powyższe na uwadze Sąd na podstawie przepisu art. 477 14 § 1 k.p.c. orzekł jak
w punkcie I sentencji wyroku.

Rozstrzygnięcie o kosztach sądowych zawarte w punkcie II wyroku Sąd oparł na treści art. 108 k.p.c. i art. 102 k.p.c. oraz art. 113 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 90, poz. 594).

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Katarzyna Motowidło
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia
Osoba, która wytworzyła informację:  Agnieszka Werocy
Data wytworzenia informacji: