Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1135/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki we Wrocławiu z 2014-02-07

Sygn. akt I C 1135/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 7 lutego 2014 roku.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Monika Biała

Protokolant: Katarzyna Wojciechowska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 stycznia 2014 roku we W.

sprawy z powództwa (...) sp. z o.o. we W.

przeciwko (...) Szpitalowi (...) we W.

o zapłatę

I.  zasądza od strony pozwanej (...) Szpitala (...) we W. na rzecz strony powodowej (...) sp. z o.o. we W. kwotę 26 814, 86 zł ( dwadzieścia sześć tysięcy osiemset czternaście złotych i osiemdziesiąt sześć groszy) wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia 18 kwietnia 2013 roku do dnia zapłaty

II.  zasądza od strony pozwanej na rzecz strony powodowej kwotę 3 775 zł tytułem kosztów procesu.

UZASADNIENIE

W dniu 18.04.2013r. (...) Sp. z o.o. z siedzibą we W. wniosła o zasądzenie od (...) Szpitala (...) we W. kwoty 26.814,86 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty, oraz kosztów postępowania. W uzasadnieniu wskazano, że strona powodowa dostarczała leki do apteki szpitalnej. Dochodzona kwota obejmuje odsetki za opóźnienie w płatności faktur przez stronę pozwaną.

W dniu 20.05.2013r. wydano nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym zgodny z żądaniem pozwu.

W sprzeciwie od tego orzeczenia strona pozwana wniosła o oddalenie powództwa i zasądzenie kosztów procesu.

W uzasadnieniu podniosła, że Spółka nie udowodniła swojego roszczenia oraz, że zgodnie z wiążącą strony umową w przypadku opóźnienia należały się odsetki w wysokości 0,01 % za jeden dzień. Zarzucała, że odsetki ustawowe należą się od 31. do 60 dnia po spełnieniu świadczenia niepieniężnego i doręczeniu faktury lub rachunku. Zarzucała też, że spółka nie wykazała, kiedy doręczono stronie pozwanej faktury, że strona powodowa błędnie przyjęła, że faktury zostały Szpitalowi dostarczone w dniu wystawienia.

Szpital podniósł zarzut potrącenia przysługującej mu wierzytelności w wysokości 7.866,67 zł, wynikającej z konieczności zakupienia części leków u innego podmiotu.

Szpital wniósł także o nieobciążanie go kosztami procesu, wskazując na swoją trudną sytuację finansową.

W piśmie procesowym z dnia 10.10.2013r. strona powodowa wskazała, że spełniała swoje świadczenia w terminach określonych w fakturach. Spółka mogła naliczać odsetki ustawowe, ponieważ w łączących strony stosunkach zastosowanie znalazły regulacje Ustawy z dnia 12.06.2003r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, mające charakter semiimperatywny i umożliwiające jedynie ustalenie odsetek wyższych od ustawowych; w tym kontekście postanowienie umowy przewidujące odsetki w wysokości 0,01% za jeden opóźnienia jest nieważne. Pozwany nie wykazał, że kwota przedstawiona do potrącenia jest mu należna. Szpital nie udowodnił, że jest w trudnej sytuacji finansowej.

W piśmie procesowym z dnia 25.10.2013r. strona pozwana wniosła o oddalenie wniosków dowodowych zawartych w piśmie procesowym strony powodowej z dnia 10.10.2013r, wskazując, że są to dowody spóźnione oraz, że postanowienia umowy łączącej strony zostały uzgodnione indywidualnie.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniach: 22.02.2011r., 03.01.2012r., 27.02.2012r. i 14.03.2012r. pomiędzy (...) Szpitalem (...) we W. (Zamawiający) oraz (...) Sp. z o.o. z siedzibą we W. (Wykonawca) zawarte zostały umowy, zgodnie z którymi Wykonawca obowiązany był dostarczać Zamawiającemu produkty lecznicze, natomiast Zamawiający zobowiązany był uiszczać opłaty w terminie 60 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury VAT. Termin do zapłaty rozpoczynał bieg z chwilą doręczenia Zamawiającemu faktury VAT. W razie opóźnienia w zapłacie Wykonawca wedle postanowień umowy uprawniony był do naliczenia odsetek umownych w wysokości 0,01% za każdy dzień opóźnienia; odsetki te miały wyczerpywać roszczenia Wykonawcy z tytułu opóźnienia w spełnieniu świadczenia wzajemnego przez Zamawiającego.

(dowód: umowy z dnia 22.02.2011r., 03.01.2012r., 27.02.2012r. i 14.03.2012r.- k. 79- 86, 468- 471,

zeznania świadka D. H.- k. 492,

zeznania świadka A. B.- k. 492- 493,

zeznania świadka K. G.- k. 493- 494,

zeznania świadka R. W.- k. 508- 509,

zeznania świadka D. P.- k.)

W piśmie z dnia 19.07.2011r. Apteka (...) we W. zwróciła się do D. Sprzedaży i C. tego Szpitala, w związku z niezrealizowaniem zamówienia na preparat A. przez stronę powodową i koniecznością zakupienia 15 opakowań tego preparatu w innej hurtowni ( (...) S.A. z siedzibą we W.) po cenie wyższej od wynikającej z łączącej strony umowy (156,60 zł brutto wobec 91,80 zł brutto), o wystawienie refaktury dla U., zgodnie z fakturą wystawioną przez (...) S.A. z siedzibą we W., opiewającą na kwotę 2.349 zł brutto (15 x 156,60 zł), płatną do dnia 16.09.2011r.

W dniu 04.08.2011r. Szpital wystawił notę księgową nr (...), w której wskazał, że Spółka jest mu winna kwotę 972 zł tytułem zwrotu różnicy zakupu leków w związku z zakupem w innej hurtowni z uwagi na brak realizacji dostaw zgodnie z umową przetargową (...)/DZP/PN- (...) (zgodnie z pismem (...) z dnia 19.07.2011).

W dniu 04.08.2011r. Szpital wystawił notę księgową nr (...), w której wskazał, że Spółka jest mu winna kwotę 972 zł tytułem zwrotu różnicy zakupu leków w związku z zakupem w innej hurtowni z uwagi na brak realizacji dostaw zgodnie z umową przetargową (...)/DZP/PN- (...) (zgodnie z pismem (...) z dnia 14.07.2011).

W piśmie z dnia 19.07.2011r. Apteka (...) we W. zwróciła się do D. Sprzedaży i C. tego Szpitala, w związku z niezrealizowaniem zamówienia na preparat A. przez stronę powodową i koniecznością zakupienia 8 opakowań tego preparatu w innej hurtowni ( (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W.) po cenie wyższej od wynikającej z łączącej strony umowy (129,60 zł brutto wobec 91,80 zł brutto), o wystawienie refaktury dla U., zgodnie z fakturą wystawioną przez (...) Sp. z o.o., opiewającą na kwotę 1.036,80 zł brutto (8 x 129,60 zł), płatną do dnia 13.08.2011r.

W dniu 04.08.2011r. Szpital wystawił notę księgową nr (...), w której wskazał, że Spółka jest mu winna kwotę 302,40 zł tytułem zwrotu różnicy zakupu leków w związku z zakupem w innej hurtowni z uwagi na brak realizacji dostaw zgodnie z umową przetargową (...)/DZP/PN- (...) (zgodnie z pismem (...) z dnia 19.07.2011).

W piśmie z dnia 08.09.2011r. Apteka (...) we W. zwróciła się do D. (...) tego Szpitala, w związku z niezrealizowaniem zamówienia na preparat A. (...) mg przez stronę powodową i koniecznością zakupienia 10 ampułek tego preparatu w innej hurtowni ( (...) Sp. z o.o. z siedzibą w P.) po cenie wyższej od wynikającej z łączącej strony umowy (849,15 zł brutto wobec 719,27 zł brutto), o wystawienie refaktury dla U., zgodnie z fakturą wystawioną przez (...) Sp. z o.o. z siedzibą w P. opiewającą na kwotę 8.491,50 zł brutto (10 x 849,15 zł), płatną do dnia 06.12.2011r.

W dniu 09.09.2011r. Szpital wystawił notę księgową nr (...), w której wskazał, że Spółka jest mu winna kwotę 1.298,80 zł tytułem zwrotu różnicy zakupu leków w związku z zakupem w innej hurtowni z uwagi na brak realizacji dostaw zgodnie z umową przetargową (...)/DZP/PN-118 U. (zgodnie z pismem (...) z dnia 08.09.2011).

Pismem z dnia 01.09.2011r. strona powodowa poinformowała stronę pozwaną, że nie posiada w magazynie preparatu M..

W piśmie z dnia 08.09.2011r. Apteka (...) we W. zwróciła się do D. (...) tego Szpitala, w związku z niezrealizowaniem zamówienia na preparat M. przez stronę powodową i koniecznością zakupienia 50 opakowań tego preparatu w innej hurtowni ( (...) S.A. z siedzibą we W.) po cenie wyższej od wynikającej z łączącej strony umowy (27,09 zł brutto wobec 15,54 zł brutto), o wystawienie refaktury dla U., zgodnie z fakturą wystawioną przez (...) S.A. z siedzibą we W., opiewającą na kwotę 1.354,32 zł brutto (50 x 27,09 zł), płatną do dnia 31.10.2011r.

W dniu 05.12.2011r. Szpital wystawił notę księgową nr (...), w której wskazał, że Spółka jest mu winna kwotę 577,32 zł tytułem zwrotu różnicy zakupu leków w związku z zakupem w innej hurtowni z uwagi na brak realizacji dostaw zgodnie z umową przetargową (...)/DZP/PN-118 U. (zgodnie z pismem (...) z dnia 08.09.2011).

W piśmie z dnia 09.03.2012r. Apteka (...) we W. zwróciła się, w związku z niezrealizowaniem zamówienia na preparat F. przez stronę powodową i koniecznością zakupienia 5 fiolek tego preparatu w innej hurtowni ( (...) S.A. z siedzibą we W.) po cenie wyższej od wynikającej z łączącej strony umowy (4,82 zł brutto wobec 4,54 zł brutto), o wystawienie refaktury dla U., zgodnie z fakturą wystawioną przez (...) S.A. z siedzibą we W., opiewającą na kwotę 24,12 zł brutto, płatną do dnia 06.02.2012r.

W dniu 12.03.2012r. Szpital wystawił notę księgową nr (...), w której wskazał, że Spółka jest mu winna kwotę 1,40 zł tytułem zwrotu różnicy zakupu leków w związku z zakupem w innej hurtowni z uwagi na brak realizacji dostaw zgodnie z umową przetargową (...)/DZP/PN- (...) (zgodnie z pismem (...) z dnia 09.03.2012).

W piśmie z dnia 07.03.2012r. Apteka (...) we W. zwróciła się, w związku z niezrealizowaniem zamówienia na preparat F. przez stronę powodową i koniecznością zakupienia 5 fiolek tego preparatu w innej hurtowni ( (...) Sp. z o.o. z siedzibą w K.) po cenie wyższej od wynikającej z łączącej strony umowy (5,83 zł brutto wobec 4,54 zł brutto), o wystawienie refaktury dla U., zgodnie z fakturą wystawioną przez (...) Sp. z o.o. z siedzibą w K., opiewającą na kwotę 29,13 zł brutto, płatną do dnia 06.02.2012r.

W dniu 12.03.2012r. Szpital wystawił notę księgową nr (...), w której wskazał, że Spółka jest mu winna kwotę 6,45 zł tytułem zwrotu różnicy zakupu leków w związku z zakupem w innej hurtowni z uwagi na brak realizacji dostaw zgodnie z umową przetargową (...)/DZP/PN- (...) (zgodnie z pismem (...) z dnia 07.03.2012).

W piśmie z dnia 15.06.2012r. strona powodowa poinformowała stronę pozwaną, że nie posiada w magazynie preparatu S..

W piśmie z dnia 02.07.2012r. Apteka (...) we W. zwróciła się, w związku z niezrealizowaniem zamówienia na preparat S. przez stronę powodową i koniecznością zakupienia 6 opakowań tego preparatu w innej hurtowni ( (...) Sp. z o.o. z siedzibą w K.) po cenie wyższej od wynikającej z łączącej strony umowy (160,46 zł brutto wobec 140,40 zł brutto), o wystawienie refaktury dla U., zgodnie z fakturą wystawioną przez (...) Sp. z o.o. z siedzibą w K., opiewającą na kwotę 962,76 zł brutto, płatną do dnia 18.06.2012r.

W dniu 04.07.2012r. Szpital wystawił notę księgową nr (...), w której wskazał, że Spółka jest mu winna kwotę 120,36 zł tytułem zwrotu różnicy zakupu leków w związku z zakupem w innej hurtowni z uwagi na brak realizacji dostaw zgodnie z umową przetargową (...)/DZP/PN- (...) (zgodnie z pismem (...) z dnia 02.07.2012).

W piśmie z dnia 03.07.2012r. Apteka (...) we W. zwróciła się, w związku z niezrealizowaniem zamówienia na preparat S. przez stronę powodową i koniecznością zakupienia 2 opakowań tego preparatu w innej hurtowni ( (...) S.A. z siedzibą we W.) po cenie wyższej od wynikającej z łączącej strony umowy (166,37 zł brutto wobec 140,40 zł brutto), o wystawienie refaktury dla U., zgodnie z fakturą wystawioną przez (...) S.A. z siedzibą we W., opiewającą na kwotę 332,74 zł brutto, płatną do dnia 16.07.2012r.

W dniu 09.07.2012r. Szpital wystawił notę księgową nr (...), w której wskazał, że Spółka jest mu winna kwotę 51,94 zł tytułem zwrotu różnicy zakupu leków w związku z zakupem w innej hurtowni z uwagi na brak realizacji dostaw zgodnie z umową przetargową (...)/DZP/PN- (...) (zgodnie z pismem (...) z dnia 03.07.2012).

W piśmie z dnia 14.07.2011r. Apteka (...) we W. zwróciła się, w związku z niezrealizowaniem zamówienia na preparat A. przez stronę powodową i koniecznością zakupienia 120 opakowań tego preparatu w innej hurtowni ( (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W.) po cenie wyższej od wynikającej z łączącej strony umowy (129,60 zł brutto wobec 91,80 zł brutto), o wystawienie refaktury dla U., zgodnie z fakturami wystawionymi przez (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W., opiewającymi łącznie na kwotę 15.552 zł brutto.

W dniu 06.09.2011r. Szpital wystawił notę księgową nr (...), w której wskazał, że Spółka jest mu winna kwotę 3.564 zł tytułem zwrotu różnicy zakupu leków w związku z zakupem w innej hurtowni z uwagi na brak realizacji dostaw zgodnie z umową przetargową (...)/DZP/PN- (...) (zgodnie z pismem (...) z dnia 14.07.2011).

W piśmie z dnia 26.10.2011r. strona powoda poinformowała stronę pozwaną, iż nie uznaje zasadności not księgowych o numerach: (...). Spółka uznała częściowo należność wynikająca z noty księgowej nr (...) do kwoty 3.024 zł, w zakresie zakupu interwencyjnego 80 opakowań Albuminy. Spółka wskazała, że zakontraktowane ilości produktu A., o wartości wskazanej w umowie, zakupiła przed datą złożenia spornych zamówień.

(dowód: noty odsetkowe, faktury i pisma- k. 47- 78)

W dniach: 03.01.2012r., 27.02.2012r. i 14.03.2012r. pomiędzy (...) Szpitalem (...) we W. (Zamawiający) oraz (...) Sp. z o.o. z siedzibą we W. (Wykonawca) zawarte zostały umowy, zgodnie z którymi Wykonawca obowiązany był dostarczać Zamawiającemu produkty lecznicze, natomiast Zamawiający zobowiązany był uiszczać opłaty w terminie 60 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury VAT. Termin do zapłaty rozpoczynał bieg z chwilą doręczenia Zamawiającemu faktury VAT. W razie opóźnienia w zapłacie Wykonawca uprawniony był do naliczenia odsetek umownych w wysokości 0,01% za każdy dzień opóźnienia; odsetki te miały wyczerpywać roszczenia Wykonawcy z tytułu opóźnienia w spełnieniu świadczenia wzajemnego przez Zamawiającego.

(dowód: umowy z dnia 03.01.2012r., 27.02.2012r. i 14.03.2012r.- k. 79- 86)

W okresie od czerwca 2012 r. do października 2012 r. strona powodowa z tytułu dostarczonych preparatów leczniczych obciążyła stronę pozwaną szeregiem faktur VAT. Zamówiony towar, a także faktury doręczane były stronie pozwanej w dniu ich wystawienia. Pracownik strony pozwanej dokonywał odbioru i akceptacji faktur poprzez ich podpisanie i umieszczenie pieczęci Apteki (...) we W.. W sytuacji, gdy odbiór następował w innym terminie niż wskazany w fakturze, pracownik obok podpisu i pieczęci zaznaczał również datę odbioru (dokonywał dodatkowej adnotacji).

(dowód: faktury VAT- k. 114-434

zeznania świadka A. B. – protokół rozprawy z dnia 14 października 2013 r.

zeznania świadka K. G. - protokół rozprawy z dnia 14

października 2013 r.

zeznania świadka R. W. – protokół rozprawy z dnia 09 grudnia

2013 r.

W dniu 17.12.2012r. strona powodowa sporządziła notę odsetkową nr (...), w której wskazała, że zaległości z tytułu odsetek ustawowych za opóźnienie w płatności faktur wystawianych w okresie od 04.06.2012r. do 27.08.2012r. wynoszą 14.942,82 zł.

W dniu 07.03.2013r. strona powodowa sporządziła notę odsetkową nr (...), w której wskazała, że zaległości z tytułu odsetek ustawowych za opóźnienie w płatności faktur wystawianych w okresie od 03.09.2012r. do 25.10.2012r. wynoszą 11.872,04 zł.

(dowód: noty odsetkowe- k. 16- 21)

Pismem z dnia 22.03.2013r. strona powodowa wezwała Szpital do zapłaty kwoty 26.814,86 zł wynikającej z wystawionych not odsetkowych w terminie 3 dni. Pismo zostało odebrane w dniu 27.03.2013r.

(dowód: wezwanie do zapłaty wraz z dowodem doręczenia- k. 22- 23)

Strona pozwana nie uiściła dochodzonej kwoty.

(bezsporne)

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo jest uzasadnione w całości.

Strona powodowa domagała się od strony pozwanej zapłaty kwoty 26.814,86 zł skapitalizowanych odsetek ustawowych z tytułu nieterminowych płatności faktur wraz z dalszymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty. Strona pozwana odmówiła zapłaty podnosząc bezzasadność naliczenia odsetek w wysokości odsetek ustawowych, wobec postanowień łączących strony umów, w których przewidziano, iż w razie opóźnienia w zapłacie stronie powodowej przysługiwało uprawnienie do naliczania odsetek w wysokości 0,01% za każdy dzień opóźnienia. Strona pozwana zarzuciła ponadto błędne przyjęcie, że nieterminowo opłacone faktury zostały jej doręczone w dniu wystawienia.

Bezsporny w niniejszym postępowaniu był fakt, iż strony w ramach współpracy gospodarczej zawarły szereg umów sprzedaży, a także prawa i obowiązki stron z nich wynikające, oraz opóźnienie strony pozwanej w zapłacie ceny za dostarczone towary.

Rozstrzygnięcie sporu wymagało dokonania ustalenia wysokości należnych stronie powodowej odsetek za nieterminowe wykonanie zobowiązania przez stronę pozwaną, a także ustalenia dat doręczenia przedmiotowych faktur stronie pozwanej, a zatem określenia terminu ich płatności.

W ocenie Sądu strony zawarły umowy sprzedaży. Zgodnie z art. 535 k.c. przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. Skutkiem zawarcia umowy sprzedaży jest zobowiązanie się sprzedawcy do przeniesienia własności rzeczy lub prawa na kupującego oraz zobowiązanie się kupującego do zapłacenia sprzedawcy umówionej ceny. Świadczenie jednej strony jest więc odpowiednikiem świadczenia drugiej strony i dlatego umowa sprzedaży ma charakter umowy wzajemnej. Strona powodowa (jako Wykonawca) na podstawie zawartych umów sprzedaży zobowiązana była do dostarczania stronie pozwanej (Zamawiającemu) produktów leczniczych, natomiast Zamawiający zobowiązany był uiszczać opłaty w terminie 60 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury VAT. Termin do zapłaty rozpoczynał bieg z chwilą doręczenia Zmawiającemu faktury VAT. W razie opóźnienia w zapłacie, strony postanowiły, iż Wykonawca uprawniony będzie do naliczenia odsetek umownych w wysokości 0,01% za każdy dzień opóźnienia. Odsetki te miały wyczerpywać roszczenie Wykonawcy z tytułu opóźnienia w spełnieniu świadczenia wzajemnego przez Zamawiającego. Strona pozwana dokonywała płatności z opóźnieniem, dlatego strona powodowa obciążyła pozwaną notami odsetkowymi, w których wyliczyła należne odsetki ustawowe za opóźnienie w płatnościach faktur.

Strona powodowa powoływała się na możliwość naliczenia odsetek zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z dnia 8 sierpnia 2003 r.) wskazując, słusznie w ocenie Sądu, że zapisy umowne dotyczące możliwości naliczenia odsetek w wysokości 0,01 % zgodnie z art. 9 cytowanej ustawy są nieważne. Art. 9 wskazuje bowiem, że czynność prawna wyłączająca lub ograniczająca uprawnienia wierzyciela lub obowiązki dłużnika, o których mowa w art. 5-8, jest nieważna, tym samym argument strony pozwanej dotyczący konieczności ewentualnego naliczenia odsetek w wysokości umownej był chybiony. Strona pozwana powoływała się także, że zgodnie z treścią art. 5 cytowanej ustawy jeżeli strony w umowie przewidziały termin zapłaty dłuższy niż 30 dni, wierzyciel może żądać odsetek ustawowych za okres począwszy od 31 dnia po spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego i doręczeniu dłużnikowi faktury lub rachunku - do dnia zapłaty, ale nie dłuższy niż do dnia wymagalności świadczenia pieniężnego.

Wskazać należy, iż postanowienia ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych stanowią lex specialis wobec postanowień Kodeksu cywilnego. Przepisy ustawy wprowadzają dodatkowe regulacje dotyczące praw i obowiązków dłużników i wierzycieli umów nazywanych przez ustawę transakcjami handlowymi, tj. takich, których przedmiotem jest odpłatne dostarczanie towaru lub odpłatne świadczenie usług, jeżeli strony tej umowy zawierają ją w związku z wykonywaną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową. Na mocy art. 9 ustawy nieważnością dotknięte są wszelkie porozumienia mające na celu ograniczenie lub wyłączenie uprawnienia wierzyciela lub obowiązki dłużnika. Do postanowień wyłączających lub ograniczających uprawnienia wierzyciela lub obowiązki dłużnika, o których mowa w art. 5-8 ustawy, niewątpliwie można zaliczyć klauzule dotyczące skrócenia okresu, za który należą się odsetki, czy też klauzule dotyczące ustalenia wysokości odsetek w wysokości niższej niż wynika to z przepisów ustawy. Tym samym, zapis § 7 ust. 2 umów łączących strony sporu przewidujący uprawnienie strony powodowej do naliczania odsetek umownych w wysokości 0,01% jest nieważny z mocy prawa. W konsekwencji, skoro strona powodowa spełniła świadczenie niepieniężne, a strona pozwana nie zapłaciła należnych kwot za towar w terminach określonych w umowach, przysługiwało jej roszczenie o zapłatę odsetek w wysokości odsetek za zwłokę, określonej na podstawie art. 56 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.

Ponadto należy wskazać, że Sąd na podstawie zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, w szczególności opierając się na przeprowadzonym w toku postępowania dowodzie z zeznań świadków ustalił, iż zasadą w stosunkach panujących między stronami była jednoczesność dostarczania produktu wraz z fakturą.

Na każdej z przedłożonych przez stronę powodową faktur VAT widnieje pieczęć apteki z podpisem pracownika strony pozwanej.

Sąd nie ma przy tym wątpliwości, iż data wystawienia faktury odpowiada dacie jej odbioru. Uprawniony do odbioru towaru pracownik pozwanej składając podpis na dokumencie księgowym stwierdzał tym samym nie tylko zgodność odebranego towaru z produktami wskazanymi na fakturze, ale także datę odbioru.

Dopiero jedynie w sytuacji, gdy dostawa następowała w innym terminie niż wskazany w fakturze, pracownik obok pieczęci i swojego podpisu zamieszczał również odcisk datownika. Zatem, gdy na fakturze nie pojawiła się dodatkowa adnotacja wskazująca datę odebrania faktury i towaru, pracownik podpisując fakturę stwierdzał, iż treść dostarczonego dokumentu akceptuje w pełnym zakresie.

Strona pozwana nie zgłaszała wcześniej opóźnień czy innych nieprawidłowości w dostarczaniu zamówionego towaru, dlatego argument dotyczący niewykazania przez stronę powodową daty doręczenia jej faktur, a tym samym nieprawidłowego sposobu naliczania odsetek za opóźnienia w płatnościach zdaje się być formułowany jedynie na potrzeby niniejszego procesu. Strony, będące profesjonalistami łączyła długoletnia współpraca gospodarcza i niewątpliwie wypracowana praktyka, dlatego tym bardziej nie jest wiarygodne twierdzenie strony pozwanej, iż pracownik apteki dokonując odbioru preparatów medycznych pokwitował odbiór innego preparatu, czy też w innej ilości, czy w innym terminie niż wskazany w fakturze.

Dodatkowo należy wskazać, że zgodnie z zawartymi umowami, w sytuacji niezrealizowania w terminie zamówienia przez stronę powodową, strona pozwana dokonywała zakupu preparatów w innej hurtowni z uprawnieniem do zwrotu różnicy w cenie, do której obowiązana była strona powodowa.

Reasumując, daty początkowe terminów płatności poszczególnych faktur określone zostały prawidłowo, a stronie powodowej przysługuje roszczenie o zapłatę odsetek za opóźnienie w płatnościach za dostarczony towar w wysokości odsetek ustawowych, dlatego powództwo jest uzasadnione w całości.

O kosztach procesu orzeczono na podstawie art. 98 § 1 k.p.c. w zw. z § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (t.j.Dz.U.2013, poz. 490). Ponieważ powództwo zostało uwzględnione w całości stronie powodowej należał się zwrot całości poniesionych kosztów, na które złożyły się opłata sądowa od pozwu w kwocie 1.341 zł, oraz koszty zastępstwa procesowego w kwocie 2.400 zł wraz z opłatą skarbową od pełnomocnictw w kwocie 34 zł.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie powołanych przepisów, Sąd orzekł jak w sentencji wyroku.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Iwona Sibińska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków
Osoba, która wytworzyła informację:  Monika Biała
Data wytworzenia informacji: