Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XI Ns 90/14 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna we Wrocławiu z 2014-04-16

Sygn. akt XI Ns 90/14

POSTANOWIENIE

Dnia 9 kwietnia 2014 r.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu XI Wydział Cywilny

w następującym składzie:

Przewodniczący:SSR Marek Wójcik

Protokolant: Agnieszka Nowakowska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 kwietnia 2014 r. we W.

sprawy z wniosku K. Ł.

o stwierdzenie nabycia spadku po T. Ł.

postanawia:

stwierdzić, że spadek po T. Ł. zmarłej w dniu 3 października 2013 r. we W., ostatnio stale zamieszkałej we W. przy ul. (...) na podstawie ustawy nabył syn K. Ł. w całości wprost.

Sygn. akt XI Ns 90/14

UZASADNIENIE

Wnioskodawca K. Ł. wniósł o stwierdzenie, że spadek po T. Ł., zmarłej w dniu 3 października 2013 r. we W., ostatnio stale zamieszkałej we W. przy ul. (...), nabył w całości wnioskodawca, jako syn spadkodawczyni, na podstawie ustawy.

W uzasadnieniu wnioskodawca podał, że spadkodawczyni T. Ł. ostatnio stale zamieszkiwała we W. przy ul. (...), zmarła w dniu 3 października 2013r. i nie pozostawiła testamentu. Nadto podał, że w dniu śmierci spadkodawczyni była wdową, związek małżeński zawierała jeden raz i miała jedno dziecko – syna K. Ł..

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

T. Ł. urodziła się w dniu (...) we W.. Zmarła w dniu 3 października 2013 r. we W. jako wdowa. Jej jedyny małżonek W. Ł. zmarł dnia 8 grudnia 1979 r. we W..

Ostatnim stałym miejscem zamieszkania T. Ł. był W. ul. (...).

( dowód:

- odpis skrócony aktu zgonu T. Ł. sporządzony w USC we W. pod nr (...) z dnia 4 października 2013r. k.3;

- odpis skrócony aktu zgonu W. Ł. sporządzony w USC we W. pod nr (...) z dnia 11 grudnia 1979r., k.9-10;

- zapewnienie spadkowe i przesłuchanie wnioskodawcy K. Ł., protokół rozprawy z dnia 9 kwietnia 2013 r., czas nagrania od 00:03 do 00:06 na płycie CD – k.13 );

Spadkodawczyni ze związku małżeńskiego z W. Ł. miała jedno dziecko tj. wnioskodawcę K. Ł.. Nie miała ona dzieci pozamałżeńskich ani też przysposobionych.

( dowód :

- odpis skrócony aktu urodzenia wnioskodawcy K. Ł. sporządzony w USC we W. pod nr (...) z dnia 6 lutego 1952r., k.4;

- zapewnienie spadkowe i przesłuchanie wnioskodawcy K. Ł., protokół rozprawy z dnia 9 kwietnia 2013 r., czas nagrania od 00:03 do 00:06 na płycie CD –k. 13 );

Spadkodawczyni nie pozostawiła testamentu. Wnioskodawca K. Ł. nie składał przed sądem ani przed notariuszem oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku po T. Ł..

W skład spadku po T. Ł. nie wchodzi gospodarstwo rolne.

O śmierci spadkodawczyni K. Ł. dowiedział się dniu 3 października 2013r..

Nie toczyło się przed Sądem postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po T. Ł. ani też nie został sporządzony akt poświadczenia dziedziczenia po T. Ł..

( dowód :

- zapewnienie spadkowe i przesłuchanie wnioskodawcy K. Ł., protokół rozprawy z dnia 9 kwietnia 2013 r., czas nagrania od 00:03 do 00:06 na płycie CD – k.13).

Sąd zważył, co następuje:

Wniosek zasługiwał na uwzględnienie.

Zgodnie z brzmieniem art. 1025 § 1 k.c. sąd na wniosek osoby mającej w tym interes, stwierdza nabycie spadku przez spadkobiercę.

Niewątpliwym jest, iż wnioskodawca jako syn spadkodawczyni, należy do kręgu podmiotów legitymowanych czynnie do wystąpienia z tego rodzaju wnioskiem.

Przede wszystkim podkreślić bowiem należy, iż pojęcie „interesu”, o którym mowa w art. 1025 § 1 k.c. jest rozumiane szeroko i nie jest ograniczone do interesu prawnego (jak ma to miejsce np. w art. 189 k.p.c.). Wniosek z art. 1025 § 1 k.c. może więc złożyć każda osoba, która jest zainteresowana w wywołaniu skutków, jakie ustawa łączy z wydaniem przez sąd postanowienia stwierdzającego nabycie spadku przez określone osoby.

Zgodnie z art. 926 § 1 k.c. powołanie do spadku wynika z ustawy albo z testamentu, przy czym pierwszeństwo przyznaje się testamentowi, który najpełniej odzwierciedla wolę spadkodawcy. Przepis art. 926 § 2 k.c. stanowi, że dziedziczenie ustawowe co do całości spadku następuje wtedy, gdy spadkodawca nie powołał spadkobiercy albo gdy żadna z osób, które powołał, nie chce, lub nie może być spadkobiercą. Ponadto dziedziczenie ustawowe ma miejsce w sytuacji, gdy spadkodawca sporządził testament, jednakże testament ten okazał się nieważny.

Mając na uwadze stan rzeczy istniejący w chwili zamknięcia rozprawy, niewątpliwym jest, iż wobec faktu, iż spadkodawczyni T. Ł. nie pozostawiła testamentu, nabycie spadku po zmarłej T. Ł. nastąpiło w porządku ustawowym.

W oparciu o dokumenty o charakterze urzędowym, tj. odpis skrócony aktu zgonu spadkodawczyni, odpis skrócony aktu urodzenia wnioskodawcy K. Ł. oraz odpis skrócony aktu zgonu małżonka spadkodawczyni – W. Ł. stanowiących dowód tego, co zostało w nich poświadczone, a także w oparciu o złożone zapewnienie spadkowe wnioskodawcy Sąd ustalił, iż spadkodawczyni T. Ł. w dacie zgonu była wdową i pozostawiła jednego syna: K. Ł.. Nadto w drodze odbieranego zapewnienia spadkowego oraz przesłuchania wnioskodawcy ustalono, iż spadkodawczyni nie miała dzieci pozamałżeńskich, ani przysposobionych oraz, iż w skład masy spadkowej nie wchodzi gospodarstwo rolne.

Zgodnie z art. 931 § 1 k.c., ustalającym porządek dziedziczenia ustawowego, w pierwszej kolejności powołane są do spadku z ustawy dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku.

W oparciu o zapewnienie spadkowe złożone przez wnioskodawcę Sąd ustalił, iż spadkodawczyni nie pozostawiła testamentu, zaś jej małżonek W. Ł. - jak wynika ze skróconego aktu zgonu - zmarł w dniu 8 grudnia 1979 r., a zatem nie dożył on otwarcia spadku. Tym samym należy stwierdzić, iż wnioskodawca K. Ł., jako syn spadkodawczyni na podstawie art. 931 § 1 k.c. w zw. z art. 926 § 2 k.c. jest jedynym spadkobiercą T. Ł. i dziedziczy spadek w całości.

Jednocześnie wobec faktu, iż wnioskodawca w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o tytule swojego powołania tj. od dnia śmierci spadkodawczyni nie złożył oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku na podstawie art. 1015 § 2 zdanie 1 k.c. należy przyjąć, iż przyjął spadek wprost. Przepis art. 1015 § 2 zdanie 1 k.c. stanowi bowiem, że brak oświadczenia spadkobiercy w terminie sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o tytule swojego powołania jest jednoznaczny z prostym przyjęciem spadku.

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, Sąd na podstawie powoływanych i cytowanych przepisów artykułów orzekł jak w sentencji postanowienia.

Z

1.  odpis postanowienia wraz z uzasadnieniem doręczyć wnioskodawcy;

2.  kal. 14 dni.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Ewa Kroik
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
Osoba, która wytworzyła informację:  Marek Wójcik
Data wytworzenia informacji: