Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Ns 302/16 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej z 2016-07-21

Sygn. akt I Ns 302/16

POSTANOWIENIE

Dnia 21 lipca 2016 r.

Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej Wydział I Cywilny w składzie :

Przewodniczący SSR Bartłomiej Rajca

Protokolant Małgorzata Szczęsna

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 lipca 2016 r. w Ś.

sprawy z wniosku H. A.

przy udziale A. H. (1), K. A. i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział we W.

o zmianę postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku po Z. A.

postanawia :

oddalić wniosek.

UZASADNIENIE

Wnioskodawca H. A. wniósł w dniu 15 kwietnia 2016 r. wniosek o zmianę prawomocnego postanowienia tut. Sądu z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie I Ns 174/14 o stwierdzeniu nabycia spadku po spadkodawcy Z. A. wskazując jako podstawę wniosku fakt, iż istnieje inny spadkobierca ustawowy po Z. A. tj. jego syn A. H. (1), który nie brał udziału w ww. postępowaniu.

W uzasadnieniu swojego stanowiska wnioskodawca wskazał, że wniosek o stwierdzenie nabycia spadku po spadkodawcy w postępowaniu toczącym się przed tut. Sądem pod sygn. akt I Ns 174/14 wniosek wniósł Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział we W. wskazując na swój interes prawny polegający na istnieniu zadłużenia na koncie Z. A.. Uczestnikami tamtego postępowania byli wnioskodawca – brat spadkodawcy oraz K. A. – syn spadkodawcy. Uczestnik K. A. jeszcze przed wszczęciem postępowania w sprawie I Ns 174/14 przed notariuszem złożył oświadczenie o odrzuceniu spadku po swoim ojcu. Postanowieniem z dnia 26.02.2015 r. tut. Sąd wydał postanowienie, w którym stwierdził, że spadek po spadkodawcy nabył wnioskodawca z mocy ustawy w całości. Postanowienie to uprawomocniło się.

Wnioskodawca podniósł, że od wielu lat nie utrzymywał kontaktu z bratem ani z jego rodziną. Przez około 25 lat pozostawał ze spadkodawcą w konflikcie. Było jednak wnioskodawcy wiadome, że spadkodawca jeszcze przed założeniem rodziny ze swoją żoną K. z domu K., z którą miał syna K. A., miał również syna ze związku nieformalnego z inną kobietą. Nie miał jednak żadnych konkretnych informacji o tym człowieku. W toku postępowania spadkowego nie znał jego danych osobowych ani miejsca zamieszkania. Dopiero niedawno ustalił jego personalia i podał że jest to A. H. (1) (poprzednie nazwisko S.) urodzony (...) we W.. W dniu 14.04.2016 r. wnioskodawca uzyskał odpis zupełny jego aktu urodzenia. Ojcostwo spadkodawcy wobec A. H. (1) zostało ustalone na podstawie wyroku Sądu Powiatowego we W. z dnia 22.06.1973 r. sygn.. akt XC 4037/72. Następnie A. S. zostało nadane nazwisko męża jego matki – H.. Wnioskodawca wywodził, że wobec powyższego w pierwszej kolejności do spadku po Z. A. powołani byli jego synowie K. A. i A. H. (1). Odrzucenie spadku przez K. A. skutkowało tym, że całość spadku powinna przypaść A. H. (1).

Uczestnik postępowania (...) Oddział we W. wniósł o oddalenie wniosku, jednak jego odpowiedź na wniosek uległa zwrotowi ze względów formalnych.

Uczestnik K. A. nie zajął stanowiska w sprawie.

Uczestnik A. H. (1) wniósł o oddalenie wniosku wskazując m.in., że wskutek przysposobienia go przez R. H. ustały jego więzi rodzinne ze spadkodawcą.

Sąd ustalił w sprawie następujący stan faktyczny:

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku po spadkodawcy w postępowaniu toczącym się przed tut. Sądem pod sygn. akt I Ns 174/14 wniosek wniósł Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział we W. wskazując na swój interes prawny polegający na istnieniu zadłużenia na koncie Z. A.. Uczestnikami tamtego postępowania byli wnioskodawca – brat spadkodawcy oraz K. A. – syn spadkodawcy. Uczestnik K. A. jeszcze przed wszczęciem postępowania w sprawie I Ns 174/14 przed notariuszem złożył w dniu 28.12.2012 r. oświadczenie o odrzuceniu spadku po swoim ojcu. Postanowieniem z dnia 26.02.2015 r. w sprawie I Ns 174/14 tut. Sąd wydał postanowienie, w którym stwierdził, że spadek po spadkodawcy, zmarłym dnia 11 listopada 2012 r., nabył wnioskodawca z mocy ustawy w całości. Postanowienie to uprawomocniło się.

(bezsporne a nadto tak dokumenty:

- odpis wierzytelny odpisu skróconego aktu zgonu Z. A. – k. 5-6,

- odpis wierzytelny postanowienia tut. Sadu z dnia 26.02.2015 r. w sprawie I Ns 174/14 – k.16,

- odpisy skrócone aktów urodzenia H. A. i K. A. – k.27,28,

- wypis z aktu notarialnego z 28.12.2012 r. rep. A nr 4486/2012 sporządzonego przez notariusz J. N. w Kancelarii Notarialnej w Ś. (w aktach tut. sądu I Ns 491/12)

Ojcostwo spadkodawcy wobec uczestnika A. H. (1) (poprzednie nazwisko: S.) zostało ustalone na podstawie wyroku Sądu Powiatowego we W. z dnia 22.06.1973 r. sygn. akt XC 4037/72. Oświadczeniem złożonym przed kierownikiem USC we W. przez matkę uczestnika A. H. (1) i jej męża R. H., zostało nadane uczestnikowi nazwisko H.. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej postanowieniem z dnia 17.10.1986 r. w sprawie o sygn. akt III R Nsm 409/86 orzekł, że uczestnik A. H. (1) został przysposobiony przez męża jego matki R. H., uczestnik nosi jego nazwisko, a w odpisach skróconych wymienia się przysposabiającego jako ojca dziecka.

Dowód: - odpis wierzytelny odpisu zupełnego aktu urodzenia uczestnika A. H. (1) –k. 3-4

W tak ustalonym stanie faktycznym Sąd zważył, co następuje:

Dokonując ustaleń faktycznych w niniejszej sprawie Sąd pominął dowód zeznań świadka J. D. i przesłuchania wnioskodawcy na okoliczność daty i okoliczności powzięcia przez wnioskodawcę wiedzy o istnieniu uczestnika A. H. i jego danych osobowych albowiem żaden z uczestników nie kwestionował tej okoliczności, a zatem należało ją uznać za przyznaną (art. 230 Kpc), a więc taka która nie wymaga dowodu (art. 229 Kpc).

Zgodnie z art. 679 § 1 Kpc dowód, że osoba, która uzyskała stwierdzenie nabycia spadku, nie jest spadkobiercą lub że jej udział w spadku jest inny niż stwierdzony, może być przeprowadzony tylko w postępowaniu o uchylenie lub zmianę stwierdzenia nabycia spadku. Jednakże ten, kto był uczestnikiem postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, może tylko wówczas żądać zmiany postanowienia stwierdzającego nabycie spadku, gdy żądanie opiera na podstawie, której nie mógł powołać w tym postępowaniu, a wniosek o zmianę składa przed upływem roku od dnia, w którym uzyskał tę możność. Zgodnie z § 3 tego przepisu w razie przeprowadzenia dowodu, że spadek w całości lub w części nabyła inna osoba niż wskazana w prawomocnym postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku, sąd spadku, zmieniając to postanowienie, stwierdzi nabycie spadku zgodnie z rzeczywistym stanem prawnym.

W ocenie Sądu twierdzenia i dowody powoływane przez wnioskodawcę nie doprowadziły do ustalenia, że spadek w całości lub w części nabyła inna osoba niż wskazana w prawomocnym postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku po spadkodawcy Z. A..

Wskazać należy, że z ustalonego stanu faktycznego wynika, że wprawdzie zostało ustalone ojcostwo spadkodawcy wobec uczestnika A. H. (1), to jednak następnie uczestnik ten został przysposobiony przez R. H., co zostało stwierdzone postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej z dnia 17.10.1986 r. w sprawie o sygn. akt III R Nsm 409/86. Zgodnie zaś z art. 936 § 1 Kc przysposobiony dziedziczy po przysposabiającym i jego krewnych tak, jakby był dzieckiem przysposabiającego, a przysposabiający i jego krewni dziedziczą po przysposobionym tak, jakby przysposabiający był rodzicem przysposobionego; zgodnie z § 2 tego przepisu przysposobiony nie dziedziczy po swoich wstępnych naturalnych i ich krewnych, a osoby te nie dziedziczą po nim. Oznacza to, że dziecko przysposobione – a takim był A. H. (1) wobec R. H. - w świetle prawa jest dzieckiem osób, które je przysposobiły; w jego wyniku powstaje w świetle prawa pokrewieństwo między dzieckiem a osobami przysposabiającymi. Następuje jednocześnie zerwanie więzi prawnych w zakresie spadkobrania ze wstępnymi naturalnymi, w tym przypadku z ojcem – w świetle prawa – uczestnika A. H. (1) - spadkodawcą. Nie ujawniły się inne okoliczności wskazujące na zasadność zmiany prawomocnego postanowienia tut. Sądu z dnia 26.02.2015 r. w sprawie I Ns 174/14 o stwierdzeniu nabycia spadku po spadkodawcy. Bezsporne było bowiem, że uczestnik K. A. jeszcze przed wszczęciem postępowania w sprawie I Ns 174/14 przed notariuszem złożył w dniu 28.12.2012 r. oświadczenie o odrzuceniu spadku po swoim ojcu. Okolicznościami tymi nie może być w szczególności nie utrzymywanie przez wnioskodawcę kontaktu ze spadkodawcą, nawet od wielu lat, czy istnienie między nimi konfliktów.

Wniosek wnioskodawcy ulegał zatem oddaleniu, o czym orzeczono w sentencji postanowienia.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Alina Kowalik
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej
Osoba, która wytworzyła informację:  Bartłomiej Rajca
Data wytworzenia informacji: