Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 550/12 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej z 2013-03-19

Sygn. akt I C 550/12

POSTANOWIENIE

Dnia 07 marca 2013 r.

Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej Wydział I Cywilny w składzie :

Przewodniczący SSR Magdalena Korczak

Protokolant Krystyna Korczyńska

po rozpoznaniu w dniu 07 marca 2013r. w Środzie Śląskiej

sprawy z wniosku R. P.

przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W., M. O., Towarzystwu (...) S.A. z siedzibą w W.

o zapłatę

postanawia :

stwierdzić swą niewłaściwość i sprawę przekazać do rozpoznania Sądowi Rejonowemu dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu.

Z/

1.  odnotować,

2.  kal. 7 dni,

3.  do prawomocności przekazać akta sprawy.

07.03.2013r.

Sygn. akt I C 550/12

UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 4 września 2012 r. powód R. P. wniósł o zasądzenie solidarnie od pozwanych M. O., (...) S.A. z siedzibą w (...) S.A. z siedzibą w W. kwoty 20.000 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 11 stycznia 2010 r. do dnia zapłaty. W uzasadnieniu wskazał, że w dniu 19 stycznia 2010 r. nabył od M. O. nieruchomość za pośrednictwem (...) S.A. (...) S.A, jak i M. O. wprowadzili powoda w błąd odnośnie wymiarów działki w związku z czym poniósł szkodę, gdyż był zmuszony sprzedać działkę za niższą cenę. Odpowiedzialność deliktowa umożliwia wystąpienie z powództwem solidarnie przeciwko pozwanym. Powód wskazał, że właściwość Sądu uzasadnia treść przepisu art. 38 § 1 kpc, tj. miejsce położenia nieruchomości. Ponadto roszczenie wynika z deliktu i może być wytoczone przed Sąd właściwy ze względu na miejsce wyrządzenia szkody.

W odpowiedzi na pozew strona pozwana podniosła zarzut niewłaściwości Sądu, podnosząc, że właściwy do rozpoznania sprawy zgodnie z art. 30 kpc jest Sąd Rejonowy dla Warszawy W., gdyż siedziba strony pozwanej (...) S.A. mieści się w W..

Sąd zważył, co następuje:

Sąd, który stwierdzi swą niewłaściwość przekaże sprawę sądowi właściwemu. Niewłaściwość sądu dająca się usunąć za pomocą umowy stron sąd bierze jednak pod uwagę jedynie na zarzut pozwanego zgłoszony i należycie uzasadniony przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy. ( art. 200 § 1 k.p.c i art. 202 k.p.c. ).

Na wstępie wskazać należy, że to powód dokonuje wyboru Sądu przed który wytacza powództwo. Właściwość przemienna polega bowiem na tym, że miejscowo właściwy w określonej kategorii spraw jest zarówno sąd właściwości ogólnej, jak i sąd (lub sądy) określony w przepisach art. 32–37 kpc, a wybór sądu, przed który ma być wytoczone powództwo pozostawiony jest powodowi. Powód, wytaczając powództwo przed sąd inny niż wyznaczony miejscem zamieszkania czy siedzibą pozwanego, powinien w pozwie podać okoliczności uzasadniające właściwość sądu według przepisów o właściwości przemiennej (zob. także uchwała SN z dnia 9 czerwca 2005 r., III CZP 28/05, OSNC 2006, nr 4, poz. 61). Powód, pozywając solidarnie M. O., (...) S.A. oraz Towarzystwo (...) S.A. spełnił ten wymóg, wskazując m.in., że wywozi swe roszczenie z czynu niedozwolonego. W uzasadnieniu pozwu powód podał bowiem, że wskutek działania (...) S.A. oraz M. O. poniósł szkodę. Powództwo o roszczenie z czynu niedozwolonego można wytoczyć przed sąd, w którego okręgu nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę (art. 35 k.p.c.). W niniejszej sprawie za zdarzenie takie należy uznać miejsce zawarcia umowy pośrednictwa z (...) S.A. lub umowy sprzedaży nieruchomości zawartej w dniu 19 stycznia 2010 r. z M. O.. Obie umowy zostały zawarte we W., jednak z akt sprawy nie wynika gdzie dokładnie została zawarta umowa o pośrednictwo. Umowa sprzedaży nieruchomości zwarta z M. O., została podpisana we W. przy ul. (...), co uzasadnia właściwość Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Śródmieścia.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 200 § 1 k.p.c. należało orzec jak w sentencji.

Z/

1.  odnotować

2.  odpis postanowienia wraz z uzasadnieniem doręczyć pełnomocnikowi (...) S.A.

3.  kal. 7 dni

4.  po prawomocności przekazać akta sprawy

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Agnieszka Walaszczyk
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej
Osoba, która wytworzyła informację:  Magdalena Korczak
Data wytworzenia informacji: