Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Co 246/13 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy we Wrocławiu z 2013-06-05

Sygn. akt I Co 246/13

POSTANOWIENIE

Dnia 5 czerwca 2013 r.

Sąd Okręgowy we Wrocławiu Wydział I Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: SSO Aneta Fiałkowska-Sobczyk

po rozpoznaniu w dniu 5 czerwca 2013 r. we Wrocławiu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku A. C.

przy udziale (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we W.

o udzielenie zabezpieczenia przed wszczęciem postępowania

postanawia:

I.  udzielić zabezpieczenia roszczenia przysługującego A. C. przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we W. o zapłatę kwoty 559 800 zł wraz z należnymi odsetkami poprzez ustanowienie na jego rzecz hipoteki przymusowej do kwoty 600 000 zł (sześćset tysięcy zł) na nieruchomości stanowiącej własność (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we W., położonej w miejscowości I., gm. S., powiat (...), województwo (...), dla której Sąd Rejonowy w Oławie prowadzi księgę wieczystą nr (...);

II.  wyznaczyć wnioskodawcy A. C. dwutygodniowy termin na wytoczenie powództwa o zapłatę kwoty 559 800 zł wraz z należnymi odsetkami przeciwko (...) spółce z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą we W. we W.;

III.  oddalić wniosek o zwrot kosztów postępowania w sprawie o udzielenie zabezpieczenia.

UZASADNIENIE

Wnioskodawca wniósł o udzielenie zabezpieczenia swojego roszczenia o zapłatę kwoty 559 800 zł z wraz z należnymi odsetkami za opóźnienie, które to roszczenie przysługuje wnioskodawcy od (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we W., poprzez obciążenie hipoteką przymusową w kwocie 600 000 zł nieruchomości stanowiącej własność obowiązanego położonej w miejscowości I., gmina S., powiat (...), działka nr (...), dla której Sąd Rejonowy w Oławie prowadzi księgę wieczystą nr (...).

W uzasadnieniu wniosku wnioskodawca wskazał, że w dniu 28 marca 2012 r. pożyczył (...) sp. z o.o.kwotę 400 000 zł z terminem zwrotu do dnia 28 marca 2013 r. wraz z ostatnią ratą odsetek kapitałowych w wysokości 22 000 zł. Kapitał oprocentowano według stopy 22% w skali roku.

Następnie wnioskodawca, w dniu 24 maja 2012 r. pożyczył wyżej wymienionej Spółce kwotę 130 000 zł z terminem zwrotu do dnia 24.11.2012 r. Kapitał również oprocentowano według stopy 22% w skali roku.

Łącznie wnioskodawca miał otrzymać od pożyczkobiorcy z tytułu zwrotu obu pożyczek kwotę 625 800 zł, z czego 66 000 zł odsetek kapitałowych. Umową z dnia 19.11.2012 r. uprawniony i pożyczkobiorca zmienili termin zwrotu pożyczki kwoty 130 000 zł na dzień 24.02.2013 r.

Umową z dnia 19 grudni 2012 r. (...) sp. z o.o.sprzedał (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnościązorganizowana część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55 1 k.c., na które składa się między innymi prawo własności nieruchomości położonej w miejscowości I., gmina S., powiat (...), działka nr (...), dla której Sąd Rejonowy w Oławie prowadzi księgę wieczystą nr (...).

(...) sp. z o.o.nie zwróciła w umówionych terminach pożyczonych kwot i nie zapłaciła także ostatnich rat odsetek kapitałowych.

Zgodnie z art. 55 4 k.c. nabywca przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego jest odpowiedzialny solidarnie ze zbywcą za jego zobowiązania związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa lub gospodarstwa, przy czym orzecznictwo Sądu Najwyższego wskazuje, że odpowiedzialnością powyższa objęty jest również nabywca zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Zatem obowiązany odpowiedzialny jest solidarnie do wysokości nabytej części przedsiębiorstwa za zaspokojenie wierzytelności przysługujących wnioskodawcy od (...) sp. z o.o.Sprzedana część przedsiębiorstwa ma dużo wyższa wartość niż wierzytelność przysługująca wnioskodawcy. Umowa sprzedaży części przedsiębiorstwa wskazuje co prawda, że wartość tego przedsiębiorstwa to kwota 600 000 zł, ale zdaniem wnioskodawcy jest to wartość znacznie zaniżona.

Natomiast spółka (...)stała się niewypłacalna o czym świadczy:

- brak zwrotu udzielonych przez wnioskodawcę pożyczek,

- treść ksiąg wieczystych nieruchomości należących do Spółki, które wskazują, że przeciwko Spółce toczą się postępowania egzekucyjne z nieruchomości oraz

- toczące się z wniosku jednego z wierzycieli przed Sądem Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu postępowanie o ogłoszenie upadłości (...).

Jednocześnie wnioskodawca wskazał, że ma interes prawny w uzyskaniu zabezpieczenia, bowiem dłużnik główny nie wykonuje swoich zobowiązań i jest znacznie zadłużony, w zasadzie nie posiada majątku, z którego wnioskodawca mógłby się zaspokoić, a zatem zwrot pożyczonych kwot przez dłużnika głównego jest niemożliwy.

Dlatego też wnioskodawca zamierza wytoczyć powództwo przeciwko solidarnie zobowiązanej Spółce, na podstawie art. 55 4 k.c., a nieruchomość położona w miejscowości I., gmina S., powiat (...), działka nr (...), dla której Sąd Rejonowy w Oławie prowadzi księgę wieczystą nr (...), jest wolna od obciążeń.

Aby przeciwdziałać dalszemu obciążaniu opisanej nieruchomości niezbędne jest zabezpieczenie roszczenia wnioskodawcy hipoteką przymusowa. Nawet bowiem korzystne zakończenie postępowania o zapłatę mogłoby nie doprowadzić do zaspokojenia wymaganych wierzytelności, gdyż obowiązany podejmuje na bieżąco niekorzystne dla uprawnionego działania zmierzające do zbycia nieruchomości, na rzecz osób z którymi obowiązany w ramach swojej działalności gospodarczej, zawarł umowy o jej wybudowanie i przeniesienie własności. Obowiązany może więc w niedługim czasie przenieść prawo własności nieruchomości opisanej w petitum wniosku na nabywców odrębnych lokali mieszkalnych, które ustanowi w budowanych przez siebie budynkach. Spowoduje to co najmniej utrudnienie wykonania zapadłego w sprawie wyroku, ponieważ poza opisaną wyżej nieruchomością Spółka (...)nie ma żadnego majątku, którym mogłaby zaspokoić wierzytelności wnioskodawcy, gdyż kapitał zakładowy Spółki został wniesiony wkładami niepieniężnymi (aportami) w postaci wierzytelności udziałowców wobec (...) sp. z o.o., a które to wierzytelność zostały potrącone z ceną sprzedaży wyżej wymienionej części przedsiębiorstwa, w którego skład wchodzi omawiana nieruchomość.

Dodatkowo wnioskodawca wskazał, sprzedaż części przedsiębiorstwa nastąpiła pomiędzy spółkami, których właściciele pozostają ze sobą w relacjach biznesowo – towarzyskich. Obciążenie dwóch nieruchomości należących do (...) sp. z o.o.wobec jednoczesnej sprzedaży nieruchomości dotąd nieobciążonej, daje zaś podstawy do twierdzenia o zamierzonym działaniu (...) sp. z o.o. i (...) sp. z o.o.we W.celem osiągnięcia zysków z inwestycji prowadzonej w miejscowości I.z jednoczesnym uwolnieniem się od potencjalnej egzekucji skierowanej przez wierzycieli przeciwko (...) sp. z o.o.

Wnioskodawca wskazał również, że na sumę zabezpieczenia w wysokości 591 761,62 zł, składa się kwota 559 800 zł tytułem należności głównej, kwota 7 200 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego, 320 zł tytułem kosztów wykonania zabezpieczenia, 7 009 zł tytułem kosztów procesu, 17 zł tytułem opłaty od pełnomocnictwa i 17 415,62 zł tytułem odsetek od dnia złożenia wniosku.

Sąd zważył, co następuje:

Wniosek o udzielnie zabezpieczenia przed wszczęciem postępowania był zasadny.

Zgodnie z art. 730 1 § 1 k.p.c. udzielenia zabezpieczenia może żądać każda strona lub uczestnik postępowania, jeżeli uprawdopodobni roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia. Interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia istnieje wtedy, gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi lub poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania w sprawie (art. 7301 §2 k.p.c.)

Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych, a do takich należy roszczenie, z którym wnioskodawca zamierza wystąpić, następuje między innymi poprzez obciążenie nieruchomości obowiązanego hipoteką przymusową (art. 747 pkt 2 k.p.c.).

Zdaniem Sądu, na obecnym etapie postępowania należy stwierdzić, że wnioskodawca uprawdopodobniła zarówno roszczenie, jak i interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia.

Z dokumentów dołączonych do wniosku (umów pożyczek z dnia 28.03.2012 r. i z dnia 24.05.2013 r. wraz z aneksem do umowy z dnia 19.11.2012r., umowa sprzedaży przedsiębiorstwa z dnia 19 grudnia 2012 r.) wynika, że wnioskodawcy przysługujące przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnościąz siedzibą we W.jako nabywcy zorganizowanej części przedsiębiorstwa, stanowiącego część przedsiębiorstwa (...)sp. z o.o.weW., roszczenie o zapłatę kwoty 559 800 zł tytułem niezwróconych przez zbywcę przedsiębiorstwa ((...) sp. z o.o.we W.) na rzecz wnioskodawcy pożyczek zawartych w dniu 28.03.
2012 r. i w dniu 25.05.2012 r.

Wnioskodawca uprawdopodobnił również interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia. Zobowiązana, w związku z nabyciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa zlokalizowanego w I.na działce nr (...)i prowadzoną działalnością deweloperską na tej nieruchomości, jest stroną szeregu umów przedwstępnych sprzedaży lokali mieszkalnych. Zawarcie w przyszłości finalnych umów sprzedaży wyodrębnionych lokali mieszkalnych skutkować będzie tym, że na nabywców przejdzie własność tych lokali wraz z udziałami w nieruchomości wspólnej. Wobec powyższego, brak zabezpieczenia w postaci wpisu hipoteki przymusowej na nieruchomości, na której prowadzana jest przez obowiązaną przedmiotowa inwestycja, uniemożliwi lub co najmniej poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia. Istotne w tym względzie, zdaniem Sądu, było również to, że – co wynikało z treści wniosku o udzielenie zabezpieczenia i dołączonych dokumentów (w szczególności odpisy ksiąg wieczystych, odpisy z KRS, dokumentacja fotograficzna) – pomiędzy (...) sp. z o.o.we W.a (...) sp. z o.o.we W.istnieją wzajemne powiązania. Ponadto, w skład zbytego przedsiębiorstwa wchodziła nieruchomość wolna od obciążeń, inne zaś nieruchomości, na których (...) sp. z o.o.prowadziła działalność deweloperską, były obciążone hipotekami na znaczne kwoty, a ponadto były przedmiotem postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez wielu wierzycieli. Powyższe zdaniem Sądu świadczyło o tym, że obowiązana, jak i dłużnik wnioskodawcy z pierwotnego stosunku ((...) sp. z o.o.) dokonali zbycia przedsiębiorstwa celem uniemożliwienia zaspokojenia się wierzycieli (...) sp. z o.o.z jej majątku.

Wobec powyższego, na podstawie powołanych przepisów, Sąd orzekł jak w punkcie I sentencji postanowienia.

Zgodnie z art. 733 k.p.c., udzielając zabezpieczenia przed wszczęciem postępowania w sprawie, sąd wyznacza termin, w którym pismo wszczynające postępowanie w sprawie powinno zostać wniesione pod rygorem upadku zabezpieczenia. Termin ten nie może przekraczać dwóch tygodni. Z uwagi na powyższe Sąd wyznaczył wnioskodawcy termin dwóch tygodni na złożenie pozwu o zapłatę kwoty 559 800 zł wraz z należnymi odsetkami przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we W. (pkt II).

Wniosek o zwrot kosztów postępowania podlegał oddaleniu jako przedwczesny (punkt III postanowienia). Zgodnie z art. 745 § 1 k.p.c. o kosztach postępowania zabezpieczającego sąd rozstrzyga w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie, a o kosztach postępowania zabezpieczającego później powstałych rozstrzyga na wniosek strony sąd, który udzielił zabezpieczenia. Jeżeli postanowienie, w którym udzielono zabezpieczenia, zostało wydane przed wszczęciem postępowania w sprawie, a uprawniony nie zachował wyznaczonego mu terminu do jej wszczęcia, obowiązany może w terminie dwóch tygodni od upływu tego terminu złożyć wniosek o przyznanie mu kosztów. W tym terminie wniosek taki może zgłosić uprawniony, jeżeli nie wytoczył sprawy dlatego, że obowiązany zaspokoił jego roszczenie (art. 745 § 2 k.p.c.). Postępowanie o udzielenie zabezpieczenia roszczenia, także wszczęte przed wytoczeniem powództwa, jest więc zawsze postępowaniem incydentalnym, a o kosztach z nim związanych Sąd orzeka rozstrzygając o roszczeniu głównym.

Zarządzenie:

1.  odn.;

2.  odpis postanowienia doręczyć pełn. wnioskodawcy oraz uczestnikowi z odpisem wniosku i załączników wraz z poucz o sposobie i terminie wniesienia zażalenia;

3.  kal. 7 dni.

05.06.2013r.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Iwona Gertrudziak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy we Wrocławiu
Osoba, która wytworzyła informację:  Aneta Fiałkowska-Sobczyk
Data wytworzenia informacji: