Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1397/12 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy we Wrocławiu z 2013-08-21

Sygn. akt I C 1397/12

WYROK

W IMIENIU RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 21 sierpnia 2013r.

Sąd Okręgowy we Wrocławiu Wydział I Cywilny

w składzie :

Przewodniczący : SSO Adam Maciński

Protokolant : Robert Purchalak

po rozpoznaniu w dniu 21 sierpnia 2013r. we Wrocławiu

na rozprawie

sprawy z powództwa M. W.

przeciwko Skarbowi Państwa – (...) w Ś.

o zapłatę

I.  powództwo oddala;

II.  nie obciąża powoda kosztami procesu.

UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 13 września 2012r. powód M. W.wniósł o zasądzenie na swoją rzecz od strony pozwanej Skarbu Państwa – (...) w Ś.kwoty 150.000 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty.

W uzasadnieniu powód wskazał, że domaga się zadośćuczynienia za naruszenie jego dóbr osobistych, gdyż strona pozwana nie zapewniła mu należytych warunków odbywania kary pozbawienia wolności. Powód odbywał karę pozbawienia wolności w (...) w Ś.w okresie od 25.06.2002r. do 13.08.2003r. W okresie tym osadzony był zaś w celach przeludnionych, w których na jednego skazanego przypadała powierzchnia poniżej 3 m2. W celach brak było ponadto właściwego oświetlenia, odpowiedniej klimatyzacji, nie było także murowanych kącików sanitarnych. Brakowało też środków higieny osobistej. Takie działania naruszały z kolei dobra osobiste powoda, co winno tu skutkować odpowiedzialnością Skarbu Państwa w oparciu o art. 24 k.c., 417 k.c. i 448 k.c. oraz art. 77 Konstytucji RP.

Z tych też i względów wniósł jak powyżej.

W odpowiedzi na pozew strona pozwana Skarb Państwa – (...) w Ś.wniosła o oddalenie powództwa w całości.

W uzasadnieniu wskazała, że żądanie powoda nie ma żadnych podstaw tak faktycznych, jak i prawnych. Zaprzeczyła, by powód w czasie odbywania kary pozbawienia wolności w (...) w Ś.przebywał w celach przeludnionych, czy też niewłaściwie wyposażonych. Warunki w jakich przebywał powód w tejże jednostce penitencjarnej odpowiadały bowiem aktualnym możliwością finansowym państwa. Nie można uznać ich w żadnej mierze za niegodziwe. Przede wszystkim zaś strona pozwana podniosła tu zarzut przedawnienia całości dochodzonego przez powoda roszczenia.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Powód M. W.odbywał karę pozbawienia wolności w (...) w Ś.w okresie od 25 czerwca 2002r. do 13 sierpnia 2003r.

(dowód: bezsporne

przesłuchanie powoda k. 126)

Powód pozew wniósł w dniu 13 września 2012r.

(dowód : koperta k. 5 )

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo nie zasługiwało na uwzględnienie, gdyż roszczenie nim objęte było tu w całości przedawnione.

Powód domagał się bowiem zadośćuczynienia za naruszenie jego dóbr osobistych w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności w (...)w Ś.w okresie od 25 czerwca 2002r. do 13 sierpnia 2003r. Pozew złożył zaś w dniu 13 września 2012r. Od dnia, w którym powód jako poszkodowany dowiedział się o szkodzie i osobie obowiązanej do jej naprawienia ( tj. 13 sierpnia 2003r., kiedy to powód opuścił (...) w Ś.) do dnia złożenia pozwu ( 13 września 2012r. ) upłynął już zaś okres trzech lat ( art. 442 1 § 1 zd. 1 k.c. ). Stąd też i podniesiony w tymże zakresie przez stronę pozwaną zarzut należało uznać tu za zasadny.

W tej z kolei sytuacji tj. uwzględnienia przez Sąd podniesionego zarzutu przedawnienia, zbędnym stało się tu czynienie ustaleń i dokonywanie ocen dotyczących samego roszczenia zgłoszonego przez powoda.

Mając zatem powyższe na względzie Sąd orzekł jak w sentencji.

O kosztach procesu orzekł zaś na podstawie art. 102 k.p.c. - nie obciążając powoda obowiązkiem zwrotu kosztów procesu na rzecz strony pozwanej. Sąd miał przy tym na względzie, że z uwagi na sytuację majątkową i życiową powoda, nie jest on w stanie uzyskać środków niezbędnych na pokrycie tych kosztów ( powód przebywa aktualnie w (...)w O., gdzie pozostaje bez odpłatnego zatrudnienia, nie posiada także jakiegokolwiek majątku, dochodu, czy też innych źródeł utrzymania – por. tu oświadczenie majątkowe i zaświadczenie z (...) k. 9-10 i 4 ).

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Iwona Gertrudziak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy we Wrocławiu
Osoba, która wytworzyła informację:  Adam Maciński
Data wytworzenia informacji: