Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 506/11 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy we Wrocławiu z 2013-02-01

Sygn. akt I C 506/11

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 1 lutego 2013 r.

Sąd Okręgowy we Wrocławiu Wydział I Cywilny

w składzie następującym :

Przewodniczący SSO Agnieszka Hreczańska - Cholewa

Protokolant Dorota Nitkiewicz

po rozpoznaniu w dniu 22 stycznia 2013 r. we Wrocławiu

sprawy z powództwa D. M. (1)

przeciwko (...) Centrum Medycznemu sp. z o.o. w B.

o ochronę dóbr osobistych i zapłatę I. nakazuje stronie pozwanej (...) Centrum Medycznemu sp. z o.o.w B.opublikować na własny koszt na łamach tygodnika lokalnego (...)na stronie pierwszej w prawym dolnym rogu, w terminie 10 dni od daty uprawomocnienia się wyroku, na białym tle pogrubioną czcionką koloru czarnego, w ramce o wymiarach nie mniejszych niż 10 cm na 10 cm, jednorazowe oświadczenie następującej treści: " W wykonaniu wyroku Sądu, (...) Centrum Medyczne sp. z o.o.w B.przeprasza Panią D. M. (1)za niezłożenie w ustawowym terminie wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego wnioksu o ujawnienie zmian w zakresie zaprzestania piastowania przez Panią D. M. (1)funkcji Prezesa zarządu spółki i za posłużenie się nieaktualnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego w celu zarejestrowania (...)Zakładu (...), wyrażając ubolewanie z powodu naruszenia dóbr osobistych Pani D. M. (1)w postaci jej imienia i nazwiska"; II. dalej idące powództwo oddala; IV. koszty procesu wzajemnie znosi.

UZASADNIENIE

Powódka D. M. (1) w pozwie wniesionym przeciwko (...) Centrum Medycznemu sp. z o.o. w B. domagała się:

1/ zobowiązania strony pozwanej do opublikowania na własny koszt, na łamach tygodnika lokalnego : (...)na stronie pierwszej w prawym dolnym rogu w terminie 10 dni od daty uprawomocnienia się wyroku na białym tle czcionką koloru czarnego pogrubioną nie mniejszą niż (...)14 w ramce o wymiarach nie mniejszych niż 15 cm na 15 cm jednorazowego oświadczenia woli następującej treści: „W wykonaniu wyroku Sądu, (...) Centrum Medyczne sp. z o.o.i jej wspólnicy przepraszają Panią D. M. (1)za rozpowszechnianie fałszywych , godzących w jej cześć, dobre imię, narażających na utratę zdrowia, reputacji i zaufania w oczach pacjentów, środowiska medycznego, partnerów biznesowych, instytucji państwowych oraz społeczności lokalnej informacji na temat działalności zawodowej Pani M.podczas piastowania przez nią funkcji Prezesa Zarządu Spółki, w szczególności tych dotyczących działalności na szkodę spółki. Jednocześnie (...)sp. z o.o.przeprasza Panią D. M. (1)za brak niezwłocznego usunięcia z Krajowego Rejestru Sądowego informacji na temat piastowanej przez Panią M.funkcji Prezesa Zarządu, oraz posłużenia się bezprawnie nieaktualnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego w celu zarejestrowania (...)Zakładu (...). Wyrażamy głębokie ubolewanie z powodu naruszenia dóbr osobistych Pani D. M. (1)w postaci jej imienia i nazwiska, opinii, czci, zdrowia oraz dobrego imienia;

2/ upoważnienia do zastępczego wykonania zobowiązania jak w pkt 1 na koszt strony pozwanej, w przypadku niewykonania tego obowiązku przez stronę pozwaną w terminie;

3/ zobowiązania strony pozwanej do zaniechania działań zagrażającym jej dobrom osobistym poprzez odstąpienie od rozpowszechniania jakichkolwiek informacji godzących w jej dobre imię, a dotyczących jej życia zawodowego;

4/ zasądzenia na jej rzecz od pozwanych kwoty 20 000 zł tytułem zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych i straty moralne.

Ponadto, domagała się zasądzenia kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego wg norm przepisanych, o ile nie zostanie przedłożony spis kosztów.

W uzasadnieniu żądania pozwu powódka wskazała, że w dniu 26 października 2007r. została zawarta umowa spółki z ograniczona odpowiedzialnością pod nazwą (...) (...) Centrum Medyczne, której wspólnikami zostali (...) sp. z o.o.reprezentowana przez P. O.i J. K., E. G., D. M. (1), S. D., U. S., E. S., M. M. (2). Powódce powierzono sprawowanie funkcji prezesa. Powódka zrezygnowała z niej i uchwałą nr (...)Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 17 października 2008r. rezygnacja ta została przyjęta. Nowym prezesem spółki została E. G.. Na postawie umowy o pracę z dnia 30 czerwca 2008 roku powódka została zatrudniona w pozwanej spółce na stanowisku dyrektora. Uchwałą nr (...)z dnia 4 listopada 2008 r. Zgromadzenia Wspólników powołany został (...)Zakład (...), którego kierownikiem została E. G.. Powódka wskazała, że kwestionuje w całości fakt odbycia się w tym dniu Walnego Zgromadzenia Wspólników oraz fakt podejmowania w tym dniu uchwał. Prawomocnym postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej z dnia 29 stycznia 2009r. dokonano zmiany w rejestrze strony pozwanej. Jak dalej powódka podniosła, przepis art. 22 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym przewiduje, że wniosek o wpis do rejestru powinien być złożony nie później niż w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu, chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej. Wskazała, że pozwana, nie dość, że w ustawowym terminie nie dokonała zmian w aktach rejestrowych spółki, to dodatkowo, posłużyła się nieaktualnym odpisem KRS do zarejestrowania (...)Zakładu (...)w (...)Urzędzie (...) we W., w którym widniała jako prezes zarządu spółki.

Powódka wskazała także, że wielokrotnie zarzucono jej publicznie, że działała na szkodę spółki, że dopuściła się wyprowadzenia środków finansowych oraz ruchomości ze spółki, że jedyną przyczyną zrywania kontraktów przez lekarzy świadczących usługi medyczne na rzecz spółki była niegospodarność. Twierdziła, że wielokrotnie była pomawiana o to, że jest osobą niewiarygodną, a ewentualna współpraca z nią będzie kończyła się składaniem przez nią doniesień na potencjalnych kontrahentów i wspólników. Wskutek tego, w oczach społeczności lokalnej, środowiska medycznego, partnerów biznesowych i instytucji państwowych była ona traktowana jako osoba niewiarygodna, nielojalna, pozbawiona kompetencji zawodowych. Powódka wskazała, że działanie strony pozwanej naruszało jej dobra osobiste: cześć, godność, zdrowie, pozytywną opinię. Podkreśliła, że nie uzasadnione były twierdzenia pozwanej, że wyprowadza pieniądze ze spółki, że działała na jej szkodę. W szczególności, nie toczyło się przeciwko niej postępowania, mogące uprawdopodobnić te zarzuty. Zdaniem powódki posłużenie się przez pozwaną nieaktualnym odpisem KRS w celu rejestracji (...)Zakładu (...)w (...)Urzędzie (...) stanowi naruszenie dóbr osobistych powódki w postaci nieuprawnionego i bezprawnego wykorzystywania jej imienia i nazwiska. Na skutek tego działania została pozbawiona możliwości decydowania w jakim zakresie, w jaki sposób, w jakim kontekście i do jakich celów będzie uzyskane jej imię i nazwisko. Zwłaszcza, że chcąc w przyszłości jako odrębny podmiot zarejestrować (...)będzie w sposób wnikliwy weryfikowania i kontrolowana przez organ rejestrowy. Wykorzystanie imienia i nazwiska powódki łączy się z naruszeniem innego dobra jakim jest jej zdrowie i reputacja. Dodała, że jest osobą przewlekle chorą, rozpoznano u niej guza ciała rzęskowego i naczyniówki oka lewego, a w zawiązku z chorobą, lekarze zalecili jej oszczędny i bezstresowy tryb życia. Posługiwanie się przez pozwaną nieaktualnym odpisem KRS spółki, w którym figurowała jako prezes zarządu, jak również formułowanie przez stronę pozwaną o niej negatywnych ocen, skutkowało tym, że od połowy 2008r. prowadzi stresujący tryb życia, popadła w depresję, leczy się w (...).

W odpowiedzi na pozew pozwana wniosła o oddalenie powództwa w całości oraz o zasądzenie kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

W uzasadnieniu podała, że powódka nie wykazała, że strona pozwana swym działaniem naruszyła jej dobra osobiste. Nie wskazała także sposobu tego naruszenia. Przyznała, że powódka pełniła funkcję prezesa zarządu spółki, z której to funkcji zrezygnowała pismem z dnia 29 września 2008r., a ponadto, wiązała ją ze spółką od dnia 30 czerwca 2008 r. do 31 maja 2009r. umowa o pracę na stanowisku dyrektora. W dniu 17 października 2009r. odbyło się walne zgromadzenie wspólników spółki, na którym m.in. podjęto uchwałę o przyjęciu rezygnacji powódki z funkcji prezesa zarządu. Na zgromadzeniu tym powódka odmówiła złożenia sprawozdania z działalności. Strona pozwana wskazała, że według wspólników, powódka złożyła rezygnację z funkcji prezesa zarządu, gdyż funkcja ta przerosła ją i nie była w stanie sprostać obowiązkom. Powódka praktycznie od 20 grudnia 2007r. z małymi przerwani przebywała na zwolnieniu lekarskim z powodu różnych chorób. Od czasu rezygnacji powódka kwestionowała większość działań nowych władz spółki, w tym odbycie w dniu 4 listopada 2008r. Zgromadzenia Wspólników, kwestionowała podpisy składane przez wspólników, ponadto, składała liczne zawiadomienia do organów i instytucji. Podała, że przyczyną rozwiązania z powódką umowy o pracę było to, iż nie przedkładała ona do zakładu pracy druków L4 , lecz wysyłała je bezpośrednio do ZUSu. Strona pozwana zarzuciła, że nie jest prawdą, iż członkowie władz spółki, działając z premedytacją i umyślnie, publicznie zarzucali jej działanie na szkodę spółki. Podkreśliła, że działania i wypowiedzi wspólników spółki były zgodne prawem i miały na celu dobro spółki.

Sąd ustalił w sprawie następujący stan faktyczny:

W dniu 26 października 2007r. została zawarta umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą (...) (...) Centrum Medyczne, której wspólnikami byli (...) sp. z o.o.reprezentowana przez P. O.i J. K., E. G., D. M. (1), S. D., U. S., E. S.i M. M. (2). Prezesem Zarządu została powódka D. M. (1). Powódka D. M. (1)nie miała profesjonalnych szkoleń w przedmiocie prowadzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Powódka, jako prezes zarządu, podjęła się czynności w ramach rejestracji spółki, pozyskania kredytu, remontu obiektu, w którym spółka miała prowadzić działalność.

W grudniu 2007r. powódka zaczęła chorować i często przebywała na zwolnieniach lekarskich.

(...) Centrum Medyczne sp. z o.o. w B. na prośbę powódki, która potrzebowała ubezpieczenia zdrowotnego, zawarła z nią w dniu 30 czerwca 2008r. umowę o pracę na czas nieokreślony na stanowisku dyrektora.

( dowód:

- umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (rep. A nr (...)) k. 12-18;

-umowa o pracę (...), uchwała nr (...) k. 29;

- przesłuchanie powódki: k. 217, 218;

- zeznania świadka M. M. (2) k. 216-217, k. 218;

- zeznania świadka P. M. (1) k. 174, 175;

- zeznania świadka S. D. k. 173-174, 176;

- zeznania świadka E. G. k. 173, k. 176;

- zeznania świadka E. S. k. 172-173, k. 176 )

Działalność powódki jako prezesa zarządu była negatywnie oceniana przez pozostałych udziałowców spółki. Część z nich kwestionowała prawidłowość działań powódki m.in. w zakresie czynności zmierzających do pozyskania kredytu bankowego. Negatywnie oceniano zapisy odnośnie kar umownych zawartych w podpisanej przez powódkę umowie czy zasadność zakupu wybranych przez powódkę materiałów budowlanych i wykończeniowych. Mimo wezwań, powódka nie przedstawiła udziałowcom jednolitego planu finansowego czy strategii marketingowej, dotyczących zarówno okresu bieżącego jak i przyszłego, po zakontraktowaniu umów z NFZ. Nigdy jednak spółka czy też osoby ją reprezentujące nie kierowały publicznie pod adresem powódki żadnych zarzutów ani negatywnych opinii. Powódka z uwagi na rozbieżnie rozumiane interesy spółki oraz niemożność porozumienia się z pozostałymi członkami zarządu spółki w piśmie z dnia 29 września 2008r. złożyła oświadczenie o rezygnacji z funkcji prezesa zarządu spółki. Jako przyczynę podała utratę zaufania do innych członków zarządu.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, które odbyło się w dniu 17 października 2008r., podjęło uchwałę nr (...) o przyjęciu rezygnacji powódki z funkcji prezesa zarządu. Jednocześnie podjęto uchwałę o powierzeniu funkcji prezesa zarządu E. G.. Ponadto, podjęto uchwalę w sprawie zmiany siedziby spółki. Spółka nie złożyła w ustawowym terminie wniosku do KRS – u o uwidocznienie zmian w zakresie składu zarządu.

( dowód:

- zeznania świadka M. M. (2) k. 216-217, k. 218;

- zeznania świadka S. D. k. 173-174, 176;

- zeznania świadka E. G. k. 173, k. 176;

- zeznania świadka E. S. k. 172-173, k. 176;

- zeznania świadka J. W. k.149- 150;

- przesłuchanie powódki: k. 217, 218; ,

- pismo z dnia 29 września 2008r. k. 19, 20;

- protokół (...) sp. z o.o. z dnia 17 października 2008r. k. 21-27;

- uchwała nr (...) z dnia 17 października 2008r. k. 30)

W dniu 8 grudnia 2008r. pozwana spółka rozwiązała z powódką umowę o pracę.

Prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Wołowie (IV P 1/09) z dnia 31 marca 2009 r. powódka została przywrócona do pracy na poprzednich warunkach pracy i płacy.

( dowód : wyrok Sądu Rejonowego w Wołowie (IV P 1/09) k. 33)

Córka powódki, M. M. (3), oczekując na konsultację lekarską w budynku (...), zasłyszała prywatną rozmowę E. G. z inną osobą na temat powódki. Podczas tej rozmowy E. G. krytykowała działalność powódki jako prezesa zarządu. E. G. nadal negatywnie ocenia działania powódki w tym zakresie.

( dowód: zeznania świadka M. M. (3) - k. 150-151)

W dniu 4 listopada 2008 r. odbyło się Zgromadzenie Wspólników, na którym podjęto uchwałę nr (...), mocą której powołany został (...)Zakład (...). Na stanowisko kierownika (...)Zakładu (...)została powołana E. G..

Dokonując pod koniec listopada 2008 r. rejestracji (...)Zakładu (...)w (...)Urzędzie (...) we W.zarząd (...) Centrum Medycznego sp. z o.o.w B.posłużył się odpisem z KRS, zawierającym nieaktualne dane, m.in. jako prezes zarządu widniały imię i nazwisko powódki. Wniosek o zmianę siedziby spółki i zmianę składu osobowego zarządu spółki, w tym prezesa zarządu spółka złożyła w KRS w styczniu 2009 r.

Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej z dnia 29 stycznia 2009r. dokonano zmian adresu spółki oraz zmian danych osób wchodzących w skład organu, w szczególności wpisano E. G. jako prezesa zarządu. Postanowienie to uprawomocniło się w dniu 20 lutego 2009r.

( dowód : - uchwała nr (...) z dnia 4 listopada 2008r. k.31;

- uchwała nr (...)z dnia 4 listopada 2008r. k.32;

- zeznania świadka E. G. k. 173, k. 176;

- postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej z dnia 29 stycznia 2009r. k. 34;

- odpis aktualny z KRS k. 35-38;

- pismo z Biura (...) k. 39, 40-41, 42, 43;

- pismo powódki k. 46-47;

- pismo z (...) (...)k. 48;

- zeznania świadka E. S. k. 172-17;

- przesłuchanie powódki: k. 217, 218;)

Powódka złożyła I. S. propozycję prowadzenia wspólnej działalności gospodarczej w zakresie rehabilitacji. I. S., przed podjęciem decyzji w tej kwestii, przeprowadziła z E. G., od której dzierżawiła lokal w O., rozmowę na temat powódki. E. G. wypowiadała się o powódce niepochlebnie, odradzała współpracę z powódką. Rozmowa odbyła się w O.. Na podstawie uzyskanych informacji I. S. wycofała się ze współpracy z powódką.

( dowód : - przesłuchanie powódki: k. 217, 218;

- zeznania świadka I. S. k. 151;

- zeznania świadka D. M. (3) k. 152;

- zeznania świadka E. G. – k. 173, 176)

Na przełomie 2007/2008 r. u powódki pojawiły się epizody choroby depresyjnej. Powódka leczyła się w poradni zdrowia psychicznego. Największa częstotliwość wizyt powódki w poradni przypada na połowę i druga połowę 2009 r. Powódka bardzo przeżywała zaistniałą sytuację.

( dowód:

- przesłuchanie powódki: k. 217, 218;

- zeznania świadka P. M. (1) k. 174, 175;

- zeznania świadka M. M. (3) k. 150-151;

- dokumentacja medyczna – k. 55 i n.)

Sąd zważył co następuje:

Powództwo zasługiwało jedynie na częściowe uwzględnienie.

Ustaleń stanu faktycznego w sprawie Sąd dokonał w oparciu o dowody w postaci zeznań świadków, a to E. G., E. S., M. M. (2), S. D., M. M. (3), P. M. (2), I. S., D. M. (3), J. W., jak również przesłuchania powódki oraz dokumentów. Dowody te były ze sobą zbieżne w kwestiach istnych dla rozstrzygnięcia sprawy, a przede wszystkim w kwestii tego, że udziałowcy pozwanej spółki – jako osoby fizycznie, nie zaś organy pozwanej spółki – w prywatnych rozmowach wypowiadali się krytycznie i niepochlebnie na temat powódki jako prezesa zarządu pozwanej spółki, w szczególności kwestionowali jej gospodarność i profesjonalizm w zarządzaniu spółką, jak również w kwestii tego, że osoby piastujące funkcje organów spółki nie złożyły w wymaganym terminie wniosku o ujawnienie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz posłużyły się nieaktualnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego w postępowaniu rejestrowym.

Powódka w pozwie wniesionym przeciwko pozwanej spółce domagała się udzielenia jej ochrony prawnej, twierdząc, że jej dobra osobiste, to jest cześć, imię i nazwisko, zdrowie zostały naruszone działaniami strony pozwanej poprzez krzywdzące ją wypowiedzi.

Jak stanowi przepis art. 23 k.c., dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach. Natomiast, w myśl postanowień art. 24 k.c. ten czyje dobro zostało naruszone - chyba że działanie, które doprowadziło do tego naruszenia nie jest bezprawne - może żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny. Żądanie zasądzenia odpowiedniej kwoty znajduje oparcie w przepisie art. 448 k.c., zgodnie z treścią którego w razie naruszenia dobra osobistego sąd może przyznać temu, czyje dobro osobiste zostało naruszone, odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę lub na jego żądanie zasądzić odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez niego cel społeczny, niezależnie od innych środków potrzebnych do usunięcia skutków naruszenia.

Ochrona dóbr osobistych uzależniona jest od spełnienia dwóch przesłanek: naruszenia (zagrożenia) dobra osobistego innej osoby oraz bezprawnego charakteru działania wywołującego wskazany skutek (A. Cisek. Kodeks cywilny. Komentarz. (red.) E. Gniewek).

W świetle okoliczności sprawy Sąd uznał za uzasadnione żądanie powódki udzielenia jej niemajątkowej ochrony dóbr osobistych z powodu naruszenia jej imienia i nazwiska.

W doktrynie i orzecznictwie zgodnie przyjmuje się, że naruszenie dobra osobistego jakim jest nazwisko polegać może przede wszystkim na używaniu, posługiwaniu się cudzym nazwiskiem, ujawnieniu go, w sytuacji uprawniony mógł żądać, by nie było ujawnione. Takie dobro jak nazwisko i imię przysługuje bowiem konkretnej osobie fizycznej i tylko ta osoba fizyczna może się nimi posługiwać, dysponować.

Z poczynionych w sprawie ustaleń stanu faktycznie w sposób oczywisty wynikało, że pozwana spółka – działając przez swoje organy - dopuściła się naruszenia dobra osobistego powódki w postaci jej imienia i nazwiska. Organy pozwanej spółki nie złożyły bowiem w wymaganym ustawą terminie wniosku o zmianę danych zawartych w Krajowym Rejestrze Sądowym tj. w zakresie danych osób pełniących funkcje prezesa zarządu, wskutek czego powódka w dalszym ciągu figurowała w Krajowym Rejestrze Sądowym jako prezes zarządu, mimo że funkcji tej rzeczywiście już nie pełniła. Dodatkowo, pozwana spółka - działając przez swoje organy - posłużyła się nieaktualnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego (zawierającym dane powódki jako prezesa zarządu spółki, mimo że rzeczywiście funkcji ten już nie pełniła) występując o rejestrację (...). Strona pozwana przyznała, że nie uczyniła zadość obowiązkowi wynikającemu z przepisu art. 22 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, który nakłada na organy spółki złożenie wniosku o wpis do Rejestru nie później niż w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Tym samym, w świetle poczynionych wyżej uwag należy uznać, że swym bezprawnym działaniem ( zaniechaniem) pozwana spółka naruszyła dobra osobiste powódki w zakresie wyłączności dysponowania imieniem i nazwiskiem. W tych okolicznościach, na podstawie art. 24 k.c. par. 1 k.p.c., Sąd nakazał stronie pozwanej złożenie w formie publikacji przeprosin w tym zakresie. W ocenie Sądu okoliczności rozpoznawanej sprawy uzasadniają taką właśnie formę złożenia oświadczenia. Społeczność, w której zaistniały fakty stanowiące podstawę rozstrzygnięcia Sądu a związane z powstaniem nowego ośrodka zdrowia, jest niewielka. Niewątpliwie perspektywa rozszerzenia dostępności do usług medycznych w B.budziła zrozumiałe zainteresowanie mieszkańców miasta i okolic w szczególności zaś środowiska medycznego i ewentualnych przyszłych partnerów biznesowych. Kwestie te znalazły także odzwierciedlenie w publikacjach prasowych informujących o powstaniu nowego zakładu opieki zdrowotnej. Ze zrozumiałych względów osobistych powódka nie chciała być kojarzona z tym przedsięwzięciem, czemu dała wyraz składając rezygnację z pełnienia funkcji prezesa zarządu. W tych okolicznościach, zasadnym jest, ażeby pozwana spółka także na łamach lokalnej prasy w jednorazowym oświadczeniu przeprosiła powódkę za niezgodne z prawem posłużenie się jej imieniem i nazwiskiem w procesie rejestrowania nowopowstałego zakładu opieki zdrowotnej.

Jako nieudowodniony Sąd uznał natomiast zarzut, iż naruszenie dobra osobistego powódki – zdrowia, było następstwem posłużenia się nieaktualnym odpisem z KRS. Nie ulega wątpliwości w świetle zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, że powódka bardzo przeżywała całokształt sytuacji związanej ze współpracą powódki ze stroną powodową, zerwaniem tej współpracy, uzyskiwaniem przez powódkę wiadomości o krytycznej ocenie jej pracy przez dotychczasowych współpracowników przy osobistym i emocjonalnym zaangażowaniu powódki w powstanie nowego ośrodka zdrowia w B.. Z treści dokumentacji medycznej poradni zdrowia psychicznego wynika, że pierwsza wizyta miała miejsce w grudniu 2007 r. Następnie częstotliwość wizyt wzrosła poczynając od maja 2009 r. Bez wiadomości specjalistycznych Sąd nie może ocenić, jaki wpływ na stan zdrowia powódki miał sam fakt posłużenia się przez stronę pozwaną nieaktualnym odpisem z KRS – u a jakie negatywne opinie na temat powódki, choroba nowotworowa czy w końcu problemy rodzinne, bo i o tych jest mowa w dokumentacji. W tych okolicznościach Sąd nie mógł przyjąć, że następstwem naruszenia dóbr osobistych powódki w postaci imienia i nazwiska było naruszenie także dobra osobistego, jakim jest zdrowie człowieka.

Nie zasługuje także na uwzględnienie żądanie powódki udzielenia jej ochrony pozostałych wskazanych przez nią dóbr osobistych, w szczególności czci, reputacji, dobrego imienia, zdrowia. Sąd uznał bowiem, że powódka nie wykazała, ażeby pozwana spółka swym działaniem dopuściła się bezprawnych czynów godzących we wspomniane dobra.

W orzecznictwie i doktrynie przyjmuje się, że osoba prawna może dopuścić się naruszenia dóbr osobistych innego podmiotu, w tym osoby fizycznej, niemniej dla przyjęcia odpowiedzialności osoby prawnej, wymagane jest, aby naruszeń tych dopuszczały się w imieniu tej osoby prawnej osoby piastujące funkcje jej organów. Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy nie dostarczał natomiast podstaw do przyjęcia, że pozwana – działając przez swoje organy - dopuściła się naruszenia wyżej wymienionych dóbr osobistych powódki. Jak w sprawie ustalono, udziałowcy spółki mieli i nadal mają zastrzeżenia do kompetencji powódki oraz profesjonalizmu w zakresie czynności, jakie podejmowała ( czy też których zaniechała) pełniąc funkcję prezesa zarządu spółki. W poprzedniej części uzasadnienia szczegółowo opisano te zastrzeżenia. Niemniej poglądy te głosili tylko i wyłącznie we własnym imieniu jako osoby fizycznie, często w gronie samych udziałowców, nie zaś w imieniu spółki jako jej organy. Podkreślenia wymaga, że dowody zgromadzone w sprawie nie wskazywały na to, że osoba pełniąca funkcje prezesa zarządu pozwanej spółki wypowiadała się negatywnie o pozwanej w imieniu spółki. W szczególności, przypadkowo zasłyszane przez świadka M. M. (3)negatywne wypowiedzi na temat powódki były wygłoszone w ramach prywatnej rozmowy E. G., nie stanowiły oficjalnego stanowiska organów pozwanej spółki. Podobnie należy oceniać rozmowę świadka E. G.ze świadkiem I. S.. Rozmowa miała miejsce w O., gdzie E. G.prowadziła działalność, w ramach której współpracowała z I. S.. Świadek ten wyraźnie zeznaje : „ ja w tym czasie współpracowałam z panią E. G., więc zasięgnęłam jej opinii na temat powódki” i dalej „ ja zwróciłam się do pani G.o informację, ponieważ rozpoczęłam z nią współpracę, a wiedziałam też, że powstała spółka w B.”. Nie można w tych okolicznościach przyjąć, tak jak to usilnie sugeruje przesłuchiwany świadek, że „ Pani G.mówiła jako przedstawiciel spółki”. Pozostaje to w oczywistej sprzeczności z okolicznościami, w jakich maiła miejsce ta rozmowa. Świadek nie zwrócił się o opinię (informację ) do strony pozwanej (...) Centrum Medycznego sp. z o.o.w B.i uzyskał ją od działającej w imieniu tej spółki E. G.. Przyczyną rozmowy był fakt, że E. G.posiadała wiadomości na temat powódki gdyż z nią współpracowała i w przytoczonej rozmowie wypowiedziała swoją prywatną opinię na temat powódki. Nie można z samego faktu, iż dana osoba fizyczna jednocześnie pełni funkcję organu osoby prawnej wyciągać wniosku, iż wygłaszanie przez nią prywatnych opinii stanowi jednocześnie złożenie oświadczenia wiedzy w imieniu spółki, w której pełni daną funkcję. Oczywiście może tak być, ale wówczas trzeba dowieść, że dana osoba działał w imieniu spółki. Okoliczności rozpoznawanej sprawy, w ocenie Sądu, na taka konkluzję nie pozwalają. W tych okolicznościach Sąd nie badał prawdziwości i zasadności zarzutów, jakie pod adresem powódki podnoszą niektórzy udziałowcy strony pozwanej albowiem powództwo nie zostało wywiedzione przeciwko tym osobom. Z tych samych względów poza ustaleniami Sądu pozostawała ocena wpływu owych zachowań na stan zdrowia powódki.

W tych okolicznościach dalej idące powództwo – tak z zakresie żądania udzielenia ochrony niemajątkowej pozostałych wskazanych przez powódkę dóbr osobistych (o czym powyżej), jak i w zakresie ochrony majątkowej dobór osobistych - Sąd oddalił (pkt II wyroku). W szczególności Sąd uznał, że pomimo spełnienia przesłanek ustawowych wynikających z art. 24 k.c. w zw. z art. 448 k.c. majątkowej ochrony dóbr osobistych - aczkolwiek jedynie w zakresie, w jakim stwierdzone zostało naruszenie dóbr osobistych powódki w postaci imienia i nazwiska - nie zasługiwało na uwzględnienie żądanie powódki zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej tytułem zadośćuczynienia. Uwzględnienie roszczeń z art. 448 k.c. ma charakter fakultatywny, a więc nie muszą być one zasądzone mimo spełnienia przesłanek ustawowych ( por. wyrok SN z dnia 19 kwietnia 2006 r., II PK 245/2005, OSNP 2007, nr 7-8, poz. 101). Dlatego sąd nie ma obowiązku zasądzenia zadośćuczynienia na podstawie komentowanego przepisu w każdym przypadku naruszenia dóbr osobistych – przy stosowaniu tego przepisu bierze się pod uwagę całokształt okoliczności faktycznych, w tym winę sprawcy naruszenia dóbr osobistych i jej stopień oraz rodzaj naruszonego dobra (wyrok SN z dnia 19 kwietnia 2006 r., II PK 245/2005, OSNP 2007, nr 7-8, poz. 101). Biorąc pod uwagę przede wszystkim stopień zawinienia po stronie pozwanej, fakt, iż w toku postępowania Sąd uznał za udowodnione jedynie naruszenie przez stronę pozwaną dobra osobistego powódki w postaci jej imienia i nazwiska, jak również to, iż posłużenie się przez pozwaną imieniem i nazwiskiem powódki nie pociągało dla niej dalej idących konsekwencji oraz ostatecznie usunięcie ich z rejestru, Sąd przyjął, że zasądzenie od strony pozwanej zadośćuczynienia pieniężnego byłoby nadmierną reakcją na jej zachowanie, w szczególności, że zobowiązana ona została do złożenia oświadczenia woli określonej treści - przeprosin.

Rozstrzygnięcie o kosztach oparto na treści art. 100 k.p.c. Sąd, biorąc pod uwagę częściowe uwzględnienie żądań powódki, tak zakresie roszczeń niemajątkowych i majątkowych oraz wysokość poniesionych przez strony kosztów.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Iwona Gertrudziak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy we Wrocławiu
Osoba, która wytworzyła informację:  Agnieszka Hreczańska-Cholewa
Data wytworzenia informacji: