Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 243/12 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy we Wrocławiu z 2013-05-13

Sygn. akt I C 243/12

WYROK

W IMIENIU RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 13 maja 2013 r.

Sąd Okręgowy we Wrocławiu Wydział I Cywilny

w składzie :

Przewodniczący : SSO Adam Maciński

Protokolant : Robert Purchalak

po rozpoznaniu w dniu 8 maja 2013 r. we Wrocławiu

na rozprawie

sprawy z powództwa T. C.

przeciwko Skarbowi Państwa – (...) we W.

o zapłatę

I.  powództwo oddala;

II.  nie obciąża powoda kosztami procesu;

III.  przyznaje ze Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego we Wrocławiu na rzecz radcy prawnego S. G. kwotę 7.200 zł powiększoną o należny podatek VAT w wysokości 1656 zł - tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej powodowi z urzędu;

IV.  brakującymi kosztami sądowymi obciąża Skarb Państwa – Sąd Okręgowy we Wrocławiu.

UZASADNIENIE

Powód T. C.w pozwie z dnia 12 grudnia 2011 r. i dalszych pismach procesowych (k. 93 i n.) wniósł o zasądzenie na swoją rzecz od strony pozwanej Skarbu Państwa – (...)we W.kwoty 201.720,02 zł wraz z ustawowymi odsetkami i kosztami procesu. Na powyższą kwotę składała się kwota 65.002,30 zł – z tytułu utraconych korzyści jakie powód mógłby uzyskać gdyby nie działania ( zaniechania ) strony pozwanej. Według powoda spóźnione przeprowadzenie kontroli – dopiero w dniu 10 grudnia 2012 r. – a w rezultacie wydanie pozytywnej opinii sanitarnej dopiero w dniu 10 stycznia 2012 r. – uniemożliwiło powodowi wzięcie udziału w postępowaniu konkursowym organizowanym przez (...) Oddział Wojewódzki (...). Wartość świadczenia (...)wynosiła nie więcej niż 65.002,03 zł i w tym zakresie powód upatrywał swojej szkodę w postaci utraconych korzyści. Ponadto na dochodzoną pozwem kwotę składała się kwota 55.761,34 zł stanowiąca wartość zakupionego sprzętu medycznego oraz kosztów przystosowania lokalu do wymogów stawianych przez rozporządzenie MZ w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. Powyższej kwoty powód dochodzi tytułem odszkodowania za poniesioną szkodę. Nadto na dochodzone pozwem roszczenie składała się kwota 80.956,36 zł. Podał, że utrata możliwości ubiegania się o kontrakt z (...) na skutek działania strony pozwanej, wywołała u niego rozstrój zdrowia psychicznego (m.in. podejmowanie prób samobójczych ). Stąd też z tego tytułu powód domagał się zadośćuczynienia w powyższej wysokości. Powód zarzucił, że w dniu 24 września 2010 r. złożył wniosek do pozwanego (...)we W.o wydanie opinii sanitarnej dotyczącej dopuszczenia do użytkowania obiektu budowlanego pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych wyremontowanego lokalu. Pomimo spełnienia wszelkich wymogów formalnych i technicznych, z przyczyn dotyczących pozwanego, opinia nie została wydana zgodnie z obowiązującymi przepisami w terminie ( art. 35 w zw. z art. 106 k.p.a. ). Powód nie został też zawiadomiony o przyczynach niezałatwienia sprawy w terminie ( art. 36 k.p.a. )

W odpowiedzi na pozew (k. 122 i n.) pozwany Skarb Państwa – (...)we W.wniósł o oddalenie powództwa w całości. Strona pozwana przyznała, że powód w dniu 24 września 2010 r. złożył wniosek o wydanie opinii sanitarnej dotyczącej dopuszczenia do użytkowania pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych lokalu przeznaczonego na rehabilitację, masaż, fizjoterapię, zlokalizowanego w miejscowości B.przy ul. (...). Zarzuciła przy tym, że początkowo obiekt nie był przygotowany do kontroli, zaś powód spełnił wszystkie wymagania sanitarne dopiero w dniu 22 grudnia 2010 r. W związku z tym w dniu 10 stycznia 2011 r., tj. w terminie została wydana pozytywna opinia sanitarna. Strona pozwana zarzuciła przy tym, że tylko i wyłącznie sam powód przyczynił się do tego, że nie złożył do dnia 21 grudnia 2010 r. oferty do (...) Oddziału (...) we W..

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Powód T. C.do 2010 r. zatrudniany był na kontrakcie w publicznych placówkach służby zdrowia na stanowisku fizjoterapeuty. Z związku z utratą pracy zarobkowej i bezskutecznymi poszukiwaniami nowej, powód podjął decyzję, że rozpocznie na własny rachunek działalność gospodarczą w charakterze fizjoterapeuty. W tym celu powód poszukiwał w okolicach W.lokalu, w którym mógłby otworzyć niepubliczną poradnię rehabilitacyjną. Powód miał zamiar oprzeć finansowanie działalności przychodni przede wszystkim na kontraktach z (...).

Po kilku miesiącach poszukiwań powód uzyskał informację, że w miejscowości B., gmina D., powiat (...), w budynku po byłej przychodni zdrowia, istniała możliwość wynajęcia pomieszczeń pod poradnię rehabilitacyjną. W lipcu 2010 r. powód wynajął od Gminy D.w/w lokal użytkowy, a także zawarł z dostawcami mediów stosowne umowy oraz zakupił odpowiedni sprzęt medyczny za kwotę w łącznej wysokości 55.761,34 zł. Powód podjął także metoda gospodarczą prace remontowe celem przystosowania lokalu do wymogów, które pod względem sanitarnym powinny spełniać pomieszczenia zakładów opieki zdrowotnej. W tym okresie powód powziął informację, że pod koniec 2010 r. (...) ogłosi konkurs dotyczący udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie fizjoterapia manualna na obszarze (...)na 2011 r.

( Dowód: statut, k. 23-24; umowa najmu wraz z załącznikami, k. 25-27; umowa z 22 lipca 2010 r., k. 33-34; umowa o zaopatrzenie w wodę, k. 37-38; opinia z 23 lipca 2010 r., k. 39; protokół zdawczo-odbiorczy z 2 lipca 2010 r., k. 40; umowa na usługi asenizacyjne, k. 41; umowa sprzedaży energii elektrycznej wraz z załącznikami, k. 42-45; wniosek o zawarcie umowy o dostarczanie wody i odbiór ścieków, k. 46; regulamin porządkowy (...) w B., k. 53-55; faktury VAT, k. 59-69, 116; zeznania świadka M. D., k. 197-199; zeznania świadka J. J., k. 198-199; przesłuchanie powoda T. C., k. 198-199 )

W dniu 24 września 2010 r. powód złożył do (...) we W.wniosek o wydanie opinii sanitarnej dotyczącej dopuszczenia do użytkowania pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych lokalu przeznaczonego n poradnię rehabilitacyjną przy ul. (...)w B..

W dniach 29 września 2010 r. i 13 października 2010 r. powód poinformował telefonicznie stronę pozwaną, że obiekt nie był jeszcze przygotowany do kontroli z uwagi na trwające prace remontowe. W związku z tym termin dokonania czynności kontrolnych strony uzgodniły na dzień 28 października 2010 r.

W dniu 22 października 2010 r. powód ponownie złożył do (...) we W.wniosek o wydanie opinii sanitarnej dotyczącej dopuszczenia do użytkowania pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych lokalu przeznaczonego na poradnię rehabilitacyjną przy ul. (...)w B..

( Dowód: wniosek z 27 września 2010 r., k. 16; adnotacja służbowa z 29 września 2010 r., k. 17, 134; adnotacja służbowa z 13 października 2010 r., k. 18, 135; wniosek z 22 października 2010 r., k. 10, 145-146; zeznania świadka T. K., k. 175-177; zeznania świadka D. M., k. 176-177 )

W dniu 28 października 2010 r. pracownik strony pozwanej T. K. przeprowadziła kontrolę lokalu zgłoszonego przez powoda do odbioru. W trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości w postaci: 1) braku do wglądu mikrobiologicznego badania wody, 2) braku do wglądu opinii kominiarskiej powykonawczej, 3) braku do wglądu umowy na wywóz nieczystości stałych, 4) braku do wglądu umowy na wywóz nieczystości ciekłych, 5) braku podłączenia urządzeń sanitarnych (zlew, umywalki) do instalacji wodno-kanalizacyjnej – w dniu kontroli nie było ciepłej i zimnej wody, 6) braku wydzielenia pełną ścianką pomieszczenia kinezyterapii od poczekalni i braku drzwi w tej ściance, 7) braku wentylacji grawitacyjnej w WC personelu z oknem. Czynności kontrolne były przeprowadzane w obecności powoda. Po kontroli sporządzono protokół, w którym wymieniono w/w nieprawidłowości. Powód podpisał się pod protokołem, nie wnosząc zastrzeżeń ani uwag do opisanego w protokole stanu faktycznego.

W dniu 15 listopada 2010 r. powód przedłożył do wglądu pracownikowi strony pozwanej umowę na odbiór i wywóz nieczystości stałych.

W piśmie z dnia 6 grudnia 2010 r. powód - w nawiązaniu do kontroli przeprowadzonej w dniu 28 października 2010 r. - wskazał, że: 1) wykonano podłączenia sanitarne umywalek do sieci wodno-kanalizacyjnej, także w pomieszczeniu gospodarczym, 2) wykonano wentylację grawitacyjną w WC dla personelu, 3) obiekt jest dostępny dla osób niepełnosprawnych, a także 4) przedzielono pełną ścianą kinezyterapię od poczekalni i zamontowano drzwi. Ponadto w dniu 6 grudnia 2010 r. powód przedłożył do wglądu pracownikowi strony pozwanej umowę na odbiór i wywóz nieczystości ciekłych.

W dniu 10 grudnia 2010 r. pracownik strony pozwanej D. M. przeprowadziła kontrolę lokalu zgłoszonego przez powoda do odbioru. W trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości w postaci: 1) w ustępie dla personelu – brak dozownika z mydłem płynnym, brakiem zasobnika z ręcznikami jednorazowymi i dozownikiem z preparatem antyseptycznym do rąk; 2) przy stanowiskach mycia rąk w pracowniach – brak dozowników z mydłem płynnym i brakiem zasobnika z ręcznikami jednorazowymi; 3) braku szafek ubraniowych w szatni dla pacjentów, 4) stwierdzono, że krzesła zostały tapicerowane tkaniną trudną do utrzymania w czystości i dezynfekcji, 5) brak środków dezynfekcyjnych, 6) braku procedur higienicznych. Czynności kontrolne były przeprowadzane w obecności powoda. Po kontroli sporządzono protokół, w którym wymieniono w/w nieprawidłowości. Powód podpisał się pod protokołem, nie wnosząc zastrzeżeń ani uwag do opisanego w protokole stanu faktycznego.

W piśmie z dnia 20 grudnia 2010 r. powód - w nawiązaniu do kontroli przeprowadzonej w dniu 10 grudnia 2010 r. - wskazał, że usunął nieprawidłowości stwierdzone podczas tej kontroli, w tym m.in. we wszystkich pomieszczeniach zainstalowano pojemniki na mydło w płynie, zamontowano podajniki jednorazowych ręczników papierowych, dozownik na preparat dezynfekcyjny w WC dla personelu, wymieniono odkryte kosze na odpady na kosze zamykane, zasłony wymieniono na parawany, do szatni damskiej zostały zakupione szafki ubraniowe zamykane na klucz, zakupiono środek dezynfekcyjny z certyfikatem CE, uzupełniono braki apteczki, sporządzono procedury higieniczne, a na krzesłach tapicerowanych założono pokrowce foliowe.

W dniu 22 grudnia 2010 r. powód przedłożył do wglądu pracownikowi strony pozwanej opinię kominiarską i umowę o zaopatrzenie w wodę.

( Dowód: protokół kontroli z 28 października 2010 r., k. 12-15, 136-139; adnotacja służbowa z 15 listopada 2010 r., k. 19, 140; pismo powoda z 16 listopada 2010 r., k. 48, 147; pismo powoda z 6 grudnia 2010 r., k. 11, 20, 143; adnotacja służbowa z 6 grudnia 2010 r., k. 141; protokół kontroli z 10 grudnia 2010 r., k. 50-51, 148-149; pismo powoda z 20 grudnia 2010 r., k. 47, 150; adnotacja służbowa z 22 grudnia 2010 r., k. 21, 142; zeznania świadka T. K., k. 175-177; zeznania świadka D. M., k. 176-177; przesłuchanie powoda T. C., k. 198-199 )

W dniu 7 grudnia (...)Oddział (...)na stronie internetowej zamieścił ogłoszenie nr 01-11-(...) (...)konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej na obszarze: (...). Wartość zamówienia wynosiła nie więcej niż 65.002,30 zł na okres rozliczeniowy od 15 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. Termin składania ofert upływał w dniu 21 grudnia 2010 r.

Z uwagi na brak opinii sanitarnej powód nie przystąpił do w/w konkursu.

( Dowód: ogłoszenie o konkursie, k. 98-99; zarządzenie, k. 100-115; zeznania świadka M. D., k. 197-199; zeznania świadka J. J., k. 198-199; przesłuchanie powoda T. C., k. 198-199 )

W dniu 4 stycznia 2011 r. (...) we W.wydał pozytywną opinię o spełnieniu wymagań fachowych i sanitarnych pomieszczeń i urządzeń zakładu opieki zdrowotnej przez T. C.przy ul. (...)w B., do prowadzenia działalności w zakresie pracowni fizykoterapii, kinezyterapii, masażu leczniczego i krioterapii.

W dniu 10 stycznia 2011 r. (...)we W.sporządził opinie sanitarną dotyczącą (...) przy ul. (...)w B., w której nie zgłosiła sprzeciwu w dopuszczeniu do użytkowania obiektu budowlanego pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych.

( Dowód: postanowienie z 4 stycznia 2011 r., k. 29; decyzja z 10 stycznia 2011 r., k. 22, 30-31; opinia sanitarna z 10 stycznia 2011 r., k. 28, 144; zeznania świadka T. K., k. 175-177; zeznania świadka D. M., k. 176-177; przesłuchanie powoda T. C., k. 198-199 )

W dniu 1 kwietnia 2011 r. powód zawiesił prowadzenie działalności gospodarczej, zrezygnował z wynajmu lokalu użytkowego przy ul. (...) w B. i w dniu 14 czerwca 2011 r. przekazał go wynajmującemu, tj. Gminie D.. Ponadto powód rozwiązał umowy z dostawcami mediów do tego lokalu.

Powód w dalszym ciągu posiada sprzęt medyczny zakupiony w związku z zamiarem prowadzenia przychodni rehabilitacyjnej w B..

W związku z niepowodzeniem w prowadzeniu działalności gospodarczej związanej z przychodnią rehabilitacyjnej w B., stan zdrowia psychicznego powoda uległ pogorszeniu i miewał on myśli samobójcze.

( Dowód: protokół zdawczo-odbiorczy z 14 czerwca 2011 r., k. 32; pismo z 30 listopada 2011 r., k. 35; zeznania świadka M. D., k. 197-199; zeznania świadka J. J., k. 198-199; przesłuchanie powoda T. C., k. 198-199 )

W piśmie z dnia 14 września 2011 r. powód wezwał (...) we W.do zapłaty odszkodowania za bezpodstawne przedłużania postępowania wszczętego na wnioski z 24 września 2010 r. i 22 października 2010 r. Powód podał, że na skutek tego wydano decyzję po upływie terminu, zaś powód poniósł szkodę w wysokości 100.216,18 zł

W piśmie z 8 listopada 2011 r. strona pozwana odmówiła spełnienia żądań powoda argumentując, że zgłoszone roszczenie było całkowicie bezzasadne. Strona pozwana powołała się przy tym na liczne nieprawidłowości stwierdzone w trakcie kontroli poprzedzających wydanie decyzji.

( Dowód: adnotacja służbowa z 13 września 2011 r., k. 52; wezwanie do zapłaty z 14 września 2011 r., k. 56-57; pismo strony pozwanej z 8 listopada 2011 r., k. 49; przesłuchanie powoda T. C., k. 198-199 )

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo nie zasługiwało na uwzględnienie.

Okolicznością bezsporną pomiędzy stronami było, iż powód T. C.we wrześniu 2010 r. zwrócił się do strony pozwanej (...)we W.o przeprowadzenie kontroli i wydanie opinii sanitarnej odnośnie spełniania wymagań sanitarnych pomieszczeń i urządzeń niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej położonego przy ul. (...)w miejscowości B.(gmina D.). Pomiędzy stronami nie było także sporu odnośnie tego, że powód uzyskał od strony pozwanej pozytywną opinię sanitarną dopiero w dniu 10 stycznia 2011 r., a zatem już po upływie w grudniu 2010 r. terminu do składania ofert w konkursie organizowanym przez (...). Istota sporu w niniejszej sprawie sprowadzała się do ustalenia czy w związku z powyższym powód doznał szkody w postaci utraty korzyści jakich mógł się spodziewać w przypadku wygrania konkursu i zawarcia kontraktu na świadczenie usług medycznych z (...), a także czy za powyższą szkodę odpowiedzialność ponosi Skarb Państwa - (...) we W..

Podstawą prawną roszczeń powoda był art. 417 k.c., w myśl którego za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej ponosi odpowiedzialność Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego lub inna osoba prawna wykonująca tę władzę z mocy prawa. Powołany przepis określa podmiot odpowiedzialny za niezgodne z prawem wykonywanie władzy publicznej (w niniejszej sprawie – Skarb Państwa) oraz podstawę jego odpowiedzialności (naruszenie prawa). Szczegółowe przesłanki odpowiedzialności deliktowej oraz zakres przysługujących z tego tytułu roszczeń określają natomiast przepisy art. 415 i n. k.c.

W rozpoznawanej sprawie zarzuty kierowane przez powoda przeciwko administracji (...)we W.były w ocenie Sądu bezzasadne. Przeciwko uwzględnieniu żądania pozwu i przyznaniu powodowi odszkodowania i zadośćuczynienia pieniężnego z tego tytułu przemawiała okoliczność, że nie udowodnił on, że w trakcie postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania opinii sanitarnej dotyczącej dopuszczenia do użytkowania lokalu przeznaczonego na rehabilitację, masaż i fizjoterapię w miejscowości B.doszło do naruszenia prawa, a w szczególności strona pozwana uchybiła terminowi przy załatwianiu sprawy powoda. Zgodnie z art. 35 § 1 k.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania (art. 35 § 3 k.p.a.). Do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu (art. 35 § 5 k.p.a.). Z powyższych przepisów, a także z judykatury i doktryny jednoznacznie wynika, że terminy załatwiania spraw określają czas efektywny, jakim dysponuje organ administracji publicznej załatwiający sprawę na jej rozpatrzenie i podjęcie decyzji, a co za tym idzie do terminów tych nie wlicza się opóźnień powstałych z winy strony (uczestników postępowania). W rozpoznawanej sprawie w związku z zamiarem rozpoczęcia działalności w przedmiocie świadczenia usług medycznych niewątpliwie na powodzie ciążył obowiązek dopełnienia wszystkich czynności odnośnie prawidłowego wyposażenia zgłoszonego do kontroli sanitarnej lokalu i przygotowania dokumentacji w celu uzyskania pozytywnej opinii sanitarnej. Z analizy dowodów w postaci protokołu kontroli z 28 października 2010 r. (k. 12-15, 136-139) i protokołu kontroli z 10 grudnia 2010 r. (k. 50-51, 148-149), a także pism, powoda oraz adnotacji służbowych strony pozwanej i zeznań pracowników strony pozwanej - świadków T. K.i D. M.wynika, że do opóźnień w trakcie postępowania administracyjnego, a w konsekwencji wydania pozytywnej opinii sanitarnej dopiero w styczniu 2011 r., doszło na skutek zaniedbań powoda, tj. nieodpowiedniego przygotowania przez niego lokalu pod kątem wymogów sanitarnych przed przeprowadzeniem kontroli. Powód wprawdzie już we wrześniu 2010 r. zgłosił w/w lokal do kontroli i odbioru przez Sanepid, jednak aż do grudnia 2010 r. lokal nie spełniał niezbędnych i prawem przewidzianych wymagań sanitarnych dla zakładów opieki zdrowotnej, bądź też powód nie przedłożył pracownikom strony pozwanej pełnej dokumentacji wymaganej w tego typu odbiorach. Sąd dał przy tym wiarę zeznaniom świadków T. K.i D. M., że w początkowym okresie po złożeniu wniosku o przeprowadzenie kontroli powód telefonicznie informował stronę pozwaną, że obiekt jeszcze nie był przygotowany do kontroli. Okoliczność tę potwierdza okoliczność ponownego złożenia przez powoda w dniu 22 października 2010 r. (k. 10, 145-146) do (...)we W.wniosku o wydanie opinii sanitarnej dotyczącej dopuszczenia do użytkowania pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych lokalu przeznaczonego na poradnię rehabilitacyjną przy ul. (...)w B.. Ponadto okoliczność ta wynika z adnotacji służbowych z 29 września 2010 r. (k. 17, 134) i z 13 października 2010 r. (k. 18, 135). W związku z tym termin dokonania czynności kontrolnych strony uzgodniły na dzień 28 października 2010 r. Z dowodu w postaci protokołu z 28 października 2010 r. (k. 12-15, 136-139) wynikało przy tym, że w tym dniu pracownik strony pozwanej T. K.przeprowadziła kontrolę lokalu zgłoszonego przez powoda do odbioru i stwierdzono wówczas liczne nieprawidłowości w postaci: 1) braku do wglądu mikrobiologicznego badania wody, 2) braku do wglądu opinii kominiarskiej powykonawczej, 3) braku do wglądu umowy na wywóz nieczystości stałych, 4) braku do wglądu umowy na wywóz nieczystości ciekłych, 5) braku podłączenia urządzeń sanitarnych (zlew, umywalki) do instalacji wodno-kanalizacyjnej – w dniu kontroli nie było ciepłej i zimnej wody, 6) braku wydzielenia pełną ścianką pomieszczenia kinezyterapii od poczekalni i braku drzwi w tej ściance, 7) braku wentylacji grawitacyjnej w WC personelu z oknem. Sąd miał przy tym na uwadze, że czynności kontrolne były przeprowadzane w obecności powoda, który podpisał się pod protokołem kontroli i – co istotne w sprawie - nie wniósł zastrzeżeń ani uwag do opisanego w protokole stanu faktycznego. Dokonując rozstrzygnięcia w sprawie Sąd miał na względzie, że dopiero w dniu 15 listopada 2010 r. powód przedłożył do wglądu pracownikowi strony pozwanej umowę na odbiór i wywóz nieczystości stałych, natomiast dopiero w piśmie z dnia 6 grudnia 2010 r., a więc ponad miesiąc po pierwszej kontroli, powód oświadczył pozwanej, że usunął stwierdzone wówczas nieprawidłowości, w tym: 1) wykonano podłączenia sanitarne umywalek do sieci wodno-kanalizacyjnej, także w pomieszczeniu gospodarczym, 2) wykonano wentylację grawitacyjną w WC dla personelu, 3) obiekt jest dostępny dla osób niepełnosprawnych, a także 4) przedzielono pełną ścianą kinezyterapię od poczekalni i zamontowano drzwi. Ponadto w dniu 6 grudnia 2010 r. powód przedłożył do wglądu pracownikowi strony pozwanej umowę na odbiór i wywóz nieczystości ciekłych. Ponadto istotnym w sprawie było, że w dniu 10 grudnia 2010 r. pracownik strony pozwanej D. M.przeprowadziła kolejną kontrolę lokalu zgłoszonego przez powoda do odbioru. W trakcie kontroli stwierdzono w dalszym ciągu nieprawidłowości uniemożliwiające wówczas wydanie pozytywnej opinii sanitarnej, w tym: 1) w ustępie dla personelu – brakowało dozownika z mydłem płynnym, zasobnika z ręcznikami jednorazowymi i dozownika z preparatem antyseptycznym do rąk; 2) przy stanowiskach mycia rąk w pracowniach –nie było dozowników z mydłem płynnym i zasobnika z ręcznikami jednorazowymi. Stwierdzono wówczas także m.in. brak szafek ubraniowych w szatni dla pacjentów, brak krzeseł tapicerowanych tkaniną łatwą do utrzymania w czystości i dezynfekcji, brak środków dezynfekcyjnych oraz braku procedur higienicznych. Podobnie jak w przypadku poprzedniej kontroli, także w tym wypadku czynności kontrolne były przeprowadzane w obecności powoda. Po kontroli sporządzono protokół, w którym wymieniono w/w nieprawidłowości, zaś powód podpisał się pod protokołem, nie wnosząc zastrzeżeń ani uwag do opisanego w protokole stanu faktycznego. Nadto z dowodu w postaci notatki służbowej z dnia 22 grudnia 2010 r. (k. 22) wynika, że dopiero w tym dniu powód przedłożył pracownikom strony pozwanej do wglądu m.in. protokół kontroli instalacji wentylacyjnej sporządzonej przez uprawnionego kominiarza, a także umowy o zaopatrzenie w wodę. W trakcie niniejszego postępowania powód nie kwestionował, że zasadnie został przez pracowników strony pozwanej wezwany do usunięcia stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowości. W rozpoznawanej sprawie nie można było zatem uznać, że domaganie się przez pozwaną od powoda usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, a co za tym idzie opóźnienie w wydaniu decyzji sanitarnej stanowiło indywidualnie wymierzoną w niego szykanę.

Reasumując Sąd uznał, że w rozpoznawanej sprawie podejmowane przez pracowników strony pozwanej wobec powoda działania w trakcie postępowania administracyjnego zakończonego wydaniem opinii sanitarnej z dnia 10 stycznia 2011 r. (k. 28), stanowiące podstawę formułowanych przez powoda zarzutów, nie były bezprawne i nie zostały przez stronę pozwaną zawinione. Z analizy dowodów zgromadzonych w rozpoznawanej sprawie wynikało natomiast, że do opóźnienia doszło na skutek nieporadności powoda, który zdecydował się na prowadzenie działalności gospodarczej, jednak już na jej początkowym etapie nie był w stanie sprostać związanym z tym wymogom, w tym nie potrafił prawidłowo i terminowo przygotować lokalu użytkowego pod kątem wymogów sanitarnych w związku z zamiarem prowadzenia działalności leczniczej.

Ponadto, dokonując rozstrzygnięcia w rozpoznawanej sprawie Sąd miał na uwadze, że powód nie wykazał w dostatecznym stopniu, a na nim ciążył ciężar dowodu w tym zakresie stosownie do art. 6 k.c., szkody czy to w postaci szkody rzeczywistej czy też utraconych korzyści oraz związku przyczynowego pomiędzy działaniami strony pozwanej a jego obecną sytuacją. W ocenie Sądu powód nie wykazał, że nawet w sytuacji uzyskania pozytywnej opinii sanitarnej, przed upływem terminu do składania ofert w grudniu 2010 r., to właśnie on zostałby wyłoniony jako zwycięzca w ogłoszonym przez (...) konkursie. Z analizy dowodu w postaci ogłoszenia (k. 98-99) wynika, że konkurs miał charakter otwarty, a zatem mogli do niego przystąpić także inni uczestnicy i a także oni mogli go wygrać. Z treści ogłoszenia wynikało przy tym, wbrew twierdzeniom powoda, że zakres świadczenia usług medycznych przez oferentów nie ograniczał się tylko do obszaru B.i jej okolic. W związku z tym nie można było wyłącznie w oparciu o przedstawiony przez powoda dowód w postaci ogłoszenia (k. 98-99) uznać, z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością, że to na pewno powód wygrałby konkurs i zawarł z (...) kontrakt opiewający na 65.002,30 zł. Dodać należało przy tym, że powyższa kwota stanowiła maksymalną wartość zamówienia w kwocie brutto, a zatem sporne roszczenie obejmowało wyłącznie potencjalny przychód z w/w kontraktu z (...). W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą powód niewątpliwie ponosiłby także wydatki, choćby z tytułu najmu lokalu, opłacania składek i opłat za media, które obniżałyby przychody powoda z tego typu działalności. Nadto, w ocenie Sądu, zgłoszone w pozwie żądanie zapłaty kwoty 55.761,34 zł z tytułu odszkodowania w związku z remontem lokalu użytkowego także nie zostało w dostateczny sposób przez powoda wykazane. Z analizy dowodów w postaci zeznań M. D.(siostry powoda) i przesłuchania powoda wynikało, że remont przeprowadzany był metodą gospodarczą, przy czym na okoliczność poniesionych wydatków w związku z remontem lokalu powód nie przedłożył żadnych dowodów w postaci faktur czy rachunków. W rozpoznawanej sprawie powód ograniczył się wyłącznie do przedłożenia rachunków i faktur odnośnie zakupu sprzętu medycznego. Nie bez znaczenia było jednak przy tym, że w/w urządzenia przez cały czas od momentu ich nabycia znajdowały się, a jak wynikało z przesłuchania powoda - w dalszym ciągu znajdują się, w posiadaniu powoda. W tym czasie powód mógł nimi swobodne dysponować, w tym sprzedać je, wynająć bądź wykorzystać w związku z prowadzoną działalnością. Domaganie się zatem przez powoda zapłaty równowartości pełnych kosztów ich zakupu nie zasługiwało na uwzględnienie. Powód nie wykazał bowiem w tym zakresie szkody rzeczywistej polegającej na zmniejszeniu się pozycji w jego majątku czynnym na skutek działań pozwanej.

Mając zatem powyższe na względzie, Sąd uznał, że wobec braku wykazania ustawowych przesłanek odpowiedzialności deliktowej Skarbu Państwa, w rozpoznawanej sprawie brak było podstaw do zasądzenia na rzecz powoda dochodzonego pozwem roszczenia. W związku z tym Sąd oddalił w całości powództwo, o czym orzekł jak w punkcie I wyroku.

Orzekając o kosztach procesu ( pkt. II wyroku ), Sąd zastosował tu przepis art. 102 k.p.c. i nie obciążył powoda obowiązkiem zwrotu kosztów procesu na rzecz strony pozwanej. Sąd miał przy tym na względzie, że z uwagi na sytuację majątkową i życiową powoda, nie jest on w stanie uzyskać środków niezbędnych na pokrycie tych kosztów.

O nieodpłatnej pomocy prawnej udzielonej powodowi z urzędu orzeczono w oparciu o art. art. 113 ust. 2 a contrario ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. W sytuacji gdy powód został zwolniony od kosztów a następnie sprawę przegrał, brakującymi kosztami w tym zakresie obciąża się Skarb Państwa. Brak jest bowiem podstaw do obciążenia owymi kosztami przeciwnika. Z tych względów Sąd przyznał ze Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego we Wrocławiu na rzecz pełnomocnika powoda kwotę 7.200 zł powiększoną o należny podatek VAT tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej powodowi z urzędu, o czym orzeczono jak w punkcie III wyroku. Z tych samych powodów brakującymi kosztami sądowymi Sąd obciążył Skarb Państwa – Sąd Okręgowy we Wrocławiu, o czym orzeczono jak w punkcie IV wyroku.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Iwona Gertrudziak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy we Wrocławiu
Osoba, która wytworzyła informację:  Adam Maciński
Data wytworzenia informacji: