Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 24/14 - uzasadnienie Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich z 2014-03-19

Sygn. akt I C 24/14

UZASADNIENIE

Powód S. Kasa (...) w G. wniosła o zasądzenie od pozwanej M. S. kwoty 26.967,76 zł. z odsetkami umownymi od dnia 27.06.2013r., w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP w stosunku rocznym.

W uzasadnieniu powództwa strona powodowa podniosła, że powód udzielił pozwanej pożyczki w wysokości 30.000 zł. na podstawie umowy z dnia 19.04.2011r.

Pozwana nie uregulowała rat pożyczki w ustalonych terminach w związku z tym została wypowiedziana umowa pożyczki.

Na dochodzoną sumę składa się kapitał pożyczki w wysokości 25.640,15 zł i odsetki.

W piśmie z dnia 18.02.2014r., strona powodowa ograniczyła żądanie powództwa do kwoty 26.891,55 zł wraz z odsetkami umownymi od dnia 9.01.2014r., w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP w stosunku rocznym.

W piśmie procesowym z dnia 18.02.2014r ( k. 96) strona powodowa ograniczyła swoje żądanie do kwoty 26.891,55 zł ( wraz ze zrzeczeniem się roszczenia) wraz z odsetkami umownymi od dnia 9.01.2014r., w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP w stosunku rocznym.

Pozwana M. S. wniosła o oddalenie powództwa.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 19.04.2011r., pomiędzy powód S. Kasa (...) a pozwaną zawarta została umowa pożyczki na cele mieszkaniowe w wysokości 30.000 zł., na okres od 19.04.2011r., do dnia 10.04.2016r. Wysokość pierwszej raty wyniosła 851,81 zł., ostatniej 799,57 zł.

( dowód: - umowa pożyczki z dnia 19.04.2011r., k. 26-27;

- plan spłaty pożyczki k. 40;

- zeznania pozwanej M. S. k. 103).

Od stycznia 2013r., pozwana M. S. zaczęła uiszczać zadłużenie w wysokości niższej niż ustalona rata.

( dowód: - - zeznania pozwanej M. S. k. 103).

Pismami z dnia. 26.06.2012r., 12.07.2012r. 25.10.2012r., 27.12.2012r., 11.02.2013r. wezwano pozwaną M. S. do zapłaty zadłużenia.

Zawiadomiono też poręczyciela S. A. o zaleganiu przez pozwaną z zapłatą pożyczki.

( dowód: - wezwanie do zapłaty z dnia 25.10.2012r., k. 58;

- zawiadomienie z dnia 25.10.2012r., k. 59;

- wezwanie do zapłaty z dnia 26.06..2012r., k. 63;

- zawiadomienie z dnia 26.06.2012r., k. 64;

- wezwanie do zapłaty z dnia 12.07.2012r., k. 67;

- zawiadomienie z dnia 12.07.2012r., k. 68;

- wezwanie do zapłaty z dnia 27.12.2012r., k. 71;

- wezwanie do zapłaty z dnia 11.02.2013r., k. 75;

- zawiadomienie z dnia 11.02.2013r., k. 76;

W dniu 25.02.2013r., powód S.Kasa (...) wypowiedziała powódce umowę pożyczki. Podstawą wypowiedzenie było zaprzestanie terminowej spłaty pożyczki.

( dowód: - wypowiedzenie umowy k. 36).

Sąd zważył:

Zgodnie z art. 720 §1 k.c. przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej ilości.

Kodeksowa definicja pożyczki wskazuje, że świadczeniem dającego pożyczkę jest przeniesienie na własność biorącego pożyczkę określonej ilości pieniędzy albo rzeczy oznaczonych co do gatunku i wykonanie tego świadczenia pożyczkodawca powinien udowodnić.

Natomiast biorący pożyczkę powinien wykazać, wykonanie swojego świadczenia w postaci zwrotu tej samej ilości pieniędzy albo tej samej ilości rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.

Z zebranego w sprawie materiału dowodowego wynika, że strony zawarły 19 kwietnia 2011r. umowę pożyczki konsumenckiej której przedmiotem była kwota 30.000 zł. oraz że powód przeniósł własność tej kwoty na pozwanego.

Pożyczka zawarta została na okres od 19.04.2011r., do 10.04.2016r.

Z regulaminu zaś spłat wynika , ze raty wraz z należnymi odsetkami wynosiła od 851,81 zł., do 766.60 zł.

Okoliczności te przyznała sama pozwana M. S. zeznaniach na rozprawie w dniu 6 marca 2014r, zeznając, ze otrzymała od powoda kwotę 30.000 zł., na cele mieszkaniowe.

Tym samym drogą przyznania przez drugą stronę powód wykazał, wykonanie swojego świadczenia w ramach łączącej strony umowy pożyczki.

Obowiązkiem pozwanej natomiast było udowodnienie, zgodnie z art. 6 k.c., iż wykonała swoje zobowiązanie , tj., spełniła świadczenie w postaci zwrotu na rzecz powoda przedmiotu pożyczki. W szczególności pozwana powinna była wykazać w toku procesu, że świadczyła na rzecz powoda kwoty zgodnie z zawartą umową.

udzielonej pożyczki w całości lub w części.

W toku procesu pozwana jednakże nie wywiązała się z obowiązku udowodnienia wykonania swojego zobowiązania.

Pozwana w toku procesu sama przyznała, ze w ustalonych w umowie kwotach spłacała ona pożyczkę do 2012r, jednakże od stycznia 2013r płaciła mniejsze kwoty niż przewidywał to harmonogram spłat.

Pozwana przyznała, że powód nigdy nie wyraził zgody na spłatę niższych rat.

Zgodnie z pkt 26 umowy z dnia 19.04.2011r., (...) ma prawo do wypowiedzenia umowy z 30-dniowym terminem wypowiedzenia i postawienia całej pożyczki wraz z odsetkami w stan natychmiastowej wymagalności w przypadku stwierdzenia, ze warunki udzielenia pożyczki nie zostały dotrzymane, a także w przypadku gdy pożyczkobiorca nie zapłacił w terminach określonych w umowie pełnych rat pożyczki za co najmniej dwa okresy płatności po uprzednim wezwaniu pożyczkobiorcy listem poleconym do zapłaty zaległych rat pożyczki w terminie nie krótszym niż 7 dni od otrzymania wezwania pod rygorem wypowiedzenia umowy.

Z okoliczności sprawy wynika, że pismami z dnia. 26.06.2012r., 12.07.2012r. 25.10.2012r., 27.12.2012r., 11.02.2013r. wezwano pozwaną M. S. do zapłaty zadłużenia; w pismach tych zastrzegano prawo wypowiedzenia umowy pożyczki.

Zawiadamiano też poręczyciela S. A. o zaleganiu przez pozwaną z zapłatą pożyczki.

W dniu 25.02.2013r., powód S.Kasa (...) wypowiedziała powódce umowę pożyczki.

Biorąc to pod uwagę uznać należy, że brak jest podstaw do kwestionowania prawidłowości wypowiedzenia przez stronę pozwana umowy pożyczki.

Pozwana nie kwestionowała tez w toku postępowania wysokości żądanego zadłużenia.

Biorąc to pod uwagę Sąd uznał roszczenie powoda za uzasadnione.

W piśmie procesowym z dnia 18.02.2014r ( k. 96) strona powodowa ograniczyła swoje żądanie do kwoty 26.891,55 zł ( wraz ze zrzeczeniem się roszczenia) wraz z odsetkami umownymi od dnia 9.01.2014r., w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP w stosunku rocznym.

Z tych tez powodów Sąd zasądził kwotę 26.891,55 zł. z odsetkami umownymi od dnia 9.01.2014r., w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP w stosunku rocznym, w pozostałej zaś części postępowanie umorzył.

Zgodnie z art. 203 §1 k.p.c. pozew może być cofnięty bez zezwolenia pozwanego aż do rozpoczęcia rozprawy, a jeżeli z cofnięciem połączone jest zrzeczenie się roszczenia – aż do wydania wyroku.

Biorąc powyższe pod uwagę na podstawie z art. 203§1 k.p.c. w zw. z art. 355§1 i §2 orzeczono jak w punkcie II w sentencji postanowienia.

Sąd nie obciążył pozwanej kosztami postępowania na podstawie art. 102 k.p.c.

Jak bowiem wynika z zeznań pozwanej jest ona na emeryturze i posiada ciężką sytuację finansową, o czym informowała stronę powodową wnosząc o restrukturyzację pożyczki.

Biorąc to pod uwagę Sąd orzekł jak w sentencji wyroku.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Sylwia Wojciechowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich
Data wytworzenia informacji: