Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IV U 75/19 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Świdnicy z 2019-08-26

Sygnatura akt IV U 75/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

dnia 6 sierpnia 2019 r.

Sąd Rejonowy w Świdnicy , IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w osobie SSR Magdaleny Piątkowskiej

po rozpoznaniu w dniu 6 sierpnia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym w trybie art. 148 1 kpc

sprawy z odwołania P. J.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w W. z dnia 9 stycznia 2019 roku, (...)

o jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy

zmienia zaskarżoną decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w W. i przyznaje P. J. prawo do jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy z dnia 18 maja 2018r. w wysokości należności za 5% uszczerbku na zdrowiu, tj. w kwocie 4.585 zł.

UZASADNIENIE

Powód P. J. odwołał się od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w W. z dnia 9 stycznia 2019 roku, wnosząc o zmianę decyzji poprzez przyznanie jednorazowego odszkodowania, powołując się na swój stan zdrowia oraz orzeczenie lekarza orzecznika.

W odpowiedzi na odwołanie Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w W. wniósł o oddalenie odwołania i zasądzenie kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. W uzasadnieniu powołano podstawę prawną decyzji podnosząc, iż komisja lekarska ZUS ustaliła 0% uszczerbku na zdrowiu powoda w związku z wypadkiem przy pracy.

W toku postępowania Sąd ustalił

następujący stan faktyczny:

W dniu 18 maja 2018 roku powód uległ wypadkowi przy pracy doznając złamania przypodstawnego I kości sródręcza reki prawej z następowym niewielkim ograniczeniem pełnego zginania kciuka. Uszczerbek na zdrowiu w związku z tym urazem wyniósł 5%.

Dowód:

akta ZUS – w załączeniu, w tym orzeczenie lekarza orzecznika ZUS

opinia biegłego sądowego chirurga k.16 akt

W tak ustalonym stanie faktycznym

Sąd zważył, co następuje:

Odwołanie zasługiwało na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 30.10.2002r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych ubezpieczonemu, który wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, przysługuje jednorazowe odszkodowanie.

Za stały uszczerbek na zdrowiu uważa się takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu nierokujące poprawy. Za długotrwały uszczerbek na zdrowiu uważa się takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu na okres przekraczający 6 miesięcy, mogące ulec poprawie. Zaś oceny stopnia uszczerbku na zdrowiu oraz jego związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową dokonuje się po zakończeniu leczenia i rehabilitacji.

Wysokości stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu ustala się według załącznika do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18.12.2002r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania.

W rozpoznawanej sprawie bezspornym było, że zdarzenie mające miejsce w dniu 9 sierpnia 2018 roku stanowiło wypadek przy pracy według definicji wskazanej w art. 3 ust. 1 cytowanej ustawy. Spornym pozostawało, czy i w jakim zakresie ów wypadek spowodował uszczerbek na zdrowiu powoda.

Stwierdzenie okoliczności istotnych dla rozpoznania sprawy w zakresie ustalenia uszczerbku na zdrowiu wymagało wiadomości specjalnych i musiało znaleźć oparcie w dowodzie z opinii biegłego sądowego. Dokonując ustaleń stanu faktycznego Sąd oparł się więc na opinii biegłego sądowego – chirurga oraz złożonych do akt sprawy dokumentach zgromadzonych w aktach organu rentowego. Opinia- do której żadna ze stron- którym doręczono przed wyrokowaniem odpis opinii, nie wniosła zastrzeżeń- zawiera pełne i jasne uzasadnienie, uwzględniające doznane u powoda urazy. Biegły sądowy obowiązany jest orzekać zgodnie z wiedzą medyczną, posiadanymi kwalifikacjami i obowiązującymi przepisami. Dlatego, zdaniem Sądu, sporządzonej przez biegłego opinii nie można odmówić rzetelności i fachowości co do medycznej oceny stanu zdrowia powoda i Sąd podzielił dokonane w opinii ustalenia i przyjął je za podstawę swojego orzeczenia ustalając, iż powód wskutek wypadku przy pracy z dnia 18 maja 2018 roku doznał uszczerbku na zdrowiu w wysokości 5%.

Mając powyższe na uwadze jak również wysokość kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy lub choroby zawodowej, o których mowa w art. 12 i art. 14 ust. 1-4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym w okresie od dnia 1 kwietnia 2019 r. do dnia 31 marca 2020 r, tj. 917 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, na podstawie art. 477 14 § 2 k.p.c. orzeczono o zmianie zaskarżonej decyzji.

Wyrok, po przeprowadzeniu postępowania dowodowego wydany został na posiedzeniu niejawnym na podstawie art. 148 1 kpc .

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Katarzyna Zych
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Świdnicy
Data wytworzenia informacji: