Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 2968/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Świdnicy z 2017-10-24

Sygn. akt I C 2968/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 24 października 2017r.

Sąd Rejonowy w Świdnicy I Wydział Cywilny w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Halina Grzybowska

Protokolant: Magdalena Tobiasz

po rozpoznaniu w dniu 24 października 2017r. w Świdnicy

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) Bank (...) S.A. z siedzibą we W.

przeciwko P. B.

o zapłatę 4.881,68zł

I. zasądza od pozwanego P. B. na rzecz strony powodowej (...) Bank (...) S.A. z siedzibą we W. kwotę 4.881,68 zł (słownie: cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt jeden złotych sześćdziesiąt osiem groszy) z odsetkami umownymi w wysokości 4 krotności stopy procentowej kredytu lombardowego NBP nie wyższymi niż odsetki maksymalne liczonymi od kwoty 4.449,02 zł od dnia 29 czerwca 2016r. do dnia zapłaty;

II. zasądza od pozwanego na rzecz strony powodowej koszty procesu w kwocie 1.617,38 zł;

III. przyznaje radcy prawnemu A. B. kwotę 1.476,00 zł (w tym podatek Vat) tytułem wynagrodzenia za pełnienie funkcji kuratora pozwanego P. B..

Sygn. akt I C 2968/16

UZASADNIENIE

W pozwie wniesionym w dniu 28 lipca 2016 roku drogą elektroniczną strona powodowa (...) Bank (...) SA z siedzibą we W. domagała się zasądzenia od pozwanego P. B. kwoty 4.881,68 zł z odsetkami umownymi w wysokości 4-krtotności stopy lombardowej NBP liczonymi od kwoty 4 449,02 zł od dnia 29 czerwca 2016 roku do dnia zapłaty oraz kosztów procesu . W uzasadnieniu żądania podała, ze pozwany zawarł umowę kredytu na zakup towaru nr (...) w dniu 07 lipca 2015 roku na kwotę 5 064,85 zł , ale nie wywiązał się z warunków umowy, w związku z czym całość kredytu stała się wymagalna z dniem 12 czerwca 2016 r.. wcześniej strona powodowa wezwała pozwanego pismem z dnia 17 grudnia 2015 roku do zapłaty wymagalnego zobowiązania, lecz wezwanie zostało zwrócone z adnotacja poczty o odmowie przyjecia przesyłki ( 13 maja 2016 r.).Wobec powyższego bank wystawił w dniu 28 czerwca 2016 r. wyciąg z ksiąg banku, w którym stwierdził wymagalność dochodzonego pozwem roszczenia, na które składa się ; niespłacona należność główna wynikająca z umowy tj. 4449,02 zł , odsetku w kwocie 329,65 zł stanowiące różnicę pomiędzy sumą odsetek umownych naliczonych w związku z udzieleniem kredytu w kwocie 414,28 zł od dnia zawarcia umowy 7,07.2015 r, i odsetek karnych w kwocie 77,94 naliczonych od dnia 07 sierpnia 2015 r. a suma odsetek zapłaconych przez pozwanego w kwocie 162,57 zł oraz koszty, opłaty i prowizje w kwocie 103,01 zł, a nadto dalsze odsetki naliczane od dnia wystawienia wyciągu z ksiąg banku od kwoty niespłaconego kapitału tj. 4449,02 zł wg zmiennej stopy procentowej wyznaczonej jako 4-krtotność stopy kredytu lombardowego NBP w stosunku rocznym w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie wynikających z art. 481§ 21.

W dniu 14 października 2016 roku został wydany nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym uwzględniający żądanie pozwu, który to nakaz zapłaty, wobec niemożności doręczenia pozwanemu z uwagi na to ,że jego miejsce pobytu nie jest znane został uchylony postanowieniem z dnia 24 listopada 2016 roku a sprawa przekazana do rozpoznania tut. Sądowi Rejonowemu.

W odpowiedzi na pozew kurator nieznanego z miejsca pobytu pozwanego wniósł o oddalenie przedmiotowego powództwa jako niewykazanego co do zasady oraz wysokości i zasądzenie kosztów procesu, w tym kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu, która nie została opłacona.

Zarzucił, ze dołączone do pozwu dokumenty, w szczególności wyciąg z ksiąg banku , który w obowiązującym stanie prawnym nie ma mocy dokumentu urzędowego nie mogą stanowić dostatecznego dowodu na wskazane przez powoda okoliczności, w tym na to, że doszło do prawidłowego wypowiedzenia umowy i przyczyn z jakich miałoby to nastąpić, a konsekwencji powstania, wymagalności i wysokości należności dochodzonej pozwem.

W piśmie procesowym z dnia 29 września 2017 r. strona powodowa podniosła, że fakt zawarcia umowy i jej warunki wykazała dołączoną do pozwu umową. Kwota kapitału początkowego na dzień udzielenia kredytu tj. 3 276,95 zł, powiększona została o składkę ubezpieczeniową 1 132,51 zł i prowizję 655,39 zł, co daje łącznie 5 064,85 zl. Wysokość odsetek karnych w przypadku uchylenia w płatności którejkolwiek z rat także określała umowa w wysokości 4-krotności stopy procentowej kredytu lombardowego NBP. Jeśli zatem pozwany dokonał tylko jednej wpłaty w kwocie 778,40 zł w dniu 21 czerwca 2016r. i kwota ta została zaliczona: - w wysokości 615,83 zł na kapitał, - 162,57 zł – na odsetki, to po odliczeniu tej wpłaty pozostała należność w kwocie 4 449,02 zł., ponieważ nie dokonano więcej żadnej wpłaty.

Strona powodowa wypowiedziała pozwanemu umowę pismem przesłanym listem poleconym, nie podjętym w terminie a zatem roszczenie stało się wymagalne z dniem 14. 06.2016 r. r.

Do kwoty niespłaconego zadłużenia strona powodowa doliczyła skapitalizowane odsetki w kwocie 329,65 zł za okres od dnia 07 lipca 2015 do wystawienia wyciągu z ksiąg banku, zgodnie z wyliczeniem zawartym w wyciągu z ksiąg banku, a nadto doliczyła koszty w kwocie 103,01 zl, na które składają się:

Oplata za (...) 20 zł, oplata za zapytanie do (...) 18,01 zł oplata za wypowiedzenie umowy 20 zł, list przedegzekucyjny 15,00 zł, i 2 monity wysłane listem zwykłym po 15 zł.

Ponadto domaga się dalszych odsetek od dnia następnego po wystawieniu wyciągu z ksiąg banku liczonych od kwoty 4 449,02 zł.

Zarzuciła, że wbrew twierdzeniom pozwanego dowód z wyciągu z ksiąg banku jako dokument prywatny także korzysta z domniemania prawdziwości jako wystawcy tego dokumentu, a pozwany nie obalił jego wiarygodności dowodem przeciwnym.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny.

W dniu 07 lipca 2015 roku pozwany P. B. zawarł ze stroną powodową (...) Bank (...) SA z siedzibą we W. w punkcie sprzedaży przedsiębiorcy (...) SA w Ś. przy ulicy (...) umowę kredytu nr (...) w łącznej kwocie 5 064,95 zł - na zakup sprzętu AGD wraz z usługą transportową – o wartości 3 276,95 zł , z prowizją 655,39 zł, oprocentowaniem za cały okres umowy 819,35 zł , ubezpieczeniem w kwocie 1132,51 zł , na okres spłaty 3 lat , płatny w 36 ratach miesięcznych po 163,04 zł każda , przy czym pierwsza do 07 sierpnia 2015 roku , ostatnia do 07 lipca 2018 roku .Oprocentowanie stałe kredytu wynosiło 9,99 % w stosunku rocznym .Umowa określała zmienne odsetki karne od zadłużenia przeterminowanego, na dzień zawarcia umowy 10 % w stosunku rocznym, tj. w wysokości 4-krotności stopy procentowej kredytu lombardowego NBP, a nadto monity telefoniczne, listowne lub wizyty windykacyjne nie częściej niż raz w miesiącu, za które naliczała opłaty w wysokości 5-krotności opłaty pocztowej za wysłanie listu wg taryfy Poczty Polskiej SA, a za wizyty windykacyjne w kwocie wynikającej z tabeli opłat i prowizji Banku stanowiącej załącznik nr 1 do umowy ,a w razie bezskuteczności tych czynności Bank był uprawniony do wypowiedzenia umowy skutkującego natychmiastową wykonalnością niespłaconego zadłużenia . Umowa i jej warunki zostały potwierdzone pisemnie przez pozwanego

Dowód: odpis w/w/ umowy k. 24- 27.

Wobec braku wpłat pismem z dnia 16 grudnia 2015 roku strona powodowa wypowiedziała pozwanemu umowę w całości z 30 dniowym okresem wypowiedzenia, wskazując, że po upływie tego terminu cała należność z tytułu udzielonego kredytu staje się wymagalna. W piśmie tym wskazała że zaległość na dzień 16 grudnia 2015 roku wynosiła :z tytułu odsetek od kapitału 249,40 zł, z tytułu kapitału 5 064,85 zł, z tytułu opłat ,kosztów i prowizji 65,00 zł, łącznie 5 379,25 zł. wezwała pozwanego do zapłaty całości tego zadłużenia w terminie 30 dni od otrzymania wypowiedzenia .

Pismo to nadane listem poleconym zostało zwrócone z adnotacją poczty z dnia 30.12.2015 r. ,iż adresat wyprowadził się.

Dowód: wypowiedzenie umowy, koperta ze zwrotnym poświadczeniem odbioru, z adnotacją o przyczynie zwrotu k. 29-30 .

Na poczet kredytu pozwany dokonał tylko jednej wpłaty w dniu 21 czerwca 2016 r. w kwocie 778,40 zł, co zostało zaksięgowane przez powoda pod nr płatności (...)

Dowód: zestawienie wpłat na rachunek kredytu k. 28.

W dniu 28 czerwca 2016 roku strona powodowa sporządziła wyciąg z ksiąg BANKU , wg którego na ten dzień istniało wymagalne zadłużenie pozwanego w kwocie 4 881,68 , w tym : z tytułu należności głównej 4 449,02 zł, odsetki w kwocie 329,65 zł, za okres od 07 lipca 2015 r. do 28.06.2016 r. ( stanowiące równicę pomiędzy suma naliczonych odsetek umownych i karnych 492,22 zł i sumą odsetek zapłaconych 162,57 zł ,wg szczegółowego wyliczenia zawartego w punkcie 5. Wyciągu ,) z tytułu opłat ,kosztów i prowizji 103,01 zł, wskazując , że dalsze odsetki od zadłużenia przeterminowanego tj. od kwoty 4 449,02 zł zastrzeżone w umowie, które na dzień wystawienia wyciągu wynoszą 10 % w stosunku rocznym biegną od dnia 29 czerwca 2016 roku

Dowód: wyciąg z ksiąg Banku k. 23 .

Powyższe ustalenia zostały oparte na dokumentach złożonych przez stronę powodową, w tym umowy podpisanej przez pozwanego, która szczegółowo określa wysokość zaciągniętego przez pozwanego zobowiązania i warunki spłaty kredytu jak również koszty związane z brakiem lub nieterminową splata kredytu , jak również wypowiedzenia umowy z potwierdzeniem nadania listem poleconym z relacja poczty o przyczynie niedoręczenia , a które to dokumenty w ocenie sądu nie budzą wątpliwości co do ich rzetelności , tym bardziej, że pozwany kwestionując ich wiarygodność , nie zaoferował żadnych dowodów przeciwnych , które podważyłyby zasadność i wysokość kwoty dochodzonej pozwem i sposób jej wyliczenia .

Sąd zważył.

Przepis art. 69. 1. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe ( DZ U z 2012 roku poz. 1376 z późn.zmianami ) stanowi, że przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu.

2. Umowa kredytu powinna być zawarta na piśmie i określać w szczególności:

1)strony umowy;

2)kwotę i walutę kredytu;

3)cel, na który kredyt został udzielony;

4)zasady i termin spłaty kredytu;

4a)w przypadku umowy o kredyt denominowany lub indeksowany do waluty innej niż waluta polska, szczegółowe zasady określania sposobów i terminów ustalania kursu wymiany walut, na podstawie którego w szczególności wyliczana jest kwota kredytu, jego transz i rat kapitałowo-odsetkowych oraz zasad przeliczania na walutę wypłaty albo spłaty kredytu;

5)wysokość oprocentowania kredytu i warunki jego zmiany;

6)sposób zabezpieczenia spłaty kredytu;

7)zakres uprawnień banku związanych z kontrolą wykorzystania i spłaty kredytu;

8)terminy i sposób postawienia do dyspozycji kredytobiorcy środków pieniężnych;

9)wysokość prowizji, jeżeli umowa ją przewiduje;

10)warunki dokonywania zmian i rozwiązania umowy.

Analiza materiału dowodowego zebranego w sprawie , jednoznacznie wskazuje ,że pozwany zawarł ze stroną powodową umowę kredytu na zakup sprzętu AGD , która określała warunki kredytu przewidziane w Prawie bankowym a pozwany nie dotrzymał warunków tej umowy, a zatem słusznie strona powodowa wypowiedziała ją w całości. Po wypowiedzeniu umowy pozwany dokonał jedynej wpłaty , która została zaliczona częściowo na poczet odsetek i na należność główną. Zgodnie zatem z warunkami umowy poza umownym stałym oprocentowaniem kredytu 9,99 % w stosunku rocznym , pozwany był obowiązany do zapłaty odsetek karnych za nieterminową spłatę oraz opłat i kosztów przewidzianych w umowie.

Dlatego tez na podstawie cyt. wyżej przepisu orzeczono jak w punkcie I sentencji wyroku.

O kosztach procesu, na które składały się : oplata sądowa od pozwu 100zł, 7,38 zł tytułem opłat notarialnych za poświadczenie dokumentów , 34 zl oplata skarbowa od pełnomocnictw i 1476 zł zaliczka na wynagrodzenie kuratora, orzeczono na podstawie przepisu art. 98 k.p.c.

O wynagrodzeniu kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego sąd orzekł na podstawie przepisu § 1 ust.1 i 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 listopada 2013 roku w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia i zwrotu wydatków poniesionych przez kuratorów ustanowionych dla strony w sprawie cywilnej ( Dz U z 2013 r.poz.1476) w związku z § 2 pkt. 3) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 roku poz.1804 z późn.zm) .

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Mariola Stodulska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Świdnicy
Osoba, która wytworzyła informację:  Halina Grzybowska
Data wytworzenia informacji: