Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1962/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Świdnicy z 2015-11-03

Sygn. akt I C 1962/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 3 listopada 2015 roku

Sąd Rejonowy w Świdnicy I Wydział Cywilny

w składzie następującym

Przewodniczący : SSR Monika Pieczara

Protokolant: Monika Żuberek

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 listopada 2015 roku w Ś.

sprawy z p o w ó d z t w a Zakładu (...) sp. z o.o. z siedzibą w Ś.

p r z e c i w k o H. R.

o zapłatę kwoty 3.846,56 zł

I.  zasądza od pozwanej H. R. na rzecz strony powodowej Zakładu (...) sp. z o.o. z siedzibą w Ś. kwotę 3.846,56 zł (trzy tysiące osiemset czterdzieści sześć złotych pięćdziesiąt sześć groszy) wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od następujących kwot:

- 70,45 zł od dnia 27.02.2015r.,

- 70,45 zł od dnia 26.12.2014r.,

- 47,32 zł od dnia 01.07.2015r.,

- 257,51 zł od dnia 29.10.2014r.,

- 51,91 zł od dnia 01.07.2015r.,

- 51,36 zł od dnia 01.07.2015r.,

- 270,45 zł od dnia 28.08.2014r.,

- 52,74 zł od dnia 01.07.2015r.,

- 270,45 zł od dnia 28.06.2014r.,

- 67,89 zł od dnia 01.07.2015r.,

- 244,57 zł od dnia 29.04.2014r.,

- 57,04 zł od dnia 01.07.2015r.,

- 270,45 zł od dnia 29.02.2014r.,

- 37,33 zł od dnia 01.07.2015r.,

- 37,36 zł od dnia 01.07.2015r.,

- 35,75 zł od dnia 01.07.2015r.,

- 38,31 zł od dnia 01.07.2015r.,

- 47,16 zł od dnia 01.07.2015r.,

- 34,77 zł od dnia 01.07.2015r.,

- 244,57 zł od dnia 26.12.2013r.,

- 231,64 zł od dnia 25.10.2013r.,

- 282,71 zł od dnia 31.08.2013r.,

- 205,52 zł od dnia 28.06.2013r.,

- 194,52 zł od dnia 21.04.2013r.,

- 183,53 zł od dnia 21.02.2013r.,

- 216,51 zł od dnia 25.12.2012r.,

- 238,51 zł od dnia 30.10.2012r.,

- 35,78 zł od dnia 21.08.2012r. do dnia zapłaty;

II.  zasądza od pozwanej na rzecz strony powodowej kwotę 717 zł tytułem kosztów procesu, w tym kwotę 600 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego.

Sygn. akt I C 1962/15

UZASADNIENIE

Strona powodowa Zakład (...) Sp. z o.o. z siedzibą w Ś. w pozwie wniesionym przeciwko H. R. domagała się zasądzenia kwoty 3.846,56 zł z ustawowymi odsetkami liczonymi od następujących kwot: - 70,45 zł od dnia 27.02.2015r.,

- 70,45 zł od dnia 26.12.2014r.,

- 47,32 zł od dnia 25.12.2014r.,

- 257,51 zł od dnia 29.10.2014r.,

- 51,91 zł od dnia 28.10.2014r.,

- 51,36 zł od dnia 28.10.2014r.,

- 270,45 zł od dnia 28.08.2014r.,

- 52,74 zł od dnia 27.08.2014r.,

- 270,45 zł od dnia 28.06.2014r.,

- 67,89 zł od dnia 27.06.2014r.,

- 244,57 zł od dnia 29.04.2014r.,

- 57,04 zł od dnia 26.04.2015r.,

- 270,45 zł od dnia 29.02.2014r.,

- 37,33 zł od dnia 27.02.2014r.,

- 37,36 zł od dnia 27.02.2014r.,

- 35,75 zł od dnia 27.02.2014r.,

- 38,31 zł od dnia 27.02.2014r.,

- 47,16 zł od dnia 27.02.2014r.,

- 34,77 zł od dnia 27.02.2014r.,

- 244,57 zł od dnia 26.12.2013r.,

- 231,64 zł od dnia 25.10.2013r.,

- 282,71 zł od dnia 31.08.2013r.,

- 205,52 zł od dnia 28.06.2013r.,

- 194,52 zł od dnia 21.04.2013r.,

- 183,53 zł od dnia 21.02.2013r.,

- 216,51 zł od dnia 25.12.2012r.,

- 238,51 zł od dnia 30.10.2012r.,

- 35,78 zł od dnia 21.08.2012r. do dnia zapłaty;

Uzasadniając pozew strona powodowa wskazała, iż prowadząc działalność gospodarczą obejmującą między innymi zaopatrywanie w wodę i odprowadzanie ścieków osób fizycznych, dostarczyła wodę do gospodarstwa domowego pozwanej przy ul. (...) w Ś. i odprowadziła stamtąd ścieki w okresie od sierpnia 2012 r. do lutego 2015 r. Strona powodowa podniosła, iż za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki wystawiła pozwanej faktury VAT, za które nie otrzymała zapłaty.

Na rozprawie w dniu 3 listopada 2015 r. strona powodowa zmodyfikowała powództwo wnosząc o zasądzenie odsetek ustawowych od kwot wynikających z not odsetkowych od dnia wniesienia pozwu.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Strona powodowa Zakład (...) Sp. z o.o. z siedzibą w Ś. dostarcza wodę i odprowadza ścieki do zajmowanego przez pozwaną H. R. lokalu mieszkalnego położonego przy ul. (...) w Ś..

bezsporne

W okresie do 4 czerwca 2012 r. do 28 lutego 2015 r. strona powodowa dostarczyła do zajmowanej przez pozwaną nieruchomości przy ul. (...) w Ś. wodę oraz odebrała ścieki o łącznej wartości 3.846,56 zł.

Dowód:

- zestawienie rozrachunków nierozliczonych - 23

- faktury i noty odsetkowe – k. 24-45

Pismem z dnia 28 kwietnia 2015 r. strona powodowa wezwała H. R. do uregulowania należności za dostarczoną wodę i odebrane ścieki z gospodarstwa pozwanej w okresie od 4 czerwca 2012 r. do 28 lutego 2015 r.

Dowód:

- wezwanie przesądowe z dnia 28 kwietnia 2015 r. – k. 20

H. R. do chwili obecnej nie uiściła należności za dostarczoną w okresie do 4 czerwca 2012 r. do dnia 28 lutego 2015 r. wodę i odebrane ścieki z zajmowanej przez nią nieruchomości.

Bezsporne.

Sąd zważył co następuje:

Powództwo jest zasadne i podlega uwzględnieniu.

Roszczenie strony powodowej było bezsporne, albowiem pozwana nie kwestionowała podstawy prawnej istnienia swojego zadłużenia, wobec czego Sąd uznał za wiarygodne dokumenty złożone przez stronę powodową, potwierdzające zasadność dochodzonego roszczenia i w oparciu o te dokumenty ustalił stan faktyczny sprawy. H. R. wniosła natomiast o umorzenie należności przysługującej stronie powodowej wskazując, iż syn pozwanej odpracował część należności przysługującej stronie powodowej, a dodatkowo pozwana co miesiąc uiszcza na poczet zadłużenia kwotę 120,00 zł. Pozwana dodała przy tym, iż znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, a otrzymywane przez nią z tytułu emerytury środki finansowe nie pozwalają na zaspokojenie roszczenia. Pozwana nie poparła jednakże swoich twierdzeń jakimikolwiek dowodami, czy to w formie zaświadczeń, rachunków, pokwitowań, dokumentów oraz nie wnioskowała o przesłuchanie świadków, którzy poparliby lansowaną przez nią tezę. Także strona powodowa nie potwierdziła, by syn pozwanej odpracowywał należność objętą pozwem oraz wskazała, iż nie jest jej wiadomym, aby pozwana uiszczała dobrowolnie jakiekolwiek kwoty na rzecz tej należności. Skoro zatem pozwana nie udowodniła formułowanych przez siebie twierdzeń, Sąd nie dał im wiary. Wskazać przy tym należy, iż sytuacja osobista i majątkowa nie zwalnia pozwanej z obowiązku wypełnienia umowy zawartej ze stroną powodową, a Sąd nie może ingerować w stosunek prawny łączący strony tak dalece, aby zwolnić pozwaną od wykonania umowy.

Zgodnie z art. 6 ust 1 Ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139), dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków zawartej między przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą usług. W myśl art. 353 § 1 k.c. zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien to świadczenie spełnić. Stosownie do art. 354 § 1 k.c. dłużnik powinien wykonać zobowiązanie zgodnie z jego treścią i w sposób odpowiadający jego celowi społeczno – gospodarczemu oraz zasadom współżycia społecznego, a także ustalonymi zwyczajami, o ile takie istnieją w danym zakresie. Stosownie do art. 481 § 1 k.c., jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Zgodnie z powyższym strona powodowa wniosła o naliczenie odsetek ustawowych od należności za dostawę wody i odprowadzanie ścieków od terminu wymagalności faktur obejmujących te należności. W myśl natomiast art. 482 § 2 k.c. od zaległych odsetek można żądać odsetek za opóźnienie dopiero od chwili wytoczenia o nie powództwa, chyba że po powstaniu zaległości strony zgodziły się na doliczenie zaległych odsetek do dłużnej sumy. Zgodnie z tą dyspozycją strona powodowa wniosła o naliczenie odsetek ustawowych od kwot wynikających z not odsetkowych od dnia wniesienia pozwu.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie wskazanych wyżej przepisów, Sąd orzekł jak w punkcie I sentencji wyroku.

Orzeczenie o kosztach procesu zapadło na podstawie art. 98 § 1 i 3 k.p.c., zgodnie z którym strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony, stąd też zasądzono je od pozwanej H. R. na rzecz strony powodowej Zakładu (...) Sp. z o.o. z siedzibą w Ś. w kwocie 717,00 zł stanowiącej sumę opłaty sądowej od pozwu w wysokości 100,00 zł, opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w wysokości 17,00 zł i stawki minimalnej za zastępstwo procesowe w wysokości 600,00 zł.

(...)

1.  (...)

2.  (...) (...) M. B.;

3.  (...) H. R. (...)

4.  (...)

Ś., dnia 17 listopada 2015r.

(...)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Mariola Stodulska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Świdnicy
Osoba, która wytworzyła informację:  Monika Pieczara
Data wytworzenia informacji: