Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Ns 716/13 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Kłodzku z 2013-11-19

Sygn. akt I Ns 716/13

POSTANOWIENIE

Dnia 19 listopada 2013 roku

Sąd Rejonowy w Kłodzku Wydział I Cywilny

w składzie:

Przewodniczący SSR Daria Ratymirska

Protokolant Daria Paliwoda

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 listopada 2013 roku w Kłodzku

sprawy z wniosku B. P.

przy udziale P. P.

o podział majątku wspólnego

p o s t a n a w i a:

I. dokonać podziału majątku wspólnego wnioskodawczyni B. P. i uczestnika P. P., w skład którego wchodzi:

1) spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, położonego w K. przy ul. (...), o pow. użytkowej 49,21 m2 wraz z piwnicą o pow. 2,94 m2, dla którego Sąd Rejonowy w Kłodzku prowadzi księgę wieczystą (...), o wartości 132.000 (sto trzydzieści dwa tysiące) zł;

2) samochód osobowy marki S. (...), nr rej. (...), nr V. (...), rok prod. 2002, o wartości 18.000 (osiemnaście tysięcy) zł;

w ten sposób, że:

- wnioskodawczyni B. P. przyznać na własność prawo do lokalu, opisane w pkt 1;

- uczestnikowi P. P. przyznać na własność samochód, opisany w pkt 2;

II. zasądzić od wnioskodawczyni B. P. na rzecz uczestnika P. P. kwotę 48.453 (czterdzieści osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt trzy) zł, tytułem spłaty, płatną w ratach: pierwsza rata w kwocie 30.953 (trzydzieści tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy) zł płatna do dnia 19 maja 2014 roku, kolejne siedem rat w kwotach po 2.500 (dwa tysiące pięćset) zł płatne w terminach sześciomiesięcznych, do dnia 19-go danego miesiąca, począwszy od listopada 2014 roku, z odsetkami ustawowymi w razie uchybienia terminowi zapłaty którejkolwiek z rat;

II. nakazać uczestnikowi uiścić na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Kłodzku kwotę 1.551,73 zł, tytułem wydatków poniesionych w postępowaniu przez Skarb Państwa na wynagrodzenie biegłego;

III. zasądzić od uczestnika na rzecz wnioskodawczyni kwotę 724,14 zł, tytułem zwrotu kosztów postępowania.

sygn. akt Ns 716/13

UZASADNIENIE

Wnioskodawczyni B. P. wniosła o podział majątku wspólnego, w skład którego wchodzi spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, położonego w K., przy ul. (...), oraz samochód osobowy marki S. (...), nr rej. (...), poprzez przyznanie prawa do w.w. lokalu wnioskodawczyni, zaś samochodu uczestnikowi. Wniosła nadto o rozliczenie wkładu mieszkaniowego z premią gwarancyjną, będącego darowizną od rodziców wnioskodawczyni, rozliczenie nakładów na remont w.w. lokalu, przeprowadzonego przez wnioskdoawczynię w 2013r., w kwocie 4554 zł. Wskazała, że małżeństwo stron zostało rozwiązane przez rozwód na mocy wyroku z dnia 15 maja 2012r. oraz, że w mieszkaniu, nabytym w trakcie małżeństwa, mieszka wraz z dziećmi. Wniosła zarazem o rozłożenie spłaty na rzecz uczestnika na raty: pierwszą ratę w kwocie 30.000 zł płatną w terminie 6 miesięcy, a resztę w ratach płatnych co 6 miesięcy w kwotach po 2.500 zł.

Uczestnik postępowania P. P. złożył odpowiedź na wniosek - pismo to, wobec nieuzupełnienia braków formalnych, zostało zwrócone, na podstawie art. 207§7 kpc w zw. z art. 128§1 kpc, art. 130§1 i 2 kpc w zw. z art. 13§2 kpc. Wraz z doręczeniem uczestnikowi odpisu wniosku, został on pouczony o przepisach wymienionych w art. 210§2? kpc (k.12-14). Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych odpowiedzi na wniosek, poprzez dołączenie jej odpisu (art. 128§1 kpc w zw. z art. 13§2 kpc), wraz z zobowiązaniem do złożenia dalszego pisma procesowego, na mocy postanowienia Sądu z dnia 10 lipca 2013r., zostało doręczone uczestnikowi w dniu 25 lipca 2013r. (k.24). Wyznaczony termin minął bezskutecznie.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 20 czerwca 1992r. roku wnioskodawczyni B. P. i uczestnik postępowania P. P. zawarli związek małżeński.

Małżeństwo stron zostało rozwiązane przez rozwód na mocy wyroku Sądu Okręgowego w Świdnicy z dnia 15 maja 2012r. Wyrok uprawomocnił się w dniu 6 czerwca 2012r.

Dowód:

- wyrok Sądu Okręgowego w Świdnicy z dnia 15.05.2012r., (...) (k-3).

W trakcie małżeństwa uczestników obowiązywał ustrój wspólności majątkowej.

Bezsporne.

W czasie trwania małżeństwa uczestnicy nabyli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, położonego w K., przy ul. (...), o powierzchni użytkowej 69,21 m2 ( (...)), o wartości 132.000 zł, oraz samochód osobowy marki S. (...), nr rej. (...), rok produkcji 2002, o wartości 18.000 zł. Prawo do w.w. lokalu strony nabyły w dniu 21 grudnia 1999r. za cenę 60.000 zł.

Dowód:

- zaświadczenie Spółdzielni Mieszkaniowej w K. z dnia 14.05.2013r. (k-4);

- umowa sprzedaży z dnia 21.12.1999r. (k-5-6);

- odpis z księgi wieczystej (...) (k-7-9);

- opinia biegłego sądowego J. P. (k-38-71).

Przed zawarciem małżeństwa z uczestnikiem, wnioskodawczyni dostała od rodziców książeczkę mieszkaniową z władem mieszkaniowym, którą wykorzystała przy nabyciu prawa do w.w. lokalu, otrzymując z tego tytułu 5.631,35 zł.

W 2013r., wnioskodawczyni poniosła nakłady z majątku osobistego na majątek wspólny, związane z kosztami remontu mieszkania, łącznie w kwocie 4.554 zł.

Wnioskodawczyni zamieszkuje w w.w. lokalu wraz z trójką dzieci. Uczestnik wyprowadził się ze wspólnego mieszkania i w 2009r. zamieszkał w L. przy ul. (...). Wnioskodawczyni utrzymuje się z wynagrodzenia za pracę, w charakterze nauczyciela, w wysokości 2.600 zł miesięcznie. Dwoje małoletnich dzieci stron otrzymuje od uczestnika alimenty w łącznej wysokości 1.200 zł. Wnioskodawczyni pomaga finansowo dorosłemu synowi, który studiuje i pracuje.

Samochód marki S. (...) jest użytkowany przez uczestnika.

Dowód:

zeznania wnioskodawczyni (k-88).

Sąd zważył, co następuje:

Wniosek o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności ustawowej między B. P. i P. P. uznać należało za zasadny. Jak wynika bowiem z ustalonego przez Sąd stanu faktycznego, na skutek rozwiązania małżeństwa uczestników - na mocy wyroku Sądu Okręgowego w Świdnicy z dnia 15 maja 2012 roku - ustała między nimi wspólność ustawowa, nie nastąpił natomiast podział majątku wspólnego.

Zgodnie z przepisem art. 31 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, z chwilą zawarcia małżeństwa, powstaje między małżonkami, z mocy ustawy, wspólność majątkowa obejmująca ich dorobek (wspólność ustawowa). Dorobkiem małżonków są przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania wspólności ustawowej przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (art. 32 § 1 kro).

W trakcie postępowania o podział majątku wspólnego Sąd ustala skład majątku wspólnego oraz jego wartość (art. 684 kpc w zw. z art. 567§3 kpc). Podziałowi podlegają przedmioty majątkowe, będące składnikami majątku wspólnego, i istniejące w chwili dokonania podziału tego majątku. Ustalając skład majątku wspólnego, nie wlicza się tych przedmiotów, które były co prawda objęte wspólnością, ale zostały zbyte lub zużyte w sposób zgodny z prawem.

W skład majątku wspólnego wchodzą nieruchomości, ograniczone prawa rzeczowe na nieruchomościach i ruchomości, a także inne prawa majątkowe, które stanowią dorobek małżonków. Przedmiotem podziału są jedynie aktywa majątku wspólnego, poza podziałem pozostają zaś długi.

Mając na uwadze ustalony w sprawie stan faktyczny, ustalony w oparciu o w.w. dowody, Sąd przyjął skład majątku wspólnego uczestników jak w punkcie I postanowienia. Wartość składników majątku wspólnego ustalono w oparciu o opinię biegłego sądowego J. P..

Wspólność ustawowa ustaje z chwilą uprawomocnienia się wyroku rozwiązującego małżeństwo przez rozwód (art. 56 kro). Od ustania małżeńskiej wspólności ustawowej aż do podziału tego majątku stosuje się - w odniesieniu do majątku wspólnego - odpowiednio przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych (art. 195 i nast. kc). Każdemu z małżonków przysługują składniki jego majątku odrębnego oraz udział w dotychczasowym majątku wspólnym. Zgodnie a przepisem art. 43§1 kro, oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym.

Przy ustalaniu sposobu podziału majątku wspólnego mają istotne znaczenie okoliczności istniejące w chwili ustania wspólności ustawowej. A zatem ocena co do tego, jaki sposób podziału najlepiej odpowiada usprawiedliwionym interesom każdego z małżonków, przy uwzględnieniu dobra ich małoletnich dzieci, wymaga rozważenia sytuacji osobistej, rodzinnej i majątkowej małżonków, istniejącej w chwili dokonywania podziału (tak: orz. SN z 27.8.1979r., (...), (...)).

Dokonując podziału majątku wspólnego, Sąd uwzględnił wniosek wnioskodawczyni, mając na uwadze interesy stron i ich uzasadnione potrzeby.

Sąd przyznał na rzecz wnioskodawczyni prawo do w.w. lokalu mieszkalnego, uwzględniając okoliczność, że mieszka w nim wspólnie z dziećmi, uczestnik zaś wyprowadził się kilka lat temu i zamieszkał w L..

Zgodnie z przepisem art. 45 § 1 zd. 2 k.r.o., każdy z małżonków (…) może żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczynił ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny. Zwrotu dokonuje się przy podziale majątku wspólnego (§ 2).

Wartość prawa do lokalu, przekazanego wnioskodawczyni wyniosła 132.000 zł. Wartość samochodu przyznanego na własność uczestnikowi wyniosła 18.000 zł. Mając na uwadze, że udziały uczestników w majątku wspólnym są równe, oraz okoliczność, że wnioskodawczyni wniosła o rozliczenie nakładów, poniesionych z majątku osobistego na majątek wspólny:

- przed powstaniem wspólności majątkowej, przeznaczając kwotę 5631,35 zł, uzyskaną z książeczki mieszkaniowej, otrzymanej od rodziców przed zawarciem małżeństwa z uczestnikiem, co stanowiło 9,5% ceny nabycia, uiszczonej w chwili zawarcia umowy z dnia 21.12.1999r. w kwocie 60.000 zł - skoro zatem wartość prawa do w.w. lokalu, ustalona według stanu na dzień ustania wspólności majątkowej i według cen aktualnych, wynosi 132.000 zł, to wartość lokalu pomniejszona o 9,5%, tj. kwotę 12.540 zł, wynosi 119.460 zł (132.000 - 12.540 zł = 119.460 zł x ? = 59.730 zł),

- po ustaniu wspólności majątkowej, z tytułu wydatków na remont wspólnego mieszkania, w łącznej kwocie 4554 zł, które to wydatki obciążały strony, jako współwłaścicieli mieszkania, po połowie (59.730 zł - 2.277 zł = 57.453 zł),

Sąd zasądził na rzecz uczestnika postępowania spłatę w kwocie 48.453 zł (57.453 zł - 9.000 zł, którą to kwotę uczestnik powinien zapłacić wnioskodawczyni, tytułem spłaty samochodu), w celu wyrównania jego udziału w majątku wspólnym (art. 212 § 2 kc). Mając na uwadze charakter sprawy oraz sytuację osobistą, rodzinną i majątkową wnioskodawczyni, Sąd przychylił się do jej wniosku i rozłożył świadczenie, zasądzone na rzecz uczestnika, na raty, jak w pkt II postanowienia (art. 212 § 3 kc w zw. z art. 320 kpc w zw. z art. 13 § 2 kpc). Rozłożenie spłaty na raty nie powinno spowodować zagrożenia spłaty całej należności i utrudniać nadmiernie sytuacji uczestników postępowania.

W postępowaniu nieprocesowym, co do zasady, każdy uczestnik ponosi koszty postępowania, związane ze swym udziałem w sprawie (art. 520§1 kpc). Jeżeli jednak uczestnicy są w różnym stopniu zainteresowani w wyniku postępowania lub interesy ich są sprzeczne, sąd może stosunkowo rozdzielić obowiązek zwrotu kosztów lub włożyć go na jednego z uczestników całości. To samo dotyczy zwrotu kosztów postępowania, wyłożonych przez uczestników (art. 520§2 kpc). Mając na uwadze charakter sprawy, Sąd rozdzielił koszty postępowania po połowie. Wnioskodawczyni uiściła zaliczkę na poczet wynagrodzenia biegłego w kwocie 2.000 zł. Uczestnik, mimo zobowiązania, zaliczki nie wpłacił. Poniesione w toku postępowania wydatki na wynagrodzenie biegłego, ponad uiszczoną zaliczkę, w kwocie 1551,73 zł, obciążają więc uczestnika (art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych [t.j.Dz.U. z 2010r., Nr 90, poz. 594 ze zm.]). Ponadto, uczestnik powinien zwrócić wnioskodawczyni w połowie poniesione przez nią koszty postępowania, a więc 500 zł, tytułem połowy opłaty sądowej, i 224,14 zł, tytułem zwrotu części zaliczki (3551,73 x ? = 1775,86 - 1551,73 = 224,14).

Z/ - odnotować,

- odpis postanowienia z uzasadnieniem doręczyć wnioskodawczyni;

kal. 14 dni

2.12.2013r.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Marta Kulig
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kłodzku
Osoba, która wytworzyła informację:  Daria Ratymirska
Data wytworzenia informacji: