Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1534/13 - wyrok Sąd Okręgowy w Świdnicy z 2013-10-25

Sygn. akt IC 1534/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 25 października 2013 r.

Sąd Okręgowy w Świdnicy Wydział I Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: SSO Grażyna Ucińska

Protokolant: Dorota Malinowska

po rozpoznaniu w dniu 25 października 2013 r. w Świdnicy

sprawy z powództwa (...) S.A. z/s we W.

przeciwko J. P.

o zwolnienie od egzekucji

I. zwalnia od egzekucji ciągnik rolniczy J. D.typ (...) nr rej. (...), zajęty w dniu (...) r. u dłużniczki M. Z. (...)z/s w M.przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w D. M. M.w sprawie egzekucyjnej z wniosku wierzyciela J. P. (...)sygn. akt KM 1441/12;

II. nie obciąża pozwanego obowiązkiem zwrotu kosztów procesu stronie powodowej.

Sygn. akt IC 1534/13

UZASADNIENIE

Strona powodowa (...) S.A.z siedzibą we W.wniosła o zwolnienie od egzekucji ciągnika rolniczego marki J. D.typ (...)o nr rejestracyjnym (...)zajętego u M. Z.prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwa (...)z/s w M.przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w(...) w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym z wniosku wierzyciela J. P.w sprawie o sygn. akt KM 1441/12 oraz zasądzenie kosztów procesu.

W uzasadnieniu pozwu strona powodowa wskazała, że Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w D. M. M.prowadzi postępowanie egzekucyjne przeciwko dłużniczce M. Z.. W toku prowadzonych czynności dokonał on zajęcia ruchomości znajdujących się w posiadaniu dłużniczki. Jedną z tych ruchomości był ciągnik rolniczy J. D.typ (...)o nr rejestracyjnym (...)będący własnością strony powodowej. Powyższe zajęcie komornicze dokonane zostało na wniosek wierzyciela – pozwanego J. P.w sprawie sygn akt KM 1441/12. Zajęty przedmiot zakupiony został przez stronę powodową w dniu (...)roku od Przedsiębiorstwa Handlowo – Usługowego (...)w wykonaniu postanowień umowy leasingu nr (...)zawartej z dłużniczką. Powodowa spółka informację o zajęciu otrzymała pismem komornika z dnia (...) roku. Nadto strona powodowa wskazywała, iż przedmiot zajęty u dłużniczki nie stanowi jej własności. Wskazywała, iż po otrzymaniu pisma informującego o zajęciu wezwała pozwanego J. P.do zwolnienia od egzekucji powyższej ruchomości, jednakże wezwanie to pozwany pozostawił bez odpowiedzi. Strona powodował podnosiła, że z informacji przez nią posiadanych, w tym z dokumentów, wynika, iż dłużniczka nigdy nie zaprzeczała prawom własności powodowej spółki do zajętej ruchomości.

Pozwany J. P. w odpowiedzi na pozew uznał powództwo; wniósł o zasądzenie od strony powodowej kosztów zastępstwa procesowego na podstawie art. 101 k.p.c., ewentualnie wzajemne zniesienie kosztów procesu.

Pozwany przyznał, iż Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w D.prowadzi postępowanie egzekucyjne przeciwko dłużniczce M. Z.w sprawie sygn. akt KM 1441/12 i w toku egzekucji zajął ciągnik rolniczy J. D. (...) o nr rejestracyjnym (...). Pozwany wskazywał jednak, że nie miał pewnej wiedzy co do własności ruchomości, nie miał też możliwości zweryfikowania tytułu własności do przedmiotowego ciągnika, a dłużniczka nie okazała tytułu własności innego podmiotu, w tym wypadku strony powodowej. Pozwany wskazywał, iż wiedzę w zakresie własności zajętej ruchomości powziął dopiero po otrzymaniu odpisu pozwu. Zarzucił, że gdyby strona powodowa prawidłowo wystąpiła do niego, jako wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym, z wnioskiem o zwolnienie zajętego przedmiotu od egzekucji, okazując przy tym wymagane dokumenty, zbędnym byłoby kierowanie sprawy na drogę sądową.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny :

Pozwany J. P.jest wierzycielem w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w D. w sprawie o sygn. akt KM 1441/12 przeciwko dłużniczce M. Z..

W dniu (...) roku w toku prowadzonego postępowania egzekucyjnego Komornik zajął będącą w użytkowaniu dłużniczki ruchomość w postaci ciągnika rolniczego J. D.typ (...) nr rejestracyjny (...).

dowód :

-

protokół zajęcia ruchomości z dnia (...). akta KM 1441/12 Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w D.– w załączeniu,

-

zawiadomienie o wykonanych czynnościach z dnia (...). akta KM 1441/12 Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w D.– w załączeniu,

Zajęty przez komornika ciągnik rolniczy nie należał do dłużniczki M. Z., lecz stanowił własność strony powodowej. O powyższym zajęciu (...) S.A.we W.powiadomiona została przez Komornika pismem z dnia (...) roku.

dowód :

-

zawiadomienie (...) S.A.w G.z dnia (...). akta KM 1441/12 Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w D.– w załączeniu,

-

umowa leasingu z dnia(...)., k. 5,

-

faktura VAT nr (...)z dnia(...)., k. 8,

Strona powodowa pismem z dnia (...) roku zwróciła się do T. M.- pełnomocnika reprezentującego pozwanego w postępowaniu egzekucyjnym, z wnioskiem o zwolnienie zajętego przedmiotu od egzekucji. W uzasadnieniu wniosku wskazała, że zajęta ruchomość stanowi własność (...) S.A.i była przez dłużniczkę pozwanego – M. Z., użytkowana na podstawie umowy leasingu. Powodowa spółka do wniosku załączyła kopie umowy leasingowej oraz faktury VAT.

dowód :

-

odpis wezwania z dnia (...). wraz z dowodem nadania i doręczenia T. M.pełnomocnikowi reprezentującego pozwanego w postępowaniu egzekucyjnym, k. 11 – 13,

-

pismo (...) S.A.skierowane do T. M.o zwolnienie od egzekucji z dnia (...). akta KM 1441/12 Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w D.– w załączeniu,

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo podlegało uwzględnieniu.

Stan faktyczny sprawy Sąd ustalił na podstawie wymienionych wyżej dokumentów, których autentyczności i prawdziwości zapisów w nich zawartych strony nie kwestionowały.

Zgodnie z przepisem art. 841 § 1 k.p.c. osoba trzecia może w drodze powództwa żądać zwolnienia zajętego przedmiotu od egzekucji, jeżeli skierowanie do niego egzekucji narusza jej prawa.

Podstawą zatem powództwa ekscydencyjnego przewidzianego w art. 841 k.p.c. jest naruszenie prawa osoby trzeciej przez zajęcie określonego przedmiotu w toku egzekucji. W judykaturze utrwalony jest pogląd, że osobą trzecią w rozumieniu tego przepisu jest każda osoba (poza dłużnikiem egzekwowanym), której prawa zostały naruszone w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym na podstawie tytułu wykonawczego.

Jak wynika z przedłożonych przez stronę powodową dokumentów, a to umowy leasingu z dnia (...) roku oraz faktury VAT nr (...), jest ona właścicielem ciągnika rolniczego marki J. D.typ (...)o nr rejestracyjnym (...)zajętego u M. Z..

W postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w D. w sprawie o sygn. akt KM 1441/12 naruszone zostało prawo własności strony powodowej, która nie jest uczestnikiem tego postępowania, zatem wytoczenie niniejszego powództwa było zasadne.

Mając zatem na uwadze powyższe okoliczności Sąd orzekł o zwolnieniu od egzekucji ciągnika rolniczego J. D.typ (...) nr rej. (...), zajętego w dniu (...). u dłużniczki M. Z. (...)z/s w M.przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w D. M. M.w sprawie egzekucyjnej z wniosku wierzyciela J. P. (...)sygn. akt KM 1441/12.

O kosztach procesu Sąd orzekł na podstawie art. 102 k.p.c.

Sąd uznał, iż pismo skierowane do pozwanego, jako wierzyciela, przez stronę powodową z dnia (...) roku nie spełniało podstawowych aktów staranności. Zawierało nieczytelne kserokopie dokumentów i było niepodpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji spółki kapitałowej, przy czym pełnomocnik pozwanego – T. M.reprezentujący pozwanego w postępowaniu egzekucyjnym, nie był profesjonalnym pełnomocnikiem i jego postawa wobec roszczenia strony powodowej w sytuacji, gdy wierzyciel z racji wykonywanej działalności gospodarczej, przebywał okresowo za granicą, nie miał w ocenie Sądu na podstawie tak przedłożonych dokumentów możliwości zweryfikowania tytułu własności do zajętej ruchomości, a tym samym podejmowania czynności procesowych skutkujących zwolnieniem od zajęć komorniczych skierowanych do rzeczy będących własnością osoby trzeciej, a tym samym wiedzy co do terminów procesowych związanych z wytoczeniem powództwa ekscydencyjnego. Skoro zaś pozwany jako wierzyciel powziął wiadomość, kto jest właścicielem przedmiotowej rzeczy dopiero na podstawie doręczonego mu odpisu pozwu, tym samym w ocenie Sądu nie dał powodu do wytoczenia sprawy.

Mimo uwzględnienia powództwa, zwrot kosztów na podstawie art. 101 k.p.c. nie jest uzasadniony, pozwany bowiem wykazał brak staranności w wyborze pełnomocnika w zakresie prowadzenia własnych spraw, w tym wszczętych postępowań egzekucyjnych. W tej sytuacji podstawę orzeczenia o kosztach stanowi przepis art. 102 k.p.c.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Krystyna Karwat
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Świdnicy
Osoba, która wytworzyła informację:  Grażyna Ucińska
Data wytworzenia informacji: