Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1050/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Świdnicy z 2017-01-27

Sygn. akt IC 1050/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 27 stycznia 2017 r.

Sąd Okręgowy w Świdnicy Wydział I Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: SSO Grażyna Ucińska

Protokolant: Dorota Malinowska

po rozpoznaniu w dniu 27 stycznia 2017 r. w Świdnicy

sprawy z powództwa (...) Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w W.

przeciwko E. K.

o zapłatę

I. zasądza od pozwanej E. K. na rzecz strony powodowej (...) Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w W. kwotę 85.663,86 zł (osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt trzy złote osiemdziesiąt sześć groszy) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 8 kwietnia 2016 r. do dnia zapłaty;

II. nie obciąża pozwanej kosztami procesu.

Sygn. akt IC 1050/16

UZASADNIENIE

Strona powodowa (...) Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w W. wniosła o orzeczenie nakazem zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym, że pozwana E. K. ma zapłacić na rzecz strony powodowej kwotę 85.663,86 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 8 kwietnia 2016 roku do dnia zapłaty oraz zasądzenie kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego.

W uzasadnieniu swojego stanowiska strona powodowa wskazała, iż pozwana zawarła w dniu 13 października 2009 roku z (...) Bank S.A. z siedzibą w W. umowę konsolidacyjnego kredytu gotówkowego nr (...). Pozwana nie wywiązała się następnie z przyjętego na siebie zobowiązania, nie regulując na rzecz banku płatności w sposób przewidziany w umowie. Wierzyciel wypowiedział umowę, co spowodowało postawienie całości zobowiązania w stan wymagalności wraz z kwotą odsetek umownych stanowiących część odsetkową raty kapitałowej oraz odsetek karnych za opóźnienie naliczonych od zadłużenia przeterminowanego. Bank wystawił bankowy tytuł egzekucyjny stwierdzający wysokość wymagalnych roszczeń przysługujących wierzycielowi od pozwanej. Mimo prowadzonego przez komornika postępowania egzekucyjnego nie doprowadziło ono do wyegzekwowania należności stwierdzonej bankowym tytułem egzekucyjnym. W dniu 19 grudnia 2014 roku bank zawarł ze stroną powodową umowę przelewu wierzytelności dokonując cesji na jej rzecz całości praw i obowiązków wynikających z umowy zawartej z pozwaną w dniu 13 października 2009 roku. Strona powodowa wskazywała, że na dochodzoną pozwem kwotę składają się kwoty: 43.287,77 zł tytułem należności głównej (niespłaconego kapitału), 2.875,44 zł tytułem skapitalizowanych odsetek umownych oraz 39.500,65 zł tytułem skapitalizowanych odsetek za opóźnienie. Strona powodowa w dniu 8 kwietnia 2016 roku wystawiła wyciąg ksiąg rachunkowych funduszu sekurytyzacyjnego na kwotę łączną 85.663,86 zł. Wobec braku spłaty przez pozwaną zaciągniętego zobowiązania koniecznym stało się skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego.

Wobec braku podstaw do wydania nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym Są Rejonowy L. – Zachód w L. orzeczeniem z dnia 9 maja 2016r. przekazał sprawę do rozpoznania Sądowi Okręgowemu w Świdnicy jako sądowi właściwości ogólnej pozwanej.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 13 października 2009 roku pozwana E. K. i Z. K. zawarli (...) Bank S.A. z siedzibą w K. umowę konsolidacyjnego kredytu gotówkowego nr (...) w łącznej kwocie 57.390,51 zł z przeznaczeniem na cele konsumpcyjne oraz spłatę kredytów i innych udokumentowanych zobowiązań kredytobiorców w innych bankach (14.851,26 zł (...) Bank S.A., 5.807,89 zł (...) Bank (...) S.A., 4.037,16 zł (...) Bank (...) S.A., 2.860,00 zł (...) Bank S.A., 4.784,94 zł (...) Bank (...) S.A., 6.373,84 zł (...) Bank S.A., 1.858,29 zł (...) Bank (...) S.A., 1.128,30 zł (...) Bank S.A.). Ze środków tych pokryta została prowizja bankowa od udzielonego kredytu w kwocie 2.869,52 zł oraz koszt objęcia kredytobiorców ubezpieczeniem grupowym w wysokości 4.539,59 zł. Spłata kredytu ustalona została na 72 równe miesięczne raty w wysokości 1.374,66 zł poczynając od 15 listopada 2009 roku. Zgodnie z treścią umowy, w razie stwierdzenia, że warunki udzielenia kredytu nie zostały dotrzymane lub w przypadku braku zapłaty w terminach określonych w umowie pełnych rat kredytu za co najmniej dwa okresy płatności, i braku uregulowania przez kredytobiorcę należności mimo upływu 7-dniowego terminu wyznaczonego w wezwaniu do zapłaty bank miał możliwość wypowiedzenia umowy kredytu lub zażądania od kredytobiorcy dodatkowego zabezpieczenia. Okres wypowiedzenia wynosił 30 dni. Po upływie okresu wypowiedzenia umowy kredytu kredytobiorca zobowiązany był do zwrotu wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami należnymi bankowi za okres korzystania ze środków.

dowód :

wniosek o udzielenie konsolidacyjnego kredytu gotówkowego z dnia 13 października 2009r., k. 40,

umowa konsolidacyjnego kredytu gotówkowego nr (...) z dnia 13 października 2009r., k. 35 – 38,

dyspozycja uruchomienia kredytu, k. 39,

W związku z powstaniem zaległości w spłacie kredytu oraz brakiem reakcji na wezwanie do zapłaty (...) Bank S.A. z siedzibą w W. pismem z dnia 18 marca 2011 roku wypowiedział pozwanej umowę kredytu, z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia liczonego od dnia doręczenia pisma.

dowód :

oświadczenie banku z dnia 18 marca 2011 roku o wypowiedzeniu umowy, k. 43,

Wierzyciel w dniu 22 listopada 2012 roku wystawił bankowy tytuł egzekucyjny. Postanowieniem z dnia 19 grudnia 2012 roku Sąd Rejonowy w Kłodzku w sprawie sygn. akt I Co 3951/12 nadał bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzulę wykonalności. Następnie wierzyciel pierwotny w dniu 24 czerwca 2013 roku skierował do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku J. B. wniosek egzekucyjny przeciwko dłużnikom, w tym o wszczęcie egzekucji ze świadczenia ZUS. Pismem z dnia 19 lipca 2013 roku wierzyciel pierwotny wniósł o umorzenie postępowania egzekucyjnego wobec dłużnika Z. K. z uwagi na jego śmierć. Komornik sądowy pismem z dnia 8 lutego 2016 roku skierował wezwanie do (...) Oddział w W. Inspektorat w K. o dokonywanie potrąceń 1/4 części należnego pozwanej świadczenia rentowego (emerytalnego). Postanowieniem z dnia 11 kwietnia 2016 roku postępowanie egzekucyjne wobec pozwanej zostało umorzone na skutek wniosku wierzyciela.

dowód :

-

bankowy tytuł egzekucyjny z dnia 22 listopada 2012 roku, k. 44,

-

postanowienie Sądu Rejonowego w Kłodzku z dnia 19 grudnia 2012r. sygn. akt I Co 3951/12, k. 45,

-

akta Km 3838/13 Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku J. B., w tym w szczególności : wniosek o wszczęcie egzekucji z dnia 24 czerwca 2013r., wniosek wierzyciela z dnia 19 lipca 2013 roku o umorzenie egzekucji wobec dłużnika Z. K., pisma (...) Oddział w W. z dnia 27 listopada 2014r., wezwanie do dokonywania potrąceń z renty lub emerytury z dnia 8 lutego 2016r., postanowienie z dnia 11 kwietnia 2016 roku o umorzeniu postępowania egzekucyjnego,

-

przesłuchanie pozwanej, k. 89v. i e-protokół,

W dniu 19 grudnia 2014 roku następca prawny (...) Banku S.A. z siedzibą w (...) Bank S.A. z siedzibą w W. umową przelewu wierzytelności nr (...) dokonał przelewu na rzecz (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w W. przysługujących mu wierzytelności, w tym należnej mu od pozwanej E. K..

dowód :

-

poświadczony notarialnie odpis umowy przelewu wierzytelności nr (...) z dnia 19 grudnia 2014r. wraz z załącznikiem nr 2 do umowy, k. 27 – 32, 13,

Pismem z dnia 30 grudnia 2014 roku strona powodowa zawiadomiła pozwaną o cesji wierzytelności wynikającej z umowy konsolidacyjnego kredytu gotówkowego nr (...) z dnia 13 października 2009 roku, pismem zaś z dnia 5 października 2015 roku wezwała pozwaną do natychmiastowej spłaty całej wymagalnej kwoty.

dowód :

zawiadomienie o cesji wierzytelności z dnia 30 grudnia 2014r., k. 33,

wezwanie do zapłaty z dnia 5 października 2015r., k. 34,

Pozwana do momentu posiadania zatrudnienia spłacała należności wynikające z zaciągniętego zobowiązania kredytowego. Obecnie, na skutek prowadzonego postępowania egzekucyjnego, dokonywane są potrącenia ze świadczenia rentowego pozwanej w wysokości około 600 zł miesięcznie.

dowód :

zaświadczenie o dokonanych wpłatach z dnia30 listopada 2016r., k. 79,

przesłuchanie pozwanej, k. 89v. i e-protokół,

Strona powodowa wpisana jest do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod firmą (...) Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w W..

dowód :

wyciąg z rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie z dnia 11 grudnia 2014r., k. 18,

wypisy z KRS z dnia 26 stycznia 2015r. i 6 lutego 2015r., k. 19 – 20, 21 – 22,

Pozwana pobiera świadczenie rentowe w wysokości 1.164 zł netto miesięcznie. Posiada nadto zobowiązania kredytowe w innych instytucjach bankowych, których spłaty systematycznie dokonuje. Nie posiada żadnego majątku, zamieszkuje sama, sporadycznie podejmuje prace dorywcze w postaci opieki nad dziećmi.

dowód :

przesłuchanie pozwanej, k. 89v. i e-protokół,

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo podlegało uwzględnieniu.

Kredyt bankowy definiowany jest jako stosunek ekonomiczny pomiędzy bankiem a kredytobiorcą, którego istota polega na dostarczeniu przez bank określonej kwoty środków pieniężnych kredytobiorcy, pod warunkiem jej późniejszego zwrotu wraz z wynagrodzeniem dla banku (odsetki, prowizja, opłaty manipulacyjne). Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2015 roku, poz. 128) w art. 69 definiuje umowę kredytu i tak zgodnie z ust.1 tego przepisu przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu. Zgodnie z ust.2 umowa kredytu powinna być zawarta na piśmie i spełniać określone warunki. Kredyt cechuje między innymi: odpłatność – kredytobiorca zobowiązany jest do zapłaty odsetek i ewentualnej prowizji dla banku i zwrotność – co do zasady kwota środków pieniężnych podlega zwrotowi. Obowiązek zwrotu kredytu przez kredytobiorcę jest jego podstawowym obowiązkiem wymienionym w art. 69 ust. 1 prawa bankowego i oddaje istotę umowy kredytu. Obok korzystania z kredytu i zwrotu składającej się na niego kwoty, art. 69 ust. 1 prawa bankowego nakłada na kredytobiorcę obowiązek zapłaty odsetek kapitałowych. Odsetki są świadczeniem ubocznym, z reguły realizowanym w tych samych przedmiotach co świadczenie główne i w wysokości obliczonej wedle stopy procentowej i czasu potencjalnego korzystania z przedmiotów objętych świadczeniem głównym.

W niniejszej sprawie poza sporem pozostawało, że pozwana E. K. zawarła w dniu 13 października 2009 roku z (...) Bank S.A. Z siedzibą w K. – pierwotnym wierzycielem – umowę konsolidacyjnego kredytu gotówkowego nr (...) w łącznej kwocie 57.390,51 zł z przeznaczeniem na cele konsumpcyjne oraz spłatę kredytów i innych udokumentowanych zobowiązań kredytobiorców w innych bankach. Z powodu nieterminowej spłaty rat kredytu przez pozwaną, strona powodowa wypowiedziała umowę i cała kwota kredytu stała się wymagalna, nadto naliczone zostały odsetki od niespłaconej części kapitału. Bezspornym był także fakt dokonania cesji wierzytelności na rzecz strony powodowej.

Pozwana w istocie nie negowała faktu zawarcia przedmiotowej umowy, jak również konieczności spłaty zaciągniętego zobowiązania. Wskazywała, iż systematycznie z otrzymywanego przez nią świadczenia rentowego są jej potrącane należności przez komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne.

Analiza zgromadzonego w przedmiotowej sprawie materiału dowodowego, w tym w postaci dokumentów przedłożonych przez stronę powodową wynika, że pozwana nie spłaciła kwoty objętej nabytą przez stronę powodową wierzytelności od pierwotnego wierzyciela. Kwota ta jest kwotą wymagalną, zatem mając na uwadze powyższe okoliczności Sąd zasądził od pozwanej na rzecz strony powodowej kwotę 85.663,86 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 8 kwietnia 2016 roku (data wniesienia pozwu) do dnia zapłaty.

Orzeczenie o kosztach oparto o przepis art. 102 k.p.c., który stanowi, że w przypadkach szczególnie uzasadnionych są może zasądzić od strony przegrywającej tylko część kosztów albo nie obciążać jej w ogóle kosztami. Sąd orzekając w tym zakresie miał na uwadze trudną sytuację materialną pozwanej, fakt, iż posiada ona liczne zobowiązania kredytowe, a z otrzymywanego przez nią świadczenia rentowego prowadzone było postępowanie egzekucyjne.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Krystyna Karwat
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Świdnicy
Osoba, która wytworzyła informację:  Grażyna Ucińska
Data wytworzenia informacji: