Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 55/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Oleśnie z 2015-09-24

Sygn. akt: I C 55/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 24 września 2015 roku

Sąd Rejonowy w Oleśnie I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Agnieszka Łyniewska

Protokolant: st. sekr. sądowy Urszula Krzywoń

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 września 2015 roku na rozprawie

sprawy z powództwa Wspólnoty Mieszkaniowej (...) M.

przeciwko (...) Sp. z o.o. z siedzibą w O.

o zapłatę

I.  zasądza od pozwanej (...) Sp. z o.o. z siedzibą w O. na rzecz powoda (...) M.kwotę 64.175,35 zł (sześćdziesiąt cztery tysiące sto siedemdziesiąt pięć złotych 35/100) z odsetkami ustawowymi od dnia 2.12.2011 roku do dnia zapłaty;

II.  zasądza od pozwanej (...) Sp. z o.o. z siedzibą w O. na rzecz powoda Wspólnoty Mieszkaniowej (...) M. kwotę 8.526,17 zł (osiem tysięcy pięćset dwadzieścia sześć złotych 17/100) tytułem zwrotu kosztów postępowania, w tym kwotę 5.300,00 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego;

UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 05 stycznia 2012 roku powód Wspólnota Mieszkaniowa (...) M. wystąpiła przeciwko pozwanemu (...) sp. z o.o. z siedzibą w O. z powództwem o zapłatę kwoty 64.175,35 zł. z ustawowymi odsetkami od dnia 02 grudnia 2011 roku do dnia zapłaty, tytułem opłat za zarządzanie nieruchomością, opłat eksploatacyjnych i opłat za fundusz remontowy wynikający z faktu, że pozwany jest właścicielem części lokali usługowych, części miejsc postojowych w wielostanowiskowych garażach w powodowej wspólnocie. Ponadto wystąpiła o zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kwoty 3.600,00 zł. tytułem kosztów postępowania oraz kwoty 17,00 zł. kosztów opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa. W uzasadnieniu pozwu powódka podniosła, że pozwana spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie budownictwa mieszkaniowego. Budynek mieszkalny położony w M. koło P., przy ul. (...) administrowany jest przez Wspólnotę Mieszkaniową (...) M., został wybudowany przez pozwaną. Pozwanej nie udało się sprzedać wszystkich lokali usługowych i miejsc postojowych w wielostanowiskowych garażach podziemnych na tym osiedlu. Wskazano, że spółka (...) jest właścicielem lokali i miejsc postojowych wyszczególnionych w wykazie załączonym do pozwu. Począwszy od 2009 roku pozwana zalega z opłatami za zarządzanie nieruchomością, opłatami eksploatacyjnymi i opłatami za fundusz remontowy za lokale wskazane w wykazie. Powód wielokrotnie upominał pozwana o konieczność zapłaty. Ostatecznie wystąpił o zapłatę w dniu 16 listopada 2011 roku. Pismo to pozostało bez odpowiedzi, a pozwana nie wywiązała się z obowiązku zapłaty.

W dniu 21 lutego 2012 roku Sąd Rejonowy w Piasecznie I Wydział Cywilny wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym zobowiązując pozwaną do zapłaty kwoty 64 176,00 zł. z ustawowymi odsetkami od dnia 02 grudnia 2011 roku do dnia zapłaty oraz kwoty 4.419,25 zł. tytułem kosztów postępowania, w tym kwotę 3.600,00 zł., tytułem kosztów zastępstwa procesowego. Sprzeciwem z dnia 05.04.2012 roku pozwany wniósł o oddalenie powództwa w całości, wnosząc zarzut niewłaściwości miejscowej SR w Piasecznie oraz braku wskazania podstawy prawnej i faktycznej naliczanych opłat – uchwał wspólnoty, a przez to zarzut niewłaściwego naliczenia biegu terminu odsetek za zwłokę od dochodzonego roszczenia. A ponadto o zasądzenie od powoda kosztów procesu, w tym koszów zastępstwa procesowego wg norm przepisanych z uwzględnieniem opłaty skarbowej od pełnomocnictwa. W sprzeciwie pozwana podnosiła również to, że powódka nie przedstawiła do pozwu jakichkolwiek uchwał powodowej wspólnoty, z których wynikać by mogło w jakiej wysokości wspólnota ustaliła wysokość zaliczek na utrzymanie nieruchomości wspólnej, ponadto nie wykazuje ile w powodowej wspólnocie wynoszą opłaty za zarządzanie nieruchomością, opłaty eksploatacyjne oraz opłaty za fundusz remontowy. Nie wykazuje też łącznej powierzchni lokali użytkowych czy też miejsc postojowych, których właścicielem jest pozwany. Pozwany zauważa, że zaliczkowe opłaty obejmują koszty zarządu nieruchomością wspólną, koszty na fundusz remontowy, ale też opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej wody, ubezpieczenia, wydatki na utrzymanie porządku i czystości od posiadanych lokali – powinny być naliczane w oparciu o przyjęty plan gospodarczy w tym przedmiocie, na dany rok. Pozwanemu nie jest znany ani plan gospodarczy ani wysokość kosztów zarządu, ani wysokość zaliczek na te cele, które powinny być przyjęte przez wspólnotę w drodze uchwały. Zakwestionowano datę dochodzonych pozwem odsetek, wskazano na nierzetelność wyliczeń powoda, ponieważ powód zażądał od pozwanego zapłaty kwoty 64175,35 zł., a w piśmie do pozwanego z lutego 2012 roku powód twierdził, że na dzień 31.01.2012 roku pozwany jest mu winny 90.376,80 zł. Pozwany poinformował powoda, że w listopadzie 2011 roku sprzedał cześć miejsc postojowych w garażach oraz pozwany zapłacił powodowi kwotę 10.000,00 zł. z tytułu opłat za koszty utrzymania nieruchomości.

Wyrokiem z dnia 12 marca 2013 roku Sąd Rejonowy w Kluczborku V Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Oleśnie uwzględnił w całości powództwo Wspólnoty Mieszkaniowej (...) M. skierowane przeciwko pozwanemu (...) Spółki z o.o. w O. zasądzając od pozwanego na rzecz powoda kwotę 64.176,00 zł. wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 02.12.2011 roku oraz zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 6.826,00 zł. tytułem kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego. Powyższe rozstrzygnięcie zaskarżył apelacją pozwany, domagając się jego zmiany poprzez oddalenie powództwa w całości i zasądzenie od powoda na jego rzecz kosztów procesu wg norm przepisanych, ewentualnie jego uchylenie i przekazanie sprawy Sądowi I instancji do ponownego rozpoznania z uwzględnieniem kosztów postępowania wg norm. Apelujący zarzucił naruszenie art. 232 k.p.c. poprzez brak zobowiązania strony powodowej do okazania uchwał, z których wynikałaby wysokość zaliczek na utrzymanie nieruchomości wspólnej- pomimo wniosku pozwanej. Ponadto sprzeczność istotnych ustaleń sądu I instancji z treścią zebranego materiału dowodowego poprzez uznanie, że strona powodowa w wystarczający sposób udowodniła wysokość dochodzonej należności. Sprzeczność istotnych ustaleń Sądu I instancji z treścią zebranego materiału dowodowego poprzez nieuwzględnienie kwoty 10.000 zł. jaką pozwana zapłaciła powodowi tytułem kosztów zarządu nieruchomością wspólną. W odpowiedzi na apelację strona powodowa wystąpiła o jej oddalenie w całości i zasądzenie na jej rzecz kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego wg norm. Sąd Okręgowy uznał apelację pozwanej za uzasadnioną w zakresie w jakim zmierzała do uchylenia zaskarżonego wyroku i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania. W dniu 25 września 2013 roku Sąd Okręgowy w Opolu II Wydział Cywilny uchylił wyrok Sądu Rejonowego w Kluczborku V Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Oleśnie i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. Sąd Okręgowy uznał za kluczowe w sprawie to, by umożliwić stronie powodowej wykazanie dochodzonej należności, czyli przedłożenie brakujących uchwał, brakujących wyliczeń, które pozwolą na ocenę, czy zasadne jest roszczenie o tę konkretną kwotę, z tytułu zaległości w opłatach za zarządzanie nieruchomością, eksploatacyjnymi, na fundusz remontowy, a w szczególności wysokość miesięcznych zaliczek –opłat za okres wskazany w pozwie, wynikających z przyjętych w tym zakresie uchwał Wspólnoty w odniesienie do posiadanych przez pozwanego lokali oraz ich metrażu. Należy zobowiązać stronę powodową do przedstawienia szczegółowych wyliczeń dochodzonej kwoty, a w przypadku dalszego kwestionowania tych wyliczeń przez stronę pozwaną przeanalizować zasadność ewentualnych zarzutów poprzez wiadomości specjalistyczne biegłego.

W piśmie z dnia 18.11.2013 roku pełnomocnik powoda w nawiązaniu do wyroku Sądu Okręgowego w Opolu II Wydział Cywilny z dnia 25 września 2011 roku – sygn. akt II Ca 566/13 wskazał, że powódka podtrzymuje swoje dotychczasowe żądania i wnoszą o zasądzenie od pozwanego na jej rzecz kwoty 64.175,35 zł. wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 02 grudnia 2011 roku do dnia zapłaty, przeprowadzenie zawnioskowanych dowodów oraz zasądzenie kosztów. Przedłożono w załączeniu do pisma uchwały w sprawie zatwierdzenia planów gospodarczych za lata 2009 – 2011 wraz z kartami do głosowania przedstawicieli pozwanej, zawiadomienia o wysokości należności czynszowych wraz z miesięcznymi naliczeniami dla poszczególnych lokali oraz dowodami ich nadania listami poleconymi na adres siedziby pozwanej za okres od stycznia 2009 roku do listopada 2011 roku, zbiorcze kartoteki czynszowe lokali pozwanej za lata 2009 – 2011. Powódka podkreśliła jak dotychczas, że opłaty czynszowe w powodowej Wspólnocie są wyliczane na podstawie corocznych uchwalanych przez Zebranie Właścicieli planów gospodarczych. Uchwały zatwierdzające plany gospodarcze zawierają szczegółowe i kompletne zestawienia poszczególnych opłat, jakie mieszkańcy wspólnoty ponoszą w trakcie rocznego eksploatowania i użytkowania budynku. W tabelach podano koszt użytkowania lokali mieszkalnych, usługowych oraz powierzchni wspólnej budynków w odniesieniu do 1m2 powierzchni użytkowej. Koszt miesięczny i planowany koszt roczny oraz w osobnej rubryce ustalono stały koszt eksploatowania miejsc postojowych w garażach podziemnych. Opisano i określono wysokość poszczególnych składników opłat czynszowych Podkreślono, że każdy z właścicieli zna powierzchnię użytkową przysługujących mu lokali oraz przypadający na niego udział w opłatach za powierzchnię wspólną budynku. Można bez większego problemu – korzystając z danych zawartych w planach gospodarczych – dokładnie wyliczyć poszczególne opłaty czynszowe. Przedstawiciel pozwanej brał czynny udział w zebraniach uchwalających plany gospodarcze za lata 2009 – 2011, głosował za ich przyjęciem, dlatego treść tych uchwał była pozwanej znana. Ponadto pozwana, co miesiąc otrzymuje listem poleconym na adres siedziby pozwanej zawiadomienia o wysokości opłat czynszowych wraz z miesięcznymi naliczeniami za poszczególne lokale – tj. zawiadomienia zawierające informację o wysokości opłaty oraz o poszczególnych składnikach. Wynika to jednoznacznie z uchwał w sprawie zatwierdzenia planów gospodarczych za lata 2009 – 2011 wraz z kartami go głosowania przedstawiciela pozwanej oraz ze zbiorczych kartotek czynszowych lokali pozwanej za lata 2009 – 2011 roku, kompletu wysyłanych co miesiąc zawiadomień o wysokości naliczeń czynszowych wraz z miesięcznymi naliczeniami dla poszczególnych lokali oraz dowodami ich nadania listami poleconymi na adres pozwanej, za okres od stycznia 2009 roku do 2011 roku. W kolejnym piśmie z dnia 18 lutego 2014 roku powódka załączyła 3 informacje w formie protokołu z wyników głosowania nad uchwałami z zebrań właścicieli lokali, na których zatwierdzono plany gospodarcze z lata 2009 – 2011 i podjęto stosowne uchwały w tym zakresie. (uchwały z dnia 28.05.2009 roku, - k. akt 555, 26.05.2010 roku – k. akt 556, 15.06.2011 roku k. akt 557).

Pełnomocnik pozwanej w piśmie z dnia 05 lutego 2014 roku podkreślił natomiast, że powódka nie przedstawiła uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej (...) M., z których wynikałaby ustalona przez Wspólnotę wysokość zaliczek na utrzymanie nieruchomości wspólnej, zarządu nieruchomością, opłat eksploatacyjnych, czy też opłaty za fundusz remontowy, za cały okres dochodzony pozwem. Pozwany podkreślił, że przedłożone przez powoda uchwały dotyczą zatwierdzenia sprawozdań Zarządu Wspólnoty za poszczególne lata, udzielenia absolutorium, wskazania salda wyniku za poszczególne lata, dołączone do nich sprawozdania finansowe wspólnoty wraz z kosztami utrzymania wspólnoty mieszkaniowej, zawierają one koszty utrzymania czystości, energii elektrycznej, w pomieszczeniach wspólnot, konserwacji, przeglądów, zarządu, ale te kwoty są podane ogólnie co do całej wspólnoty, bez wyszczególnienia tych kosztów na poszczególne lokale i garaże. Pozwany zakwestionował też uchwały zatwierdzające plany gospodarcze za lata 2009 – 2011 roku, ponieważ nie wynika z nich czy zostały skutecznie podjęte, brak danych w tych uchwałach o ilości właścicieli posiadających ilość udziałów było za a ilu przeciw, bądź wstrzymało się od podjęcia uchwały. Strona pozwana ostatecznie podtrzymała dotychczasowe stanowisko, wskazując, że powódka przedłożyła jedynie uchwały zatwierdzające plan gospodarczy powodowej wspólnoty mieszkaniowej za kolejne trzy lata, nie przedłożyła uchwał, w których wspólnota ustaliła wysokość zaliczek na pokrycie kosztów zarządu. Z uwagi na treść art. 22. ust.3 pkt 2 i 3 uwl, istnieje różnica pomiędzy tego rodzaju uchwałami.

Ostatecznie pełnomocnik powódki wskazał, że przedłożył uchwały zatwierdzające plan gospodarczy – co zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego jest wystarczające, aby w sposób wystarczający określić wysokość zaliczek, które będą obowiązywały właścicieli lokali. Wskazano, że powodowa wspólnota nie podejmuje odrębnych uchwał, w których ustalana jest wysokość zaliczek na koszty zarządu, nieruchomością wspólną i fundusz remontowy. Ponadto wskazano sposób rozliczenia kwoty 10.000 zł, w ten sposób, że przed okresem objętym pozwem strona pozwana miała zaległość tj. za okres sprzed 2009 roku, a z bilansu otwarcia 2009 roku nie wynikała zaległość, dlatego kwota 10.000,00 zł. została rozdysponowana na zaległości sprzed 2009 roku.

W sprawie konieczne było sprecyzowanie stanowiska powódki poprzez przedłożenie na piśmie szczegółowego wyliczenia co dokładnie składa się na należność główną dochodzoną w pozwie, tj. jakie zaliczki, w jakiej wysokości (i w jaki sposób były one wyliczone), z jakiego tytułu i na jakiej podstawie - były naliczane za każdy miesiąc okresu objętego pozwem i w stosunku do każdego lokalu przysługującego stronie pozwanej; wskazania czy powyższe wyliczenia uwzględniają fakt sprzedaży przez stronę pozwaną lokali niemieszkalnych, wskazanych w piśmie adresowanym do strony powodowej z dnia 05-03-2012 r., które zostało dołączone do sprzeciwu od nakazu zapłaty wydanego w niniejszej sprawie; wyjaśnienia rozbieżności zachodzących pomiędzy treścią uchwał powodowej Wspólnoty wraz z załącznikami, które powyższe zaliczki ustalały a przedłożonymi do akt sprawy zawiadomieniami o wysokości naliczeń czynszowych w zakresie: a) „tytułów” wskazanych w w/w załącznikach, za które naliczane miały być poszczególne zaliczki a pozycjami wskazanymi w w/w zawiadomieniach w rubryce „specyfikacja opłat”; b) wysokości poszczególnych zaliczek z „tytułów” wskazanych w w/w załącznikach a wysokością poszczególnych zaliczek wskazanych w w/w zawiadomieniach w rubryce „cena”; przedłożenia zbiorczego zestawienia wszystkich lokali przysługujących stronie pozwanej, (co do których należności zaliczkowe dochodzone są w niniejszej sprawie), ze wskazaniem czy jest to lokal mieszkalny czy też niemieszkalny (garaż) oraz jaka jest jego powierzchnia przyjęta do wyliczeń należności zaliczkowych; wskazania w jaki sposób rozliczona została kwota 10.000 zł. wpłacona w dniu 08-03-2012 r. przez stronę pozwaną, na jakie należności i na jakiej podstawie została ona zaksięgowana.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny :

Budynek mieszkalny położony w M. koło P., przy ul. (...) administrowany jest przez Wspólnotę Mieszkaniową (...) M., został wybudowany przez pozwaną (...) Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w O.. Pozwana spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie budownictwa mieszkaniowego(bezsporne).

Z kartoteki księgowej właścicieli nieruchomości za rok 2009 wynika, że pozwana spółka zobowiązana była :

I. -w 2009 roku -do zapłaty kwoty 61.065,62 zł. – a zapłacono 56.549,17 zł. – pozostało do zapłaty 4.516,45 zł. Jednocześnie wykazano rozrachunki z właścicielami z tytułu funduszu remontowego jako całkowicie uiszczone z saldem 0.

II. - w 2011 roku do zapłaty kwoty 222.968,09 zł. zapłacono 161 320,54 zł. – pozostało do zapłaty 61. 647,55 zł. Jednocześnie wykazano rozrachunki z właścicielami z tytułu funduszu remontowego - z saldem - 2.527,80 zł.- to jest łącznie 64 175,35 zł.

W kartotece księgowej właścicieli k. akt 11. w pozycji 204- Rozrachunki z właścicielami pod pozycja BO wskazano kwotę 157.000,45 zł., do zapłaty zapłacono 160 597,61 zł. – pozostał saldo 3597,16 zł.

dowód : kartoteka księgowa właścicieli nieruchomości za rok 2009 k. akt 8 – 10,kartoteka księgowa właścicieli nieruchomości za rok 2011 k. akt 11-15,

Zgodnie z protokołem zebrania właścicieli tworzących wspólnotę mieszkaniową – akt notarialny Rep. A nr (...) z dnia 29.10.2008 roku – na podstawie art.18 ust. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali, wspólnota mieszkaniowa nieruchomości przy ul. (...) w M., postanowił dokonać zmiany sposobu zarządu nieruchomością wspólną, w ten sposób, że zarząd ten będzie wykonywany prze Wspólnotę Mieszkaniową. Dotychczasowy zarządca – (...) S.A. pełnił tę funkcję do dnia 31.12.2008 roku

dowód : akt notarialny Rep . A nr (...) z dnia 29.10.2008 roku k. akt 19 – 24, - odpis księgi wieczystej kw nr (...)- nieruchomość gruntowa k. akt 30-107,

Począwszy od 2009 roku pozwana zalega z opłatami za zarządzanie nieruchomością, opłatami eksploatacyjnymi i opłatami za fundusz remontowy za lokale wskazane wykazie. Powód wielokrotnie upominał pozwana o konieczność zapłaty. Ostatecznie powód wystąpił o zapłatę w dniu 16 listopada 2011 roku . Pismo to pozostało bez odpowiedzi, a pozwana nie wywiązała się z obowiązku zapłaty.

W wezwaniu z lutego 2012 roku powód wskazuje, że na dzień 31.01.2012 roku pozwany jest mu winny 90.376,80 zł.

Pozwany dokonał wpłaty kwoty 10.000,00 zł. na konto powódki w dniu 08.03.2012 roku w tytule wskazując ,że jest to opłata za zaległości. – k. akt 125.

Kwota 10.000 zł. wpłacona w dniu 08-03-2012 r. przez stronę pozwaną, zgodnie z opisem tego przelewu – tj. –„tytułem zaległości”, został przez powódkę przeznaczona na zaległości. Wpłacający nie sprecyzował w tytule przelewu, jakie zaległości chce pokryć tą wpłatą. W marcu 2012 roku pozwana zalegała z płatnościami z tytułu zarządu nieruchomością oraz opłat eksploatacyjnych na łączną kwotę 97.684,54 zł. oraz z tytułu opłat na fundusz remontowy na łączna kwotę 6.479,44 zł. w tej sytuacji powód zaliczył tę wpłatę na poczet wybranego wymagalnego długu, z kwoty tej zostały uregulowane zadłużenia z tytułu opłat za fundusz remontowy – konto 207 w kartotece za 2012 rok oraz częściowo w kwocie 3520,56 zł. zadłużenie z tytułu pozostałych opłat czynszowych – konto 204 w kartotece za 2012 r.

dowód : ostateczne wezwanie do zapłaty z dnia 16.11.2011 rok. k. akt 16, wezwanie do zapłaty z dnia 09 lutego 2012 roku k. akt 12, pismo pozwanej do powoda z dnia 05.03.2012 roku 124, potwierdzenie dokonania przelewu na kwotę 10.000 zł. k. akt 125

Pozwany poinformował powoda w dniu 05.03.2012 roku, że w listopadzie 2011 roku sprzedał cześć miejsc postojowych w garażach – to jest lokali niemieszkalnych prosząc o dokonanie korekty miesięcznych opłat zaliczkowych wnoszonych na poczet kosztów zarządu nieruchomością wspólną wg zestawienia :

-garaż G-2 nr (...) od listopada 2011 roku – akt z dnia 14.11.2011 roku, -garaż G-2 nr (...) od listopada 2011 roku – akt z dnia 14.11.2011 roku, garaż G-2 nr (...) – od listopada 2011 roku – akt z dnia 14.11.2011 roku

Na dzień 31.10.2010 roku w zasobach wspólnoty pozostawały nie wykupione lokale należące do (...) Sp. z o.o. Z podanego zestawienia wynika, że w budynku nr (...) znajdowało się 37 lokali pozwanej. W tym lokale typu garaż (...) nr : - G1-31, G1-53, G1-54, G1-61,G2-01, G2-02, G2-03, G2-04, G2-06, G2-07, G2-09, G2-24, G2-25, G2-33, G2-38, G2-39, G2-42, G2-43, G2-46, G2-50, G2-52, G2-53, G2-54, G2-55, G2-56, G2-57, G2-58 oraz lokali mieszkalnych 9, nr (...)- powierzchni – 113,20 m2, 92- o powierzchni – 79,00 m2, 100- o powierzchni 56,80 m2, 101 – o powierzchni 62,90 m2, 102 - o powierzchni – 56,80 m2, 103- o powierzchni – 62,90 m2, 104- o powierzchni 56,80 m2, 105- o powierzchni 62,90 m2, 199- o powierzchni 23,30 zł. tj. o łącznej powierzchni 574,60 m2

Uchwała nr (...)z dnia 13 kwietnia 2010 roku podjęta została w sprawie zatwierdzenia sprawowania Zarządu za rok 2009 oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Wspólnoty Mieszkaniowej (...) M., zgodnie z art. 30 ustawy o własności lokali. Na mocy uchwały postanowiono zatwierdzić sprawozdanie zarządu wspólnoty za rok 2009 zgodnie z załącznikiem do uchwały i udzielić absolutorium Zarządowi za rok 2009. Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym za okres od 0.2009 do 12.2009 -Wynik na zaliczce za lokale mieszkalne – to 277 196,39 zł., wynik na zaliczce za garaże 68 250,00 zł. , na fundusz remontowy 39505,20 zł.- ogółem za media 70 314,19 zł. – łącznie 135 233,71 zł. W załączniku do uchwały wyszczególniono również koszty utrzymania nieruchomości wspólnej z podziałem na lokale mieszkalne – tu koszty zarządu i administracji wskazano na kwotę 93 563,56 zł oraz na garaże – tu koszty zarządu i administracji to kwota 21 369,03 zł.

Uchwała nr (...) rok dotycząca zatwierdzenia planu finansowego na 2010 rok z załącznikami. Zaliczka wynosi 2,44 na m2, za stanowisko garażowe 68,87 zł.

Uchwała nr (...) z dnia 13 kwietnia 2010 roku w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia planu gospodarczego za 2010 rok oraz zatwierdzenia zaliczek miesięcznych został podjęta przez Wspólnotę, na podstawie art. 23 ustawy o własności lokali, na jej mocy postanowiono przyjąć plan finansowo – gospodarczy na rok 2010 dla lokali i garaży zgodnie z załącznikiem do uchwały. W załączniku do uchwały znajduje się plan gospodarczy do wspólnoty mieszkaniowej (...) M. za 2010 rok. Wskazano 9463,40m2 do obliczeń, powierzchnię do obliczeń garaży – 3 704,00m2. Zaliczka A planowana na koszty w 2010 roku przy zaliczce A w wysokości 2,35 zł wyniosły 266.629,43 zł. Przy garażach koszt jednostkowy w 2010 roku 59,56 zł.za stanowisko – łącznie 89 340,48 zł.

Dane za 2009 rok to – zaliczka przy lokalach garażowych 53,10 zł za stanowisko, podano także dane ogólne z 2009 roku do prognozowanych z 2010 roku.

Uchwała nr (...) z dnia 23 maja 2012 roku dotyczy zatwierdzenia sprawozdania zarządu za rok 2011 oraz udzielenia absolutorium Zarządowi powodowej wspólnoty, na mocy art.30 ustawy o własności lokali podjęto uchwalę o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu zgodnie z załącznikiem oraz udzielono absolutorium za 2011 rok. Sprawozdanie finansowe wskazuje w wyniku zaliczki A na lokale mieszkaniowe kwotę 270 453,68 zł, na garaże 97 641,09 zł. , na fundusz remontowy – 204 355,89 zł. Koszty administracji i zarządzania w 2011 roku ustalono na kwotę 112 331,99 zł. co do garaży na kwotę 27 796,96 zł. Fundusz remontowy za 2011 rok – saldo planowane kwota 154158,56 zł.

Uchwała (...) z dnia 23 maja 2012 roku dotycząca przyjęcia i zatwierdzenia planu gospodarczego za 2012 rok oraz wynikających z niego zaliczek miesięcznych , została podjęta na podstawie art. 23 uwl i przyjęto plan finansowo – gospodarczy za 2012 rok , dla lokali i garaży. w planie wykazano wydatki za 2011 roki planowane wydatki na 2012 rok. wskazując zaliczkę za 2011 rok na kwotę 2,19 zł, a w 2012 roku na 2,25 zł za m2. – w 2011 roku poniesione koszty zaliczki wynosiły 249163,66 zł.

Powódka przedstawiła naliczenia pozwanej (...) we wspólnocie za 2010 rok – łącznie na kwotę 80.636,06 zł. za 2011 rok- 92 866,05 zł.

Za 2009 rok – zgodnie z kartoteką właścicieli do zapłaty pozostało - 4 516,45 zł. saldo za 2010 rok wynosi +3597,16 zł. , za 2011 rok saldo ujemne – 77482,03 zł.

Zgodnie z zawiadomieniami dotyczącymi opłat na poczet zaliczki na koszty utrzymania nieruchomości wspólnej, media i fundusz remontowy– skierowanym do pozwanej spółki- od 01.01.2009 łącznie wynosi – 3.928,60 zł. miesięcznie w tym zaliczka na utrzymanie nieruchomości wspólnej w wysokości 1497, 20 zł, , na media – 1871,40 zł, a na stanowiska garażowe – 560 zł. Od 01.03.2009 rok – to już 4622,80 zł, - do 31.06.2009 roku , od 01.07.2009 roku -6878,95 zł.

Każdorazowo do zawiadomienia o zmianie wysokości opłat na poczet zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną, media i fundusz remontowy załączano specyfikację opłat co do każdego z lokali przysługującej pozwanej. tj – dotyczących 37 lokali – 28 – garażowych i 9 mieszkalnych. W specyfikacji opłat za lokale mieszkalne znajdowało się każdorazowo – koszty zaliczki na :

- administrowanie i księgowość, ubezpieczenie budynku, energie elektryczną, konserwacje budynku, wodę w częściach wspólnych, utrzymanie czystości- wew., utrzymanie czystości- zew., inne koszty – w tym prowizje bankowe, obsługa prawna, korespondencja – tj. zaliczka na utrzymanie nieruchomości wspólnej oraz zaliczka na centralne ogrzewanie, wywóz nieczystości stałych – tj. zaliczka na media indywidualne.

Wskazywano każdorazowo metraż lokalu w m2, cenę za jednostkową za poszczególne opłaty i łączna wartość w złotych za poszczególny lokal ogółem do zapłaty.

Pozwana posiadała w okresie objętym pozwem tj. od 01.01.2009 do 31.10.2009 roku ten sam stan lokali, tj. 28 garaży i 9 lokali mieszkalnych. Należy podkreślić , że pozwana sprzedała 3 lokale garażowe w listopadzie 2011 roku , to jest w okresie nie objętym przedmiotowym pozwem. Zgodnie z wykazem k. akt 595-612- za 2009 rok – naliczenia wynosiły – 67.622,10 zł., za 2010 rok 80.639,06 zł, za okres od 01.01.2011 do 31.10.2011r. – 75446,62 zł. Jak wykazano powyżej różne kwoty wynikają nie ze zmiany powierzchni należącej do pozwanej ale z innych stawek zaliczek ustalonych w planach finansowych za poszczególne lata. Łącznie pozwana zobowiązana była do uiszczenia kwot 223.707,78 zł. Kartoteki księgowe, które załączone są do pozwu k. akt 8- 15 wykazują, że od 01.01.2009-do 31.10.2011 roku pozwana uiściła opłaty w wysokości 161.320,54 zł. Pozostała do zapłaty kwota to 62387,24 zł. Jednocześnie pozostała kwota - 2527,80 zł. wynikająca z nieopłaconego całkowicie za te lata funduszu remontowego (20224,64 zł- 17696,84 zł.=2527,80 zł.).

Opłaty czynszowe w powodowej Wspólnocie są wyliczane na podstawie corocznych uchwalanych przez Zebranie Właścicieli planów gospodarczych. Uchwały zatwierdzające plany gospodarcze zawierają szczegółowe i kompletne zestawienia poszczególnych opłat, jakie mieszkańcy wspólnoty ponoszą w trakcie rocznego eksploatowania i użytkowania budynku. W tabelach podano koszt użytkowania lokali mieszkalnych, usługowych oraz powierzchni wspólnej budynków w odniesieniu do 1m2 powierzchni użytkowej. Koszt miesięczny i planowany koszt roczny oraz w osobnej rubryce ustalono stały koszt eksploatowania miejsc postojowych w garażach podziemnych. Opisano i określono wysokość poszczególnych składników opłat czynszowych.

Przedstawiciel pozwanej brał czynny udział w zebraniach uchwalających plany gospodarcze za lata 2009 – 2011, głosował za ich przyjęciem, dlatego treść tych uchwał była pozwanej znana. Pozwana co miesiąc otrzymuje listem poleconym na adres siedziby pozwanej zawiadomienia o wysokości opłat czynszowych wraz z miesięcznymi naliczeniami za poszczególne lokale – tj. zawiadomienia zawierające informację o wysokości opłaty oraz o poszczególnych składnikach.

Na należność główną, dochodzoną pozwem, składają się opłaty miesięczne – tj. bieżące dla właścicieli lokali naliczone zgodnie z przyjętym planem finansowo – gospodarczym pobierane w formie zaliczek na koszty zarządu nieruchomością wspólną -media i fundusz remontowy. Zaliczki naliczane są wg powierzchni lokali – tu zaliczki na fundusz remontowy i zaliczki na zarząd, natomiast zaliczki na poszczególne media naliczane są na podstawie średniego zużycia za ostatni okres rozliczeniowy; zaliczki dla lokali garażowych naliczane są od stanowiska – zaliczka na fundusz remontowy – garażowy lub opłata za stanowisko garażowe,

.Ewentualna sprzedaż któregokolwiek lokalu została uwzględniona w wysokości opłat w miesiącu, w którym doszło do sprzedaży, opłaty naliczano do dnia sprzedaży, co wskazuje ,że wyliczenia powoda uwzględniają fakt sprzedaży przez stronę pozwaną lokali niemieszkalnych, wskazanych w piśmie adresowanym do strony powodowej z dnia 05-03-2012 r., które zostało dołączone do sprzeciwu od nakazu zapłaty wydanego w niniejszej sprawie.

Wyjaśnienie rozbieżności zachodzących pomiędzy treścią uchwał powodowej Wspólnoty wraz z załącznikami, które powyższe zaliczki ustalały a przedłożonymi do akt sprawy zawiadomień o wysokości naliczeń czynszowych w zakresie: a) „tytułów” wskazanych w w/w załącznikach, za które naliczane miały być poszczególne zaliczki a pozycjami wskazanymi w w/w zawiadomieniach w rubryce „specyfikacja opłat”; b) wysokości poszczególnych zaliczek z „tytułów” wskazanych w w/w załącznikach a wysokością poszczególnych zaliczek wskazanych w w/w zawiadomieniach w rubryce „cena”;

wynikając z zaokrągleń – tj. ilość miejsc po przecinku we współczynniku danej opłaty,.

Zbiorcze zestawienia wszystkich lokali przysługujących stronie pozwanej, (co do których należności zaliczkowe dochodzone są w niniejszej sprawie), ze wskazaniem czy jest to lokal mieszkalny czy też niemieszkalny (garaż) oraz jaka jest jego powierzchnia przyjęta do wyliczeń należności zaliczkowych;

dowód : z informacji dotyczącej lokali stanowiących własność pozwanego, ich powierzchni jak również wysokości czynszu, szczegółowego wyliczenia należności głównej dochodzonej pozwem wraz z dowodem rozliczenia dokonanych wpłat tytułem zaliczek za okres objęty pozwem w odniesieniu do lokali stanowiących własność pozwanej spółki, ze zbiorczego wyliczenia należności wymaganej od pozwanej w rozbiciu na miesiące, z informacji przedstawionej metodą dokonanych przez powódkę naliczeń opłat czynszowych i sposobu rozliczenia dokonanych przez pozwana wpłat w tym kwoty 10.000 zł, k. 594 – 613.

- z uchwały nr (...) z dnia 13.04.2010 roku k 160,

- ze sprawozdania finansowego Wspólnoty Mieszkaniowej za okres 01.01.2009 roku do 31.12.2009 roku k 162,

- z kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej za okres 01.01.2009 roku do 31.12.2009 roku k 162,

- z uchwały nr (...) z dnia 13.04.2010 roku k 163,

- z planu finansowo – gospodarczego na rok 2010 k 164,

- z uchwały na (...) z dnia 23.05.2012 roku k 165,

- ze sprawozdania finansowego wspólnoty mieszkaniowej za okres od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku k 166,

- z kosztów utrzymania nieruchomości w okresie od stycznia do grudnia 2011 roku k 167,

- z rozliczenia do sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku k 168,

- z uchwały nr (...) z dnia 31.05.2012 roku k 169,

- z planu finansowo – gospodarczego na rok 2012 k 170,

- z zestawienia naliczenia właścicieli we wspólnocie k 171-174,

-z kartotek księgowych właściciela k 175-188,

- uchwały w sprawie zatwierdzenia planów gospodarczych za lata 2009 – 2011 wraz z kartami go głosowania przedstawiciela pozwanej, zbiorcze kartoteki czynszowe lokali pozwanej za lata 2009 – 2011 roku, komplet wysyłanych co miesiąc zawiadomień o wysokości naliczeń czynszowych wraz z miesięcznymi naliczeniami dla poszczególnych lokali oraz dowodami ich nadania listami poleconymi na adres pozwanej.za okres od stycznia 2009 roku do 2011 roku, informacje w formie protokołu z wyników głosowania nad uchwałami z zebrań właścicieli lokali, na których zatwierdzono plany gospodarcze z lata 2009 – 2011 i podjęto stosowne uchwały w tym zakresie-uchwały z dnia 28.05.2009 roku, - k. akt 555, 26.05.2010 roku – k. akt 556, 15.06.2011 roku k. akt 557, uchwały wspólnoty wraz z załącznikami zawierającymi plany gospodarcze, k. 248-250, 252-254, 256-258 , karty do głosowania wydane stronie pozwanej, k. 251, 255, 259 , kartoteki księgowe k. 260-265; zawiadomienia o wysokości naliczeń wraz z miesięcznymi naliczeniami dla poszczególnych lokali oraz dowodami ich nadania do strony pozwanej, 266-544,-z informacje o podjętych uchwałach oraz wynikach głosowania, k. 555-557;naliczenia opłat pozwanej spółki we wspólnocie k. akt 595-612,

Pozwana nie uiszczała regularnie obciążających ją opłat w wysokości wskazanej w zawiadomieniach.

(bezsporna okoliczność)

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo zasługuje na uwzględnienie w całości.

Powódka dochodzi od pozwanego zapłaty tytułem nieuiszczonych opłat za zarządzanie nieruchomością, opłat eksploatacyjnych i opłat za fundusz remontowy wynikający z faktu, że pozwany jest właścicielem części lokali oraz części miejsc postojowych w wielostanowiskowych garażach w powodowej wspólnocie za okres od 01.01.2009 roku do 31.10.2011 roku. Pozwana kwestionuje uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej (...) M., z których wynikałaby ustalona przez Wspólnotę wysokość zaliczek, ponieważ uchwały dotyczą zatwierdzenia sprawozdań Zarządu Wspólnoty za poszczególne lata, udzielenia absolutorium, wskazania salda wyniku za poszczególne lata, a dołączone do nich sprawozdania finansowe wraz z kosztami utrzymania wspólnoty mieszkaniowej, zawierają również koszty utrzymania czystości, energii elektrycznej w pomieszczeniach wspólnoty, ponadto koszty konserwacji, przeglądów, zarządu i są podane ogólnie co do całej wspólnoty, bez wyszczególnienia tych kosztów na poszczególne lokale i garaże oraz to, że uchwały zatwierdzające plany gospodarcze za lata 2009 – 2011 roku, nie zostały skutecznie podjęte.

Bezsporna pomiędzy stronami jest okoliczność, iż pozwana jest właścicielem 37 lokali zarządzanych przez powodową wspólnotę w tym 28 garaży i 9 lokali mieszkalnych. 3 sporne garaże zostały sprzedane w dacie –14.11.2011 roku – to jest w okresie nie objętym pozwem.

Oceniając zasadność powództwa wskazać należy, iż zastosowanie w niniejszej sprawie mają przepisy ustawy z dnia 24 czerwca 1994 o własności lokali (tekst jednolity Dz.U.2000, nr 80. poz.903 ze zm.).Stosownie do treści art. 13 ust 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali właściciel ponosi wydatki związane z utrzymaniem jego lokalu, jest obowiązany utrzymywać swój lokal w należytym stanie, przestrzegać porządku domowego, uczestniczyć w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej, korzystać z niej w sposób nie utrudniający korzystania przez innych współwłaścicieli oraz współdziałać z nimi w ochronie wspólnego dobra. Artykuł 14 przewiduje natomiast, iż na koszty zarządu nieruchomością wspólną składają się w szczególności: wydatki na remonty i bieżącą konserwację, opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody, w części dotyczącej nieruchomości wspólnej oraz opłaty za antenę zbiorczą i windę, ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne, chyba że są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali, wydatki na utrzymanie porządku i czystości, wynagrodzenie członków zarządu lub zarządcy. Zgodnie z artykułem 15 ust 1 powołanej wyżej ustawy na pokrycie kosztów zarządu właściciele lokali uiszczają zaliczki w formie bieżących opłat, płatne z góry do dnia 10 każdego miesiąca. Należności z tytułu kosztów zarządu mogą być dochodzone w postępowaniu upominawczym, bez względu na ich wysokość.

Z przytoczonych powyżej regulacji wynika wprost, że pozwana jako właścicielka lokali miała niekwestionowany obowiązek uiszczenia zaliczek na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną. Pozwana nie kwestionowała zasadności i obowiązku regulowania należności na rzecz strony powodowej, kwestionowała jednak uchwały określające wysokość zaliczek i nie płaciła opłat w wysokości wynikającej z zaliczek uchwalonych w planach finansowo – gospodarczych wspólnoty. W ocenie Sądu podstawowym obowiązkiem pozwanej jako członka wspólnoty, w razie wątpliwości co do wysokości opłat powinno być niezwłoczne wyjaśnienie wątpliwości w zakresie wysokości należności, które powinny być regulowane co miesiąc. Jeżeli kwestionuje sposób w jaki powodowa wspólnota mieszkaniowa ustalała wysokość zaliczek na poczet zarządu i pozostałych dochodzonych opłat w formie planu gospodarczego to powinna reagować na bieżąco w trybie zaskarżania poszczególnych uchwał, ponieważ pozwana wykazała się w tym zakresie zupełnie bierną postawą.

Należy przyjąć, że decyzji właścicieli lokali podlega sam sposób ustalania wysokości zaliczek. Wysokość zaliczek może być różna i może wynikać wprost z uchwały właścicieli lokali albo z innych decyzji wspólnoty podejmowanych na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy o własności lokali . W ocenie Sądu przedłożone przez Wspólnotę Mieszkaniową (...) M. uchwały zatwierdzające plany finansowo – gospodarcze za lata 2009 – 2011 są ważne i obowiązują strony. Nie sposób, nie zgodzić się z powodem, że pozwany jako przedsiębiorca, który wybudował przedmiotowe lokale nie znał planów gospodarczych za lata 2009 – 2011, a zawiadomienia o wysokości miesięcznych zaliczek na poczet opłat nie były mu doręczane.

W niniejszej sprawie powództwo zostało uwzględnione, ponieważ strona powodowa przedstawiła dowody na potwierdzenie swoich twierdzeń. Załączyła uchwały określające wysokość zaliczek na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną, z których wynika, do ponoszenia jakich kosztów zobowiązani są członkowie wspólnoty. Sąd miał możliwości faktycznego zweryfikowania zasadności wyliczeń i wysokości dochodzonych pozwem należności, co było niezbędne wobec przedstawianych przez pozwaną zarzutów i wątpliwości. Ustalając stan faktyczny Sąd oparł się na dokumentach dołączonych do akt sprawy zaoferowanych przez stronę powodową, Sąd, oceniając wiarygodność i moc dowodów zgromadzonych w sprawie według własnego przekonania, na podstawie wszechstronnego rozważenia zebranego materiału. Powódka przedstawiła uchwały w sprawie zatwierdzenia planów gospodarczych za lata 2009 – 2011 wraz z kartami do głosowania przedstawicieli pozwanej, zawiadomienia o wysokości należności czynszowych wraz z miesięcznymi naliczeniami dla poszczególnych lokali za okres od stycznia 2009 roku do listopada 2011 roku, zbiorcze kartoteki czynszowe lokali pozwanej za lata 2009 – 2011. Wykazano, że opłaty czynszowe w powodowej, Wspólnocie są wyliczane na podstawie corocznych uchwalanych przez Zebranie Właścicieli planów gospodarczych. załączniki do uchwał zatwierdzających plany gospodarcze zawierają szczegółowe i kompletne zestawienia poszczególnych opłat, jakie pozwana (...) ponosi koszty w trakcie rocznego eksploatowania i użytkowania budynku. W tabelach podano koszt użytkowania lokali mieszkalnych, usługowych oraz powierzchni wspólnej budynków w odniesieniu do 1m2 powierzchni użytkowej. Koszt miesięczny i planowany koszt roczny oraz w osobnej rubryce ustalono stały koszt eksploatowania miejsc postojowych w garażach podziemnych. Opisano i określono wysokość poszczególnych składników opłat czynszowych dla pozwanej. Korzystając z danych zawartych w planach gospodarczych –można dokładnie wyliczyć poszczególne opłaty czynszowe. Powódka wykazała również, że uchwały te zostały prawidłowo podjęte. Uchwały zawierają postanowienia dotyczące zatwierdzenia zaliczek miesięcznych za lokale znajdujące się w nieruchomości wspólnoty. Świadczą o tym również sprawozdania finansowe za okres nie płacenia przez pozwaną należności z tytułu zarządu i administrowania nieruchomością oraz fundusz remontowy liczony od początku 2009 roku do końca października 2011 roku, ustalające w jaki sposób naliczane są i rozliczane są wszystkie należności wynikające z posiadania lokali przez pozwaną we wspólnocie mieszkaniowej (...) M.. Na marginesie należy podnieść, że pozwana nie przedstawia swoich wyliczeń, nie wykazuje ile zapłaciła powódce tytułem dochodzonych opłat za okres objęty pozwem, oprócz wpłaty 10.000 zł. Stan faktyczny został ustalony praktycznie w oparciu o materiał dowodowy przestawiony przez powódkę. Pozwana nie wykazała również, żeby do czasu wytoczenia przedmiotowego powództwa dążyła do wyjaśnienia tych kwestii, chociażby po to żeby wypełnić swój obowiązek wynikający z art. 13 i 14 uwl. W sprzeciwie wskazywał na nieczytelność kartotek załączonych do pozwu, braku wysokości poszczególnych opłat, ich podstawy, łącznej wielkości powierzchni użytkowej.

Są przyjął stanowisko powódki, co do spornej kwoty 10.000 zł. oraz co do skorygowania opłat za trzy lokale garażowe sprzedane przez pozwanego w listopadzie 2011 roku. Odnośnie sprzedaży garaży, sprawa nie dotyczy przedmiotowego postępowania, ponieważ pozew obejmuje okres do listopada 2011 roku, natomiast jak wynika z ustaleń sprzedaż trzech lokali garażowych nastąpił dopiero w listopadzie i w listopadzie 2011 roku powinna nastąpić korekt wysokości zaliczek. Natomiast co go zaliczenia kwoty 10.000 zł. przyjmuje się, że wpłata, która nie pokrywa wszystkich długów powinna być zaliczana, na poczet najstarszego długu. Nie zawsze jest to jednak możliwe. Dłużnik może wskazać, na który z kilku długów należy zaliczyć wpłatę – w takiej sytuacji wierzyciel najczęściej jest związany wyborem dłużnika. Jeżeli nie wskazano sposobu zaliczenia takiej zaległości powinno się je rzeczywiście zaliczyć zgodnie zasadami wynikającymi z art. 451 k.c., tzn. jeżeli dłużnik ma kilka długów i wskazał, przy dokonywaniu wpłaty, na poczet którego z nich ma być zaliczona, to wierzyciel jest tym wyborem związany i nie może opłaty zaliczyć w inny sposób. Ma związane ręce i może to zaliczyć w pierwszej kolejności na związane z tym długiem należności uboczne – przede wszystkim odsetki. Jeżeli dłużnik nie wykorzystał prawa, na poczet którego z kilku długów ma być zaliczona wpłata, to inicjatywa w tym zakresie przechodzi na wierzyciela. Wierzyciel może wybrać na poczet jakiego długu ją zarachuje. Wybór ten jest wiążący dla dłużnika, jeżeli przyjmie on pokwitowanie. Zaliczenie powinno nastąpić na poczet długu wymagalnego – jeżeli jest kilka długów – na poczet długu najdawniej wymagalnego. Taka sytuacja dotyczy klasycznego sposobu rozliczania długów. W przedmiotowej sprawie znaczenie ma jednak konkretna sytuacja, która nie pozwala tak jednoznacznie, jak wskazuje pozwany przyjąć sposób rozliczenia wynikający z treści art. 451 k.c. Jak wynika z przelewu zapłata kwoty 10.000 zł nastąpiła w dniu 08.03.2012 roku, to jest po wytoczeniu powództwa - pozew został wniesiony w dniu 05 stycznia 2012 roku. Jak wynika z przelewu zapłata nastąpiła z tytułu „zaległości”. Co wskazuje, że pozwany określił, na poczet czego dokonuje przelewu –tj. ogólnie na zaległości. To pozwany tak tytułując przelew pozwolił powódce na możliwość dowolnego zinterpretowania wpłacania kwoty 10.000 zł., wskazując ogólnie na zaległości. Czy art. 451 k.c. wskazuje w tym momencie konieczność wezwania pozwanego i doprecyzowania na poczet jakiego długu dokonał wpłaty?, Pozwana wpisując w przelewie słowa – na zaległości – nie wskazując jakie -sama pozostawiała powódce „wolną rękę” do co wyboru spłacenia zaległości. Oczywista jest reguła wynikająca z art. 451 kc, aby zaksięgowanie za pokwitowaniem nastąpiło na poczet najstarszych zaległości. Należy ale takiego zastrzeżenia pozwany w przelewie nie zawarł wskazując, że jest to ogólnie opłata za zaległości , których pozwana posiadała u powódki wiele. Należy także pamiętać, że dokonanie przelewu przez pozwaną było wynikiem wysłania do pozwanej w lutym 2012 roku wezwania do zapłaty na kwotę 90.376,80zł. Przedmiotowe wezwanie zostało załączone przez pozwanego do sprzeciwu i znajduje się na k. akt 123. W tymże wezwaniu - z dnia 09.02.2012 roku Administracja Wspólnoty Mieszkaniowej (...) M. wezwała (...) Sp. z o.o. do zapłaty zaległych zaliczek i opłat na fundusz remontowy z tytułu własności lokali przy ul. (...). Wykazany stan uwzględnia rozrachunki do dnia 31.01.2012 roku. W ocenie sądu, biorąc pod uwagę okoliczności i treść przelewu – dokonanego na zaległości – zapłata kwoty 10.000 zł, może nie dotyczyć w ogóle przedmiotowego postępowania. Jak wskazano powyżej przelew pozwanego był dokonany z uwagi na wezwanie z lutego 2012 roku. Pozew przedmiotowej sprawie został wniesiony do Sądu w dniu 05 stycznia 2012 roku i dotyczył zaległości do końca października 2011 roku jako konsekwencji braku reakcji na wezwanie z dnia 16 listopada 2011 roku. Wezwanie z dnia 09.02.2012 roku uwzględnia już okres do końca stycznia 2012 roku. Żądanie pozwu opiewa na kwotę 64.175,35 zł. – z wezwanie z lutego na kwotę ponad 90.000 zł.

W oparciu o powyższe ustalenia sąd zasądził od pozwanej (...) Sp. z o.o. z siedzibą w O. na rzecz powoda Wspólnoty Mieszkaniowej (...) M. kwotę 64.175,35 zł (sześćdziesiąt cztery tysiące sto siedemdziesiąt pięć złotych 35/100) z odsetkami ustawowymi od dnia 2.12.2011 roku do dnia zapłaty. Sąd przyjął datę odsetek przyjmując 2.12.2011 roku wysłanie wezwania do pozwanego w dniu 16 listopada 2011 roku i obowiązek zapłaty w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

O kosztach orzeczono zgodnie z zasadą, że to strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony -art. 98 § 1 kpc. Na koszty procesu w wysokości 8526,00 zł., w niniejszej sprawie składają się: opłata sądowa od pozwu w wysokości 3 209 zł, koszty zastępstwa procesowego w wysokości 5.300,00zł. (ustalone w oparciu o Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28-09-2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu), powieszone o koszty postępowania apelacyjnego oraz koszty opłaty skarbowej od udzielonego radcy prawnemu pełnomocnictwa w wysokości 17,00 zł.

Mając powyższe na uwadze orzeczono, jak na wstępie.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Beata Konieczko
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Oleśnie
Osoba, która wytworzyła informację:  Agnieszka Łyniewska
Data wytworzenia informacji: