Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1785/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Nysie z 2017-03-22

Sygn. akt: I C 1785/16 upr.

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 22 marca 2017 r.

Sąd Rejonowy w Nysie I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

Sędzia Sądu Rejonowego Remigiusz Drzewiecki

Protokolant:

sekretarka Anna Jakubiszyn

po rozpoznaniu w dniu 22 marca 2017 r. na rozprawie w N.

sprawy z powództwa J. M.

przeciwko M. G.

o nakazanie wymiany drzwi

I.  nakazuje pozwanej M. G. wymianę zamontowanych w budynku powoda drzwi wejściowych (...) ramowo szkieletowych, wzór NICEA ST2, gr. skrzydła 70 mm, szyby wypukle reflex brąz, 90 prawe + dostawka 50 (szyby wypukłe reflex brąz), otwierane na zewnątrz, kolor winchester wraz z ościeżnicą na wolne od wad,

II.  zasądza od pozwanej M. G. na rzecz powoda J. M. kwotę 250 zł (dwieście pięćdziesiąt złotych) tytułem opłaty sądowej.

UZASADNIENIE

Powód J. M. w pozwie wniesionym do Sądu Rejonowego w Nysie w dniu 1 grudnia 2016 roku w domagał się nakazania pozwanej M. G. wymiany drzwi wejściowych (...) ramowo szkieletowych, wzór NICEA ST2, grubość skrzydła 70 mm, szyby wypukłe reflex brąz, 90 prawe + dostawka 50 (szyby wypukłe reflex brąz), otwierane na zewnątrz, kolor winchester wraz z ościeżnicą na wolne od wad. Nadto powód domagał się zasądzenia od pozwanej kosztów procesu.

W uzasadnieniu pozwu wskazał, że strony nie podejmowały próby mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu. Powód wielokrotnie wzywał pozwaną do dobrowolnej wymiany drzwi na nowe, jednak bezskutecznie. Powód J. M. będąc konsumentem w dniu 28 stycznia 2015 roku zawarł z pozwaną M. G. prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą (...) umowę wykonania numer (...). Przedmiotem umowy był zakup u pozwanej drzwi wejściowych (...) ramowo szkieletowych, wzór NICEA ST2, grubość skrzydła 70 mm, szyby wypukłe reflex brąz, 90 prawe + dostawka 50 (szyby wypukłe reflex brąz), otwierane na zewnątrz, kolor winchester wraz z ościeżnicą oraz montażem i obróbką. Strony ustaliły cenę za drzwi wraz z wykonaniem usługi montażu z obróbką na kwotę 7.000 zł, którą powód uiścił w całości.

Powód wielokrotnie składał reklamację z powodu pęknięcia ościeżnicy w drzwiach w dniach: 4 lipca 2016 r., 12 lipca 2016 r., 18 lipca 2016 r., 11 sierpnia 2016 r., 23 września 2016 r., 25 października 2016 r. które zostały uznane za reklamacje z tytułu gwarancji. Pierwsza reklamacja została złożona przez powoda 4 lipca 2016 z powodu pęknięcia ościeżnicy. Pozwana przekazała reklamację powoda dystrybutorowi i serwisantowi czyli firmie Składy (...) spółka z o. o. sp.k. z siedzibą w J.. Z kolei dystrybutor/serwisant przekazał reklamację do producenta drzwi (...) sp. z o. o. w B.. W piśmie z 15 lipca 2016 producent nie przyjął odpowiedzialności za zgłoszoną usterkę, o czym powiadomił Składy (...). Pozwana pismem z 18 lipca 2016 roku zwróciła się do dystrybutora Składów (...) o możliwie szybkie załatwienie reklamacji powoda zgłaszając, że reklamacja była zgłaszana 5 lipca 2016 jeszcze przed rozpoczęciem prac tynkarskich. Producent (...) pismem z 10 sierpnia 2016 r. powiadomił powoda, iż w trakcie oględzin reklamowanych drzwi dnia 28 lipca 2016 roku przez pracownika działu serwisowego firmy (...) stwierdzono, że nie spełnia wymogów gwarancyjnych, bowiem drzwi posiadają zbyt dużą wilgotność. Serwisant w raporcie wskazał, że po zamontowaniu drzwi zostały przeprowadzone prace mokre (położono świeże tynki), co spowodowało pęknięcie ościeżnicy oraz skrzydła. Pozwana pismem z 11 sierpnia 2016 powiadomiła producenta (...), że nie zgadza się z takim sposobem rozpatrzenia reklamacji ponieważ usterka została zgłoszona 5 lipca 2016 r. natomiast prace tynkarskie rozpoczęły się 18 lipca 2016 r., więc jest niemożliwe, aby pęknięcie ościeżnicy było spowodowane pracami tynkarskimi. Składy (...) mailem z 11 sierpnia 2016 powiadomiły pozwaną, że jej pismo zostało wysłane do producenta. Pozwana mailem z dnia 11 sierpnia 2016 zwróciła się do składów (...) z zapytaniem, co się dzieje z reklamacją. Dodatkowo pozwana pismem z 11 sierpnia 2016 powiadomiła producenta drzwi o stanowisku pozwanego. W dniu 23 września 2016 r. dystrybutor czyli Składy (...) w J. powiadomił pozwaną, że producent nie ustosunkował się jeszcze do odwołania złożonego przez powoda. Pismem z 25 października 2016 r. pozwana ponownie zwróciła się do dystrybutora czyli Składów (...) o wskazanie, kiedy reklamacja powoda będzie rozpatrzona. W odpowiedzi na powyższe Składy (...) mailem z 26 października 2016 r. powiadomiły pozwaną, że odwołanie od sposobu rozpatrzenia reklamacji złożonej przez powoda zostało odrzucone. Producent drzwi pismem z 26 października 2016 r. bezpośrednio powiadomił powoda, że podtrzymał swoje dotychczasowe stanowisko w sprawie. W świetle powyższego powód w dniu 4 listopada 2016 roku złożył bezpośrednio na ręce pozwanej reklamację z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy. Przyczyną złożenia reklamacji było pęknięcie ościeżnicy od strony wewnętrznej budynku oraz pęknięcie skrzydła drzwi od strony zewnętrznej na podstawie art. 561 § 1 k. c. powód zażądał nieodpłatnej naprawy towaru lub wymiany towaru na nowy. Wada fizyczna drzwi została stwierdzona przed rozpoczęciem prac tynkarskich przez powoda. Z. W. (1) (jego firma wykonywała prace tynkarskie na nieruchomości należącej do powoda) i jego pracownik w dniu 2 lipca 2016 roku przed rozpoczęciem prac tynkarskich dokonali pomiarów stolarki okienno-drzwiowej i stwierdzili pęknięcie ościeżnicy głównych drzwi wejściowych od strony wewnętrznej, a po dokładniejszym sprawdzeniu również drobne pęknięcia na skrzydle drzwi od strony wewnętrznej. Pozwana do dnia wytoczenia powództwa nie rozpoznała reklamacji powoda, w odpowiedzi na przedmiotową reklamację powód otrzymał od serwisanta Składów (...) informację, że nie może przyjąć ponownie zgłoszenia. Brak stanowiska sprzedawcy co do zamierzonego przez kupującego sposobu realizacji uprawnień z tytułu rękojmi w terminie czternastu dni oznacza milczącą akceptacją wybranego sposobu przywrócenia przedmiotu sprzedaży jego zgodności z umową a jego żądanie jest uzasadnione. W związku z powyższym powód wytoczył powództwo.

Na rozprawie w dniu 22 marca 2017 roku (k. 36-37, 39) powód podtrzymał powództwo w całości

Na rozprawie w dniu 22 marca 2017 roku (k. 36-37, 39) pozwana M. G. wniosła o oddalenie powództwa w całości.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Powód J. M. będąc konsumentem w dniu 28 stycznia 2015 roku zawarł z pozwaną M. G. prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą (...) umowę wykonania numer (...). Przedmiotem umowy był zakup u pozwanej drzwi wejściowych (...) ramowo szkieletowych, wzór NICEA ST2, grubość skrzydła 70 mm, szyby wypukłe reflex brąz, 90 prawe + dostawka 50 (szyby wypukłe reflex brąz), otwierane na zewnątrz, kolor winchester wraz z ościeżnicą oraz montażem i obróbką. Strony ustaliły cenę za drzwi wraz z wykonaniem usługi montażu z obróbką na kwotę 7.000 zł, którą powód uiścił w całości 9 grudnia 2015 r. Tego dnia zamontowano przedmiotowe drzwi w budynku powoda. Drzwi zamontowano w budynku powoda kiedy nie było jeszcze w nim tynków.

( dowód: umowa z dnia 28.01.2015 r. k. 7; faktura końcowa i zaliczkowa k. 8-9; przesłuchanie powoda J. M. k. 36, 39; wydruk z (...) k. 6; przesłuchanie pozwanej M. G. k. 36-37, 39)

W czerwcu 2016 r. firma pozwanej M. G. wyjmowała przedmiotowe drzwi zamontowane u powoda i ponownie je zamontowała, bo je za nisko zamontowano za pierwszym razem. W dniu 2 lipca 2016 roku Z. W. (1), którego firma wykonywała prace tynkarskie na nieruchomości należącej do powoda i jego pracownik wraz z powodem przed rozpoczęciem prac tynkarskich dokonywali pomiarów powierzchni ścian budynku powoda do wyceny prac tynkarskich oraz oględzin stolarki okienno-drzwiowej przed rozpoczęciem prac tynkarskich. W trakcie tych czynności stwierdzili pęknięcie ościeżnicy głównych drzwi wejściowych od strony wewnętrznej, a po dokładniejszym sprawdzeniu również drobne pęknięcia na skrzydle drzwi od strony wewnętrznej. Prace tynkarskie w budynku powoda zostały rozpoczęte dnia 18 lipca 2016 r.

( dowód: zdjęcie drzwi k. 24; oświadczenie Z. W. k. 26; przesłuchanie powoda J. M. k. 36, 39)

Powód wielokrotnie składał pozwanej reklamację z powodu pęknięcia ościeżnicy w drzwiach w dniach: 4 lipca 2016 r., 12 lipca 2016 r., 18 lipca 2016 r., 11 sierpnia 2016 r., 23 września 2016 r., 25 października 2016 r. które zostały uznane przez pozwaną za reklamacje z tytułu gwarancji. Pierwsza reklamacja została złożona przez powoda 4 lipca 2016 z powodu pęknięcia ościeżnicy. Pozwana przekazała reklamację powoda dystrybutorowi i serwisantowi czyli firmie Składy (...) spółka z o. o. sp.k. z siedzibą w J.. Z kolei dystrybutor/serwisant przekazał reklamację do producenta drzwi (...) sp. z o. o. w B.. W piśmie z 15 lipca 2016 producent nie przyjął odpowiedzialności za zgłoszoną usterkę, o czym powiadomił Składy (...) ale poinformował o tym, że wyśle do powoda pracownika serwisu w celu przeprowadzenia oględzin i ustalenia przyczyn usterki w terminie 1 miesiąca. Pozwana pismem z 18 lipca 2016 roku zwróciła się do dystrybutora Składów (...) o możliwie szybkie załatwienie reklamacji powoda zgłaszając, że reklamacja była zgłaszana 5 lipca 2016 jeszcze przed rozpoczęciem prac tynkarskich. Producent (...) pismem z 10 sierpnia 2016 r. powiadomił powoda, iż w trakcie oględzin reklamowanych drzwi dnia 28 lipca 2016 roku przez pracownika działu serwisowego firmy (...) stwierdzono, że nie spełnia wymogów gwarancyjnych, bowiem drzwi posiadają zbyt dużą wilgotność. Serwisant w raporcie wskazał, że po zamontowaniu drzwi zostały przeprowadzone prace mokre (położono świeże tynki), co spowodowało pęknięcie ościeżnicy oraz skrzydła. Pozwana pismem z 11 sierpnia 2016 powiadomiła producenta (...), że nie zgadza się z takim sposobem rozpatrzenia reklamacji ponieważ usterka została zgłoszona 5 lipca 2016 r. natomiast prace tynkarskie rozpoczęły się 18 lipca 2016 r., więc jest niemożliwe, aby pęknięcie ościeżnicy było spowodowane pracami tynkarskimi. Składy (...) mailem z 11 sierpnia 2016 powiadomiły pozwaną, że jej pismo zostało wysłane do producenta. Pozwana mailem z dnia 11 sierpnia 2016 zwróciła się do składów (...) z zapytaniem, co się dzieje z reklamacją. Dodatkowo pozwana pismem z 11 sierpnia 2016 powiadomiła producenta drzwi o stanowisku pozwanego. W dniu 23 września 2016 r. dystrybutor czyli Składy (...) w J. powiadomił pozwaną, że producent nie ustosunkował się jeszcze do odwołania złożonego przez powoda. Pismem z 25 października 2016 r. pozwana ponownie zwróciła się do dystrybutora czyli Składów (...) o wskazanie, kiedy reklamacja powoda będzie rozpatrzona. W odpowiedzi na powyższe Składy (...) mailem z 26 października 2016 r. powiadomiły pozwaną, że odwołanie od sposobu rozpatrzenia reklamacji złożonej przez powoda zostało odrzucone. Producent drzwi pismem z 26 października 2016 r. bezpośrednio powiadomił powoda, że podtrzymał swoje dotychczasowe stanowisko w sprawie.

(dowód: dokumentacja reklamacyjna – wydruki korespondencji e - mail k. 10-22)

Powód w dniu 4 listopada 2016 roku złożył bezpośrednio na ręce pozwanej pisemną reklamację z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy. Jako przyczynę złożenia reklamacji wskazał pęknięcie ościeżnicy od strony wewnętrznej budynku oraz pęknięcie skrzydła drzwi od strony zewnętrznej. Na podstawie art. 561 § 1 k. c. powód zażądał nieodpłatnej naprawy towaru lub wymiany towaru na nowy. Pozwana do chwili obecnej nie rozpoznała reklamacji powoda. W odpowiedzi na przedmiotową reklamację powód otrzymał w dniu 22 listopada 2016 r. od serwisanta Składów (...) informację, że nie może przyjąć ponownie zgłoszenia.

( dowód: zgłoszenie reklamacyjne z 4.11.2016 r. k. 23; wydruk korespondencji e-mail k. 25; przesłuchanie powoda J. M. k. 36, 39)

W tym stanie faktycznym Sąd zważył co następuje:

Niniejszą sprawę Sąd rozpoznał w postępowaniu uproszczonym.

Roszczenie powoda zasługuje na uwzględnienie w całości.

Sąd ustalił stan faktyczny w sprawie na podstawie przedłożonych przez powoda wydruków korespondencji e-mail oraz dokumentów szczegółowo opisanych pod poszczególnymi elementami stanu faktycznego, w szczególności umowy, faktur, zgłoszenia reklamacyjnego z 4.11.2016 r. Autentyczność żadnego z tych dokumentów oraz wydruków korespondencji e-mail nie została zakwestionowana przez żadną ze stron. Do ustalenia stanu faktycznego sprawy posłużył także dowód z przesłuchania stron w zakresie w jakim te zeznania się potwierdzały i uzupełniały oraz znalazły potwierdzenie w dowodach z dokumentów i wydruków.

W niniejszej sprawie powód J. M. będąc konsumentem w dniu 28 stycznia 2015 roku zawarł z pozwaną M. G. prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą (...) umowę wykonania numer (...). Przedmiotem umowy był zakup u pozwanej drzwi wejściowych (...) ramowo szkieletowych, wzór NICEA ST2, grubość skrzydła 70 mm, szyby wypukłe reflex brąz, 90 prawe + dostawka 50 (szyby wypukłe reflex brąz), otwierane na zewnątrz, kolor winchester wraz z ościeżnicą oraz montażem i obróbką. Strony ustaliły cenę za drzwi wraz z wykonaniem usługi montażu z obróbką na kwotę 7.000 zł, którą powód uiścił w całości 9 grudnia 2015 r. Tego dnia zamontowano przedmiotowe drzwi w budynku powoda. Drzwi zamontowano w budynku powoda kiedy nie było jeszcze w nim tynków.

W niniejszej sprawie doszło do zawarcia między stronami umowy o dzieło w postaci zamontowania u powoda drzwi z ościeżnicą.

Zgodnie z art. 627 k.c. przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Zgodnie zaś z art. 638 § 1 k. c. do odpowiedzialności za wady dzieła stosuje się odpowiednio przepisy o rękojmi przy sprzedaży. Odpowiedzialność przyjmującego zamówienie jest wyłączona, jeżeli wada dzieła powstała z przyczyny tkwiącej w materiale dostarczonym przez zamawiającego. Zgodnie natomiast z art. 638 § 2 k.c. jeżeli zamawiającemu udzielono gwarancji na wykonane dzieło, przepisy o gwarancji przy sprzedaży stosuje się odpowiednio.

W niniejszej sprawie w dniu 2 lipca 2016 roku Z. W. (1), którego firma wykonywała prace tynkarskie na nieruchomości należącej do powoda i jego pracownik wraz z powodem przed rozpoczęciem prac tynkarskich dokonywali pomiarów powierzchni ścian budynku powoda do wyceny prac tynkarskich oraz oględzin stolarki okienno-drzwiowej przed rozpoczęciem prac tynkarskich. W trakcie tych czynności stwierdzili pęknięcie ościeżnicy głównych drzwi wejściowych od strony wewnętrznej, a po dokładniejszym sprawdzeniu również drobne pęknięcia na skrzydle drzwi od strony wewnętrznej. Powód dnia 4 lipca 2016 r., a więc ok. 7 miesięcy po zamontowaniu drzwi przez firmę pozwanej (montażu dokonano 9 grudnia 2015 r.), a miesiąc po ponownym montażu drzwi dokonał zgłoszenia istniejących wad pozwanej, która nadała zgłoszeniu powoda bieg jako zgłoszeniu z tytułu gwarancji. Producent drzwi odmówił uznania swojej odpowiedzialności z tytułu gwarancji w trakcie trwającego kilka miesięcy (do 4 listopada 2016 r.) postępowania reklamacyjnego. W związku z powyższym powód postanowił skorzystać ze swoich uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy wobec pozwanej, która wykonała u niego usługę montażu drzwi.

Zgodnie z art. 579 k.c. kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi. Jednakże w razie wykonywania przez kupującego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.

Zgodnie z art. 556 k.c. sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady). Zgodnie zaś z art. 556 1 k.c. wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli: nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia; nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór; nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia; została kupującemu wydana w stanie niezupełnym. Jeżeli kupującym jest konsument, na równi z zapewnieniem sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent. Rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od sprzedawcy. Przepis art. art. 556 2 k.c. stanowi, że jeżeli kupującym jest konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego. Zgodnie zaś z art. 561 k.c. jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego.

W zgłoszeniu reklamacyjnym skierowanym do pozwanej dnia 4 listopada 2016 r. powód jako przyczynę złożenia reklamacji wskazał pęknięcie ościeżnicy od strony wewnętrznej budynku oraz pęknięcie skrzydła drzwi od strony zewnętrznej. Na podstawie art. 561 § 1 k. c. powód zażądał nieodpłatnej naprawy towaru lub wymiany towaru na nowy. Pozwana do chwili obecnej nie rozpoznała reklamacji powoda. Powód zgłosił pozwanej wadę przed upływem terminu z art. 568 k.c.

Zgodnie z art. 561 5 k.c. j eżeli kupujący będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

W niniejszej sprawie wobec tego, że pozwana nie ustosunkowała się do żądania reklamacyjnego powoda odebranego 4 listopada 2016 r. w terminie 14 dni należy uznać, że uznała je uzasadnione i w związku z tym należało orzec jak w wyroku.

Pozwana żadnymi dowodami nie wykazała w niniejszej sprawie okoliczności zwalniających ją z odpowiedzialności na podstawie rękojmi, a to na niej w tym zakresie spoczywał ciężar dowodu, zgodnie z art. 6 k.c. Natomiast powód wykazał istnienie wad oraz fakt, że pozwana nie ustosunkowała się do zgłoszenia żądania wymiany drzwi na wolne od wad w terminie z art. 561 5 k.c.

Orzeczenie o kosztach jest uzasadnione treścią art. 98 k.p.c., zgodnie z którym strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony (koszty procesu). W niniejszej sprawie jedynym kosztem, jaki poniósł powód, był koszt opłaty sądowej w kwocie 250 zł. Taką też kwotę winna zapłacić mu pozwana.

Mając powyższe na uwadze w oparciu o powołane przepisy Sąd orzekł jak w wyroku.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Nowak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Nysie
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Sądu Rejonowego Remigiusz Drzewiecki
Data wytworzenia informacji: