Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 80/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Nysie z 2017-06-14

Sygn. akt: I C 80/17 upr.

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 14 czerwca 2017 r.

Sąd Rejonowy w Nysie I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

Sędzia Sądu Rejonowego Remigiusz Drzewiecki

Protokolant:

sekretarka Anna Jakubiszyn

po rozpoznaniu w dniu 9 czerwca 2017 r. na rozprawie w N.

sprawy z powództwa Prokury Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego we W.

przeciwko D. B.

o zapłatę

powództwo oddala.

UZASADNIENIE

Pozwem wniesionym do tutejszego Sądu w dniu 21 października 2016 roku strona powodowa Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą we W. wniosła o zasądzenie od pozwanej D. B. kwoty 821,68 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty. Wniosła także o zasądzenie od pozwanej na swoją rzecz zwrotu kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych, 17 zł tytułem opłaty skarbowej od pełnomocnictwa i 30 zł tytułem opłaty od pozwu w postępowaniu upominawczym.

W uzasadnieniu pozwu wskazała, że pozwana D. B. oraz (...) S.A. (poprzednio C. Bank) zawarli w dniu 4 marca 2009 roku umowę kredytu ratalnego o numerze (...), na podstawie której pozwana otrzymała kwotę pieniężną, jednocześnie zobowiązując się do jej zwrotu na warunkach precyzyjnie określonych w tejże umowie. Strona pozwana nie wywiązała się z przyjętego na siebie zobowiązania, wobec czego niespłacona kwota należności głównej stała się wymagalna wraz z kwotą odsetek za opóźnienie w spełnieniu świadczenia. W następstwie powyższego, wobec niedotrzymania przez pozwaną warunków określonych w umowie wierzyciel pierwotny wezwał pozwaną do zapłaty kwoty pieniężnej. Wierzyciel pierwotny poinformował pozwaną, że w przypadku niewypełnienia obowiązków określonych w treści wezwania, wierzytelność zostanie przelana na rzecz Prokury Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą we W.. Pozwana, mimo upływu wyznaczonego terminu, nie dokonała zapłaty, wobec czego 19 maja 2016 roku (...) S.A. zawarł z Prokurą Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym umowę sprzedaży wierzytelności, cedując na jego rzecz całość praw i obowiązków wynikających z umowy zawartej przez pozwanego z wierzycielem pierwotnym. Potwierdzeniem, że wierzytelność dochodzona niniejszym pozwem była przedmiotem umowy przelewu, jest wyciąg z ksiąg rachunkowych funduszu sekurytyzacyjnego i ewidencji analitycznej nr S/681/262/ (...) z dnia 19 października 2016r. oraz umowa cesji wierzytelności z dnia 19 maja 2016r.

Dnia 5 grudnia 2016 roku referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Nysie wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym w sprawie sygn. akt I(...), w którym zasądził od pozwanej D. B. na rzecz strony powodowej całą należność żądaną pozwem wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz kosztami procesu.

Dnia 29 grudnia 2016 roku pozwana D. B. wniosła sprzeciw od powyższego nakazu zapłaty (k. 31-35), w którym domagała się oddalenia powództwa w całości. W sprzeciwie podniosła zarzut przedawnienia roszczenia. Domagała się również zasądzenia od strony powodowej kosztów procesu według norm przepisanych.

W uzasadnieniu sprzeciwu pozwana wskazała, że strona powodowa nie udowodniła wierzytelności dochodzonej pozwem.

W piśmie z dnia 3 marca 2017r. (k. 42-46) strona powodowa złożyła odpowiedź na sprzeciw pozwanej wraz z załącznikami i dowodami, podnosząc, iż bieg terminu przedawnienia przerywa się przez każdą czynność podjętą przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju. Wystąpienie z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu również jest czynnością przerywająca bieg przedawnienia. Także złożenie wniosku egzekucyjnego do komornika stanowi czynność zmierzającą bezpośrednio do zaspokojenia roszczenia, przerywającą bieg terminu przedawnienia. Zdaniem strony powodowej brak jest podstaw do uznania roszczenia za przedawnione, bo doszło do przerwania biegu przedawnienia poprzez wystąpienie z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu oraz złożenie wniosku egzekucyjnego do komornika.

Na rozprawie dnia 5 kwietnia 2017 r. (k. 63) pozwana podtrzymała stanowisko zawarte w sprzeciwie.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Pozwana D. B. oraz (...) S.A. z siedzibą w P. zawarli w dniu 4 marca 2009 roku umowę kredytu ratalnego o numerze (...), na podstawie której pozwana zakupiła lodówkę za cenę 1.399,00 zł. Jednocześnie pozwana zobowiązała się do zapłaty na rzecz banku powyższej kwoty wraz z innymi świadczeniami ubocznymi w 36 ratach, z tego ostatnia rata miała być płatna dnia 4 marca 2012r.

Dowód: fakt bezsporny, umowa kredytu ratalnego z dnia 4 marca 2009r. k. 47-48.

W dniu 29 marca 2010 r. (...) S.A. wystawił bankowy tytuł egzekucyjny nr (...) obejmujący należność z powyższej umowy kredytu. W dniu 29 kwietnia 2010 r. bank wystąpił do Sądu Rejonowego w Nysie z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności powyższemu bankowemu tytułowi egzekucyjnemu. Klauzula taka została nadana temu tytułowi postanowieniem SR w Nysie z dnia 17 maja 2010 wydanym w sprawie I (...). W dniu 20 września 2010 r. wierzyciel (...) S.A. złożył do Komornika Sądowego przy SR w Nysie A. M. wniosek o wszczęcie egzekucji przeciwko D. B. na podstawie powyższego tytułu wykonawczego. Postępowanie to zostało przekazane do Komornika Sądowego przy SR w Nysie V. W., gdzie było prowadzone pod sygn. akt Km 1057/11. W dniu 8 września 2011 roku Komornik Sądowy przy SR w Nysie V. W. wszczął na wniosek wierzyciela (...) S.A. egzekucję w sprawie Km 1057/11 przeciwko pozwanej D. B..

Dowód: bankowy tytuł egzekucyjny z 29.03.2010 r. k. 49; postanowienie SR w Nysie w sprawie I(...)z dnia 17 maja 2010 k. 50-55; wniosek o nadanie klauzuli wykonalności w aktach SR w Nysie(...) SR w Nysie k. 2-10; wniosek o wszczęcie egzekucji, postanowienie z dnia 29 lipca 2011 r., zawiadomienie o wszczęciu egzekucji z dnia 8 września 2011r. w sprawie Km(...) w aktach sprawy egzekucyjnej Km (...)

W dniu 19 maja 2016 roku (...) Bank (...) S.A. z siedzibą w W. i Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą we W. podpisały umowę sprzedaży wierzytelności, której przedmiotem była m.in. określona w wyciągu z elektronicznego załączniku do tej umowy cesji wierzytelność przysługująca (...) S.A. z siedzibą we W. wobec D. B. o wysokości: 1.013,37 zł kapitału oraz 16,84 zł odsetek.

Dowód: umowa sprzedaży wierzytelności z dnia 19 maja 2016 r. wraz z wyciągiem z elektronicznego załącznika do umowy cesji k. 8-13.

Pismem z dnia 25 maja 2016r. (...) Bank (...) S.A. z siedzibą w W. złożył wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego w sprawie Km(...) przeciwko pozwanej D. B..

Dowód: pismo z dnia 25 maja 2016r. w aktach sprawy egzekucyjnej Km (...).

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nysie V. W. w dniu 10 czerwca 2016r. umorzył postępowanie egzekucyjne w sprawie Km(...) na podstawie art. 825 pkt 1 k.p.c. na wniosek wierzyciela (...) Bank (...) S.A. z siedzibą w W..

Dowód: postanowienie z dnia 10 czerwca 2016 r. k. 56 oraz w aktach sprawy egzekucyjnej Km (...).

W dniu 19 października 2016 roku strona powodowa Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą we W. wystawiła wyciąg z ksiąg rachunkowych i ewidencji analitycznej nr (...) (...), w którym oświadczono, że strona powodowa w dniu 19 maja 2016 roku nabyła od (...) S.A. wierzytelność wobec dłużniczki D. B. z tytułu zobowiązania wynikającego z umowy o numerze (...). Wysokość zobowiązania pozwanej D. B. według stanu na dzień wystawienia wyciągu została w treści tego dokumentu wskazana na kwotę 821,68 zł.

Dowód: wyciąg z ksiąg rachunkowych funduszu sekurytyzacyjnego i ewidencji analitycznej nr (...) (...) z dnia 19 października 2016 roku k. 7.

Pismem z dnia 22 września 2016 roku strona powodowa wezwała pozwaną do zapłaty należności dochodzonej pozwem w wysokości 817,52 zł w terminie do dnia 30 września 2016 roku pod rygorem skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego. Poinformowała również o nabyciu przedmiotowej wierzytelności od poprzedniego wierzyciela.

Dowód: pismo z dnia 22 września 2016r. k. 14.

Sąd zważył, co następuje:

Sprawa została rozpoznana w postępowaniu uproszczonym.

Powództwo zasługiwało na oddalenie z uwagi na uwzględnienie przez Sąd podniesionego w sprzeciwie zarzutu przedawnienia roszczenia.

Pozwana D. B. oraz (...) S.A. zawarli w dniu 4 marca 2009 roku umowę kredytu ratalnego o numerze (...). Pozwana zobowiązana była do spłaty należności z tego kredytu w 36 ratach, z tego ostatnia rata miała być płatna dnia 4 marca 2012r.

Do umowy tej zgodnie z art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U.2011.126.715 ze zm.) mają zastosowanie przepisy poprzednio obowiązującej ustawy z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U.2001.100.1081 ze zm.).

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2001 roku o kredycie konsumenckim
przez umowę o kredyt konsumencki rozumie się umowę, na mocy której przedsiębiorca w zakresie swojej działalności, zwany dalej "kredytodawcą", udziela lub daje przyrzeczenie udzielenia konsumentowi kredytu w jakiejkolwiek postaci. W niniejszej sprawie (...) S.A., w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na podstawie umowy z dnia 4 marca 2009 roku udzielił pozwanej kredytu ratalnego.

Sąd ustalił stan faktyczny w niniejszej sprawie na podstawie przedłożonych przez stronę powodową dokumentów, opisanych dokładnie wyżej pod poszczególnymi elementami stanu faktycznego. Dokumenty te nie zostały zakwestionowane przez pozwaną.

W ocenie Sądu podniesiony przez pozwaną zarzut przedawnienia zasługiwał na uwzględnienie. W pierwszej kolejności należy wskazać, iż pozwana zawarła z pierwotnym wierzycielem umowę kredytu ratalnego w dniu 4 marca 2009r. Raty miały zostać spłacone do dnia 4 marca 2012r., należności nie były spłacane w terminie i dnia 29 marca 2010 bank wystawił bankowy tytuł egzekucyjny i najpóźniej od tej daty rozpoczął swój bieg trzyletni termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w myśl art. 118 k.c. Strona powodowa nie wykazała, że doszło do przerwy terminu przedawnienia.

Co prawda, toczyło się postępowanie egzekucyjne prowadzone przez Komornika Sądowego przy SR w Nysie V. W. (uprzednio A. M.) w sprawie Km (...) na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego wystawionego przez poprzedniego wierzyciela - (...) S.A. - zaopatrzonego postanowieniem z dnia 17 maja 2010r. sygn. akt I Co 1529/10 w klauzulę wykonalności, jednak zostało ono na wniosek wierzyciela zakończone postanowieniem Komornika Sądowego przy SR w Nysie V. W. o umorzeniu postępowania egzekucyjnego wydanym w dniu 10 czerwca 2016r. na podstawie art. 825 pkt 1 k.p.c. Jak stwierdził Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 29 czerwca 2016 r. (III CZP 29/16) nabywca wierzytelności - niebędący bankiem - nie może powoływać się na przerwę biegu przedawnienia spowodowaną wszczęciem postępowania egzekucyjnego na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności (art. 123 §1 pkt 1 k.c.). W niniejszej sprawie powód nie może się powołać na przerwę biegu przedawnienia spowodowaną prowadzeniem postępowania egzekucyjnego przez (...) S.A. Ponadto, jak uznał Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 19 lutego 2015r. (III CZP 103/14) umorzenie postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela - banku prowadzącego egzekucję na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności - niweczy skutki przerwania biegu przedawnienia spowodowane złożeniem wniosku o wszczęciu egzekucji. W związku z powyższym, należy sytuację taką potraktować, jakby egzekucji komorniczej wobec pozwanej w ogóle nie było.

Nadto jak stwierdził Sąd Najwyższy w uchwale III CZP 17/17 z dnia 19 czerwca 2017 r. wniosek o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu nie przerywa biegu przedawnienia roszczenia objętego tym tytułem wobec cesjonariusza niebędącego bankiem. Tak więc również złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu nie przerwało biegu przedawnienia w niniejszej sprawie

Pozew w niniejszej sprawie złożono w dniu 21 października 2016r., a więc po upływie trzyletniego terminu przedawnienia. Jak bowiem wynika z materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie termin przedawnienia zaczął swój bieg w dniu 29 marca 2010 r. i ukończył go w dniu 29 marca 2013 r., a więc roszczenie stało się przedawnione.

Z uwagi na powyższe, powództwo podlegało oddaleniu w całości.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Nowak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Nysie
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Sądu Rejonowego Remigiusz Drzewiecki
Data wytworzenia informacji: