Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 21/12 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Złotoryi z 2012-12-20

Sygn. akt I C 21/12 upr.

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ

POLSKIEJ

Dnia 20 grudnia 2012 roku

Sąd Rejonowy w Złotoryi I Wydział Cywilny

w składzie następującym :

Przewodniczący : SSR Joanna Nierzewska-Sosa

Protokolant : Ewelina Bober

po rozpoznaniu w dniu 13 grudnia 2012 roku w Złotoryi

na rozprawie

sprawy z powództwa M. W.

przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w C.

o zapłatę

I.  powództwo oddala;

II.  umarza postępowanie co do kwoty 473,12 złotych wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 01 stycznia 2009 roku;

III.  zasądza od powoda M. W. na rzecz strony pozwanej Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w C. kwotę 497 złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania, w tym kwotę 197 złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa prawnego;

IV.  nakazuje powodowi M. W., aby uiścił na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Złotoryi kwotę 781,53 złotych tytułem brakujących kosztów wynagrodzenia biegłego.

UZASADNIENIE

Powód M. W. w pozwie skierowanym przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w C. domagał się zasądzenia na swoją rzecz kwoty 1.290,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 1 stycznia 2009r. do dnia zapłaty.

W uzasadnieniu pozwu wskazał, że taką kwotę nadpłacił na rzecz strony pozwanej z tytułu kosztów centralnego ogrzewania w latach 2008-2010.

W piśmie z dnia 23 czerwca 2012r. powód ograniczył swoje żądanie do kwoty łącznie 816,88 zł wraz z odsetkami ustawowymi, stanowiącej nadpłatę za rok 2008 w kwocie 613,38 zł oraz za I i II kwartał 2009 roku w kwocie 203,50 zł.

Strona pozwana Spółdzielnia Mieszkaniowa (...) w C. wniosła o oddalenia powództwa zarzucając, że koszty centralnego ogrzewania za lata 2008 – 2010 zostały prawidłowo rozliczone, a powód interpretuje zapisy regulaminu spółdzielni w sposób korzystny dla siebie.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Od dnia 01 stycznia 2007 roku obowiązywał regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej na cele centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej w lokalach Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w C. zatwierdzony uchwałą Nr 32 Rady Nadzorczej SM (...) z dnia 30 października 2006r. W dniu 01 września 2009r. Rada Nadzorcza zatwierdziła nowy regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej na cele centralnego ogrzewania, w którym został dodany w § 17 punkt 3 precyzujący zasady rozliczania centralnego ogrzewania dla użytkowników, którzy nie wyrazili zgody na opomiarowanie lokali podzielnikami kosztów i nie przystąpili do indywidualnego rozliczenia. Strona pozwana przyjęła, że w takim przypadku koszty opłat za ciepło są równe zaliczkom. Taki system rozliczenia był stosowany przez stronę pozwaną już w latach 2007 – 2008 i był przedstawiany powodowi w rozliczeniu całkowitym za poszczególne lata. Powód nie zgłaszał reklamacji rozliczenia indywidualnych kosztów zużycia ciepła za lata 2008 – 2010.

W budynku przy ul. (...)-D w C. tylko lokal zajmowany przez powoda, na jego wniosek, nie został wyposażony w podzielniki kosztów. Uniemożliwiło to ustalenie rzeczywistych kosztów zużycia energii cieplnej dla tego lokalu, jak i ustalenia odrębnego algorytmu do rozliczenia kosztów ogrzewania jedynego mieszkania pozostającego poza systemem pomiarowym.

Spółdzielnia |Mieszkaniowa (...) w C. nie naruszyła obowiązujących zasad przy rozliczaniu kosztów ogrzewania lokalu powoda.

Dowody: - regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej na cele

centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody

użytkowej w lokalach Spółdzielni Mieszkaniowej

(...) w C. zatwierdzony uchwałą

z 30.10.2006r. – k.27,

- regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej na cele

centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody

użytkowej w lokalach Spółdzielni Mieszkaniowej

(...) w C. zatwierdzony uchwałą

z 01.09.2009r. – k.119,

- rozliczenie całkowite za lata 2008 – 2010 – k.27,

- pisemna opinia biegłego sądowego J. K.

k.53-57,

- ustana opinia uzupełniająca biegłego sądowego

J. K. – k.121v.-122;

Przy tak ustalonym stanie faktycznym Sąd zważył, iż powództwo nie zasługuje na uwzględnienie.

Bezspornym jest, że powód nie wyraził zgody na opomiarowanie jego mieszkania podzielnikami kosztów i nie przystąpił do programu indywidualnego rozliczenia kosztów zużycia energii.

Z zebranego w sprawie materiału dowodowego, a w szczególności z opinii biegłego sądowego oraz z regulaminu rozliczania kosztów energii cieplnej na cele centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej w lokalach Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w C. obowiązującego w latach 2007 – 2010 oraz z rozliczeń indywidualnych za te lata wynika, że strona pozwana cały czas stosowała jedną zasadę rozliczania kosztów zużycia energii cieplnej w stosunku do lokali niewyposażonych w podzielniki kosztów. Zgodnie z przyjętym systemem użytkownik takiego lokalu ponosił zryczałtowane koszty w postaci podwyższonych o 50% opłat zaliczkowych na centralne ogrzewanie. Ostateczne koszty były równe wpłaconym zaliczkom.

Regulamin spółdzielni przewidywał dwa sposoby rozliczania kosztów zużycia energii cieplnej. Jeden dla budynku, w którym lokale zostały wyposażone w podzielniki ciepła i drugi sposób, dla budynku, w którym lokale takiego opomiarowania nie posiadają. Zapisy regulaminu nie precyzowały w sposób jednoznaczny zasad rozliczania kosztów zużycia ciepła w lokalu, który jako jedyny w całym budynku nie był wyposażony w podzielniki kosztów. Z precyzyjnej i wyczerpującej opinii biegłego sądowego J. K. (2), uzupełnionej na rozprawie w dniu 13 grudnia 2012r. wynika, że przyjęty przez spółdzielnię sposób rozliczenia kosztów zużycia energii cieplnej dla lokalu powoda był jedynym możliwym w sytuacji, gdy lokal ten pozostawał poza systemem pomiarowym obowiązującym dla całego budynku. Podjęta przez powoda decyzja o odmowie zainstalowania w lokalu podzielników kosztów oznaczała, że nie jest on zainteresowany indywidualnym ustaleniem faktycznego kosztu ogrzewania jego lokalu i godził się na ponoszenie kosztów szacunkowych. Przedłożone wraz z pozwem rozliczenie kosztów zużycia energii dowodzi, że powód mimo wcześniejszej decyzji chciałby, aby w stosunku do jego lokalu zastosować jednak zasadę indywidualnego i rzeczywistego rozliczenia kosztów ogrzewania. Przyjęty przez powoda sposób rozliczenia jest niezgodny z obowiązującymi w spółdzielni zasadami i regulaminem. W swoich wyliczeniach powód zastosował dwie metody rozliczania kosztów, zarówno dla lokali opomiarowanych, przyjmując na potrzeby swoich wyliczeń rzeczywisty koszt ogrzania całego budynku, jak i dla lokali nieopomiarowanych, przyjmując do wyliczenia stawki powierzchnię użytkową lokalu. Ten dogodny dla powoda dualizm zaowocował żądaniem zwrotu nadpłaconych zaliczek na poczet kosztów ogrzewania lokalu.

W ocenie Sądu żądanie zwrotu z tytułu nadpłaconych kosztów za ogrzewanie lokalu na podstawie przedstawionego przez powoda rozliczenia nie znajduje żadnego uzasadnienia. Mając na uwadze powyższe rozważania Sąd uznał, że powód nie udowodnił swojego roszczenia i wobec nie wykazania okoliczności z art. 405 kc, na podstawie którego jego roszczenie mogłoby zostać uwzględnione, powództwo w całości oddalił.

Postanowienie o umorzeniu postępowania zostało wydane w związku z ograniczeniem powództwa co do kwoty 473,12 zł, na co strona pozwana wyraziła zgodę.

O kosztach procesu sąd orzekł w oparciu o art. 98 kpc.-

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Małgorzata Kęska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Złotoryi
Osoba, która wytworzyła informację:  Joanna Nierzewska-Sosa
Data wytworzenia informacji: