Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 21/11 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Złotoryi z 2013-06-10

Sygn. akt I C 21/11

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ

POLSKIEJ

Dnia 10 czerwca 2013 roku

Sąd Rejonowy w Złotoryi I Wydział Cywilny

w składzie następującym :

Przewodniczący : SSR Joanna Nierzewska-Sosa

Protokolant : Ewelina Bober

po rozpoznaniu w dniu 28 maja 2013 roku w Złotoryi

na rozprawie

sprawy z powództwa A. A.

przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w C.

o zapłatę

I.  zasądza od strony pozwanej (...) Spółki Akcyjnej w C. na rzecz powódki A. A. kwotę 73.566,00 zł (siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć złotych) z odsetkami ustawowymi od dnia 28 stycznia 2011 roku do dnia zapłaty;

II.  zasądza od strony pozwanej na rzecz powódki kwotę 9.384,65 złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania, w tym kwotę 3.617,00 złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;

III.  nakazuje stronie pozwanej (...) Spółce Akcyjnej w C., aby uiściła na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Złotoryi kwotę 948,36 złotych tytułem brakujących kosztów sądowych.

UZASADNIENIE

Powódka A. A. w pozwie wniesionym w dniu 28 stycznia 2011r., skierowanym przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w C., domagał się zasądzenia od strony pozwanej kwoty 73.566,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz kosztami postępowania.

W uzasadnieniu pozwu wskazała, że w dniu 12 sierpnia 2009r. strony zawarły umowę sprzedaży urządzenia do transportu i obróbki ziarna, w tym wymiennika ciepła (pieca) OGw 2000 (bez palnika) wraz z przyłączem pieca o łącznej wartości 73.566,00 zł. Piec działał wadliwie i powódka odstąpiła od umowy sprzedaży w zakresie wymiennika ciepła wraz z przyłączem z powodu istotnych wad towaru.

Strona pozwane (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w C. w odpowiedzi na pozew wniosła o oddalenie powództwa zarzucając, że wadliwe działanie pieca spowodowane było jego nieprawidłową eksploatacją oraz ingerencją w układ sterowania.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 12 sierpnia 2009r. strony zawarły umowę sprzedaży urządzenia do transportu i obróbki ziarna, w skład którego wchodził wymiennik ciepła OGw 2000 (bez palnika) z możliwością zwiększenia mocy do 2500 o wartości 70.150,00 zł i przyłącza pieca o wartości 3.416,00 zł. W § 4 umowy strona pozwana zobowiązała się do zmontowania przedmiotu umowy i oddania go do użytku kupującemu w terminie do dnia 18 września 2009r. Wartość prac montażowych została ustalona na 16% wartości ceny całego urządzenia. Powódka zapłaciła umówioną cenę i odebrała dostarczone urządzenie wraz ze zleconymi pracami bez zastrzeżeń.

Przed zawarciem umowy strony prowadziły rozmowy, w trakcie których przedstawiciel strony pozwanej zapoznał się z rodzajem suszarni powódki, rodzajem paliwa jakie ma być zastosowane i posiadanym przez nią palnikiem, który miał być wykorzystany do urządzenia wyprodukowanego przez firmę (...). Strona pozwana nie żądała od powódki żadnej dokumentacji i podjęła się zadania nie mając koniecznej dokumentacji budowlanej. Jednocześnie przedstawiciel strony pozwanej zapewnił powódkę, że firma wyprodukuje i dostarczy piec odpowiedni do posiadanej przez nią suszarni.

Po uruchomieniu pieca powódka wielokrotnie zgłaszała nieprawidłowości w jego działaniu. W trakcie suszenia ziarna przez komin pieca wydostawała się bardzo duża ilość ciepła wraz z iskrami. Pracownicy strony pozwanej podejmowali bezskuteczne próby usprawnienia funkcjonowania pieca.

Nikt ze strony powódki nie ingerował w układ sterowania urządzeniem w zakresie zastrzeżonym dla obsługi serwisowej.

Przyczyną wadliwego działania wymiennika ciepła OGw 2000 produkcji firmy (...) było niedobranie parametrów jego pracy do zasilania w energię cieplną suszarni M-819 produkcji Przedsiębiorstwa (...). Wymiennik ciepła wykonany przez stronę pozwaną posiadał zaniżoną powierzchnię wymiany ciepła i nie mógł zapewnić właściwej pracy z suszarnia daszkową M-819, użytkowaną przez powódkę.

Moc cieplna palnika, wyregulowanego do uzyskania żądanej mocy, uzyskiwana podczas spalania oleju WAR umożliwia pracę energetyczną palnika tak jak w przypadku stosowania oleju lekkiego. Stosowanie oleju WAR do spalania w palniku R. R.-190 nie ma istotnego wpływu na pracę nagrzewnicy powietrza OGw 2000.

Pismem z dnia 11 sierpnia 2010r. powódka odstąpiła od umowy sprzedaży w zakresie wymiennika ciepła wraz z przyłączem z powodu jego istotnych wad i jednocześnie wezwała stronę pozwaną do zwrotu ceny zakupionych urządzeń.

Dowód: - umowa z 12.08.2009r. wraz z załącznikami i protokołami odbioru –

k.7-14 i k.16,

- faktura VAT (...) – k.15,

- nota reklamacyjna z 17.12.2009r. – k.18,

- oświadczenie z 11 sierpnia 2010r. – k.20,

- wezwanie do zapłaty z 28.09.2010r. – k.21,

- dokumentacja techniczno – ruchowa komory spalania OGw 2000

– k.244-267,

- opinia biegłego sądowego T. J. (1) – k.331-356,

- opinia uzupełniająca biegłego T. J. (2) – k.402-416

i k.418v.-420v.,

- zeznania świadków:

* L. K. – k.48v.-49v. i k.446v.-447,

* G. L. – k.97v.-98v.,

* T. K. – k.238v.-239,

* D. U. – k.96v.-97,

* S. U. – k.97-97v.,

* K. I. – k.50,

* W. W. – k.65v.-66v.,

* M. W. – k.166-166v.,

* K. S. – k.166v.,

* D. P. – k.301v.,

* P. R. – k.417v.-418v.,

* S. J. – k.420v.-421,

- częściowo zeznania świadków:

* P. W. – k.64v.-65v.

* J. P. – k.168v.-169,

- wyjaśnienia powódki A. K. – k.447v.-448,

Przy tak ustalonym stanie faktycznym Sąd uznał, że żądanie powódki w całości zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 560 kc jeżeli rzecz sprzedana ma wady, kupujący może od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny. Jednakże kupujący nie może od umowy odstąpić, jeżeli sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad albo niezwłocznie wady usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniana przez sprzedawcę lub naprawiana, chyba że wady są nieistotne. Sprzedawca w myśl art. 556 kc jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy, albo jeżeli rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu zapewniał kupującego.

Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy, a w szczególności opinia biegłego sądowego T. J. (1) oraz zeznania świadków G. L. i T. K., w sposób nie budzący wątpliwości Sądu, wskazują na istotną wadę dostarczonego powódce wymiennika ciepła OGw 2000. Za wadliwy bowiem należy uznać piec, który nie jest w stanie w sposób efektywny współpracować z urządzeniem, do którego został zakupiony. Wskazać przy tym należy, że strona pozwana podjęła się wyprodukowania, dostarczenia i zamontowania wymiennika ciepła do konkretnej suszarni, przy zastosowaniu wskazanego palnika i z pełna wiedzą w zakresie stosowanego przez powódkę paliwa.

Za nietrafny Sąd uznał zarzut strony pozwanej odnośnie wadliwości pieca, wywołanej zastosowaniem niewłaściwego paliwa oraz zarzut niedostarczenia dokumentacji budowlanej przez powódkę. Przed zawarciem umowy strony prowadziły rozmowy, a przedstawiciel strony pozwanej miał możliwość szczegółowego zapoznania się z posiadanymi przez powódkę urządzeniami i stosowanym przez nią paliwem. Mając określoną wiedzę, jako specjalista w swojej dziedzinie, strona pozwana podjęła się zadania, z którego jednak w sposób należyty się nie wywiązała. Próba przerzucanie odpowiedzialności na powódkę z powodu braku dokumentacji oraz twierdzenie, że piec pasował do palnika, a nie było ważne do jakiego typu suszarni będzie zamontowany świadczy, w ocenie Sądu o ignorancji i niskim poziomie profesjonalizmu po stronie pozwanej oraz jest przejawem lekceważenia konsumenta. Odnośnie zaś stosowanego paliwa, w sposób jednoznaczny wypowiedział się powołany w sprawie biegły sądowy wskazując, że „stosowanie oleju WAR do spalania w palniku R. R.-190 nie ma istotnego wpływu na pracę nagrzewnicy powietrza OGw 2000. Teza ta znajduje również odzwierciedlenie w zeznaniach świadków, w szczególności G. L. i W. W..

Przeprowadzone postępowanie dowodowe nie potwierdziło kolejnego zarzutu strony pozwanej, to jest spowodowania awarii pieca na skutek ingerencji powódki w jego układ sterowniczy. Z zeznań świadków G. L., L. K., D. U., S. U. i K. I. wynika, że ingerencja ze strony powódki przejawiała się jedynie w regulacji temperatury, czyszczeniu filtra i wymianie dysz, co nie mogło spowodować tak znacznego wzrostu temperatury spalin, prowadzącego do zapalenia drewno leżącego na kominie odprowadzającym spaliny z pieca.

Oceniając zebrany w sprawie materiał dowodowy Sąd oparł się przede wszystkim na szczegółowej i wyczerpującej opinii biegłego sądowego T. J. (1) oraz spójnych, konsekwentnych i wiarygodnych zeznaniach świadków L. K., G. L., T. K., D. U., S. U., K. I., W. W., M. W., K. S., D. P., P. R. i S. J., a także na korespondujących z tymi dowodami i wiarygodnych wyjaśnieniach pozwanej. Wyrokując Sąd uwzględnił również zeznania świadków P. W. i J. P. za wyjątkiem tej części, w której świadkowie ci dopatrują się wadliwości działania pieca w zastosowaniu niewłaściwego paliwa, bowiem ta okoliczność została w ocenie Sądu w sposób jednoznaczny wykazana w opinii biegłego sądowego oraz zeznaniach wskazanych powyżej świadków, posiadających pełniejszą wiedzę w tym zakresie.

Mając powyższe rozważania na uwadze Sąd uznał, że w świetle obowiązujących i powołanych wcześniej przepisów oraz przeprowadzonych dowodów, roszczenie powódki w całości zasługuje na uwzględnienie.

O kosztach postępowania orzeczono zgodnie z art. 98 kpc.-

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Małgorzata Kęska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Złotoryi
Osoba, która wytworzyła informację:  Joanna Nierzewska-Sosa
Data wytworzenia informacji: