Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 324/16 - zarządzenie, wyrok, uzasadnienie Sąd Rejonowy w Legnicy z 2016-05-19

Sygn. akt: I C 324/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 19 maja 2016 r.

Sąd Rejonowy w Legnicy I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Joanna Tabor-Wytrykowska

Protokolant:

sekr. sądowy Magdalena Jagiera

po rozpoznaniu w dniu 12 maja 2016 r. w Legnicy na rozprawie

sprawy z powództwa strony powodowej Wspólnoty Mieszkaniowej L. 12 w L.

przeciwko stronie pozwanej (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (...) spółka komandytowa w L.

o zapłatę

I.  umarza postępowanie co kwoty należności głównej w wysokości 10 530,29 zł;

II.  zasądza od strony pozwanej (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (...) spółka komandytowa w L. na rzecz strony powodowej Wspólnoty Mieszkaniowej L. 12 w L. kwotę 878,86 zł, na którą składają się:

- odsetki ustawowe liczone od kwoty 1 879,41 zł od dnia 10 października 2014 r. do dnia 7 grudnia 2015 r.;

– odsetki ustawowe liczone od kwoty 1 425,00 zł od dnia 10 października 2014 r. do dnia 7 grudnia 2015 r.;

– odsetki ustawowe liczone od kwoty 7 225,88 zł od dnia 10 marca 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.;

– odsetki ustawowe za opóźnienie liczone od kwoty 7 225,88 zł od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 18 lutego 2016 r.;

III.  oddala dalej idące powództwo;

IV.  zasądza od strony pozwanej na rzecz strony powodowej kwotę 2 960,80 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 2 417,00 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Sygn. akt I C 324/16

UZASADNIENIE

W pozwie wniesionym w dniu 02 września 2015 roku a skierowanym przeciwko (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością T. S.” spółka komandytowa z siedzibą w L. powód- Wspólnota Mieszkaniowa L. 12 w L. wniósł o zasądzenie od strony pozwanej na swoją rzecz kwoty 10.530,29 złotych wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia 08 października 2014 roku od kwoty 1.879,41 złotych do dnia zapłaty, od kwoty 1.425 złotych od dnia 08 października 2014 roku do dnia zapłaty, od kwoty 7.225,88 złotych od dnia 09 marca 2015 roku do dnia zapłaty oraz o obciążenie pozwanego poniesionymi przez powoda kosztami postępowania w sprawie. W uzasadnieniu żądania powód wskazał, że budynek powoda położony w L. przy ulicy (...) jest podłączony do węzła ciepłowniczego należącego do Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa (...) S.A. w L.. Z tego węzła powód otrzymuje ciepło i jest podgrzewana woda. Budynek położony w L. przy ulicy (...) należy do pozwanego i jest zasilany w energię cieplną przez (...) SA w L.. Powód wskazał, że w 2013 roku pozwany nielegalnie wpiął należący do niego budynek położony przy ulicy (...) w L. do systemu zasilającego w ciepło budynek powoda, nie zgłaszając tego faktu do (...) SA ani nie informując o tym powoda. To spowodowało naliczanie opłat na podstawie jednego licznika głównego dla powoda i obciążenie go opłatami także za ciepło skonsumowane przez mieszkańców bloku pozwanego. Powód zauważył to, pozwany przyznał powyższą okoliczność, strony doszły do porozumienia i pozwany uregulował należność za rok 2013 z tytułu zużycia ciepła. Bezsporne jest także to, że koszty te rozliczono proporcjonalnie do zużycia ciepła. Podobnie nie było problemu z rozliczeniem opłat za podgrzanie wody ponieważ w każdym z mieszkań znajdujących się zarówno przy ulicy (...) jak i przy T. S. 9-11 są liczniki wody. Koszty związane z dostawą ciepła podzielono na pół, licząc je za każdy miesiąc począwszy od momentu wpięcia pozwanego do omawianego węzła ciepłowniczego. Nadto we wrześniu 2014 roku powód, pozwany i (...) SA zawarły porozumienie, na mocy którego uregulowały sposób wzajemnych rozliczeń z tytułu zużycia energii cieplnej dostarczanej przez (...) SA do w/w budynków , począwszy od 01 września 2014 roku. Pozwany nie rozliczył kosztów pobranego ciepła za 8 miesięcy roku 2014 , t.j. od miesiąca stycznia do sierpnia. Pozwany mimo, że nie kwestionował faktur wykazujących zadłużenie z tego tytułu, nie uregulował zadłużenia z tytułu zużycia ciepła na w/w sporny okres.

Nakazem zapłaty wydanym w postępowaniu upominawczym w dniu 27 listopada 2015 roku w sprawie o sygn. akt I Nc 2694/15 Sąd orzekł zgodnie z żądaniem pozwu.

W sprzeciwie od wydanego w sprawie nakazu zapłaty strona pozwana - (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością T. S.” spółka komandytowa z siedzibą w L. wniosła o oddalenie powództwa oraz o obciążenie strony powodowej poniesionymi przez pozwanego kosztami postępowania w sprawie. W uzasadnieniu przyjętego stanowiska strona pozwana podniosła brak po swojej stronie legitymacji biernej. (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością T. S.” spółka komandytowa z siedzibą w L. nie jest bowiem członkiem Wspólnoty Mieszkaniowej L. 12 w L., w związku z czym pozwany nie może być zobowiązany do zapłaty kwoty wskazanej w pozwie. Jeśli nawet były dokonywane wpięcia w sieć cieplną to mogła ich dokonywać spółka (...) Sp. z o.o. , a nie strona pozwana. Nadto strona pozwana podała, że w dniu 03 marca 2011 roku doszło do zawarcia umowy pomiędzy (...) Sp. z o.o. a Wojewódzkim Przedsiębiorstwem (...) SA w L. , (...) wiedziało o planowanej inwestycji zabudowy działki należącej do Wille (...) Sp z o.o. i o powstałej przez to kolizji przyłączy węzła cieplnego. W związku z tym strony zawarły w/w umowę. Umowa ta zawierała postanowienia o przebudowie sieci cieplnej , a w szczególności o wybudowaniu i utrzymaniu na nieruchomości sieci cieplnej wraz z przyłączem i urządzeniami towarzyszącymi.

W piśmie z dnia 01 kwietnia 2016 roku powód ograniczył żądanie pozwu o kwotę 3.304,41 złotych wnosząc o zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kwoty 7.225,88 złotych wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia 09 października 2014 roku do dnia 07 grudnia 2015 roku liczonymi od kwoty 1879,41 złotych, odsetek ustawowych liczonych od dnia 09 października 2014 roku do dnia 07 grudnia 2015 roku od kwoty 1425,00 złotych, od dnia 09 marca 2015 roku liczonych od kwoty 7.225,88 złotych do dnia zapłaty. W uzasadnieniu ograniczenia żądania powód podał, że w dniu 07 grudnia 2015 roku pozwany dokonał wpłaty kwoty 1879,41 złotych wynikającej z noty 2/10/2014 z dnia 08 października 2014 roku i kwoty 1425 złotych objętej nota 2/10/2014 z dnia 08 października 2014 roku.

Nadto w piśmie z dnia 06 kwietnia 2016 roku powód ograniczył żądanie pozwu o kwotę 7.225,88 złotych wobec dokonanej w dniu 18 lutego 2016 roku wpłaty w wysokości 7.225,88 złotych z tytułu noty księgowej nr (...) z dnia 09 marca 2015 roku. W związku z tym w ocenie powoda do zapłaty przez pozwanego pozostaje kwota odsetek ustawowych liczonych od dnia 09 października 2014 roku do dnia 07 grudnia 2015 roku od kwoty 1879,41 złotych, kwota odsetek ustawowych liczonych od dnia 09 października 2014 roku do dnia 07 grudnia 2015 roku od kwoty 1425 złotych, kwota odsetek ustawowych liczonych od dnia 09 marca 2015 roku od kwoty 7.225,88 złotych do dnia 18 lutego 2016 roku oraz kwota kosztów procesu poniesionych przez stronę powodową.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny.

Budynek położony w L. przy ulicy (...) jest podłączony do węzła ciepłowniczego należącego do Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa (...) S.A. w L.( dalej (...) S.A.). Z tego węzła powód otrzymuje ciepło i jest podgrzewana woda.

Bezsporne

Budynek położony w L. przy ulicy (...), dla której to działki Sąd Rejonowy w Legnicy prowadzi księgę wieczystą o numerze (...) w okresie od dnia 15 czerwca 2012 roku do dnia 30 października 2015 roku należał do (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością T. S.” spółka komandytowa z siedzibą w L.. W okresie od dnia 23 kwietnia 2006 roku do dnia 15 czerwca 2012 roku budynek ten stanowił własność (...) SP. Z O.O. w L..

Fakt znany z urzędu (sprawa tut. Sądu I C 1118/16, treść KW (...))

Budynek ten jest zasilany w energię cieplną przez (...) SA w L..

Bezsporne

W dniu 03 marca 2011 roku pomiędzy (...) SP. Z O.O. w L. a Wojewódzkim Przedsiębiorstwem (...) Spółka Akcyjna została zawarta umowa nr (...) celem usunięcia kolizji planowanej zabudowy na terenie działki geodezyjnej Nr (...) z siecią cieplną i przyłączem cieplnym, stanowiącymi własność Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa (...) Spółka Akcyjna.. Przedmiotem w/w umowy było usunięcie kolizji planowanej zabudowy na terenie działki geodezyjnej nr (...), obręb nr (...) T. z siecią cieplną 2xDN 200 mm i przyłączem cieplnym 2xDN 50 mm przy ulicy (...) / T. S. w L.. Zgodnie z treścią w/w umowy inwestor t.j. (...) SP. Z O.O. w L. zobowiązał się m.in. do opracowania dokumentacji technicznej przebudowy sieci cieplnej wraz z przyłączem cieplnym na odcinku kolidującym z planowaną zabudową i uzyskania wszystkich wymaganych prawem pozwoleń i uzgodnień, umożliwiających te przebudowę- w tym pisemnego uzgodnienia jej przez (...), wykonania własnym staraniem i własnym kosztem przebudowy sieci cieplnej, zgodnie z odpowiednią dokumentacją, sfinansowania kosztów wynikających z tytułu regulacji spraw terenowo-prawnych oraz kosztów wynikających z konieczności wypłacenia przez (...) ewentualnych upustów i odszkodowań przysługujących odbiorcom ciepła z tytułu niedotrzymania parametrów czynnika grzewczego lub przerw w dostawie ciepła, spowodowanych realizacją prac objętych niniejsza umową, ustanowienia w formie aktu notarialnego- na nieruchomości nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz (...) S.A.

Dowód:

- umowa zawarta w dniu 03 marca 2011 roku pomiędzy Wille (...) z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba w J. a (...) S.A.- k. 52-54,

-

warunki likwidacji kolizji-k. 55-56.

Na jesieni 2013 roku doszło do nielegalnego wpięcia należący do strony pozwanej budynku położonego w L. przy ulicy (...) do systemu zasilającego w ciepło budynek powoda przy ul. (...), co nie zostało zgłoszone do (...) S.A. w L.. Powyższe spowodowało naliczanie opłat na podstawie jednego licznika głównego należącego do powoda i obciążanie go opłatami także za ciepło skonsumowane przez mieszkańców bloku pozwanego. O fakcie tym strona powodowa dowiedziała się w 2014 r. w związku z przystąpieniem do rozliczenia kosztów za 2013 r. W następstwie zawartego porozumienia z powodem pozwany dokonał opłat za zużycie ciepła oraz wody za 2013 rok.

Dowód:

- zeznania świadka M. K.-k. 101v-102v.

Nadto w dniu 25 września 2014 roku strony zawarły porozumienie w sprawie ustalenia mocy zamówionej oraz podziału kosztów zużycia dostarczanej energii cieplnej. Zgodnie z jego treścią Wspólnota Mieszkaniowa przy ulicy (...) oświadczyła, że jest właścicielem usytuowanego na jej terenie pomieszczenia, na którym (...) S.A. w L. zainstalowało urządzenia węzła cieplnego. Strony porozumienia oświadczyły, że są odbiorcami energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania zimnej wody z węzła wskazanego wyżej. Zużycie energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania przez nieruchomości wymienione we wstępie porozumienia ustalane będzie: dla nieruchomości L. 12 na podstawie wskazań podlicznika L2, zamontowanego w węźle nr (...), zaś dla nieruchomości T. S. 9-11 na podstawie wskazań podlicznika L3, zamontowanego w węźle nr (...). Zgodnie z ustaleniami stron obciążenie za dostawę energii cieplnej dokonywane będzie w następujący sposób: za zużycie energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania dla budynku L. 12- fakturą wystawioną przez (...) na Wspólnotę L. 12 z uwzględnieniem zużycia wykazanego przez licznik L2 i deklarowaną mocą zamówiona przez Wspólnot, dla budynku T. S. 9-11- faktura wystawiona przez (...) S.A. w L. na (...) sp. z o.o. zgodnie z uwzględnieniem zużycia wykazanego przez licznik L3 i deklarowaną mocą zamówioną przez właściciela nieruchomości. Niniejsze porozumienie obowiązuje od dnia 01 września 2014 roku.

O niniejszym porozumieniu strony poinformowały (...) S.A. w L..

Dowód:

- pismo powoda do (...) S.A. w L. z dnia 08 października 2014 roku-k. 23,

- porozumienie z dnia 25 września 2014 roku- k. 24-24v,

- zeznania świadka M. K.-k. 101v-102v.

W dniu 08 października 2014 roku powód wystawił dla pozwanego notę nr 1/10/2014 na kwotę 1879,41 złotych. Kwota wskazana w treści tego dokumentu stanowi równowartość kosztów rozliczenia ciepła do stanu licznika 337,7 GJ.

Nadto w dniu 08 października 2014 roku powód wystawił dla pozwanego notę nr 2/10/2014 na kwotę 1425 złotych. Kwota wskazana w treści tego dokumentu stanowi równowartość kosztów rzeczywistego zużycia wody ciepłej do dnia 31 sierpnia 2014 roku dotyczącej nieruchomości T. S. 9-11.

Dodatkowo w dniu 09 marca 2015 roku powód wystawił dla pozwanego notę księgową nr (...) na kwotę 7.225,88 złotych. Kwota wskazana w treści faktury stanowi równowartość kosztów centralnego ogrzewania za okres od 01 stycznia 2014 roku do 30 września 2014 roku, całkowity koszt to kwota 14.451,75 złotych podzielony na dwóch odbiorców daje kwotę wskazaną w treści faktury.

Wobec braku uregulowania przez stronę pozwana zadłużenia wynikającego z treści w/w not powód wezwał pozwaną pismem z dnia 10 marca 2015 roku oraz z dnia 27 maja 2015 roku do zapłaty dłużnych kwot.

Dowód:

- nota księgowa nr (...) z dnia 09 marca 2015 roku- k. 15,

- zestawienie kosztów zużycia centralnego ogrzewania za rok 2014 –k. 16,

- nota księgowa nr (...) z dnia 08 października 2014 roku- k. 17,

- wezwanie do zapłaty z dnia 24 marca 2015 roku- k. 18,

- nota księgowa nr (...) z dnia 08 października 2014 roku- k. 19,

- wezwanie do zapłaty z dnia 10 marca 2015 roku- k. 20,

- ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty z dnia 27 maja 2015 roku- k. 21,

- zeznania świadka M. K.-k. 101v-102v

Do dnia wniesienia pozwu strona pozwana nie zakwestionowała w/w zadłużenia, ale i nie uregulowała w/w płatności.

Bezsporne

W toku niniejszego postępowania pozwany w dniu 07 grudnia 2015 roku oraz w dniu 18 lutego 2016 roku pozwany przeciwko (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością T. S.” spółka komandytowa z siedzibą w L. dokonał wpłat na poczet dochodzonej pozwem należności, t.j. odpowiednio: a) w dniu 07 grudnia dokonał wpłaty kwoty 1879,41 złotych wynikającej z noty nr 2/10/2014 roku oraz kwoty 1425 złotych objętej notą nr 2/10/2014 z 08 października 2014 roku, b) w dniu 18 lutego 2016 roku dokonał wpłaty kwoty 7.225,88 złotych z tytułu noty księgowej nr (...) z dnia 09 marca 2015 roku. Pierwsze dwie wpłaty zostały dokonane przelewem z rachunku bankowego prowadzonego dla Kancelarii Adwokackiej (...), zaś w tytułem przelewu wskazano, że wpłat stanowi zapłatę za (...) Sp. z o.o. (...) Sp. komandytowa noty 01/10/2014 z dnia 08 października 2014 roku oraz noty księgowej (...) ( 1425 złotych).

Dowód:

- potwierdzenie przelewu z dnia 07 grudnia 2015 roku-k. 79-79v,

- potwierdzenie przelewu z dnia 18 lutego 2016 roku- k. 82,

W dniu 30 maja 2015 roku pomiędzy (...) SP. Z O.O. w L. a (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością T. S.” spółka komandytowa z siedzibą w L. została zawarta umowa pożyczki. Zgodnie z jej brzmieniem pierwsza z w/w spółek udzieliła pożyczki drugiej z w/w spółek kwoty 1.176.180,06 złotych. Cała kwota pożyczki jest przeznaczona na poczet zadłużenia pożyczkobiorcy wobec pożyczkodawcy z tytułu należności ujętych w fakturach Vat nr (...).

Dowód:

- umowa pożyczki z dnia 30 maja 2015 roku-k. 87.

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo w ostatecznym kształcie( uwzględniającym ograniczenie żądania) zasługuje na uwzględnienie w zdecydowanym zakresie.

Istota sporu sprowadzała się do ustalenia istnienia wierzytelności strony powodowej wobec strony pozwanej albowiem mimo dokonywanych wpłat przez pozwanego na poczet dochodzonej pozwem należności pozwany kontestował istnienie po jego stronie zobowiązania wobec powodowej wspólnoty. W ocenie pozwanego po jego stronie brak jest legitymacji biernej, albowiem nawet jeśli dla nieruchomości położonej w L. przy ulicy (...) dokonywane były ,, wpięcia” do sieci ciepłowniczej położonej na nieruchomości L. 12 to i tak odpowiedzialnym za taki stan rzeczy jest (...) SP. Z O.O. w L., a nie (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością T. S.” spółka komandytowa z siedzibą w L.. Nadto w ocenie pozwanego działającego pod firmą podaną przez powodową wspólnotę fakt przyjęcia not obciążeniowych przez stronę pozwaną, a nawet fakt ich nie kwestionowania nie może stanowić dowodu, że należności stwierdzone treścią tych not są należne powodowej wspólnocie, a nadto że strona pozwana ich nie kwestionuje.

W realiach przedmiotowej sprawy powód wykazał, że jego roszczenie jest zasadne tak co do zasady jak i co do wysokości w przeważającej mierze.

Zgodnie z treścią art. 410 k.c. i art. 411 k.c w związku z art. 405 k.c. kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby , obowiązany jest do wydania korzyści w naturze, a gdyby to nie było możliwe, do zwrotu jej wartości.

Jak wynika z treści porozumienia zawartego w dniu 25 września 2014 roku pomiędzy stronami na nieruchomości położonej w L. przy ulicy (...) znajduje się urządzenie węzła ciepłowniczego. Odbiorcami energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania zimnej wody z w/w węzła są strony ten porozumienia. Zużycie energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania przez członków w/w Wspólnot mieszkaniowych będzie ustalane w oparciu o podliczniki L2 i L3. Sąd ma tu co prawda na uwadze, że porozumienie zostało zawarte 25 września 2014 roku ze skutkiem od 01 września 2014 roku, a zatem bez odniesienia się do pozostałego materiału dowodowego w sprawie trudno byłoby przyjąć wyłącznie na jego podstawie, że strona pozwana wpięła się do systemu zasilającego w ciepło budynek powoda, nie zgłaszając tego faktu do (...) S.A. w L.. Okoliczność tę potwierdza jednak słuchany w sprawie świadek M. K., która przede wszystkim potwierdziła, że należności z tytułu zużycia ciepła przez stronę pozwaną za 2013 roku zostały w całości uregulowane. Nadto świadek wskazał także, że strona pozwana na etapie przedsądowym nie kwestionowała jej zadłużenia za okres od stycznia do sierpnia 2014 roku z tytułu zużycia ciepła- w ocenie tego świadka brak płatności ze strony (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością T. S.” spółka komandytowa z siedzibą w L. wynikał z trudności finansowych tej spółki, a nie z kwestionowania obciążania jej należnościami będącymi przedmiotem niniejszego postępowania. Z uwagi zatem na powyższe, a nadto wobec kompleksowej postawy procesowej strony pozwanej( która w toku postępowania dokonała wpłat w całości pokrywających należność główną dochodzoną w pozwie oraz nie zakwestionowała faktu bycia właścicielem nieruchomości położonej przy ul. (...) w okresie objętym sporem) Sąd uznał, że strona powoda udowodniła zasadność zgłoszonego w pozwie roszczenia tak co do zasady jak i co do wysokości.

Pozwany nie zarzucał by strona powodowa nie dokonała spłaty jego zobowiązania na rzecz (...) SA w L., a zatem na podstawie art.405 k.c. powodowi należy się zwrot poniesionych przez niego wydatków związanych z zapłatą kosztów zużycia ciepła, które to zostało zużyte przez stronę pozwaną. W ocenie Sądu z uwagi na kwalifikację roszczenia z tytułu zwrotu bezpodstawnego wzbogacenia całkowicie pozbawiony znaczenia w sprawie był zrzut, iż strona pozwana nie jest członkiem wspólnoty mieszkaniowej L. 12. Natomiast pozwany w żaden sposób nie podważył, że w okresie objętym pozwem, tj. styczeń – wrzesień 2014 r. był właścicielem budynku przy S. 9-11(fakt ten jest znany Sądowi z urzędu, wynika też z treści księgi wieczystej (...)) oraz że zużywał energię cieplną za którą nie płacił. W tym kontekście jako nieudowodniony należało też potraktować zarzut, iż to nie strona pozwana dokonała wpięcia do sieci cieplnej lub że nielegalnego wpięcia w ogóle nie było. Przedstawiony w omawianym zakresie dowód w postaci umowy z dnia 3 marca 2011 r. nie dotyczy zgody (...) S.A. na wpięcie budynku strony pozwanej do sieci cieplnej lecz określa warunki związane z przebudową sieci cieplnej, która finalnie jest własnością (...) przedsiębiorstwa energetycznego.

Pozwany w sposób konstruktywny nie zakwestionował także wysokości dochodzonych przez powoda kwot. Z uwagi zatem na powyższe Sąd uznał, że roszczenie powoda udowodnione jest tak co do zasady jak i co do wysokości.

Istotną okolicznością wpływającą na ocenę zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, a tym samym ocenę stanowiska powoda jest fakt dokonania spłaty przez pozwanego zadłużenia w granicach należności głównej. Zasady doświadczenia życiowego pozwalają zatem na przyjęcie założenia, że skoro pozwany w toku postępowania dokonał wpłat to de facto, choć wprost tego nie wyartykułował, nie kwestionuje zasadności roszczenia. W ocenie Sądu procedującego w sprawie za takim stanowiskiem przemawia także tytułem czego owe wpłaty były dokonywane. Gdyby zatem pozwany faktycznie nie godził się z roszczeniem powoda to z pewnością nie dokonywałby wpłat na poczet należności głównej. Sąd tym samym nie podziela stanowiska pozwanego jakoby wpłaty te zostały dokonane na poczet wierzytelności (...) SP. Z O.O. w L. wobec (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością T. S.” spółka komandytowa z siedzibą w L.. Pierwsza z tych spółek nie jest stroną niniejszego postępowania, pozwany nie zgłosił wniosku o wezwanie tej spółki do udziału w spawie, a zatem brak podstaw do przyjęcia, że wpłaty dokonane przez pozwanego były wpłatami tytułem spłaty jego wierzytelności wobec (...) SP. Z O.O. w L. w związku ze spłatą pożyczki zaciągniętej w dniu 30 maja 2015 roku. Brak takiej zależności wynika choćby z treści przelewów zaliczonych w poczet materiału dowodowego, tj. z dnia 07 grudnia 2015 r. (2 sztuki) oraz 18 lutego 2016 r. Na żadnym z nich nie ma adnotacji, iż zapłata ma związek ze zobowiązaniami (...) Sp. z o.o. w L.. Przeciwnie pierwsze dwa przelewy dokonane zostały przez pełnomocnika strony pozwanej (z jego rachunku), ostatni już bezpośrednio z rachunku spółki pozwanej. Wszystkie one dotyczą zobowiązania na rzecz powoda z tytułu faktur uzasadniających żądanie pozwu. Argumentacja strony pozwanej w omawianym zakresie, że zapłata ta była dokonana za inny podmiot, który jest wierzycielem pozwanego z tytułu umowy pożyczki, jest zawiła i nieprzekonująca. Pozwany nie przedstawił na te okoliczność żadnych wiarygodnych dowodów. Dowodem takim nie jest umowa pożyczki, która jedynie świadczy o fakcie zaciągnięcia pożyczki, nie dowodzi jednak tego, że tytułem jej spłaty pozwany spłacał dług swojego wierzyciela. Tezy lansowanej przez pozwanego nie dowodzi też okoliczność, że pozwana spółka miała zablokowane konto bankowe.

Reasumując, nawet jednak gdyby przyjąć za pozwanym, że dokonane przez niego wpłaty na przełomie grudnia 2015 roku- lutego 2016 roku nie są wyrazem nie kwestionowania przez niego żądania pozwu, to i tak zgromadzony w sprawie materiał dowodowy, oceniony w sposób wskazany wyżej, przemawia za udowodnieniem żądania pozwu w kształcie ostatecznie sprecyzowanym w dniu 06 kwietnia 2016 roku.

Z uwagi zatem na powyższe Sąd przyjął, że aktualnie pozwany pozostaje wobec strony pozwanej dłużny w zakresie odsetek ustawowych, w tym odsetek ustawowych za opóźnienie liczonych od kwot wskazanych w pkt II sentencji wyroku. Orzekając w tym przedmiocie w zakresie wymagalności roszczenia głównego Sąd brał pod uwagę termin spełnienia świadczenia wskazany w treści poszczególnych not księgowych. Orzeczenie to odpowiada treści art. 455 k.c. oraz art. 359 k.c.

Powództwo podlegało oddaleniu w nieznacznym zakresie, t.j. w zakresie żądania zasądzenia odsetek ustawowych liczonych od kwoty 1.879,41 złotych od dnia 09 października 2014 roku, od kwoty 1.425,00 złotych od dnia 09 października 2014 roku oraz od kwoty 7.225,88 złotych od dnia 09 marca 2015 roku. Skoro bowiem noty księgowe z dnia 08 października 2014 roku zostały stronie pozwanej przedstawione w dniu 09 października 2014 roku pozwany ze spełnieniem świadczenia stwierdzonego treścią tych not pozostaje w opóźnieniu z dniem 10 października 2014 roku, a nie jak żądał powód z dniem 09 października 201r oku. To samo dotyczy terminu spełnienia świadczenia stwierdzonego treścią noty księgowej wystawionej w dniu 09 marca 2015 roku; powód pozostawał w opóźnieniu ze spełnieniem tego świadczenia z dniem 10 marca 2015 roku, a nie jak twierdził powód z dniem 09 marca 2015 roku. Z uwagi zatem na powyższe powództwo w tym zakresie należało oddalić.

W pozostałym zakresie, t.j. co do kwoty należności głównej, postępowanie należało umorzyć na podstawie art. 355 k.p.c. albowiem powód w tym zakresie cofnął pozew.

O kosztach postępowania orzeczono na podstawi art. 98 k.p.c. Pozwany dał podstawy do wytoczenia powództwa, a zatem mimo dokonywanych przez niego wpłat w toku postępowania, należy go traktować jako stronę przegrywającą proces, zobowiązaną do zwrotu kosztów procesu, poniesionych uprzednio przez stronę przeciwną- powoda. Na zasądzone na rzecz powoda koszty procesu składa się opłata od pozwu w wysokości 527 złotych, koszty przesyłki 16,80 złotych, kwota 17 złotych tytułem uiszczonej opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo oraz kwota 2.400 złotych tytułem kosztów zastępstwa prawnego według przepisów wykonawczych obowiązujących do dnia 31 grudnia 2015 roku albowiem postępowanie zostało wszczęte w dniu 02 września 2015 roku.

Z uwagi zatem na powyższe orzeczono jak w sentencji.

(...)

ZARZĄDZENIE

1.  (...)

2.  (...)

3.  K.. (...)

4.  (...)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Wanda Kowalewska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Legnicy
Osoba, która wytworzyła informację:  Joanna Tabor-Wytrykowska
Data wytworzenia informacji: