Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Ca 566/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Legnicy z 2013-11-28

Sygn. akt II Ca 566/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 listopada 2013 roku

Sąd Okręgowy w Legnicy II Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSO Elżbieta Hallada

Sędziowie:

SO Jolanta Pratkowiecka

SO Sabina Ziser (sprawozdawca)

Protokolant:

referent stażysta Katarzyna Urbanowicz

po rozpoznaniu w dniu 28 listopada 2013 roku w Legnicy

na rozprawie

sprawy z powództwa A. A.

przeciwko stronie pozwanej (...) S.A. w C.

o zapłatę

na skutek apelacji strony pozwanej

od wyroku Sądu Rejonowego w Złotoryi

z dnia 10 czerwca 2013 roku

sygn. akt I C 21/11

I.  oddala apelację;

II.  zasądza od strony pozwanej na rzecz powódki kwotę 1800 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

Sygn. akt II Ca 566/13

UZASADNIENIE

Wyrokiem z dnia 10 czerwca 2013r. Sąd Rejonowy w Złotoryi zasądził od strony pozwanej (...) S.A. w C. na rzecz powódki A. A. kwotę 73.566,00 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 28 stycznia 2011r. oraz kwotę 9.384,65 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. Jednocześnie Sąd nakazał stronie pozwanej uiszczenie na rzecz Skarbu Państwa kwoty 948,36 zł tytułem brakujących kosztów sądowych.

W uzasadnieniu swojego stanowiska Sąd pierwszej instancji wskazał, że powódka uprawiona była do odstąpienia na podstawie art. 560 kc od umowy sprzedaży w części dotyczącej wymiennika ciepła wraz z przyłączem pieca z uwagi na wadę istotną rzeczy sprzedanej. Sąd wydając rozstrzygnięcie oparł się na dowodzie z opinii biegłego sądowego T. J. oraz zeznaniach świadków G. L. i T. K.. Sąd wskazał, że strona pozwana podjęła się wyprodukowania, dostarczenia i zamontowania wymiennika ciepłą do konkretnej suszarni istniejącej u powódki, przy zastosowaniu posiadanego przez nią palnika i mając pełną wiedzę co do stosowanego przez powódkę paliwa. Strony bowiem przed zawarciem umowy prowadziły rozmowy a przedstawiciel strony pozwanej miał możliwość szczegółowego zapoznania się z posiadanymi przez powódkę urządzeniami i stosowanym paliwem. Stosowanie oleju WAR do spalania w palniku R. R.-190 nie ma istotnego wpływu na pracę nagrzewnicy powietrza (...) dostarczonej przez pozwaną. Przyczyną zaś wadliwego działania wymiennika ciepła OGw 2000 produkcji strony pozwanej było niedobranie parametrów jego pracy do zasilania w energię cieplną suszarni M-819 produkcji Przedsiębiorstwa (...). Wymiennik ciepła wykonany przez stronę pozwaną posiadał zaniżoną powierzchnię wymiany ciepła i nie mógł zapewnić właściwej pracy z suszarnią użytkowaną przez powódkę. Przeprowadzone postępowanie dowodowe nie potwierdziło zarzutu strony pozwanej, że przyczyną awarii pieca była ingerencja powódki w układ sterowniczy.

Z rozstrzygnięciem powyższym w całości nie zgodziła się strona pozwana wnosząc apelację, w której zarzuciła:

1. naruszenie art. 6 kc poprzez przyjęcie, że pozwana wykazała, że nie spoczywał na niej obowiązek przedstawienia stronie pozwanej i posiadania stosownej dokumentacji budowlanej związanej z procesem inwestycyjnym i przekazania pozwanej dokumentacji technicznej suszarni, z którą miał współpracować wymiennik ciepłą dostarczony przez pozwaną,

2. naruszenie art. 556 kc poprzez przyjęcie, że wymiennik ciepłą dostarczony przez stronę pozwaną obciążony był wadą zmniejszającą jej użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony,

3. art. 22 1 kc poprzez uznanie, że powódka jest konsumentem podczas gdy zakup dotyczył prowadzonej przez nią działalności rolniczej,

4. naruszenie prawa procesowego, art. 233 kpc poprzez:

- oparcie rozstrzygnięcia na wadliwej opinii biegłego sądowego, uznanie za wiarygodne zeznań świadków: G. L., który prowadzi działalność konkurencyjną w stosunku do strony pozwanej, T. K., który jest skonfliktowany ze stroną pozwaną i prowadzi działalność konkurencyjną, L. K., D. S., S. S., S. J. mimo, iż byli bezpośrednio zainteresowani rozstrzygnięciem sprawy,

- pominięcie znaczenia złej jakości paliwa oraz pominięcie, że pracę wymiennika ciepła i jego moc implikuje rodzaj i moc zastosowanego palnika,

- pominięcie znaczenia nie przedstawienia przez stronę powodową jako inwestora dokumentacji niezbędnej do prawidłowej realizacji procesu inwestycyjnego,

- pominięciu okoliczności, że strona powodowa zajmuje się zawodowo uprawą płodów rolnych i ich suszeniem a zatem posiada wiedzę o zasadach prawidłowej eksploatacji urządzeń do suszenia oraz o skutkach nieuprawnionej ingerencji w urządzenie,

- pominiecie okoliczności, że powódka wykorzystywała wymiennik przez cały sezon suszenia,

3. błędną ocenę zebranego w sprawie materiału dowodowego poprzez przyjęcie, że:

- przedstawiciel strony pozwanej miał możliwość zapoznania się z paliwem stosowanym przez powódkę,

- pominięcie okoliczności dopuszczenia się ingerencji w proces sterowania suszarnią,

- rodzaj użytego paliwa nie miał znaczenia dla pracy wymiennika ciepła mimo, iż świadek W. W. stwierdził, że paliwo typu WAR jest niedopuszczalne do stosowania w palnikach R.

- rodzaj palnika nie ma żadnego znaczenia przy doborze rodzaju wymiennika ciepła ,

- brak dokumentacji budowlanej związanej z procesem inwestycyjnym nie ma znaczenia dla realizacji procesu inwestycyjnego.

Wskazując na powyższe zarzuty skarżąca domagała się zmiany wyroku poprzez oddalenie powództwa i zasądzenie kosztów postępowania za obie instancje.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Apelacja jest nieuzasadniona.

Sąd Rejonowy przeprowadził w niniejszej sprawie postępowanie dowodowe o właściwym kierunku i zakresie, zebrane w jego wyniku dowody poddał prawidłowej ocenie i poczynił na ich podstawie poprawne ustalenia faktyczne. Dał temu wyraz w pisemnym uzasadnieniu zaskarżonego wyroku, którego wywody prawne są trafne i wyczerpujące. Sąd Okręgowy w całości akceptuje ustalenia faktyczne Sadu pierwszej instancji oraz podziela jako słuszne jego stanowisko, leżące u podstaw zaskarżonego rozstrzygnięcia stwierdzają, że przeprowadzona ocena dowodów nie może być uznana za dowolną.

Rzeczywiście powódkę obciążał obowiązek przedstawienia dokumentacji projektowej i uzyskania pozwolenia na budowę jednakże pozwany, który jest profesjonalistą w swojej dziedzinie powinien poinformować o tym klienta. Przed przystąpieniem do zawarcia umowy strona pozwana winna była zażądać od powódki okazania projektu i pozwolenia na budowę, a w przypadku ich braku powinna odmówić zawarcia umowy. Pozwana tymczasem nigdy takich dokumentów nie zażądała.

Zamierzony cel umowy łączącej strony był jednoznaczny w gospodarstwie rolnym należącym do powódki miała zostać uruchomiona druga suszarnia i w tym celu strona pozwana miała wyprodukować, dostarczyć i zamontować wymiennik ciepła wraz z przyłączem, który umożliwiłby uruchomienie suszarni i jej prawidłową pracę. Przy czym piec ten miał być kompatybilny z istniejącym urządzeniem suszarni, palnikiem R. i stosowanym przez powódkę paliwem WAR. Taka bowiem okoliczność wynika z zeznań powódki oraz zawnioskowanych przez nią świadków, natomiast strona pozwana nie zdołała wykazać swego twierdzenia, że powódce chodziło o jakikolwiek piec o określonej mocy. Powódka prowadzi gospodarstwo rolne, które na szeroką skalę zajmuje się suszeniem zboża dlatego też takim twierdzeniom pozwanej sprzeciwiają się zasady logiki i doświadczenia życiowego. Pozwana podjęła się takiego zadania o czym świadczy również fakt, że przed przystąpieniem do umowy pracownicy strony pozwanej byli w gospodarstwie rolnym powódki. Jeżeli chodzi o dokumentację dotyczącą suszarni to brak jest dowodu na to, że stronie pozwanej taka dokumentacja była potrzebna i zwracała się do powódki o jej udostępnienie, lecz bezskutecznie. W takim bowiem przypadku w ogóle nie powinna była zawierać umowy.

Odnosząc się do pozostałych zarzutów apelacji należy podnieść, że przy ocenie dowodów i rozstrzygnięciu o żądaniu pozwu Sąd Rejonowy słusznie przypisał decydujące znaczenie opinii biegłego sądowego T. J.. Biegły dysponuje rozległą wiedzą i doświadczeniem zawodowym co znalazło odzwierciedlenie w jego opinii, która jest bardzo rzetelna i uwzględnia wszystkie aspekty spornego zagadnienia. Niezbędna dla rozstrzygnięcia spawy ocena czy przedmiot umowy miał wady wymagała wiadomości specjalnych, jakimi dysponują biegli dlatego nie mogły tu być decydujące zeznania świadków przedstawiających ich własne opinie w tym świadka W. W.. Opinii biegłego T. J. nie udało się stronie pozwanej zakwestionować, biegły ustosunkował się do wszystkich zarzutów zgłoszonych przez pozwaną i skutecznie je odparł. Strona pozwana nie wnosiła o dopuszczenie dowodu z opinii innego biegłego. W opinii biegły konsekwentnie podnosił, że konstrukcja nagrzewnicy OGw 2000 firmy (...) nie uwzględnia współpracy z suszarnią daszkową M-819 A. R. znajdującą się w gospodarstwie powódki. Powierzchnia wymiany ciepła wymiennika jest bowiem za mała w stosunku do powierzchni oryginalnego wymiennika. Według wyliczeń biegłego powierzchnia ta wynosi 39,71 m 2 gdy tymczasem winna mieć minimum 67,468 m 2. W konsekwencji wymiennik ciepła OGw 2000 z uwagi na zbyt małe gabaryty nie zapewnia właściwej pracy z suszarnią daszkową. Prawidłowo zatem przyjął Sąd Rejonowy, że przyczyną wadliwego działania wymiennika ciepła produkcji firmy (...) jest niedobranie parametrów jego pracy do zasilania w energię cieplną suszarni M-819. W tych okolicznościach stwierdzić należy, że zakupiona przez powódkę rzecz nie miała właściwości, o których istnieniu kupujący zapewniał a mianowicie, że wymiennik ciepła będzie współdziałał z istniejącą suszarnią a zatem obciążona była wadą istotną (art. 556 kc), która uzasadniała złożenie przez powódkę skutecznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy (art. 560 kc). Zresztą a nawet z zeznań przedstawiciela strony pozwanej wynikało, że nie dopasowywali oni wymiennika ciepłą do suszarni lecz jedynie do palnika.

Jeżeli chodzi o rodzaj zastosowanego przez powódkę paliwa to jak wynika z opinii biegłego sądowego stosowanie oleju WAR do spalania w palniku R. R.-190 nie ma istotnego wpływu na pracę nagrzewnicy powietrza OGw 2000. Wartość opałowa, kaloryczna oleju lekkiego i oleju WAR jest bardzo zbliżona i można było używać tego paliwa do palnika R..

Nie polegają na prawdzie twierdzenia pozwanej, że powódka wykorzystywała wymiennik przez cały sezon suszenia. Jak wynika bowiem z jej zeznań oraz osób pracujących w gospodarstwie piec używany był jedynie przez okres 1 miesiąca na przełomie października i listopada 2009r. (piec został dostarczony w dniu 19 października 2009r.) a w dniu 17 grudnia 2009r. powódka złożyła reklamację w związku z jego nieprawidłowym działaniem.

Prawidłowo Sąd Rejonowy uznał, za wiarygodne zeznania świadków G. L., T. K., L. K., D. S., S. S., S. J. albowiem były one wzajemnie spójne i logiczne. Zaś sam fakt, że świadek prowadzi działalność konkurencyjną względem pozwanej czy też pracuje u powódki nie przesądza z góry o tym, że jego zeznania są niewiarygodne.

Strona pozwana nie udowodniła aby ze strony powódki miały miejsce ingerencje w układ sterowania skutkiem czego było wadliwe działanie pieca. Z taki dowód nie można uznać zeznań świadka P. W., który wskazał jedynie, że L. K. cały czas coś robił przy piecu jednakże nie widział dokładnie co tam robił. Dlatego zarzuty apelacji w tym zakresie należało uznać za bezzasadne.

Użycie przez Sąd Rejonowy w stosunku do powódki pojęcia „konsument” nie ma znaczenia dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy albowiem podstawą odpowiedzialności pozwanej jest art. 556 kc nie zaś przepisy ustawy z dnia 02 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny (tj. Dz. U. z 2012r., poz. 1225). Odpowiedzialność strony pozwanej istnieje bowiem niezależnie bowiem od tego czy powódka była konsumentem czy też nie albowiem dostarczona przez stronę pozwaną rzecz była wadliwa.

Mając powyższe na uwadze Sąd Okręgowy oddalił apelację jako pozbawioną uzasadnionych podstaw prawnych, na podstawie art. 385 kpc.

Orzeczenie o kosztach postępowania apelacyjnego wydane zostało na podstawie art. 98 kpc w zw. z par. 12 ust. 1 pkt. 1 w zw. par. 6 pkt. 6 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.09.2002r. w sprawie opłat za czynności radców (…) zasądzając na rzecz powódki od strony pozwanej kwotę 1.800,00 złotych tytułem kosztów zastępstwa prawnego.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Halina Baran
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Legnicy
Osoba, która wytworzyła informację:  Elżbieta Hallada,  Jolanta Pratkowiecka
Data wytworzenia informacji: