Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1754/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze z 2015-12-14

Sygn. akt I C 1754/15

WYROK ZAOCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 4 grudnia 2015 r.

Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze I Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący: SSR Zenon Węcławik

Protokolant: Anna Gembalska

po rozpoznaniu w dniu 4 grudnia 2015 r. w Kamiennej Górze na rozprawie

sprawy z powództwa Miasta S. W. - Zarządu (...) w W.

przeciwko T. P.

o zapłatę

I. zasądza od pozwanego T. P. na rzecz strony powodowej Miasta S. W. - Zarządu (...) w W. kwotę 1 354,60 zł (jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt cztery i 60/100 złotych) wraz z ustawowymi odsetkami:

- od kwoty 270,40 zł od dnia 14.08.2014 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 270,40 zł od dnia 10.09.2014 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 270,40 zł od dnia 28.09.2014 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 270,40 zł od dnia 11.10.2014 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 273,00 zł od dnia 22.10.2014 r. do dnia zapłaty,

II. zasądza od pozwanego T. P. na rzecz strony powodowej Miasta S. W. - Zarządu (...) w W. kwotę 210,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 180,00 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego,

III. wyrokowi nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

sygn. akt I C 1754/15

UZASADNIENIE

Strona powodowa Miasto S. W. Zarząd (...) w W., reprezentowana przez zawodowego pełnomocnika, w pozwie złożonym dnia 7.04.2015 r., domagała się zasądzenia na jej rzecz od pozwanego T. P. kwoty 1.354,60 zł z ustawowymi odsetkami: od kwoty 270,40 zł od dnia 14.08.2014 r., od kwoty 270,40 zł od dnia 10.09.2014 r. , od kwoty 270,40 zł od dnia 28.09.2014 r., od kwoty 270,40 zł od dnia 11.10.2014 r. i od kwoty 273,00 zł od dnia 22.10.2014 r. Zażądała też zwrotu kosztów procesowych. Uzasadniając żądanie wywiodła, że pozwany w dniach 30.07.2014 r., 26.08.2014 r., 13.09.2014 r., 26.09.2014 r. i 7.10.2014 r. korzystał z komunikacji miejskiej w W. nie posiadając ważnego dokumentu przewozu i w rezultacie zobowiązany jest do uiszczenia nieuiszczonych opłat za bilety wraz z opłatami dodatkowymi.

Pozwany K. F., nieznany z miejsca pobytu, reprezentowany był przez ustanowionego kuratora M. P., która będąc prawidłowo wezwana na rozprawę, nie stawiła się i nie żądała przeprowadzenia rozprawy w swojej nieobecności, ani też nie złożyła w sprawie wyjaśnień ustnie lub na piśmie.

Sąd ustalił:

W oparciu o nie budzące uzasadnionych wątpliwości twierdzenia powoda zawarte w pozwie i załączonych do niego dokumentach Sąd przyjął za prawdziwe, że pozwany K. F. pięciokrotnie w 2014 roku korzystał z komunikacji miejskiej w W. nie posiadając ważnego dokumentu przewozu i miało to miejsce w dniach 30.07.2014 r., 26.08.2014 r., 13.09.2014 r., 26.09.2014 r. i 7.10.2014 r. Właściwa należność za przedmiotowe przewozy wraz z opłatami dodatkowymi wynosi łącznie kwotę 1.354,60 zł (5 biletów po 266,00 zł + 4 opłaty dodatkowe po 4,40 zł i 1 opłata dodatkowa 7,00 zł ).

Sąd zważył:

Powództwo zasługiwało na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 339 k.p.c. i art. 340 k.p.c., jeżeli pozwany nie stawił się na rozprawę i nie żądał przeprowadzenia rozprawy w swej nieobecności oraz nie składał w sprawie wyjaśnienia ustnie lub na piśmie, sąd wyda wyrok zaoczny. W takim wypadku przyjmuje się za prawdziwe twierdzenie powoda o okolicznościach faktycznych przytoczonych w pozwie lub w pismach procesowych doręczonych pozwanemu przed rozprawą, chyba że budzą one uzasadnione wątpliwości albo zostały przytoczone w celu obejścia prawa.

Wskazana wyżej sytuacja zachodziła w niniejszej sprawie.

W świetle art. 33a ust. 3 Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe ( t.j.: Dz.U.2015.915 ) w razie stwierdzenia braku odpowiedniego dokumentu przewozu przewoźnik lub organizator publicznego transportu zbiorowego albo osoba przez niego upoważniona pobiera właściwą należność za przewóz i opłatę dodatkową albo wystawia wezwanie do zapłaty.

W ocenie Sądu, naliczone pozwanemu przez stronę powodową należności za przewozy były uzasadnione, ustalone zaś stawki opłat dodatkowych za korzystanie z komunikacji miejskiej bez ważnego dokumentu przewozowego nie zawierały znamion klauzul abuzywnych ( art. 385 3 k.c. ).

Mając na uwadze ustalone w sprawie okoliczności faktyczne oraz przywołane wyżej

motywy, na podstawie wskazanych wyżej przepisów, orzeczono jak w punkcie I wyroku zaocznego.

Orzeczenie o kosztach sądowych zawarte w punkcie II wyroku zaocznego znajduje uzasadnienie w treści art. 98 k.p.c. ( na zasądzoną stronie powodowej od pozwanego kwotę 210,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu składa się 30,00 zł opłaty sądowej i 180,00 zł kosztów zastępstwa procesowego ).

Po myśli art. 333 § 1 pkt 3 k.p.c. wyrok zaoczny zaopatrzono w klauzulę wykonalności.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Lidia Wąchała
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:  Zenon Węcławik
Data wytworzenia informacji: