Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1001/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze z 2018-04-06

Sygnatura akt I C 1001/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 06 kwietnia 2018r.

Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze I Wydział Cywilny w następującym składzie:

Przewodniczący: SSR Marek Dziwiński

Protokolant: Aneta Bącal

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 06 kwietnia 2018r. w K.

sprawy z powództwa M. B.

przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W.

o zapłatę

I  zasądza od strony pozwanej (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz powoda M. B. kwotę 21.817,57 zł (słownie złotych: dwadzieścia jeden tysięcy osiemset siedemnaście i 57/100) wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 20.06.2013r. do dnia zapłaty;

II  dalej idące powództwo oddala;

III  zasądza od strony pozwanej (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz powoda M. B. kwotę 2.477,64 zł tytułem zwrotu kosztów procesu;

IV  nakazuje powodowi M. B. aby uiścił na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Kamiennej Górze kwotę 1.225,90 zł tytułem wydatków wyłożonych tymczasowo przez Skarb Państwa;

V  nakazuje stronie pozwanej (...) S.A. z siedzibą w W. aby uiściła na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Kamiennej Górze kwotę 1.275,93 zł tytułem wydatków wyłożonych tymczasowo przez Skarb Państwa.

Sygn. akt I C 1001/15

UZASADNIENIE

Powód M. B. wniósł o zasądzenie od strony pozwanej (...) S.A. w W. kwoty 42 927,32 zł tytułem odszkodowania z ustawowymi odsetkami licząc od dnia 06.03.2013 r. do dnia zapłaty, a także o zasądzenie kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych oraz kwoty 17 zł opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.

Uzasadniając swoje żądanie powód podał, że w dniu 29.01.2013 r. spaleniu uległ jego budynek mieszkalny, który objęty był ochroną w ramach dobrowolnego kompleksowego ubezpieczenia mienia (...) u strony pozwanej. Po zgłoszeniu szkody i przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego strona pozwana wypłaciła powodowi odszkodowanie w łącznej wysokości 85 961,01 zł, na które składały się kwoty 72 551,01 zł za uszkodzenie budynku oraz kwota 13 410,00 zł za szkody w mieniu ruchomym. Powód podał, że odszkodowanie ustalono wbrew warunkom ubezpieczenia, dlatego zlecił wykonanie prywatnej wyceny, z której wynikało, że koszty remontu lokalu mieszkalnego wyniosą nie mniej niż 115 478,33 zł. Powód dochodził pozwem różnicy między kwotą wynikającą z prywatnego kosztorysu, a odszkodowaniem, które dotychczas uzyskał za uszkodzenie budynku.

Strona pozwana (...) S.A. w W. wniosła o oddalenie powództwa, a także o zasądzenie kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

Strona pozwana przyznała, że zawarła z powodem umowę ubezpieczenia potwierdzoną polisą numer (...), której integralną część stanowią ogólne warunki ubezpieczenia. Wynikało z nich, że wysokość odszkodowania ustala się na podstawie kosztorysu sporządzonego przez Ubezpieczyciela lub też możliwa była współpraca z poszkodowanym, ale koniecznym było przedłożenie rachunków, których jednak powód nie przedstawił. Strona pozwana podała, że trzykrotnie weryfikowała przyznane odszkodowanie i za ostatnim razem, po zapoznaniu się z prywatną kalkulacją powoda, dopłaciła kwotę 13 310,39 zł. Strona pozwana wskazała, że w kalkulacji nie uwzględniono niektórych napraw albowiem takich uszkodzeń nie stwierdzono. Strona pozwana zakwestionowała przedłożony przez powoda kosztorys budowlany co do zakresu uszkodzeń, koniecznych do przeprowadzenia prac i co do wyceny, a także zakwestionowała żądaniu powoda o odsetki, gdyż ewentualnie winny być one liczone od 20.06.2013 r.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

M. B. zawarł z (...) S.A. w W. umowę ubezpieczenia majątkowego – budynku mieszkalnego położonego przy ul. (...) w B. - w wariancie Ubezpieczenie (...), potwierdzoną polisą numer (...). Okres ubezpieczenia obejmował okres od 28.06.2012 r. do 27.06.2013 r. Integralną częścią umowy były ogólne warunki ubezpieczenia (...). Przedmiotem ubezpieczenia objęty był budynek mieszkalny oraz znajdujące się w nim ruchomości domowe.

Dowód: akta szkodowe k. 26-105, ogólne warunki ubezpieczenia.

W dniu 29 stycznia 2013 r. w mieszkaniu M. B., w salonie na poziomie I piętra wybuchł pożar, który rozprzestrzenił się przez klatkę schodową na poziom II piętra. Parter budynku został zadymiony, a elementy klatki schodowej zostały nadpalone. Zniszczeniu uległy pomieszczenia na pierwszym i drugim piętrze oraz klatka schodowa.

(okoliczności bezsporne)

Powód dokonał zgłoszenia szkody. W wyniku jej likwidacji M. B. początkowo otrzymał odszkodowanie na remont lokalu mieszkalnego w kwocie 59 240,62 zł.

Dowód: druk zgłoszenia szkody majątkowej k.26, pismo (...) k. 102

W mieszkaniu powoda na ścianach i sufitach, poza tynkiem cementowo-wapiennym, wykonana była również gładź gipsowa.

Dowód: kosztorys M. C. k. 81-101, kosztorys budowalny J. R. i I. C., fotografie i filmy mieszkania powoda zapisane na płytach CD k. 5.

M. B. zlecił wykonanie kosztorysu budowlanego J. R. (2) i I. C., którzy oszacowali koszt remontu spalonego lokalu mieszkalnego w B. przy ul. (...) na kwotę 115 478,33 zł.

Dowód: kosztorys budowlany J. R. i I. C..

Ubezpieczyciel, po weryfikacji kosztorysu przedłożonego przez powoda, podwyższył odszkodowanie o 13 310,39 zł, ustalając jego sumę na łączną kwotę 72 551,01 zł.

Dowód: pismo (...) k. 103.

Decyzja o podwyższeniu sumy odszkodowania została powodowi doręczona w dniu 20.06.2013 r.

(okoliczność bezsporna)

Rzeczywisty koszt remontu budynku mieszkalnego M. B. ustalony w eksperckim systemie kosztorysowania, przy uwzględnieniu wykonanie gładzi gipsowych w miejscach, gdzie nastąpiło odspojenie powłoki malarskiej od podłoża wynosi 94 368,58 zł.

Dowód: opinia biegłego sądowego k.131-210, opinia uzupełniająca k. 241-255, załącznik nr 2 do opinii k. 304-306, ustna opinia uzupełniająca biegłej sądowej M. M. z dnia 21.02.2018 r. e-protokół rozprawy od 00:07:07 do 01:19:45.

Sąd zważył co następuje:

W niniejszej sprawie bezsporne jest, że strony wiązała cywilnoprawna umowa ubezpieczenia majątkowego mienia – budynku mieszkalnego należącego do M. B. położonego w B. przy ul. (...), wraz ze znajdującymi się w nim rzeczami ruchomymi – na wypadek zajścia zdarzenia wywołującego szkodę przewidzianego w umowie. Kodeksowe uregulowania ubezpieczenia majątkowego mienia znajdują się w dziale III, tytułu XXVII, księgi trzeciej Kodeksu cywilnego w przepisach art. 821-828. Zgodnie z brzmieniem przepisu art. 821 k.c. przedmiotem ubezpieczenia majątkowego może być każdy interes majątkowy, który nie jest sprzeczny z prawem i daje się ocenić w pieniądzu. Należy tutaj podkreślić, że powód dochodził pozwem odszkodowania jedynie za uszkodzenia budynku – odszkodowanie za szkody w mieniu ruchomym nie było przedmiotem roszczenia powoda. Integralną częścią umowy stron były ogólne warunki ubezpieczenia (...), które regulowały takie kwestie jak sposób liczenia odszkodowania, o czym niżej.

Poza sporem pozostawał również fakt, iż w okresie obowiązywania umowy zaistniało ryzyko ubezpieczeniowe, które pociągało Ubezpieczyciela do odpowiedzialności odszkodowawczej. Strona pozwana co do zasady uznała roszczenie odszkodowanie wypłacając poszkodowanemu łącznie 72 551,01 zł za szkody w budynku.

W tym miejscu należy odnieść się do kwestii zasad ustalania wysokości należnego powodowi odszkodowania. W tym zakresie kodeks cywilny posługuje się normami względnie obowiązującymi ( iuris dispositivi) dając stronom prawo do dość swobodnego kształtowania odpowiedzialności. Należy zatem odtworzyć treść stosunku zobowiązaniowego. I tak § 20 ust. 1 pkt 1b ogólnych warunków ubezpieczenia (...) stanowi, że wysokość odszkodowania ustala się w kwocie odpowiadającej wysokości szkody w wartości rzeczywistej. Zapis ten wyraża zasadę pełnego naprawienia szkody, przy czym odpowiedzialność ubezpieczyciela ograniczona jest do sumy ubezpieczenia. Dalej, z § 21 ust. 1 pkt 1 OWU wynika, iż wysokość odszkodowania ustala się na podstawie kosztorysu sporządzonego przez (...) S.A. w eksperckim systemie kosztorysowania. Wprawdzie pkt 2 ust. 2 tego paragrafu dopuszcza możliwość naprawy systemem gospodarczym, jednak wymagane jest wówczas osiągnięcie porozumienia w tym zakresie z ubezpieczonym. Należy stwierdzić, że porozumienia takiego strony nigdy nie zawarły. Nie obowiązuje zatem stron rozliczenie w systemie gospodarczym przy szacowaniu szkody. Jest to tym bardziej uzasadnione, gdyż w tego typu sprawach likwidacją szkody zajmują się z reguły profesjonalne i przygotowane do tego firmy budowlane. Od powoda trudno byłoby oczekiwać, aby dzielił całość koniecznych do przeprowadzenia prac remontowych na mniejsze odcinki i dokumentował każdą wykonaną czynność i zakup materiałów budowlanych stosownymi fakturami. Skoro szkoda jest zdarzeniem jednorazowym i jednorodnym, to jej naprawienie powinno również zostać skonsolidowane i możliwe do naprawienia przez jeden podmiot, w sytuacji braku odmiennych uregulowań umownych. Dlatego też tylko i wyłącznie zastosowanie podejścia wykonania remontu przez firmę doprowadzi do naprawienia szkody powstałej w mieniu powoda.

Zakres koniecznych do przeprowadzenia prac szczegółowo określiła biegła sądowa z zakresu budownictwa M. M. i sąd przyjął te ustalenia, z tym że dodatkowo uwzględnił konieczność wykonania gładzi gipsowych w budynku powoda. Co do samej opinii biegłej, należy stwierdzić, iż była ona sporządzona w sposób fachowy i rzetelny. Biegła wykonała opinię po zapoznaniu się z materiałami postępowania, w szczególności zapoznała się z dokumentacją zdjęciową i materiałami filmowymi zapisanymi na płycie CD dołączonej do pozwu. Biegła M. M. przekonująco odniosła się do wszystkich zgłoszonych zarzutów. Należy podkreślić, że biegła zwróciła uwagę na zasadność szacowania wartości szkody w systemie eksperckim przedstawiając stosowne wyliczenia w formie załącznika. Wracając jednak do kwestii zakresu koniecznych do przeprowadzenia prac naprawczych, należy stwierdzić, iż strona pozwana w wykonanej przez M. C. kalkulacji na potrzeby postępowania likwidacyjnego (k.81-101) wskazała na potrzebę położenia tynku o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego w zniszczonych pomieszczeniach (zob. poz. 8, 30, 45, 59, 60 ,159 k.81-84 oraz poz. 8 k. 86). Analogiczne prace wskazane zostały w prywatnym kosztorysie wykonanym na zlecenie powoda przez J. R. (2) i I. C. (zob. poz. 2.3, 2.6). Wprawdzie biegła początkowo nie wykazała potrzeby wykonania tych robót, jednakże w opinii uzupełniającej wskazała, że mogło tak być, że był podkład gipsowy. Dołączone fotografie obrazują tylko wierzchnią warstwę ścian i nie było na nich widać czy pod zabrudzoną warstwą farby była gładź gipsowa. Niemniej jednak, z uwagi na uwzględnienie przez Ubezpieczyciela w kalkulacji konieczności położenia nowej gładzi gipsowej, należało uznać zasadność uwzględnienia tych robót przy określeniu wartości szkody.

Przy ubezpieczeniach dobrowolnych termin spełnienia świadczenia wynika z przepisu art. 817§1 k.c., który stanowi, że ubezpieczyciel obowiązany jest spełnić świadczenie w terminie trzydziestu dni, licząc od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku. W niniejszej sprawie ubezpieczyciel spełnił w tym terminie bezsporną część świadczenia bowiem w dniu 20.02.2013 r. poinformował powoda o wypłacie kwoty 59 240,62 zł (pismo k. 102). Powód nie zgadzając się z decyzją strony pozwanej zlecił wykonanie prywatnej kalkulacji, którą przedstawił Ubezpieczycielowi. Kalkulacja ta zawiera kwotowo określone żądanie, które strona pozwana częściowo uznała decyzją z 17.06.2013 r. (k. 103). Brak jest dowodu doręczenia decyzji, jednak strona pozwana przyznała, że jej doręczenie nastąpiło w dniu 20.06.2013 r., dlatego też odsetki należało policzyć od tej daty.

Rekapitulując, naprawienie szkody w mieniu powoda M. B. przez Ubezpieczyciela będzie możliwe przy zastosowaniu podejścia eksperckiego i uwzględnieniu prac wynikających z opinii biegłej (93 566,87 zł) oraz wykonania nowej gładzi gipsowej (801,71 zł) poprzez dopłatę - do już wypłaconej sumy 72 551,01 zł - dodatkowej kwoty odszkodowania 21 817,57 zł. Kwotę tę zasądzono od strony pozwanej na rzecz powoda wraz z odsetkami od dnia 20.06.2013 r. do dnia zapłaty. Konsekwencją takich ustaleń było oddalenie dalej idącego powództwa, o czym orzeczono w punkcie II wyroku.

Rozstrzygnięcie o kosztach procesu w punkcie III wyroku zapadło o regułę z art. 100 zd. 1 k.p.c., zgodnie z którą w razie częściowego tylko uwzględnienia żądań koszty będą wzajemnie zniesione lub stosunkowo rozdzielone. Powód wygrał sprawę w 51 %, zaś strona pozwana w 49 %. Do kosztów postępowania powoda należało zaliczyć koszty zastępstwa procesowego – 2 400,00 zł (§ 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie (…) z dnia 28 września 2002 r.( tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 461)), 17,00 zł opłaty skarbowej od pełnomocnictwa, 2 147,00 zł opłaty sądowej od pozwu, oraz 2 600,00 zł uiszczonych zaliczek na opinie – łącznie 7 164 zł. Do kosztów postępowania strony pozwanej należy zaliczyć koszt zastępstwa prawnego w kwocie 2 400,00 zł. Po wzajemnym rozdzieleniu kosztów (3 653,64 zł – 1 176 zł) zasądzono od strony pozwanej na rzecz powoda kwotę 2 477,64 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Skarb Państwa – Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze tymczasowo wyłożył łączną kwotę 2 501,83 zł na wynagrodzenie biegłego za sporządzenie opinii. W tych samych proporcjach, jak przy kosztach procesu, nakazano stronom zwrot tych wydatków – powodowi w kwocie 1 225,90 zł, zaś stronie pozwanej – w kwocie 1 275,93 zł, o czym orzeczono w punktach IV i V wyroku.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Lidia Wąchała
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:  Marek Dziwiński
Data wytworzenia informacji: